Download Print this page
JVC KD-SHX705 Installation & Connection Manual

JVC KD-SHX705 Installation & Connection Manual

Hide thumbs Also See for KD-SHX705:

Advertisement

Quick Links

KD-SHX705
Installation/Connection Manual
°"√µ' ¥ µ— È ß /§Ÿ Ë ¡ ◊ Õ °"√µ' ¥ µ— È ß
LVT1160-003B
[U]
qO u²Ã«ØVOÂd²Ã«  ULOKFð V
qO u²Ã«ØVOÂd²Ã«  ULOKFð V
qO u²Ã«ØVOÂd²Ã«  ULOKFð V
qO u²Ã«ØVOÂd²Ã«  ULOKFð V
qO u²Ã«ØVOÂd²Ã«  ULOKFð V
ENGLISH
This unit is designed to operate on 12 V DC,
NEGATIVE ground electrical systems. If your
vehicle does not have this system, a voltage
inverter is required, which can be purchased at
JVC car audio dealers.
Parts list for installation and
connection
The following parts are provided for this unit.
After checking them, please set them correctly.
A / B
Hard case/Control panel
!"#$
≈— ß ∫√√®ÿ / ÀπÈ " ª— ¥
rJײë WŠuÃØVK
‚ËbM
E
Power cord
!"#$
 "¬‡§‡∫' ≈ °"≈— ß
WOzUÐdNJë WÁUDë pKÝ
H
Mounting bolt (M5 x 20 mm)
!=EM5 x 20 mmF
 ≈— ° µ' ¥ (
M5 x 20
¡' ≈ ≈' ‡ ¡µ√)
x M5
©r? K Ä ≤∞
® VOÂd²Ã« —UL Ä
K
Battery
·∫µ‡µÕ√' Ë
CR2025
 U¹—UD³Ã«
INSTALLATION
(IN-DASH MOUNTING)
The following illustration shows a typical
installation. If you have any questions or require
information regarding installation kits, consult
your JVC car audio dealer or a company
supplying kits.
• If you are not sure how to install this unit
correctly, have it installed by a qualified
technician.
1
B
4
J
*1
*
1
When you stand the unit, be careful not to
damage the fuse on the rear.
*
2
Fit the protrusions outside the unit.
!"#
O²Â
O²Â
O²Â
Ò Ò Ò Ò Ò
O²Â
O²Â
!"#$% 1 2 V
!"#$%&'()*+,-./'0(
!"#$% JVC
!"#$%&'(
!"#$%&'()
!"#$%&'()*
!"#$%&'()
!"#$%&'()*+,-./
!"#$%&'()*+ ,- JVC
!"#$%&'()*+,-.
!"#$ %&#'()*+,-./
!"#$%&'
2
5
D
C
!"#$%&'()*+,-./
1
*
!"#$%&'(!)"*
*
2
=
‰∑¬
!"#$%&'
™ÿ ¥ ª√–°Õ∫π' È ‰ ¥È √ — ∫ °"√ÕÕ°·∫∫¡"‡æ◊ Ë Õ „™È ß "π°— ∫ √–∫∫
°√–· ‰øøÈ "  "¬¥' π ¢— È « ≈∫°√–· µ√ß
!"#$%&'(
À"°√∂¬πµÏ ¢ Õߧÿ ≥ ‰¡Ë ‰¥È „™È √ –∫∫π' È
µÈ Õ ß„™È ‡ §√◊ Ë Õ ß·ª≈ß°√–· ‰ø™Ë « ¬
´÷ Ë ß  "¡"√∂À"´◊ È Õ ‰¥È ® "°√È " π¢"¬‡§√◊ Ë Õ ß‡ ' ¬ ß√∂¬πµÏ
√"¬°"√ Ë « πª√–°Õ∫ "À√— ∫ µ' ¥ µ— È ß ·≈–‡™◊ Ë Õ ¡µË Õ °— π
 Ë « πª√–°Õ∫µË Õ ‰ªπ' È „ ÀÈ ¡ "°— ∫ ™ÿ ¥ ª√–°Õ∫π' È À≈—
ß®"°µ√«® Õ∫·≈È « ª√— ∫ µ— È ß ‡§√◊ Ë Õ ß„ÀÈ ∂ Ÿ ° µÈ Õ ß
C
Sleeve
!
ª≈Õ°Àÿ È ¡
wÁ«uë qJONë
F
Washer (ø5)
=Eø5F
ª√–‡°Á π «ß·À«π
(ø5
)
©µ dDÁ® qO u²Ã« ÂUJŠ« WIKŠ
I
Rubber cushion
!
¬"ß°— π °√–·∑°
WOÞUD*« ...uA(«
L
Remote controller
√' ‚ ¡µ§Õπ‚∑√≈
RM-RK300
bFÐ sŽ rJײë ...bŠË
°"√µ' ¥ µ— È ß
(°"√ª√–°Õ∫·ºßÀπÈ " ª— ∑ ¡Ï ‡ ¢È " )
¿"æµ— « Õ¬Ë " ßµË Õ ‰ªπ' È ·  ¥ß∂÷ ß °"√µ' ¥ µ— È ß ·∫∫∑— Ë « ‰ª À"°§ÿ ≥ ¡' ª —
≠À"À√◊ Õ µÈ Õ ß°"√¢È Õ ¡Ÿ ≈ ‡°' Ë ¬ «°— ∫ ™ÿ ¥ µ' ¥ µ— È ß °√ÿ ≥ "ª√÷ ° ..."°—
∫ºŸ È ¢ "¬‡§√◊ Ë Õ ß‡ ' ¬ ß√∂¬πµÏ
™ÿ ¥ ª√–°Õ∫ ∂È " §ÿ ≥ ‰¡Ë · πË „ ®«Ë " µ' ¥ µ— È ß ™ÿ ¥ ª√–°Õ∫π' È ∂ Ÿ ° µÈ Õ ßÀ√◊ Õ ‰¡Ë
„ÀÈ À "™Ë " ߺŸ È ‡ ™' Ë ¬ «™"≠‡ªÁ π ºŸ È µ ' ¥ µ— È ß
3
6
D
*2
*2
1
*
‡¡◊ Ë Õ §ÿ ≥ µ— È ß ™ÿ ¥ ª√–°Õ∫¢÷ È π √–«—
ßÕ¬Ë " ∑"„ÀÈ ø ' «  Ï ∫ √' ‡ «≥ Ë « π∑È " ¬‡ ' ¬ À"¬
*
2
·°È ‰ ¢ Ë « π∑' Ë ¬ ◊ Ë π ÕÕ°¡"¥È " ππÕ°µ— « ‡§√◊ Ë Õ ß
1
U —
ð O
12
‚«≈∑Ï
W W W W W
z z z z z O O O O O
Ð Ð Ð Ð U U U U U
d d d d d Ð
c «
JVC
...
N e
ł
ô
qJAÐ rN³OÂdð vłd¹ ¨¡«ełô« Ác¼ h× bFÐ
D
Trim plate
·ºË π ‚≈À–¢Õ∫·µË ß
WM¹eë WŠuÃ
G
Lock nut (M5)
!=EM5F
πÕµ≈Á Õ § (
M5
M5
©
® XO³¦²Ã« WÃuL
J
Handles
!"
§— π ∫— ß §— ∫
 UÂU *«
M
CD-ROM (Image Converter Color)
!"Image Converter Color
´' ¥ ' √ Õ¡ (
Image Converter Color
Image Converter Color
©
VOÂd²Ã« WI¹dÞ wÃU²Ã« w×O{u²Ã« rÝdë s
WłUŠ Ë«  «—U H²Ý« „UM¼ ÊU «–« ÆWOÃU¦*«
JVC
¢Õß∑Ë " πÀ√◊ Õ ∫√' ... —
W—UÄ  «—UO Kà WOðuBë ...eNłô« Ÿ"uÄ ...—UA²Ý«
q
J
A
Ð
"
h
A
!
Do the required electrical connections.
!"#$%&'
µË Õ  "¬‰øµ"¡∑' Ë ° "Àπ¥‰«È ∑ — È ß À¡¥
Æ
Ð W
K u
D
« *
O W
U z
d Ð
J N
« Ã
 
ö
O
u
C
Ÿ
I
H
Bend the appropriate tabs to hold the
@
sleeve firmly in place.
B
ßÕ·ºË π ‡æ◊ Ë Õ ¬÷ ¥ ª≈Õ°„ÀÈ µ Ë Õ °— π ‡¢È " ∑' Ë
q
J
N O
d
C
1004MNMMDWJEIN
EN, CT, TH, AR
wÐdŽ
wÐdŽ
wÐdŽ
wÐdŽ
wÐdŽ
W
D
Ý
«
Ð u
j
I
q
L
F
à O
"
N U
'
«
c «
¼
r
L
b
à I
DC
w w w w w
z z z z z
Ð Ð Ð Ð U U U U U
d d d d d Ð
     N N N N N
     N N N N N
W W W W W
L L L L L
E E E E E
½ ½ ½ ½ ½
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ « « « « «
X X X X X
u u u u u à à à à Ã
± ± ± ± ±
≤ ≤ ≤ ≤ ≤
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
d d d d d
ý ý ý ý ý
³ ³ ³ ³ ³ U U U U U
Ä Ä Ä Ä Ä
¼
q
¦
Ä
u œ
ł
Ë
b Â
Ž
à W
Š U
w
Æ Æ Æ Æ Æ
V V V V V
U U U U U Ã Ã Ã Ã Ã
Ý Ý Ý Ý Ý
i
i
i
— — — — — ¹
¹ ¹ ¹ ¹
i
i
u
×
Ä
Â
b «
²
Ý
«
V
¨ ¹
p
— ð
O U
Ý
w
U Â
E
M
¡ «
ö
Â
Ë
s
Ä
u
;
«
c «
¼
¡
d «
ý
s
J
1
Ë
à ¨
² U
u Ã
JVC
Æ
 W
Ä U
 
— «
O U
à K
O W
u ð
B
qO u²Ã«Ë VOÂd²Ã« ¡«eł« WLzUÁ
qO u²Ã«Ë VOÂd²Ã« ¡«eł« WLzUÁ
qO u²Ã«Ë VOÂd²Ã« ¡«eł« WLzUÁ
qO u²Ã«Ë VOÂd²Ã« ¡«eł« WLzUÁ
qO u²Ã«Ë VOÂd²Ã« ¡«eł« WLzUÁ
Æ"UN'« lÄ ...œËeÄ WOÃU²Ã« ¡«ełô«
Æ`O×
)
)
CD-ROM
®
"UN'« VOÂdð
"UN'« VOÂdð
"UN'« VOÂdð
"UN'« VOÂdð
"UN'« VOÂdð
©...—UO ë uKÐUð ‡ qš«œ ®
©...—UO ë uKÐUð ‡ qš«œ ®
©...—UO ë uKÐUð ‡ qš«œ ®
©...—UO ë uKÐUð ‡ qš«œ ®
©...—UO ë uKÐUð ‡ qš«œ ®
O³¹
Ò
vłd¹ ¨VOÂd²Ã«  «Ëœ« 'uB Ð  UÄuKF*
JVC
Æ «Ëœô« ...cNà WŽ"u*« WÂdAë Ë«
N U
'
«
V
 O
ð d
O W
O H
Ð J
p
²
d
F
Ä
Â
Ž b
à W
Š U
w
Ã
"
N U
'
«
V
 O
ð d
O W
L K
Ž
ð d
v
ł
¹ d
` ¨
O
×
Æ
e ...
N
ł
« ô
c Á
¼
q
¦
Ä
V
 O
d
à ²
q
¼
R
Ä
Ë
h
²
Ä
²
« Ã
q
L
« Ž
1 8
4
m
m
~
5 3
m
m
!"#$%&
'()
!"
« Ã
X
O
¦ ³
à ²
V
Ý
M U
Ä
q
J
A
Ð
M W
Ã
« ô
w
¦
« ½
` Æ
O
×
B
« Ã
Ê
J U
« *
w
J r
×
Ä
q
J
A
Ð
w
Á
u «
« Ã
ð
b Â
Ž
q
« ł
s
Ä
t
² ³
« ½
" ¨
N U
'
«
n
Á O
ð u
M b
Ž
Æ
O W
K H
)
«
N W
'
«
v
Ž K
u œ
ł
u
« *
"
u
H O
« Ã
" Æ
N U
'
«
Ã
š U
 
«
u ¡
M ²
« Ã
Ê
"
Ë «
ð ð ð ð ð Q Q Q Q Q
« Ã
« Ã
*
±
*

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for JVC KD-SHX705

  • Page 1 ¨VOÂd²Ã«  «Ëœ« ’uB Ð  UÄuKF* ∫ºŸ È ¢ “¬‡§√◊ Ë Õ ß‡ ’ ¬ ß√∂¬πµÏ ¢Õß∑Ë “ πÀ√◊ Õ ∫√‘ … — your JVC car audio dealer or a company !"#$ %&#'()*+,-./ W—UÄ  «—UO Kà WOðuBë …eNłô« Ÿ“uÄ …—UA²Ý« •...
  • Page 2 Removing the unit °“√∂Õ¥™ÿ ¥ ª√–°Õ∫ …—UO ë uKÐUð sÄ “UN'« Ÿe½ …—UO ë uKÐUð sÄ “UN'« Ÿe½ …—UO ë uKÐUð sÄ “UN'« Ÿe½ …—UO ë uKÐUð sÄ “UN'« Ÿe½ …—UO ë uKÐUð sÄ “UN'« Ÿe½ Before removing the unit, release the rear !"#$%&!"'()*+,-.(/0 °Ë...
  • Page 3 ð J « – « W Æ « * your JVC car audio dealer. • ! "#$%&'()*+,'- ¢Õ·π–π”„ÀÈ µ Ë Õ ≈”‚æß ∑’ Ë ¡ ’ ° ”≈— ß ¢— ∫  Ÿ ß  ÿ ¥ ‡°‘ π °«Ë “ 50 W Æ...
  • Page 4 (‰¡Ë ‰ ¥È „ ÀÈ ¡ “°— ∫ ™ÿ ¥ ª√–°Õ∫π’ È ) ≈”‚æßÀ≈— ß JVC Amplifier INPUT !" ‡§√◊ Ë Õ ß¢¬“¬‡ ’ ¬ ß JVC Remote lead (Blue with white stripe) !" #$F To the remote lead of other equipment “¬µ–°— Ë « •–¬–‰°• ( ’ π È ” ‡ß‘ π ≈“¬¢“«) !"...