Dell Latitude X200 Information Manual
Dell Latitude X200 Information Manual

Dell Latitude X200 Information Manual

System information guide
Hide thumbs Also See for Latitude X200:
Table of Contents
 • Čeština

  • Bezpečnostní Pokyny a Pokyny K Elektromagnetické Kompatibilitě: Přenosné Počítače

   • Pozor: Bezpečnostní Pokyny
   • Pokyny K Elektromagnetické Kompatibilit (EMC)
   • P I PráCI S Počítačem
   • Ergonomické Zásady P I PráCI S Počítačem
   • VyjíMání a Instalace Pam T'ových Modul
   • Ochrana Proti ElektrostatickýM Výboj M
  • Získání Informací a Podpory

  • Instalace Počítače

  • Váš Počítač

   • Pohled Zep Edu
   • Pohled Zleva
   • Pohled Zprava
   • Pohled Zezadu
   • Pohled Zdola
  • VyjíMání Baterií

  • Instalace Baterií

  • Diagnostika Počítačů Dell

  • Právní Předpisy

   • Likvidace Baterií
 • Dansk

  • Sikkerheds- Og EMC-Instruktioner: Bærbare Computere
   • Advarsel! Sikkerhedsinstruktioner
   • EMC-Instruktioner
   • Ved Brug Af Computeren
   • Ergonomiske Computervaner
   • Fjernelse Eller Installation Af Et Hukommelsesmodul
   • Beskyttelse Mod Statisk Elektricitet
  • Sådan Finder du Oplysninger Og Hjælp
  • Opstilling Af Computeren
  • Om Computeren
   • Forside
   • Venstre Side
   • Højre Side
   • Bagside
   • Underside
  • Sådan Fjerner du Et Batteri
  • Installation Af Batterier
  • Kørsel Af Dell-Diagnosticeringsværktøjet
  • Lovgivningsmæssige Meddelelser
   • Brugte Batterier
 • Suomi

  • Turvallisuusohjeet Ja EMC-Tiedot: Kannettavat Tietokoneet
   • Varoitus: Turvallisuusohjeet
   • EMC-Tiedot
   • Tietokoneen Käyttämisestä
   • Ergonomiset Työtavat
   • Muistimoduulin Poistaminen Ja Asentaminen
   • Staattiselta Sähköltä Suojaaminen
  • Tietojen Ja Avun Etsiminen
  • Tietokoneen Käyttöönotto
  • Tietoja Tietokoneesta
   • Tietokone Edestä Katsottuna
   • Tietokone Vasemmalta Katsottuna
   • Tietokone Oikealta Katsottuna
   • Tietokone Takaa Katsottuna
   • Tietokone Alta Katsottuna
  • Akun Poistaminen
  • Akun Asentaminen
  • Dell-Diagnostiikkaohjelman Suorittaminen
  • SääDöksistä
   • Akkujen Hävittäminen
 • Magyar

  • Biztonsági És Elektromágneses Kompatibilitási

   • Óvintézkedés: Biztonsági Óvintézkedések
   • Elektromágneses Kompatibilitási Óvintézkedések
   • A SzáMítógép Használata Során
   • Ergonómiai Szokások a SzáMítógép el Tt
   • Memóriamodul Eltávolítása Vagy Telepítése Esetén
   • Védelem Elektrosztatikus Kisülés Ellen
  • Útmutató: Hordozható SzáMítógépek

  • InformáCIóforrások És Egyéb Segédanyagok

  • A SzáMítógép Üzembe Helyezése

  • SzáMítógépéről

   • Elölnézet
   • Bal Oldali Nézet
   • Jobb Oldali Nézet
   • Hátulnézet
   • Alulnézet
  • Az Akkumulátor Eltávolítása

  • Az Akkumulátor Telepítése

  • A Dell Diagnostics Program Futtatása

  • Szabályozó Rendelkezések

   • A Használt Akkumulátorok Elhelyezése
 • Norsk

  • Informasjon Om Sikkerhet Og EMC: Bærbare Datamaskiner
   • Advarsel: Sikkerhetsinstruksjoner
   • EMC-Instruksjoner
   • Ved Bruk Av Maskinen
   • Ergonomiske Forholdsregler Ved Bruk Av Datamaskin
   • Ved Fjerning Eller Installasjon Av en Minnemodul
   • Forebygge Skader I Forbindelse Med Elektrostatisk Utladning
  • Finne Informasjon Og Hjelp
  • Konfigurere Datamaskinen
  • Om Datamaskinen
   • Sett Forfra
   • Sett Fra Venstre Side
   • Sett Fra Høyre Side
   • Sett Fra Baksiden
   • Sett Fra Undersiden
  • Fjerne Et Batteri
  • Kjøre Dell Diagnostikk
  • Sette Inn Et Batteri
  • Spesielle Bestemmelser
   • Batteriavfall
 • Polski

  • Instrukcje Norm Bezpieczeństwa I ZgodnośCI

  • Elektromagnetycznej: Komputery Przenośne

   • Ostro Nie: Instrukcje Dotyczéce Bezpiecze Stwa
   • Instrukcje EMC
   • Podczas Korzystania Z Komputera
   • Ergonomiczne Korzystanie Z Komputera
   • Podczas Wyjmowania Lub Instalacji Modułu PamiêCI
   • Ochrona Przed Wyładowaniami Elektrostatycznymi
  • Wyszukiwanie Informacji I Uzyskiwanie Pomocy

  • Konfigurowanie Komputera

  • Informacje O Komputerze

   • Widok Z Przodu
   • Widok Z Lewej Strony
   • Widok Z Prawej Strony
   • Widok Z Tyłu
   • Widok Z Dołu
  • Wyjmowanie Akumulatora

  • Instalowanie Akumulatora

  • Uruchamianie Programu Dell Diagnostics

  • Zgodność Z Normami

   • Wyrzucanie zu Ytych Akumulatorów
 • Unknown

  • Èíñòðóêöèè Ïî Òåõíèêå Áåçîïàñíîñòè È Ýëåêòðîìàãíèòíîé Ñîâìåñòèìîñòè Äëÿ Ïîðòàòèâíûõ Êîìïüþòåðîâ
   • Ïðåäóïðåæäåíèå. Èíñòðóêöèè Ïî Òåõíèêå Áåçîïàñíîñòè
   • Èíñòðóêöèè Ïî Ýëåêòðîìàãíèòíîé Ñîâìåñòèìîñòè
   • Ìåðû Ïðåäîñòîðîæíîñòè Ïðè Ðàáîòå Ñ Êîìïüþòåðîì
   • Ïîëåçíûå Íàâûêè Ïðè Ðàáîòå Íà Êîìïüþòåðå
   • Óñòàíîâêà È Óäàëåíèå Ìîäóëÿ Ïàìÿòè
   • Çàùèòà Îò Ýëåêòðîñòàòè÷Åñêîãî Ðàçðÿäà
  • Êàê Ïîëó÷Èòü Èíôîðìàöèþ È Ïîìîùü
  • Óñòàíîâêà Êîìïüþòåðà
  • Î Êîìïüþòåðå
   • Âèä Ñïåðåäè
   • Âèä Ñëåâà
   • Âèä Ñïðàâà
   • Âèä Ñçàäè
   • Âèä Ñíèçó
  • Óäàëåíèå Àêêóìóëÿòîðíîé Áàòàðåè
  • Çàïóñê Ïðîãðàììû Dell Diagnostics
  • Óñòàíîâêà Àêêóìóëÿòîðíîé Áàòàðåè
  • Çàêîíîäàòåëüñòâî È Ñòàíäàðòû
   • Óòèëèçàöèÿ Àêêóìóëÿòîðíûõ Áàòàðåé
 • Svenska

  • Säkerhets- Och EMC-Anvisningar För Bärbara Datorer
   • Varning! Säkerhetsanvisningar
   • EMC-Anvisningar
   • VID Datoranvändning
   • Ergonomiska Datorvanor
   • Borttagning Eller Installation Av en Minnesmodul
   • Skydda Dig Mot Statisk Elektricitet
  • Söka Efter Information Och Hjälp
  • Konfigurera Datorn
  • Om Datorn
   • Framifrån
   • Från Vänster
   • Från Höger
   • Bakifrån
   • Underifrån
  • Ta Bort Ett Batteri
  • Installera Ett Batteri
  • Köra Dell Diagnostics
  • Myndighetsinformation
   • Batteriavfallshantering
   • Microsoft Windows

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Dell™ Latitude™ X200
System Information Guide
P íručka k za ízení
Systeminformation
Järjestelmätiedot
Rendszerinformációs kézikönyv
Systeminformasjonsveiledning
Przewodnik – informacje o systemie
Ðóêîâîäñòâî ïî ñèñòåìå
Systeminformationsguide
PP03S
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Dell Latitude X200

 • Page 1 Dell™ Latitude™ X200 System Information Guide P íručka k za ízení Systeminformation Järjestelmätiedot Rendszerinformációs kézikönyv Systeminformasjonsveiledning Przewodnik – informacje o systemie Ðóêîâîäñòâî ïî ñèñòåìå Systeminformationsguide PP03S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 3 Dell™ Latitude™ X200 System Information Guide w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 4 Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, Latitude, TrueMobile, and AccessDirect are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
 • Page 5: Table Of Contents

  Back View Bottom View Removing a Battery Installing a Battery Running the Dell Diagnostics Regulatory Notices Battery Disposal ......... . .
 • Page 6 Contents...
 • Page 7: Safety And Emc Instructions: Portable Computers

  Safety and EMC Instructions: Portable Computers The following information defines the meaning of additional symbols used only in the Safety and Electromagnetic Compatibility (EMC) Instructions. Risk of explosion Risk of fire Risk of electric shock Caution: Safety Instructions General • Do not attempt to service the computer yourself unless you are an authorized service technician.
 • Page 8 D e l l ™ L a t it u d e ™ X 20 0 S y s t e m I n f o r ma ti o n G u i d e • Do not allow your portable computer to operate with the base resting directly on exposed skin for extended periods of time.
 • Page 9 Caution: Power (Safety Instructions, continued) • Use only the Dell-provided AC adapter approved for use with this computer. Use of another AC adapter may cause a fire or explosion. • Before you connect the computer to an electrical outlet, check the AC adapter voltage rating to ensure that the required voltage and frequency match the available power source.
 • Page 10 D e l l ™ L a t it u d e ™ X 20 0 S y s t e m I n f o r ma ti o n G u i d e Caution: Battery (Safety Instructions, continued) • Use only Dell battery modules that are approved for use with this computer. Use of other types may increase the risk of fire or explosion.
 • Page 11: Emc Instructions

  Use shielded signal cables to ensure that you maintain the appropriate EMC classification for the intended environment. For parallel printers, a cable is available from Dell. If you prefer, you can order a cable from Dell at its world-wide website at www.dell.com.
 • Page 12: When Using Your Computer

  When Using Your Computer Observe the following safe-handling guidelines to prevent damage to your computer: D e l l™ L a t it u d e ™ X 20 0 S y s t e m I n f o r ma ti o n G u i d e •...
 • Page 13: Ergonomic Computing Habits

  If your computer gets wet or is damaged, follow the procedures described in "Solving Problems" in the User’s Guide. If, after following these procedures, you confirm that your computer is not operating properly, contact Dell. (See "Getting Help" in the User’s Guide for the appropriate telephone number.) Ergonomic Computing Habits CAUTION: Improper or prolonged keyboard use may result in injury.
 • Page 14: When Removing Or Installing A Memory Module

  When Removing or Installing a Memory Module Before removing or installing a memory module, perform the following steps in the sequence indicated. D e l l™ L a t it u d e ™ X 20 0 S y s t e m I n f o r ma ti o n G u i d e •...
 • Page 15: Protecting Against Electrostatic Discharge

  Handle all sensitive components in a static-safe area. If possible, use antistatic floor pads and workbench pads. The following notice may appear throughout your Dell documentation to remind you of these precautions: NOTICE: See “Protecting Against Electrostatic Discharge” in your System Information Guide.
 • Page 16: Finding Information And Assistance

  D e l l™ L a t it u d e ™ X 20 0 S y s t e m I n f o r ma ti o n G u i d e Finding Information and Assistance The following table lists the resources that Dell provides as support tools. Additional resources may be shipped with your computer.
 • Page 17 Dell technical professionals (Dell Talk) • Explore a list of online links to Dell's primary vendors D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m I n f o r ma t i o n G u i d e ®...
 • Page 18: Setting Up Your Computer

  D e l l™ L a t it u d e ™ X 20 0 S y s t e m I n f o r ma ti o n G u i d e Using the Resource Go to premiersupport.dell.com: The Dell Premier Support website is customized for corporate, government, and education customers. This service may not be available in all regions.
 • Page 19: About Your Computer

  Open the computer display and press the power button to turn on the computer. 1 power button About Your Computer Front View CAUTION: Do not block, push objects into, or allow dust to accumulate in the air vents. Doing so can damage the computer or cause a fire.
 • Page 20 D e l l™ L a t it u d e ™ X 20 0 S y s t e m I n f o r ma ti o n G u i d e display latch display Dell™ AccessDirect™ button keyboard device status lights...
 • Page 21: Left Side View

  Left Side View NOTICE: To avoid damaging the computer, wait 5 seconds after turning off the computer before you disconnect an external device. 1 modem connector 2 network connector 3 AC adapter connector 4 USB connector 1394 connector audio connectors PC Card slot D e l l ™...
 • Page 22: Right Side View

  Right Side View Back View D e l l™ L a t it u d e ™ X 20 0 S y s t e m I n f o r ma ti o n G u i d e CAUTION: Do not block, push objects into, or allow dust to accumulate in the air vents.
 • Page 23: Bottom View

  Bottom View 1 memory module cover 2 battery gauge 3 battery/battery bay 4 battery release latch battery lock latch media base docking connector Mini PCI card cover D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m I n f o r ma t i o n G u i d e...
 • Page 24: Removing A Battery

  Removing a Battery D e l l™ L a t it u d e ™ X 20 0 S y s t e m I n f o r ma ti o n G u i d e NOTICE: If you choose to replace the battery with the computer in standby mode, you have up to 1 minute to complete the battery replacement before the computer shuts down and loses any unsaved data.
 • Page 25: Installing A Battery

  Slide the battery lock latch into the lock position. Running the Dell Diagnostics Dell provides a number of tools to help you if your computer does not perform as expected. For information on these help tools, see your User’s Guide.
 • Page 26 CD. The computer starts and automatically begins to run the Dell Diagnostics. The Dell logo screen appears, followed by a message telling you that the diagnostics is loading. After the diagnostics loads, the Diagnostics Menu appears.
 • Page 27: Regulatory Notices

  Plug the computer into a different outlet so that the computer and the receiver are on different branch circuits. If necessary, consult a Dell Technical Support representative or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Dell computers are designed, tested, and classified for their intended electromagnetic environment.
 • Page 28: Battery Disposal

  EMC classification for the intended environment. For parallel printers, a cable is available from Dell. If you prefer, you can order a cable from Dell on the World Wide Web at accessories.us.dell.com/sna/segmenter/asp. Most Dell computers are classified for Class B environments. However, the inclusion of certain options can change the rating of some configurations to Class A.
 • Page 29 Dell™ Latitude™ X200 Příručka k zařízení w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 30 Jiné ochranné známky a obchodní názvy p ípadn použité v tomto dokumentu mohou odkazovat na subjekty držící práva k t mto známkám a názvy jejich výrobk . Společnost Dell Computer Corporation odmítá vlastnické zájmy k ochranným známkám a obchodním názv m mimo své vlastní.
 • Page 31 Pohled zezadu Pohled zdola Vyjímání baterií Instalace baterií Diagnostika počítačů Dell Právní předpisy Likvidace baterií ......
 • Page 32 Obsah...
 • Page 33: Bezpečnostní Pokyny A Pokyny K Elektromagnetické Kompatibilitě: Přenosné Počítače

  Bezpečnostní pokyny a pokyny k elektromagnetické kompatibilitě: Přenosné počítače Další pouze symboly používané v bezpečnostních pokynech a v pokynech k elektromagnetické kompatibilit mají následující význam. Riziko výbuchu Riziko požáru Riziko úrazu elektrickým proudem Pozor: Bezpečnostní pokyny Obecné • Nejste-li oprávn ným servisním technikem, nepokoušejte se počítač...
 • Page 34 P í ru č ka k za í zen í D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 • P i napájení počítače nebo nabíjení baterie umíst te napájecí adaptér na v trané místo, nap íklad na st l nebo na podlahu.
 • Page 35 Pozor: Napájení (Bezpečnostní pokyny, pokračování) • Používejte pouze adaptér dodávaný společností Dell, schválený pro použití s tímto počítačem. Použití jiného adaptéru m že zp sobit požár nebo výbuch. • P ed p ipojením počítače do zásuvky zkontrolujte, zda nap tí a frekvence zdroje souhlasí s hodnotami uvedenými na adaptéru.
 • Page 36 P í ru č ka k za í zen í D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 Pozor: Baterie (Bezpečnostní pokyny, pokračování) • Používejte pouze baterie Dell, schválené pro použití s tímto počítačem. Používání jiných typ m že zvýšit riziko požáru či výbuchu.
 • Page 37: Pokyny K Elektromagnetické Kompatibilit (Emc)

  – T mto omezením nejlépe vyhovíte, když p ed nástupem do letadla vypnete na p enosném počítači Dell za ízení jako je Dell TrueMobile™ nebo jiné za ízení pro bezdrátovou komunikaci (pokud je jím počítač vybaven), a dále se budete ídit pokyny letového personálu týkajícími se...
 • Page 38: P I Práci S Počítačem

  Při práci s počítačem Dodržováním následujících bezpečnostních pokyn chra te počítač p ed poškozením: • • • • • • • • • P í ru č ka k za í zen í D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 Počítač...
 • Page 39: Ergonomické Zásady P I Práci S Počítačem

  P i namočení nebo poškození počítače postupujte podle pokyn uvedených v části „ ešení problém “ provedete tyto postupy a zjistíte, že základnová stanice nefunguje správn , kontaktujte společnost Dell. (P íslušné telefonní číslo naleznete v části „Nápov da a pomoc“ Ergonomické zásady při práci s počítačem POZOR: Nesprávné...
 • Page 40: Vyjímání A Instalace Pam T'ových Modul

  • • • • Vyjímání a instalace pamět’ových modulů P ed vyjímáním či instalací pam t’ových modul prove te následující postup: Ochrana proti elektrostatickým výbojům Statická elekt ina m že ohrozit elektronické součástky uvnit počítače. P ed dotykem elektronických součástí uvnit počítače (nap íklad pam t’ového modulu) vybijte statickou elekt inu ze svého t la, aby jejím p sobením nedošlo k poškození...
 • Page 41: Získání Informací A Podpory

  Se všemi citlivými součástmi pracujte na pracovišti chrán ném p ed statickou elekt inou. V p ípad pot eby používejte antistatické podložky na podlahu a pracovní plochu. Na tento postup vás v dokumentaci k za ízením Dell upozor uje následující poznámka: UPOZORNĚNÍ: Viz část „Ochrana proti elektrostatickým výboj m“ v k za ízení...
 • Page 42 V rozevírací nabídce vyberte položky odpovídající vašemu počítači. Dokumentace a ovladače jsou v počítači nainstalovány již p i odeslání ze společnosti Dell. Tento disk CD umož uje p ístup k dokumentaci, p einstalování ovladač a spušt ní diagnostických nástroj .
 • Page 43 • P izp sobené servisní kódy • Podrobnosti o konfiguraci systém Práce se zdrojem P ejd te na server support.dell.com a vypl te jednorázovou registraci uživatelskou p íručku • Zobrazte ke svému počítači • Získáte obecnou nápov du k práci s počítačem, instalaci a ešení...
 • Page 44: Instalace Počítače

  Instalace počítače P í ru č ka k za í zen í D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 Rozbalte krabici s p íslušenstvím. Obsah krabice s p íslušenstvím budete používat p i instalaci počítače. V krabici s p íslušenstvím je i dokumentace a objednaný...
 • Page 45: Váš Počítač

  1 vypínač Váš počítač Pohled zepředu POZOR: Větrací otvory počítače nezakrývejte, nevkládejte do nich žádné předměty a zabraňte shromažďování prachu v nich. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, hrozí poškození počítače nebo požár. POZNÁMKA: Počítač nep ipojujte do základny X200 Media Base, dokud ho nejmén jednou nezapnete a nevypnete.
 • Page 46 P í ru č ka k za í zen í D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 západka displeje obrazovka tlačítko Dell™ AccessDirect™ klávesnice kontrolky za ízení kontrolky klávesnice tlačítka dotykové podložky (2) reproduktory (2) dotyková...
 • Page 47: Pohled Zleva

  Pohled zleva UPOZORNĚNÍ: P i odpojování periferního za ízení vyčkejte po vypnutí počítače nejmén 5 sekund. Zabráníte tak možnému poškození počítače. 1 konektor modemu 2 sít’ový konektor 3 konektor napájení 4 konektor USB konektor 1394 konektory pro zvuk pozice pro kartu PC Card P í...
 • Page 48: Pohled Zprava

  Pohled zprava Pohled zezadu P í ru č ka k za í zen í D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 POZOR: Větrací otvory počítače nezakrývejte, nevkládejte do nich žádné předměty a zabraňte shromažďování prachu v nich. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, hrozí...
 • Page 49: Pohled Zdola

  Pohled zdola kryt pam t’ového modulu indikátor stavu baterie baterie/zásuvka pro baterii páčka uvol ování baterie západka zámku baterie konektor základny pro média kryt karty mini PCI P í ru č ka k za í zen í D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0...
 • Page 50: Vyjímání Baterií

  Vyjímání baterií P í ru č ka k za í zen í D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 UPOZORNĚNÍ: Chcete-li vym ovat baterie v počítači v pohotovostním režimu, máte na vým nu baterie nejvíce 1 minutu. Po této dob se počítač vypne a ztratíte veškerá...
 • Page 51: Instalace Baterií

  Novou baterii zatlačte do zásuvky, až uslyšíte zacvaknutí. Posu te západku zámku baterie do polohy zamknuto. Diagnostika počítačů Dell Společnost Dell nabízí n kolik nástroj pomáhajících v p ípad , že počítač nepracuje podle očekávání. Informace o t chto pomocných nástrojích uživatelské p íručce naleznete v Máte-li problém s počítačem a nejste schopni p istupovat k elektronické...
 • Page 52: Právní Předpisy

  P í ru č ka k za í zen í D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 Nejprve se zobrazí logo společnosti Dell a poté zpráva o zavád ní diagnostického programu do pam ti. Po zavedení program zobrazí...
 • Page 53 ízení Dell výhradn stín né kabely. Použitím stín ných kabel zajistíte zachování klasifikace EMC určené pro dané prost edí. Kabel pro paralelní tiskárny m žete získat od společnosti Dell. Kabel si m žete objednat u společnosti Dell na webové adrese accessories.us.dell.com/sna/segmenter/asp.
 • Page 54: Likvidace Baterií

  V tšina počítač Dell je klasifikována pro prost edí t ídy B. Používání n kterých volitelných prvk p íslušenství však m že zm nit za azení n kterých konfigurací na t ídu A. Elektromagnetickou klasifikaci vašeho počítače nebo za ízení naleznete v následujících oddílech pro jednotlivé orgány.
 • Page 55 Dell™ Latitude™ X200 Systeminformation w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 56 Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Computer Corporation fraskriver sig enhver tingslig rettighed for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.
 • Page 57 ......Underside Sådan fjerner du et batteri Installation af batterier Kørsel af Dell-diagnosticeringsværktøjet Lovgivningsmæssige meddelelser Brugte batterier ....
 • Page 58 Indhold...
 • Page 59: Sikkerheds- Og Emc-Instruktioner: Bærbare Computere

  Skub ikke genstande ind i computerens ventilationshuller eller andre åbninger. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød, idet indvendige komponenter kortslutter. Brug af denne funktion er forbudt ombord på fly Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n...
 • Page 60 D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r ma t i o n • Anbring vekselstrømsadapteren i et ventileret område, såsom på...
 • Page 61 Du skal sikre dig, at det jordforbindende ben på ledningsstikket er sat i det tilsvarende hul i stikdåsen. Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n...
 • Page 62 D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r ma t i o n Advarsel! Batterier (Sikkerhedsinstruktioner, fortsat ) • Brug kun Dells batterimoduler, som er godkendt til brug sammen med denne computer.
 • Page 63: Emc-Instruktioner

  Du kan gøre dette ved at berøre en umalet metaloverflade, f.eks. på computerens I/O-panel. Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n...
 • Page 64: Ved Brug Af Computeren

  Ved brug af computeren Overhold følgende retningslinjer for håndtering for at forhindre, at computeren beskadiges: D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r ma t i o n •...
 • Page 65: Ergonomiske Computervaner

  Anbring computeren lige foran dig, når du arbejder. • Juster skærmens hældning, dens indstillinger for kontrast/lysstyrke og den omgivende belysning (loftsbelysning, bordlamper og gardiner/persienner for nærmeste vinduer), så du minimerer reflekser i skærmen. Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n...
 • Page 66: Fjernelse Eller Installation Af Et Hukommelsesmodul

  Fjernelse eller installation af et hukommelsesmodul Inden du fjerner eller installerer et hukommelsesmodul, skal du følge disse trin i den angivne rækkefølge. D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r ma t i o n •...
 • Page 67: Beskyttelse Mod Statisk Elektricitet

  Brug, om muligt, antistatiske måtter på gulv og bord. Følgende bemærkning kan forekomme forskellige steder i denne Dell-dokumentation for at minde dig om disse forholdsregler: MEDDELELSE: Se "Beskyttelse mod elektrostatisk afladning" i håndbogen Systeminformation. Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n...
 • Page 68: Sådan Finder Du Oplysninger Og Hjælp

  Dokumentationen og driverne er allerede installeret på computeren, når den leveres fra Dell. Du kan bruge denne CD til at få adgang til dokumentation, installere drivere igen eller køre diagnosticeringsværktøjer. Yderligere oplysninger finder du i brugerhåndbogen.
 • Page 69 (Downloads for Your Dell) • Deltag i onlinediskussioner med andre Dell-kunder og teknikere fra Dell (Dell Talk) • Se en liste med onlinelinks til Dells primære forhandlere Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n ® ® Windows...
 • Page 70: Opstilling Af Computeren

  D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r ma t i o n Sådan bruges ressourcen Gå til adressen premiersupport.dell.com: Webstedet for Dell Premier Support er tilpasset kunder fra erhvervslivet, den offentlige sektor og uddannelsessektoren.
 • Page 71: Om Computeren

  Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. BEMÆRK! Slut ikke computeren til X200 Media Base, før computeren er blevet tændt og lukket ned mindst én gang. Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n...
 • Page 72 D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r ma t i o n skærmlås skærm Dell™ AccessDirect™-knappen tastatur enhedstatuslamper...
 • Page 73: Venstre Side

  MEDDELELSE: Du kan undgå, at computeren beskadiges, ved at vente fem sekunder, efter at du har slukket computeren, inden du fjerner en ekstern enhed. modemstik netværksstik vekselstrømsadapterstik USB-stik 1394-stik lydstik stik til PC Card Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n...
 • Page 74: Højre Side

  Højre side Bagside D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r ma t i o n ADVARSEL! Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne.
 • Page 75: Underside

  Underside dæksel til hukommelsesmodul batterimåler batteri/batteribås batterifrigørelseshåndtag batterilås media base-dockingstik dæksel til Mini PCI-kort Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n...
 • Page 76: Sådan Fjerner Du Et Batteri

  Sådan fjerner du et batteri D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r ma t i o n MEDDELELSE: Hvis du vælger at udskifte batteriet, mens computeren er i standbytilstand, har du op til 1 minut til at udskifte batteriet i, før computeren slukkes, og du mister ikke-gemte data.
 • Page 77: Installation Af Batterier

  Drej batterilåsen under computeren, så den låses. Kørsel af Dell- diagnosticeringsværktøjet Med Dell får du forskellige værktøjer, du kan bruge som hjælp, hvis computeren ikke fungerer som forventet. Yderligere oplysninger om disse hjælpeværktøjer finder du i brugerhåndbogen. Hvis du har et problem med computeren og ikke kan få adgang til onlinebrugerhåndbogen, kan du bruge Dell-diagnosticeringsværktøjet...
 • Page 78 , og vælg Yes for at gemme dine ændringer, afslut programmet til indstilling af systemet, og genstart computeren fra CD'en. Computeren starter og begynder automatisk at køre Dell-diagnosticeringsværktøjet. Dells logo vises på skærmen efterfulgt af en meddelelse om, at diagnosticeringsværktøjet indlæses. Når diagnosticeringsværktøjet er indlæst, vises diagnosticeringsmenuen.
 • Page 79: Lovgivningsmæssige Meddelelser

  Disse elektromagnetiske miljøklassifikationer refererer generelt til følgende harmoniserede definitioner: • Klasse A er typisk til erhvervs- eller industrielle miljøer. • Klasse B er typisk til private miljøer. Dell™ L atitud e™ X 200 System in f or matio n...
 • Page 80: Brugte Batterier

  EMC- klassificering til det tilsigtede miljø opretholdes. Dell har kabler til parallelle printere. Du kan bestille et kabel fra Dell på World Wide Web på adressen accessories.us.dell.com/sna/segmenter/asp. De fleste Dell-computersystemer er klassificerede til Klasse B-miljøer.
 • Page 81 Dell™ Latitude™ X200 Järjestelmätiedot w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 82 Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. © 2002 Dell Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Computer Corporationin kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty. Tekstissä käytetyt tavaramerkit, Dell, DELL-logo, Latitude, TrueMobile ja AccessDirect ovat Dell Computer Corporationin tavaramerkkejä.
 • Page 83 Tietokone alta katsottuna Akun poistaminen Akun asentaminen Dell-diagnostiikkaohjelman suorittaminen Säädöksistä ......Akkujen hävittäminen .
 • Page 84 Sis älly s...
 • Page 85: Turvallisuusohjeet Ja Emc-Tiedot: Kannettavat Tietokoneet

  Älä peitä virtalähdettä papereilla tai muilla tavaroilla, jotka haittaavat jäähdytystä. Älä kytke kuljetuskotelossa olevaa virtalähdettä sähköverkkoon. Lentokone Tämän ominaisuuden käyttö lentokoneessa saattaa olla kielletty. Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 86 D e l l™ La t it u d e ™ X 20 0 J ä r j e s t e l m ä ti e d o t • Älä pidä tietokonetta pitkiä aikoja paljasta ihoa vasten. Alustan pintalämpötila kasvaa normaalin käytön aikana (varsinkin verkkovirtaa käytettäessä).
 • Page 87 Jos virtajohdon liitin kytketään väärin, tietokoneelle saattaa aiheutua pysyviä vahinkoja. Lisäksi aiheutuu sähköiskun tai palon syttymisen vaara. Varmista, että liittimet vastaavat toisiaan ja ne kytketään oikein. Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 88 D e l l™ La t it u d e ™ X 20 0 J ä r j e s t e l m ä ti e d o t Varoitus: Akku (Turvallisuusohjeet, jatkoa) • Käytä ainoastaan tässä tietokoneessa käytettäväksi hyväksyttyjä...
 • Page 89: Emc-Tiedot

  Voit välttää staattisen sähkön aiheuttamat vauriot purkamalla staattisen sähkön itsestäsi, ennen kuin kosketat tietokoneen elektronisia komponentteja, kuten muistimoduuleja. Kehoosi keräytynyt staattinen sähkö purkautuu, kun kosketat tietokoneen tulo- ja lähtöpaneelin maalaamatonta metallipintaa. Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 90: Tietokoneen Käyttämisestä

  Tietokoneen käyttämisestä Noudata seuraavia turvallisuusohjeita estääksesi tietokoneen vahingoittumisen. D e l l™ La t it u d e ™ X 20 0 J ä r j e s t e l m ä ti e d o t • Kun käytät tietokonetta, aseta se tasaiselle alustalle. •...
 • Page 91: Ergonomiset Työtavat

  Kun käytät näppäimistöä, kosketuslevyä, ohjaussauvaa tai erillistä hiirtä, pidä kyynärvartesi vaakasuorassa siten, että ranteesi ovat mukavassa asennossa. • Käytä kämmentukea, kun käytät näppäimistöä, kosketuslevyä tai ohjaussauvaa. Jos käytät erillistä hiirtä, jätä tilaa käsien lepuuttamista varten. Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 92: Muistimoduulin Poistaminen Ja Asentaminen

  Muistimoduulin poistaminen ja asentaminen Ennen kuin poistat tai asennat muistimoduulin, suorita seuraavat toimenpiteet ilmoitetussa järjestyksessä. D e l l™ La t it u d e ™ X 20 0 J ä r j e s t e l m ä ti e d o t •...
 • Page 93: Staattiselta Sähköltä Suojaaminen

  Käsittele herkkiä komponentteja ympäristössä, jossa ei ole staattista sähköä. Jos mahdollista, peitä lattiat ja työtasot antistaattisella materiaalilla. Seuraava varoitus saattaa esiintyä kaikkialla Dellin oppaissa muistutuksena näistä varotoimenpiteistä: LAITTEISTOVAROITUS: Katso Järjestelmätiedot-oppaan Staattiselta sähköltä suojaaminen -kohta. Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 94: Tietojen Ja Avun Etsiminen

  • Teknisen tuen saaminen Avaa tietokoneen mukana toimitetun Ohjaimet ja apuohjelmat -levyn päävalikko. Valitse tietokoneellesi sopivat vaihtoehdot avattavasta valikosta. Ohjeet ja ohjaimet on asennettu Dell-tietokoneisiin valmiiksi. Tämän levyn avulla voit lukea ohjeita, asentaa ohjaimia uudelleen tai käyttää vianmääritystyökaluja. Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.
 • Page 95 • Tietokoneen ja laitteiden ohjeet (Dell Documents) • Tietokoneen ohjainten uusimmat versiot (Downloads for Your Dell) • Online-keskustelut muiden Dell-asiakkaiden ja Dellin teknisen tuen kanssa (Dell Talk) • Dellin tärkeimpien jälleenmyyjien online-linkkien luettelo Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 96: Tietokoneen Käyttöönotto

  D e l l™ La t it u d e ™ X 20 0 J ä r j e s t e l m ä ti e d o t Resurssin käyttäminen Siirry osoitteeseen premiersupport.dell.com: Dell Premier Support -sivusto on suunniteltu erityisesti yrityksiä, valtionhallintoa ja opetusalan asiakkaita varten.
 • Page 97: Tietoja Tietokoneesta

  VAROITUS: Älä peitä ilma-aukkoja, työnnä niihin esineitä tai anna pölyn kerääntyä niihin. Muutoin tietokone voi vahingoittua tai voi syttyä tulipalo. HUOMAUTUS: Älä kytke tietokonetta X200 Media Base -laitteeseen, ennen kuin tietokone on käynnistetty ja sammutettu vähintään kerran. Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 98 D e l l™ La t it u d e ™ X 20 0 J ä r j e s t e l m ä ti e d o t näytön salpa näyttö Dell™ AccessDirect™ -painike näppäimistö laitteen tilailmaisimet näppäimistön tilailmaisimet...
 • Page 99: Tietokone Vasemmalta Katsottuna

  Tietokone vasemmalta katsottuna LAITTEISTOVAROITUS: Jotta tietokone ei vahingoittuisi, odota viisi sekuntia tietokoneen sammuttamisen jälkeen, ennen kuin irrotat ulkoisen laitteen. modeemiliitin verkkoliitin virtalähdeliitin USB-liitin 1394-liitin ääniliittimet PC-korttipaikka Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 100: Tietokone Oikealta Katsottuna

  Tietokone oikealta katsottuna Tietokone takaa katsottuna D e l l™ La t it u d e ™ X 20 0 J ä r j e s t e l m ä ti e d o t VAROITUS: Älä peitä ilma-aukkoja, työnnä niihin esineitä tai anna pölyn kerääntyä...
 • Page 101: Tietokone Alta Katsottuna

  Tietokone alta katsottuna muistimoduulin kansi akkumittari akku/akkupaikka akun vapautuspainike akun salpa Media base -telakointiliitin Mini-PCI-kortin kansi Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 102: Akun Poistaminen

  D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 J ä rj e s t e l m ä t i e d o t Akun poistaminen LAITTEISTOVAROITUS: Jos vaihdat akun tietokoneen ollessa valmiustilassa, akun vaihtoon on käytettävissä enintään minuutti, ennen kuin tietokone sammuu ja tallentamatta jääneet tiedot menetetään.
 • Page 103: Akun Asentaminen

  Korosta CD-asema ylä- tai alanuolinäppäimen avulla ja siirrä se käynnistysjärjestysluettelossa ensimmäiseksi -näppäintä Dellin ® ® Windows -logo -näppäimen avulla. Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot HUOMAUTUS: Suorita diagnostiikkaohjelma, ennen kuin otat yhteyttä Dellin tekniseen tukeen, sillä tarvitset diagnostiikkaohjelman testeistä saatuja tietoja ongelman kuvaamiseen.
 • Page 104 D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 J ä rj e s t e l m ä t i e d o t Tallenna muutokset, poistu asetusohjelmasta ja käynnistä tietokone uudelleen CD-levyltä painamalla ja valitsemalla Kyllä. Tietokone käynnistyy ja Dell-diagnostiikkaohjelma suoritetaan automaattisesti. Näyttöön tulee Dellin logo ja sen jälkeen viesti, jossa ilmoitetaan, että diagnostiikkaohjelmaa ladataan. Kun ohjelma on latautunut, näyttöön tulee diagnostiikkavalikko.
 • Page 105: Säädöksistä

  Sähkömagneettisella ympäristöluokituksella tarkoitetaan tavallisesti seuraavia harmonisoituja määritelmiä: • Luokan A laitteet on yleensä tarkoitettu liike- tai teollisuusympäristöihin. • Luokan B laitteet on yleensä tarkoitettu asuinympäristöihin. Dell™ La titud e™ X 200 J är jestelmä tied ot...
 • Page 106: Akkujen Hävittäminen

  EMC-luokitusta. Delliltä on saatavissa kaapeli rinnakkaisporttiin kytkettäviä kirjoittimia varten. Voit halutessasi tilata kaapelin Delliltä WWW-osoitteesta accessories.us.dell.com/sna/segmenter/asp. Useimmat Dell-tietokoneet kuuluvat luokkaan B. Joidenkin lisälaitteiden lisääminen saattaa kuitenkin muuttaa tiettyjen kokoonpanojen luokituksen A-luokaksi. Voit määrittää tietokoneen tai laitteen sähkömagneettisen luokituksen seuraavista kappaleista. Kussakin kappaleessa on tietoja maakohtaisista EMC/EMI- tai tuoteturvallisuussäädöksistä.
 • Page 107 Dell™ Latitude™ X200 Rendszerinformációs kézikönyv w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 108 Felhasználói és rendszerkézikönyvek lehet ségre). ____________________ A jelen dokumentum tartalma el zetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat. 2002 Dell Computer Corporation. Minden jog fenntartva. A Dell Computer Corporation el zetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumot bármiféle módon sokszorosítani. A szövegben használt védjegyek: A Microsoft Corporation védjegyei.
 • Page 109 ......Az akkumulátor eltávolítása Az akkumulátor telepítése A Dell Diagnostics program futtatása Szabályozó rendelkezések A használt akkumulátorok elhelyezése .
 • Page 110 Tar tal o m 1 0 8...
 • Page 111: Biztonsági És Elektromágneses Kompatibilitási

  Biztonsági és elektromágneses kompatibilitási útmutató: Hordozható számítógépek kiegészít Az alábbi tudnivalók azon csak a Biztonsági és elektromágneses kompatibilitási útmutatóban találhatók meg. Robbanásveszély T zveszély Áramütésveszély Óvintézkedés: Biztonsági óvintézkedések Általános • Ne próbálja a számítógépet önállóan javítani, hacsak nem feljogosított szerviztechnikus. Mindig tartsa be a telepítési utasításokat.
 • Page 112 D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 rendszeri n form á ci ó s k é z i k ö ny v • Amikor a számítógépet a váltakozó áramú átalakítóról m ködteti, vagy tölti az akkumulátort, helyezze az átalakítót jól szell z helyre, például az asztal tetejére vagy a földre.
 • Page 113 összetev ket is tartalmazhatnak. Óvintézkedés: Tápellátás (Biztonsági óvintézkedések, folytatás) • Ezzel a számítógéppel kizárólag a Dell saját váltakozó áramú átalakítóját használja. Más átalakító használatával tüzet vagy robbanást okozhat. • Miel tt csatlakoztatná a számítógépet a táphálózati aljzatba, gy z djön meg arról, hogy a váltakozó áramú...
 • Page 114 érintkez a megfelel helyre kerüljön. Óvintézkedés: Akkumulátorok (Biztonsági óvintézkedések, folytatás) • Ezzel a számítógéppel kizárólag az el írt Dell akkumulátorokat használja. Más típusú akkumulátor használatával t z- és robbanásveszélyt idézhet el . • Ne tartsa az akkumulátort zsebében, pénztárcájában vagy bármely olyan helyen, ahol fémtárgyakhoz (például...
 • Page 115 – A szabályok legmegfelel bb betartása érdekében, amennyiben Dell hordozható számítógépe rendelkezik Dell TrueMobile™ vagy más vezeték nélküli kommunikációs eszközzel, akkor tiltsa le az eszközt a repül gép fedélzetére lépés el tt, és kövesse a légiutas-kísér knek az eszközre vonatkozó...
 • Page 116: Elektromágneses Kompatibilitási Óvintézkedések

  Használjon árnyékolt kábeleket, mert ezzel biztosítja a készülék elektromágneses kompatibilitási min sítésében megfogalmazott követelmények betartását az adott környezetben. Párhuzamos nyomtató használata esetén a kábelt a Dell vállalattól is beszerezheti. Amennyiben kényelmesebbnek tartja, rendelhet kábelt a Dell Computer Corporation vállalattól a weben keresztül is a www.dell.com címen.
 • Page 117 „Hibaelhárítás” cím részében található utasításokat. Amennyiben a számítógép az ott leírt utasítások végrehajtása után sem m ködik megfelel en, vegye fel a kapcsolatot a Dell ügyfélszolgálatával. (A Dell képviseletek telefonszáma Felhasználói kézikönyv „Segítség” cím részében található.) D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 rendszeri n formá ci ó s k é z i k ö ny v...
 • Page 118: Ergonómiai Szokások A Számítógép El Tt

  D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 rendszeri n form á ci ó s k é z i k ö ny v Ergonómiai szokások a számítógép előtt ÓVINTÉZKEDÉS: A billentyűzet helytelen vagy hosszan tartó használata sérüléshez vezethet.
 • Page 119: Memóriamodul Eltávolítása Vagy Telepítése Esetén

  • Ül helyzetben gy z djön meg arról, hogy a lábai súlyát a lábfeje tartja, és az nem a szék elüls felére nehezedik. A helyes testtartás eléréséhez szükség esetén állítsa be a szék magasságát vagy használjon lábtartót. • Id nként változtasson a munka fajtáján. Munkaidejét úgy ossza be, hogy ne kelljen hosszú...
 • Page 120: Információforrások És Egyéb Segédanyagok

  • Minden érzékeny alkatrészt csak sztatikusan semleges környezetben használjon. Lehet ség szerint antisztatikus padló- és asztalborítás ajánlott. Az alábbi figyelmeztetés emlékezteti a Dell dokumentáció egyes helyein ezen óvintézkedések betartására: FIGYELMEZTETÉS: Lásd a elektrosztatikus kisülés ellen” cím fejezetét. Információforrások és egyéb segédanyagok...
 • Page 121 Az operációs rendszer újratelepítésekor ezért a számítógéppel kapott, tartalmazó CD-t is használnia kell. B vebben az operációs rendszer újratelepítésér l a Dell által a számítógépre telepített Microsoft Windows Telepítési útmutatójában D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 rendszeri n formá ci ó s k é z i k ö ny v illeszt - és segédprogramokat...
 • Page 122 Felhasználói kézikönyvét • Megtekintheti számítógépe • Segítséget kérhet az általános használattal, a telepítéssel vagy a hibakereséssel kapcsolatban (Ask Dudley – Kérdezd Dudley-t és Dell Knowledge Base – Dell tudásbázis) • Hozzáférhet számítógépének és eszközeinek dokumentációjához (Dell Documents – Dell dokumentumok) •...
 • Page 123: A Számítógép Üzembe Helyezése

  A számítógép üzembe helyezése Csomagolja ki a tartozékokat. Rakja ki egymás mellé a tartozékokat a dobozból, ezekre szüksége lesz a számítógép telepítéséhez. A tartozékok dobozában találja a dokumentációt és a számítógéphez megrendelt programokat vagy további hardvereszközöket (például PC-kártyákat, meghajtókat vagy akkumulátorokat) is. Csatlakoztassa az átalakítót a készülék tápcsatlakozójához és a fali csatlakozóaljzathoz.
 • Page 124: Számítógépéről

  MEGJEGYZÉS: Legalább egyszer mindenképpen kapcsolja be és kapcsolja ki a számítógépet, miel tt az X200 Media Base egységhez csatlakoztatja. D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 rendszeri n form á ci ó s k é z i k ö ny v 1 tápellátás gomb Számítógépéről Elölnézet...
 • Page 125 1 a kijelz rögzít je 2 kijelz 3 Dell™ AccessDirect™ gomb 4 billenty zet 5 az eszközök állapotjelz -lámpái a billenty zet állapotát jelz lámpák az érint panel gombjai (2) hangszórók (2) érint panel (touch pad) 10 tápellátás gomb D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 rendszeri n formá ci ó s k é z i k ö ny v...
 • Page 126: Bal Oldali Nézet

  D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 rendszeri n form á ci ó s k é z i k ö ny v Bal oldali nézet FIGYELMEZTETÉS: A számítógép károsodásának elkerüléséhez a számítógép kikapcsolása után várjon 5 másodpercet, miel tt leválaszt egy küls eszközt.
 • Page 127: Jobb Oldali Nézet

  Jobb oldali nézet ÓVINTÉZKEDÉS: A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokon semmit ne dugjon be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Ellenkező esetben károsodhat a számítógép vagy tűz keletkezhet. FIGYELMEZTETÉS: A számítógép károsodásának elkerüléséhez a számítógép kikapcsolása után várjon 5 másodpercet, miel tt leválaszt egy küls eszközt.
 • Page 128: Alulnézet

  D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 rendszeri n form á ci ó s k é z i k ö ny v Alulnézet a memóriamodul fedele az akkumulátor kijelz je akkumulátor, illetve akkumulátorrekesz az akkumulátorrekesz kioldója az akkumulátorrekesz zárja dokkolócsatlakozó...
 • Page 129: Az Akkumulátor Eltávolítása

  Az akkumulátor eltávolítása FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben a számítógép készenléti üzemmódjában szeretné kicserélni az akkumulátort, akkor erre legfeljebb 1 perc áll rendelkezésére, miel tt a számítógép kikapcsol, és ezzel elvész minden el nem mentett adat. Gy z djön meg arról, hogy a számítógép ki van kapcsolva, energiatakarékos üzemmódban van, vagy elektromos csatlakozóaljzathoz kapcsolódik.
 • Page 130: Az Akkumulátor Telepítése

  Csúsztassa az akkumulátorrekesz zárját zárt állásba. A Dell Diagnostics program futtatása A Dell számos eszközt biztosít arra az esetre, ha a számítógép nem el írásszer en m ködik. Ezen eszközökr l a további információt. Amennyiben a számítógép meghibásodott, és az online kézikönyv...
 • Page 131 Amikor a rendszer újraindul, automatikusan megkezdi a Dell Diagnostics program futtatását. El ször a Dell logót ábrázoló képerny jelenik meg. Ezt követi egy üzenet, amely jelzi, hogy a Dell Diagnostics betöltése folyamatban van. A diagnosztikai program betöltése után megjelenik a Diagnostics Menu (Diagnisztikai menü).
 • Page 132: Szabályozó Rendelkezések

  Amennyiben szükséges, forduljon a Dell ügyfélszolgálat munkatársaihoz vagy szakképzett rádió-, illetve televíziószerel höz további tanácsokért. A Dell számítógépek tervezése, tesztelése és min sítése során tervezett elektromágneses környezetüket veszik figyelembe. Az elektromágneses környezet besorolása általában a következ egységesített definíciók alapján...
 • Page 133: A Használt Akkumulátorok Elhelyezése

  Dell Computer Corporation vállalattól a weben keresztül is az accessories.us.dell.com/sna/segmenter/asp címen. A legtöbb Dell számítógép a min sítése alapján B osztályú környezetben használható. Bizonyos b vítések azonban megváltoztathatják egyes konfigurációk min sítését A osztályúra. Az adott számítógép vagy berendezés elektromágneses min sítésének meghatározásához olvassa el...
 • Page 134 D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0 rendszeri n form á ci ó s k é z i k ö ny v...
 • Page 135 Dell™ Latitude™ X200 Systeminformasjonsveiledning w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 136 © 2002 Dell Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon i noen som helst form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer Corporation. Varemerker som er brukt i denne teksten: Dell, DELL-logoen, Latitude, TrueMobile og AccessDirect er varemerker for Dell Computer Corporation, Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
 • Page 137 Sett fra baksiden Sett fra undersiden Fjerne et batteri Sette inn et batteri Kjøre Dell Diagnostikk Spesielle bestemmelser Batteriavfall ........
 • Page 138 1 3 6 Innhold...
 • Page 139: Informasjon Om Sikkerhet Og Emc: Bærbare Datamaskiner

  Informasjon om sikkerhet og EMC: Bærbare datamaskiner Følgende informasjon definerer betydningen av ytterligere symboler som bare brukes i informasjonen om sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC = Electromagnetic Compatibility). Eksplosjonsfare Brannfare Fare for elektrisk støt Advarsel: Sikkerhetsinstruksjoner Generelt • Ikke forsøk å reparere datamaskinen selv, med mindre du er autorisert servicetekniker.
 • Page 140 D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g •...
 • Page 141 Advarsel: Luftfart (Sikkerhetsinstruksjoner, fortsettelse) • Du må bare bruke Dell-strømadapteren som er godkjent for bruk med denne datamaskinen. Hvis du bruker andre strømadaptere, kan du risikere brann eller eksplosjon. • Før du kobler maskinen til et strømuttak, må du kontrollere at spenningsangivelsen på strømadapteren stemmer overens med angivelsen på...
 • Page 142 D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g Advarsel: Batteri (Sikkerhetsinstruksjoner, fortsettelse) • Du må bare bruke Dell-batterimoduler som er godkjent for bruk med denne datamaskinen. Hvis du bruker andre typer, kan du øke risikoen for brann eller eksplosjon.
 • Page 143: Emc-Instruksjoner

  • Enkelte Federal Aviation Administration-regler og/eller flyselskapspesifikke restriksjoner kan gjelde for bruken av Dell™-datamaskinen når du er om bord i et fly. Slike regler/restriksjoner kan for eksempel forby enhver bruk av personlig elektronisk utstyr med mulighet for overføring av radiofrekvenser eller andre elektromagnetiske signaler om bord i flyet.
 • Page 144: Ved Bruk Av Maskinen

  D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g Ved bruk av maskinen Følg disse sikkerhetsreglene for å...
 • Page 145: Ergonomiske Forholdsregler Ved Bruk Av Datamaskin

  Hvis maskinen blir våt eller skadet, følger du prosedyrene som er beskrevet i kapitlet for problemløsning i den elektroniske brukerhåndboken. Hvis datamaskinen fortsatt ikke fungerer som den skal etter at du har fulgt disse prosedyrene, kontakter du Dell. (Du finner telefonnummeret du kan ringe, i "Få hjelp" i brukerhåndboken.) Ergonomiske forholdsregler ved bruk av datamaskin ADVARSEL: Feilaktig eller langvarig bruk av tastaturet kan føre...
 • Page 146: Ved Fjerning Eller Installasjon Av En Minnemodul

  D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g •...
 • Page 147: Forebygge Skader I Forbindelse Med Elektrostatisk Utladning

  Håndter alle sensitive komponenter i omgivelser som er sikret mot statisk elektrisitet. Bruk antistatiske golv- og bordmatter om mulig. Følgende merknad kan vises gjennom hele Dell-dokumentasjonen som en påminnelse om sikkerhetsreglene: MERKNAD: Du finner mer informasjon i "Forebygge skader i forbindelse med elektrostatisk utladning"...
 • Page 148: Finne Informasjon Og Hjelp

  D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g Finne informasjon og hjelp I den følgende tabellen finner du en liste over ressurser gitt av Dell som støttverktøy. Tilleggsressurser kan sendes med datamaskinen din.
 • Page 149 OBS! Du finner mer informasjon om operativsystemet ved å klikke på Start-knappen eller klikke på Hjelp eller Hjelp og støtte, avhengig av hvilket operativsystem du har. Gå til support.dell.com og fullfør engangsregistreringen: • Vis brukerhåndboken for datamaskinen • Få hjelp med generell bruk, installering og problemløsing (Ask Dudley, Dell Knowledge Base)
 • Page 150: Konfigurere Datamaskinen

  D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g Bruke ressursen Gå til premiersupport.dell.com: Web-området Dell Premier Support er tilpasset kunder i store bedrifter, statsforvaltning og utdanning. Denne tjenesten kan være utilgjengelig i noen områder.
 • Page 151: Om Datamaskinen

  Åpne skjermlokket og trykk på strømknappen for å slå på datamaskinen. av/på-knapp Om datamaskinen Sett forfra ADVARSEL: Ikke blokker, skyv gjenstander inn i eller la det samle seg støv i luftehullene. Dette kan skade datamaskinen eller forårsake brann. D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r m a s j o n s v e i l e d n i n g OBS! Ikke koble datamaskinen til X200 Media Base før...
 • Page 152 D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g skjermlås skjerm Dell™ AccessDirect™-knapp tastatur statuslamper for enheter...
 • Page 153: Sett Fra Venstre Side

  Sett fra venstre side MERKNAD: Du kan unngå skade på datamaskinen ved å vente 5 sekunder etter at du har slått av datamaskinen, før du kobler fra en ekstern enhet. modemkontakt nettverkskontakt kontakt for vekselstrømadapter USB-kontakt 1394-kontakt kontakter for lyd spor for PC-kort D e l l ™...
 • Page 154: Sett Fra Høyre Side

  D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g Sett fra høyre side ADVARSEL: Ikke blokker, skyv gjenstander inn i eller la det samle seg støv i luftehullene.
 • Page 155: Sett Fra Undersiden

  Sett fra undersiden minnemoduldeksel batterimåler batteri/batterispor batterilåsutløser batterilås foranringskontakt for mediabase Mini PCI-kortdeksel D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r m a s j o n s v e i l e d n i n g...
 • Page 156: Fjerne Et Batteri

  D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g Fjerne et batteri MERKNAD: Hvis du velger å...
 • Page 157: Sette Inn Et Batteri

  Skyv batteriet inn i sporet til du hører et klikk fra låsutløseren. Skyv batterilåsen igjen slik at den låses. Kjøre Dell Diagnostikk Dell kan tilby en rekke verktøy som kan hjelpe deg hvis datamaskinen ikke fungerer som forventet. Hvis du vil ha informasjon om disse hjelpeverktøyene, kan du se i brukerhåndboken.
 • Page 158: Spesielle Bestemmelser

  D e l l ™ La t it u d e ™ X 200 S y s t e m in f o r ma s j o n s v e i l e d n i n g Skjermbildet med Dell-logoen vises, etterfulgt av en melding som forteller deg at diagnostikken blir lastet.
 • Page 159 EMC-klassifisering for det miljøet maskinen skal brukes i. Kabler til parallelle skrivere er tilgjengelig fra Dell. Hvis du foretrekker det, kan du bestille en kabel fra Dell på World Wide Web på accessories.us.dell.com/sna/segmenter/asp. D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 S y s t e m i n f o r m a s j o n s v e i l e d n i n g...
 • Page 160: Batteriavfall

  De fleste Dell-datamaskiner er klassifisert for klasse B-miljøer. Inkluderingen av enkelte alternativer kan imidlertid endre rangeringen av noen konfigurasjoner til klasse A. Hvis du vil bestemme den elektromagnetiske klassifiseringen for datamaskinen eller enheten, ser du i følgende deler som gjelder spesielt for hvert spesielle kontor.
 • Page 161 Dell™ Latitude™ X200 Przewodnik – informacje o systemie w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 162 Tekst mo e zawierać tak e inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszéce siê do podmiotów posiadajécych prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Computer Corporation nie ro ci sobie praw do jakichkolwiek znaków towarowych i nazw towarowych, których nie jest prawnym wła cicielem.
 • Page 163 Widok z tyłu Widok z dołu Wyjmowanie akumulatora Instalowanie akumulatora Uruchamianie programu Dell Diagnostics Zgodność z normami Wyrzucanie zu ytych akumulatorów .......
 • Page 164 Spi s t re ci 1 6 2...
 • Page 165: Instrukcje Norm Bezpieczeństwa I Zgodności

  Instrukcje norm bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej: Komputery przenośne Poni sze informacje okre lajé znaczenie wyłécznie w instrukcjach bezpiecze stwa i zgodno ci elektromagnetycznej (EMC). Ryzyko wybuchu Ryzyko po aru Niebezpiecze stwo pora enia prédem Ostrożnie: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne • Nie nale y podejmować...
 • Page 166 P r zewod n i k z i n formac jam i o systemie D el l ™ La t i t ud e ™ X 2 0 0 • Podczas zasilania komputera lub ładowania akumulatora nale y umie cić zasilacz w przewiewnym miejscu, na przykład na blacie biurka lub na podłodze.
 • Page 167 łatwopalne. Ostrożnie: Zasilanie (instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, ciąg dalszy) • Nale y u ywać tylko zasilacza firmy Dell, który został zatwierdzony do pracy z tym komputerem. U ycie innego zasilacza mo e spowodować po ar lub wybuch. •...
 • Page 168 Ostrożnie: Akumulator (instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, ciąg dalszy) • Nale y u ywać tylko modułów akumulatorowych firmy Dell zatwierdzonych do pracy z tym komputerem. U ycie akumulatorów innego typu mo e zwiêkszyć zagro enie po arem lub wybuchem. • Nie nale y przenosić akumulatora w kieszeni, w portfelu ani w innym pojemniku, w którym istniałoby ryzyko...
 • Page 169 • Akumulator nale y przechowywać w miejscu niedostêpnym dla dzieci. • Nie nale y przechowywać ani pozostawiać komputera lub akumulatora w pobli u ródeł ciepła, takich jak kaloryfer, kominek, piec, grzałka elektryczna i innych urzédze wytwarzajécych ciepło oraz w inny sposób wystawiać...
 • Page 170 W celu dostosowania siê do wszystkich tych ogranicze , w przypadku, gdy komputer przeno ny firmy Dell wyposa ony jest w moduł Dell TrueMobile™ lub inne urzédzenie do bezprzewodowej komunikacji, nale y wyłéczyć to urzédzenie przed wej ciem na pokład samolotu i stosować...
 • Page 171: Instrukcje Emc

  Kabel połéczeniowy dla drukarek podłéczanych do portu równoległego znajduje siê w ofercie firmy Dell. Kabel mo na zamówić w firmie Dell za po rednictwem jej witryny sieci Web, pod adresem www.dell.com. • Wyładowania elektrostatyczne mogé uszkodzić elementy elektroniczne znajdujéce siê...
 • Page 172 „Rozwiézywanie problemów” w wykonaniu tych procedur nieprawidłowe działanie komputera zostanie potwierdzone, nale y skontaktować siê z firmé Dell. (Numer telefonu mo na znale ć w sekcji „Uzyskiwanie pomocy” w u ytkownika Przewodniku u ytkownika.
 • Page 173: Ergonomiczne Korzystanie Z Komputera

  Ergonomiczne korzystanie z komputera OSTROŻNIE: Niewłaściwe lub zbyt długie używanie klawiatury może spowodować uszkodzenia ciała. OSTROŻNIE: Patrzenie się na wyświetlacz lub zewnętrzny monitor przez długi czas może powodować zmęczenie wzroku. Aby zapewnić wygodê i wydajno ć pracy, podczas konfiguracji i korzystania z komputera nale y stosować siê do nastêpujécych wskazówek dotyczécych ergonomii: •...
 • Page 174: Podczas Wyjmowania Lub Instalacji Modułu Pamiêci

  P r zewod n i k z i n formac jam i o systemie D el l ™ La t i t ud e ™ X 2 0 0 • Nale y upewnić siê, e podczas siedzenia ciê ar nóg spoczywa na stopach, a nie na przedniej czê...
 • Page 175: Ochrona Przed Wyładowaniami Elektrostatycznymi

  Je eli jest to mo liwe, nale y u ywać antystatycznych podkładek na podłogê lub biurko. W dokumentacji firmy Dell mo e pojawiać siê nastêpujéce przypomnienie majéce na celu zwrócenie uwagi u ytkownika na te rodki bezpiecze stwa: PRZYPOMNIENIE: Patrz sekcja „Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi”...
 • Page 176: Wyszukiwanie Informacji I Uzyskiwanie Pomocy

  P r zewod n i k z i n formac jam i o systemie D el l ™ La t i t ud e ™ X 2 0 0 Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy Poni sza tabela przedstawia zasoby udostêpniane przez firmê Dell jako narzêdzia pomocy. Z komputerem u ytkownika mogé być dostarczone dodatkowe zasoby.
 • Page 177 Po dokonaniu ponownej instalacji systemu operacyjnego dysku CD do ponownego zainstalowania sterowników urzédze dostarczonych z komputerem. Wiêcej informacji na temat instalowania systemu operacyjnego zawiera zainstalowany przez firmê Dell Przewodnik po konfiguracji dostarczony wraz z komputerem. Przewodniku po konfiguracji temat instalowania i konfigurowania Twojego systemu operacyjnego.
 • Page 178 • Przyłécz siê do dyskusji on-line, w której bioré udział inni klienci firmy Dell oraz profesjonalni technicy (sekcja Dell Talk) • Eksploruj listê łéczy do głównych dostawców firmy Dell Przejd do witryny premiersupport.dell.com: Witryna sieci Web Dell Premier Support jest dostosowana dla klientów korporacyjnych, rzédowych i edukacyjnych.
 • Page 179: Konfigurowanie Komputera

  Konfigurowanie komputera Rozpakuj pojemnik z akcesoriami. Elementy stanowiéce zawarto ć pojemnika z akcesoriami nale y wyło yć, poniewa bêdé one potrzebne do zako czenia podłéczania komputera. Pojemnik z akcesoriami zawiera tak e dokumentacjê u ytkownika oraz zamówione oprogramowanie lub sprzêt dodatkowy (taki jak karty PC, napêdy lub akumulatory).
 • Page 180: Informacje O Komputerze

  UWAGA: Nie nale y podłéczać komputera do urzédzenia X200 Media Base dopóki nie zostanie on przynajmniej raz uruchomiony i wyłéczony. P r zewod n i k z i n formac jam i o systemie D el l ™ La t i t ud e ™ X 2 0 0 1 przycisk zasilania Informacje o komputerze Widok z przodu...
 • Page 181 Dell™ AccessDirect™ klawiatura lampki stanu urzédzenia P r zewo d n i k z i n formac jam i o system ie D el l ™ Lat i t ud e ™ X 2 0 0...
 • Page 182: Widok Z Lewej Strony

  P r zewod n i k z i n formac jam i o systemie D el l ™ La t i t ud e ™ X 2 0 0 Widok z lewej strony PRZYPOMNIENIE: Aby uniknéć uszkodzenia komputera, nale y poczekać 5 sekund od wyłéczenia komputera przed odłéczeniem urzédzenia zewnêtrznego.
 • Page 183: Widok Z Prawej Strony

  Widok z prawej strony OSTROŻNIE: Nie należy blokować ani zatykać otworów wentylacyjnych, ani doprowadzać do gromadzenia się w nich kurzu. Grozi to uszkodzeniem komputera lub pożarem. PRZYPOMNIENIE: Aby uniknéć uszkodzenia komputera, nale y poczekać 5 sekund od wyłéczenia komputera przed odłéczeniem urzédzenia zewnêtrznego.
 • Page 184: Widok Z Dołu

  P r zewod n i k z i n formac jam i o systemie D el l ™ La t i t ud e ™ X 2 0 0 Widok z dołu pokrywa modułu pamiêci wska nik naładowania akumulator/wnêka akumulatora zatrzask zwalniajécy zatrzask akumulatora złécze dokowania urzédzenia...
 • Page 185: Wyjmowanie Akumulatora

  Wyjmowanie akumulatora PRZYPOMNIENIE: Je li akumulator jest wymieniany, gdy komputer znajduje siê w trybie gotowo ci, to cała operacja nie powinna trwać dłu ej ni 1 minutê. Po tym czasie system zostanie zamkniêty, a wszystkie nie zapisane dane zostané utracone. Upewnij siê, e komputer jest wyłéczony, znajduje siê...
 • Page 186: Instalowanie Akumulatora

  CD, DVD/CD-RW. Aby przej ć do programu konfiguracji systemu, po wy wietleniu ekranu z logo firmy Dell, a zanim zostanie wy wietlony ekran z logo Microsoft Windows , naci nij Naci nij klawisz strzałki w prawo, aby przej ć do ekranu Boot (Rozruch) i zanotuj informacje o pierwszym urzédzeniu na li cie sekwencji...
 • Page 187 CD. Po włéczeniu komputera zostanie automatycznie uruchomiony program Dell Diagnostics. Na ekranie wy wietlone zostanie logo firmy Dell, a nastêpnie komunikat informujécy o ładowaniu programu diagnostycznego. Po załadowaniu programu diagnostycznego na ekranie wy wietlane jest menu Diagnostics Menu.
 • Page 188: Zgodność Z Normami

  Podłéczyć komputer do innego gniazda elektrycznego, tak aby komputer i odbiornik znajdowały siê w osobnych odgałêzieniach sieci elektrycznej. W razie konieczno ci mo na zasiêgnéć dodatkowej porady u pracownika pomocy technicznej firmy Dell lub u do wiadczonego technika radiowo- telewizyjnego.
 • Page 189 Kabel połéczeniowy dla drukarek podłéczanych do portu równoległego znajduje siê w ofercie firmy Dell. Kabel mo na zamówić w firmie Dell za po rednictwem sieci Web, pod adresem accessories.us.dell.com/sna/segmenter/asp. Wiêkszo ć komputerów firmy Dell jest przeznaczonych do u ytku w rodowiskach klasy B.
 • Page 190: Wyrzucanie Zu Ytych Akumulatorów

  Wyrzucanie zużytych akumulatorów Komputer wykorzystuje akumulator litowo-jonowy i akumulator niklowo- metalowodorkowy (NiMH). Instrukcje dotyczéce wymiany akumulatora litowo-jonowego w komputerze znajdujé siê w sekcji „Wyjmowanie Podrêczniku z informacjami akumulatora” i „Instalowanie akumulatora” w o systemie . Akumulator niklowo-metalowodorkowy jest akumulatorem o przedłu onej trwało ci i jest bardzo mo liwe, e nigdy nie bêdzie trzeba go wymieniać.
 • Page 191 Dell™ Latitude™ X200 Ðóêîâîäñòâî ïî ñèñòåìå w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 192 Îñòàëüíûå òîâàðíûå çíàêè è íàçâàíèÿ ïðîäóêòîâ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ýòîì ðóêîâîäñòâå äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ôèðì, çàÿâëÿþùèõ ïðàâà íà òîâàðíûå çíàêè è íàçâàíèÿ, èëè ïðîäóêòîâ ýòèõ ôèðì. Êîðïîðàöèÿ Dell Computer Corporation íå çàÿâëÿåò ïðàâ íè íà êàêèå òîâàðíûå çíàêè è íàçâàíèÿ, êðîìå ñîáñòâåííûõ.
 • Page 193 Âèä ñçàäè Âèä ñíèçó Óäàëåíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè Óñòàíîâêà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè Çàïóñê ïðîãðàììû Dell Diagnostics Çàêîíîäàòåëüñòâî è ñòàíäàðòû Óòèëèçàöèÿ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé ......... .
 • Page 194 1 9 2 Ñ î ä å ð æà í è å...
 • Page 195: Èíñòðóêöèè Ïî Òåõíèêå Áåçîïàñíîñòè È Ýëåêòðîìàãíèòíîé Ñîâìåñòèìîñòè Äëÿ Ïîðòàòèâíûõ Êîìïüþòåðîâ

  Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè äëÿ ïîðòàòèâíûõ êîìïüþòåðîâ дополнительных только Ïðåäóïðåæäåíèå. Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè Îáùèå ïîëîæåíèÿ Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 196 Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 197 Ïðåäóïðåæäåíèå. Ýëåêòðîïèòàíèå (èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ïðîäîëæåíèå) Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 198 Ïðåäóïðåæäåíèå. Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè (èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ïðîäîëæåíèå) Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 199 Ïðåäóïðåæäåíèå. Ïåðåâîçêà âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì (èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ïðîäîëæåíèå) Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 200: Èíñòðóêöèè Ïî Ýëåêòðîìàãíèòíîé Ñîâìåñòèìîñòè

  Èíñòðóêöèè ïî ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè http://www.dell.com Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè ðàáîòå ñ êîìïüþòåðîì Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 201 ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïðè ïåðåíîñå êîìïüþòåðà èç õîëîäíîé ñðåäû â áîëåå òåïëóþ èëè íàîáîðîò äàéòå óñòðîéñòâó àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâûì òåìïåðàòóðíûì óñëîâèÿì, ïðåæäå ÷åì âêëþ÷àòü ïèòàíèå. Руководства пользователя Руководства пользователя Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 202: Ïîëåçíûå Íàâûêè Ïðè Ðàáîòå Íà Êîìïüþòåðå

  Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 Ïîëåçíûå íàâûêè ïðè ðàáîòå íà êîìïüþòåðå ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ.
 • Page 203: Óñòàíîâêà È Óäàëåíèå Ìîäóëÿ Ïàìÿòè

  Óñòàíîâêà è óäàëåíèå ìîäóëÿ ïàìÿòè ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ. Äîñòóï âíóòðü êîìïüþòåðà ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ âàì òîëüêî äëÿ óñòàíîâêè ìîäóëÿ ïàìÿòè èëè ïëàòû Mini PCI. ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïðåæäå ÷åì îòñîåäèíÿòü óñòðîéñòâî èëè âûíèìàòü ìîäóëü ïàìÿòè, âûêëþ÷èòå êîìïüþòåð è ïîäîæäèòå 5 ñåêóíä. Èíà÷å ìîæíî ïîâðåäèòü ñèñòåìíóþ ïëàòó. Ð...
 • Page 204: Çàùèòà Îò Ýëåêòðîñòàòè÷Åñêîãî Ðàçðÿäà

  Çàùèòà îò ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ðàçðÿäà ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ. Ñì. ðàçäåë "Çàùèòà îò ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ðàçðÿäà" â Ðóêîâîäñòâå ïî ñèñòåìå. Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 205: Êàê Ïîëó÷Èòü Èíôîðìàöèþ È Ïîìîùü

  Êàê ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è ïîìîùü Ð å ñ ó ð ñ û è ñ ð å ä ñ ò â à ï î ä ä å ð æ ê è Ðåñóðñ Ñîäåðæàíèå Drivers and Utilities Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñà User’s Guides Help and Support пользователя...
 • Page 206 Ðåñóðñ Ñîäåðæàíèå Operating System Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 Èñïîëüçîâàíèå...
 • Page 207 Ðåñóðñ Ñîäåðæàíèå Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñà support.dell.com Руководство пользователя premiersupport.dell.com Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 208: Óñòàíîâêà Êîìïüþòåðà

  Óñòàíîâêà êîìïüþòåðà Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 209: Î Êîìïüþòåðå

  Î êîìïüþòåðå Âèä ñïåðåäè ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ. Íå çàêðûâàéòå âîçäóõîçàáîðíèê, íå âñòàâëÿéòå â íåãî ïðåäìåòû è ñëåäèòå, ÷òîáû â íåì íå íàêàïëèâàëàñü ïûëü. Ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü êîìïüþòåð èëè ïðèâåñòè ê ïîæàðó. Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ.
 • Page 210 Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 211: Âèä Ñëåâà

  Âèä ñëåâà ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ. ×òîáû èçáåæàòü ïîâðåæäåíèÿ êîìïüþòåðà, îòñîåäèíÿéòå âíåøíåå óñòðîéñòâî ÷åðåç 5 ñåêóíä ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ êîìïüþòåðà. Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 212: Âèä Ñïðàâà

  Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 Âèä ñïðàâà ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ. Íå çàêðûâàéòå âîçäóõîçàáîðíèê, íå...
 • Page 213: Âèä Ñíèçó

  Âèä ñíèçó Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 214: Óäàëåíèå Àêêóìóëÿòîðíîé Áàòàðåè

  Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 Óäàëåíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ.
 • Page 215: Óñòàíîâêà Àêêóìóëÿòîðíîé Áàòàðåè

  Óñòàíîâêà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè Çàïóñê ïðîãðàììû Dell Diagnostics Руководстве пользователя Руководству пользователя Drivers and Utilities ® ® Boot Drivers and Utilities Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ.
 • Page 216 Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 CD-ROM Drive Diagnostics Utilities меню...
 • Page 217: Çàêîíîäàòåëüñòâî È Ñòàíäàðòû

  Çàêîíîäàòåëüñòâî è ñòàíäàðòû Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 218 совместимости для рабочей среды. Кабель для подключения принтера к параллельному порту можно приобрести у корпорации Dell. При желании можно заказать кабель на сайте корпорации Dell по адресу: accessories.us.dell.com/sna/segmenter/asp. Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 219: Óòèëèçàöèÿ Àêêóìóëÿòîðíûõ Áàòàðåé

  Óòèëèçàöèÿ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé Руководстве по системе Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 220 Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å – D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 221 Dell™ Latitude™ X200 Systeminformationsguide w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 222 Dell Computer Corporation; Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Övriga varumärken och produktnamn kan förekomma i dokumentet och avse de företag som äger rättigheterna eller deras produkter. Dell Computer friskriver sig från allt ägarintresse av andra än företagets egna varumärken och märkesnamn. Februari 2002 P/N 0M416 Rev.
 • Page 223 Bakifrån Underifrån Ta bort ett batteri Installera ett batteri Köra Dell Diagnostics Myndighetsinformation Batteriavfallshantering ........
 • Page 224 2 2 2 Innehåll...
 • Page 225: Säkerhets- Och Emc-Anvisningar För Bärbara Datorer

  Säkerhets- och EMC-anvisningar för bärbara datorer Följande information förklarar innebörden av de extra symboler som enbart används i EMC-anvisningarna (Safety and Electromagnetic Compatibility). Risk för explosioner Risk för eldsvåda Risk för elektriska stötar Varning! Säkerhetsanvisningar Allmänna • Försök inte att själv utföra service på datorn om du inte är en auktoriserad servicetekniker.
 • Page 226 S y s t e m i n f o r ma t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 •...
 • Page 227 Varning! Elektricitet (Säkerhetsanvisningar, fortsättning) • Använd endast den godkända nätadaptern som levereras av Dell. Om du använder en annan nätadapter kan det finnas risk för brand eller explosion. • Innan du ansluter datorn till ett eluttag, kontrollera nätadapterns kapacitet så att den spänning och frekvens som krävs stämmer överens med den...
 • Page 228 S y s t e m i n f o r ma t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 Varning! Batteri (Säkerhetsanvisningar, fortsättning) • Använd endast batterimoduler från Dell som är godkända för den här datorn. Om du använder andra typer kan risken för brand eller explosion öka.
 • Page 229: Emc-Anvisningar

  • Använd avskärmade kablar för att säkerställa att rätt EMC- klassificering bibehålls för den avsedda miljön. Du kan erhålla en kabel för parallellskrivare från Dell. Om du vill kan du beställa en kabel från Dell på webbplatsen www.dell.com. • Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter i datorn. Om du vill förhindra det bör du jorda dig på...
 • Page 230: Vid Datoranvändning

  S y s t e m i n f o r ma t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 Vid datoranvändning Observera följande anvisningar för att undvika att skada datorn.
 • Page 231: Ergonomiska Datorvanor

  Om datorn blir våt eller skadas ska du följa procedurerna i "Lösa problem" i Användarhandboken. Om datorn inte fungerar normalt trots att du har följt de här procedurerna bör du kontakta Dell. (Under avsnittet "Få hjälp" i Användarhandboken finns kontaktinformation.) Ergonomiska datorvanor VARNING! Om du använder tangentbordet på...
 • Page 232: Borttagning Eller Installation Av En Minnesmodul

  S y s t e m i n f o r ma t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 •...
 • Page 233: Skydda Dig Mot Statisk Elektricitet

  Hantera alla känsliga komponenter i miljöer där det inte förekommer någon statisk elektricitet. Om det går använder du antistatiska golv- och bordsmattor. Följande meddelande kan visas på flera ställen i Dell-dokumentationen för att påminna dig om dessa anvisningar: OBS! Se “Skydda dig mot statisk elektricitet” i Systeminformationsguiden.
 • Page 234: Söka Efter Information Och Hjälp

  Gör de val som motsvarar din dator i listrutan. Dokumentation och drivrutiner är installerade på datorn när den levereras från Dell. Med den här CD:n kan du få tillgång till dokumentation, installera om drivrutiner eller köra diagnostikverktyg. Mer information finns i datorns Användarhandbok.
 • Page 235 Mer information om hur du installerar operativsystemet finns i installationshandboken för Microsoft som installerats av Dell och som medföljde datorn. I installationshandboken finns information om hur du installerar och konfigurerar operativsystemet. VIKTIGT! Du kan visa information om operativsystemet genom att klicka på...
 • Page 236: Konfigurera Datorn

  S y s t e m i n f o r ma t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 Konfigurera datorn Packa upp tillbehörslådan.
 • Page 237: Om Datorn

  strömknapp Om datorn Framifrån VARNING! För inte in objekt i luftventilerna och se till att de inte blockeras eller blir dammiga. Detta kan skada datorn och orsaka eldsvåda. S y s t e m i n f o r m a t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 VIKTIGT! Anslut inte datorn till X200 Media Base förrän datorn har...
 • Page 238 S y s t e m i n f o r ma t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 bildskärmshake bildskärm Dell™ AccessDirect™-knapp tangentbord enhetsindikatorer statusindikatorer för tangentbord...
 • Page 239: Från Vänster

  Från vänster OBS! Du kan undvika att skada datorn genom att vänta 5 sekunder efter att du har stängt av datorn innan du kopplar från en extern enhet. modemkontakt nätverkskontakt (NIC) nätadapterkontakt USB-port 1394-kontakt (Firewire) ljudkontakter PC Card-kortplats S y s t e m i n f o r m a t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 240: Från Höger

  S y s t e m i n f o r ma t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 Från höger VARNING! För inte in objekt i luftventilerna och se till att de inte blockeras eller blir dammiga.
 • Page 241: Underifrån

  Underifrån lucka för minnesmodul batterimätare batteri/batterifack batteriupplåsning batterilåsning dockningskontakt för media base Mini PCI-kortlucka S y s t e m i n f o r m a t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0...
 • Page 242: Ta Bort Ett Batteri

  S y s t e m i n f o r ma t i o n s g u i d e f ö r D e l l ™ L a t i t u d e ™ X 2 0 0 Ta bort ett batteri OBS! Om du väljer att byta batteri medan datorn är i vänteläge har du upp till 1 minut på...
 • Page 243: Installera Ett Batteri

  Skjut in batteriet i facket tills batterihaken klickar fast. Skjut batterilåsningsfliken till låst läge. Köra Dell Diagnostics Dell har ett antal verktyg som kan hjälpa dig om datorn inte uppför sig som väntat. Mer information om dessa hjälpverktyg finns i datorns Användarhandbok.
 • Page 244: Myndighetsinformation

  Ja för att spara ändringarna, avsluta systeminställningsprogrammet och starta om datorn från CD:n. Datorn startas och börjar automatiskt köra Dell Diagnostics. Dells logotyp visas, följt av ett meddelande om att diagnostiken laddas. När diagnostiken laddats in visas menyn Diagnostics.
 • Page 245 Koppla in datorn i ett annat uttag, så att datorn och mottagaren har olika strömkretsar. Om det behövs tar du kontakt med teknisk support hos Dell eller en kunnig radio-/tv-tekniker för ytterligare förslag på åtgärder. Dells datorer är utformade, testade och klassificerade för sina tilltänkta elektromagnetiska miljöer.
 • Page 246: Batteriavfallshantering

  De flesta Dell-datorer är klassificerade för Klass B-miljöer. Om vissa funktioner finns installerade kan detta dock ändra klassificeringen till Klass A. För att kunna bedöma den elektromagnetiska klassificering som gäller för din dator eller enhet, se följande avsnitt som är specifika för varje myndighet.
 • Page 247 ˙ÂÏÏÂÒ ˜ÂÏÈÒ D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó...
 • Page 248 Dell Dell Dell accessories.us.dell.com/sna/segmenter/asp D e l l ™ Latitude™ X200 ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó ∞...
 • Page 249: Microsoft Windows

  Diagnostics Microsoft Windows ∑ ∏ π ±∞ Boot ±± ±≤ ˙Â˜˙ D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó...
 • Page 250 ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ ˙ÂÈÎÂ˙ ˙‡ ÏÚÙ‰ ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ χ ‰ÂÙ ‰˙‡˘ ÈÙÏ ÔÂÁ·‡‰ Ï˘ ˙ÈÎˉ ‰ÎÈÓ˙‰ ˙Â¯È˘ Dell ÔÂÁ·‡‰ ˙˜Ȅ·˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨ ÔÎ˙ÈÈ˘ Ú„ÈÓ ˙˜ÙÒÓ Æ‰ÁÈ˘‰ ˙Ú· ÂÏ ˜˜„Ê˙˘ ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ Ûˆ¯ ˙‡ ÍÓˆÚÏ Ì¢¯ ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ ‰¯˜ÓÏ ÈÁÎÂ‰ ÏÂÁ˙‡‰...
 • Page 251 ¨‰˙Ó‰ ·ˆÓ· ‡ˆÓ ·˘ÁÓ‰ ¯˘‡Î ‰ÏÏÂÒ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ¯Á·˙ ̇ ÌÈÂ˙‰ ÏΠ‰·ÎÈ ·˘ÁÓ‰˘ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰˜„ ÍÂ˙ ‰ÙÏÁ‰‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÍÈÏÚ ‰È‰È ‰ÏÏÂÒ ˙‡ˆÂ‰ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ Æ„·‡È Â¯Ó˘ ‡Ï˘ ± ≤ ≥...
 • Page 252 D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó ‰ËÓÏÓ Ë·Ó...
 • Page 253 ˜·‡Ï ¯˘Ù‡Ï ‡ ÌȈÙÁ ÌÎÂ˙Ï ÒÈÎ‰Ï ¨¯Â¯Â‡‰ ÈÁ˙Ù ˙‡ ÌÂÒÁÏ Ôȇ ˜·‡Ï ¯˘Ù‡Ï ‡ ÌȈÙÁ ÌÎÂ˙Ï ÒÈÎ‰Ï ¨¯Â¯Â‡‰ ÈÁ˙Ù ˙‡ ÌÂÒÁÏ Ôȇ ˜·‡Ï ¯˘Ù‡Ï ‡ ÌȈÙÁ ÌÎÂ˙Ï ÒÈÎ‰Ï ¨¯Â¯Â‡‰ ÈÁ˙Ù ˙‡ ÌÂÒÁÏ Ôȇ ˜·‡Ï ¯˘Ù‡Ï ‡ ÌȈÙÁ ÌÎÂ˙Ï ÒÈÎ‰Ï ¨¯Â¯Â‡‰ ÈÁ˙Ù ˙‡ ÌÂÒÁÏ Ôȇ ˜·‡Ï...
 • Page 254 D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˜Â˙È ÈÙÏ ·˘ÁÓ‰ È·ÈÎ ¯Á‡Ï ˙ÂÈ˘ µ Ô˙Ó‰ ¨·˘ÁÓÏ ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó Ï‡Ó˘Ó Ë·Ó ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï...
 • Page 255 D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó...
 • Page 256 ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯·Á˙ χ X200 Media Base ≠‰ χ ˙‡ ˙È·ÈΠ˙ÏÚÙ‰ ̯˷ Æ˙ÂÁÙÏ ˙Á‡ ÌÚÙ ·˘ÁÓ‰ D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˜·‡Ï ¯˘Ù‡Ï ‡ ÌȈÙÁ ÌÎÂ˙Ï ÒÈÎ‰Ï ¨¯Â¯Â‡‰ ÈÁ˙Ù ˙‡ ÌÂÒÁÏ Ôȇ ˜·‡Ï...
 • Page 257 ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙¯„ ‚‰ ± ≤ ≥ ¥ D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó...
 • Page 258 D e l l ™ Latitude™ X200 ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó ∞...
 • Page 259 ‰ Î Ó È ˙ Ï È Â Î Ì · È ‡ ˘ Ó D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó...
 • Page 260 D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ÆÍ˙¢¯·˘ ˙ίÚÓÏ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó · ¢˙ÈËËÒ¯˘χ ‰˜È¯Ù ÈÙÓ ‰‚‰¢ ‰‡¯ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó ˙ÈËËÒ¯˘χ ‰˜È¯Ù ÈÙÓ ‰‚‰ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï...
 • Page 261 ˙Ú· ‡È‰ ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÓÈÙ‰ ÌȘÏÁ· ÏÙËÏ ÍÈÏÚ ‰· ‰„ÈÁȉ ˙Âӄʉ‰ Ï„ÂÓ ˙¯Ò‰ ‡ È٘ȉ „ÂȈ ˜Â˙È ÈÙÏ ¨·˘ÁÓ‰ È·ÈÎ ¯Á‡Ï ˙ÂÈ˘ µ Ô˙Ó‰ Ô¯ÎÈÊ Ï„ÂÓ Ï˘ ‰˜˙‰ ‡ ‰¯Ò‰ ˙ Ú· ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï...
 • Page 262 D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ Æ˙ÈÙ‚ ‰ÚÈ ‚ÙÏ Ì¯ ‚Ï ÈÂ˘Ú ˙„Ϙӷ ‚¯ÂÁ ‡ ͢ÂÓÓ ˘ÂÓÈ˘ ÆÌÈÈÈÚ‰ ˙‡ ıÓ‡Ï ‰ÈÂ˘Ú ÈˆÈÁ‰ ‚ˆ‰ ÍÒÓ· ‡ ‰‚ˆ˙· ˙΢ÂÓÓ ‰ÈÈÙˆ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í...
 • Page 263 ‰¯Â˯ÙÓËÓ Â‡ ¯˙ÂÈ ‰ÓÁ ‰·È·ÒÏ ‰ÎÂÓ ‰¯Â˯ÙÓËÓ ·˘ÁÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙Ú· ÈÙÏ ¯„Á‰ ˙¯Â˯ÙÓËÏ Ï‚˙Ò‰Ï ·˘ÁÓÏ ¯˘Ù‡Ï ˘È ¨¯˙ÂÈ ‰¯È¯˜ ‰·È·ÒÏ ‰‰Â·‚ ÍÏ˘ ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ Ú· ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ÆÂ˙ÏÚÙ‰ D e l l ™ Latitude™ X200 ∞...
 • Page 264 ® ͢Ӊ ¨˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰© ˙ÂÒÈË ∫˙Â¯È‰Ê ® © ˙ÈË‚Ó¯˘χ ˙ÂÓȇ˙ ˙‡¯Â‰ www.dell.com D e l l ™ Latitude™ X200 ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó ∞...
 • Page 265 ® ͢Ӊ ¨˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰© ‰ÏÏÂÒ ∫˙Â¯È‰Ê D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó...
 • Page 266 ® ͢Ӊ ¨˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰© ÏÓ˘Á ∫˙Â¯È‰Ê D e l l ™ Latitude™ X200 ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó ∞...
 • Page 267 AWG) RJ-11 D e l l ™ Latitude™ X200 ∞ ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó...
 • Page 268 ∫˙ÈË‚Ó¯˘χ ˙ÂÓȇ˙ ˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰ Ìȇ˘È ÌÈ ·˘ÁÓ ˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰ ∫ ˙Â¯È‰Ê ÈÏÏÎ D e l l ™ Latitude™ X200 ˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ú È „ Ó Í ¯ È „ Ó ∞...
 • Page 269 ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙...
 • Page 270 ˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰ ∫˙Â¯È‰Ê ® © ˙ÈË‚Ó¯˘χ ˙ÂÓȇ˙ ˙‡¯Â‰ ÍÏ˘ ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Ú· ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÓÂ‚¯‡ ÌÈÏ‚¯‰ Ô¯ÎÈÊ ÈÏ„ÂÓ Ï˘ ‰˜˙‰ ‡ ‰¯Ò‰ ˙Ú· ˙ÈËËÒ¯˘χ ‰˜È¯Ù ÈÙÓ ‰‚‰ Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÂÈÎÂ˙ ˙ÏÚÙ‰ È Ì È È  Ú  ‰ Î Ô...
 • Page 271 ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫˙Â¯È‰Ê ∫˙Â¯È‰Ê ∫˙Â¯È‰Ê ∫˙Â¯È‰Ê ∫˙Â¯È‰Ê ˙·È˙ È˘‡¯Â ÌȯˆȘ © 2002 Dell Computer Corporation ∫‰Ê ËҘ˷ ˘ÂÓÈ˘· ÌȇˆÓ‰ ÌÈȯÁÒÓ ÌÈÓÈÒ Microsoft Dell Computer Corporation ≠ ª ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙¯·Á ÆÌ‰Ï˘ ÌȯˆÂÓÏ Â‡ ¨˙ÂÓ˘‰Â Ɖ˙ÂÏÚ··˘ P/N 0M416 2002 ¯‡Â¯·Ù...
 • Page 272 Dell™ Latitude™ X200 ˙ίÚÓÏ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó...
 • Page 274 Printed in Ireland Vytištìno v Irsku Trykt i Irland Painettu Irlannissa Írországban nyomtatva Trykt i Irland Wydrukowano w Irlandii Íàïå÷àòàíî â Èðëàíäèè Tryckt i Irland 00M416A00 P/N 0M416 Rev. A00 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

Table of Contents