Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SKG 1700 A1 Operating Instructions Manual

Contact grill

Advertisement

Available languages

Quick Links

Table of Contents
CONTACT GRILL SKG 1700 A1
CONTACT GRILL
Operating instructions
KONTAKTGRILL
Kezelési útmutató
KONTAKTNÍ GRIL
Návod k obsluze
KONTAKTGRILL
Bedienungsanleitung
IAN 90859
RP90859_Kontaktgrill_Cover_LB4.indd 2
GRILL KONTAKTOWY
Instrukcja obsługi
KONTAKTNI ŽAR
Navodilo za uporabo
KONTAKTNÝ GRIL
Návod na obsluhu
01.08.13 10:29

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKG 1700 A1

 • Page 1 CONTACT GRILL SKG 1700 A1 CONTACT GRILL GRILL KONTAKTOWY Operating instructions Instrukcja obsługi KONTAKTGRILL KONTAKTNI ŽAR Kezelési útmutató Navodilo za uporabo KONTAKTNÍ GRIL KONTAKTNÝ GRIL Návod k obsluze Návod na obsluhu KONTAKTGRILL Bedienungsanleitung IAN 90859 RP90859_Kontaktgrill_Cover_LB4.indd 2 01.08.13 10:29...
 • Page 2 __RP90859_B4.book Seite 1 Montag, 26. August 2013 1:47 13 English..................2 Polski ..................14 Magyar ................. 28 Slovenšêina ................42 éesky ..................54 Slovenêina ................66 Deutsch ................. 78...
 • Page 3 __RP90859_B4.book Seite 2 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Overview / Przeglâd / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  __RP90859_B4.book Seite 2 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................3 4. Items supplied ................. 5 5. How to use ..................6 6. Operation ..................6 Heating up................... 6 Preparation ..................
 • Page 5: Intended Purpose

  __RP90859_B4.book Seite 3 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Thank you for your trust! 2. Intended purpose The contact grill is intended exclusively for Congratulations on your new Contact Grill. grilling food (e.g. meat, fish, vegetables, etc.) in the home. For a safe handling of the device and in or- The device is designed for use in private der to get to know the entire scope of fea-...
 • Page 6 __RP90859_B4.book Seite 4 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Instructions for safe operation • This device can be used by children from the age of 8 and peo- ple with restricted physical, sensory or intellectual abilities or people without adequate experience and/or understanding, if they are supervised or instructed on how to use this device safely and if they are aware of the resulting risks.
 • Page 7: Items Supplied

  __RP90859_B4.book Seite 5 Montag, 26. August 2013 1:47 13 DANGER! Risk of injury ily accessible after the device is plugged in. through burning! • Ensure that the power cable cannot be • The metal surfaces become very hot dur- damaged by sharp edges or hot points. ing operation.
 • Page 8: How To Use

  __RP90859_B4.book Seite 6 Montag, 26. August 2013 1:47 13 5. How to use 6. Operation DANGER! Risk of injury FIRE HAZARD! through burning! • Place the device on a dry, level, non-slip The metal surfaces become very hot and heat-resistant surface. during operation.
 • Page 9: Preparation

  __RP90859_B4.book Seite 7 Montag, 26. August 2013 1:47 13 6.2 Preparation 6.3 Grill plate setting Depending on what you wish to prepare, there are 3 different ways to set up the grill NOTE: we recommend preparing a maxi- mum of 2 hamburgers/sandwiches at the plates.
 • Page 10: Switching Off

  __RP90859_B4.book Seite 8 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Grill oven (Figure C) Outer surfaces The oven function is particularly suitable for • Clean the outer surfaces using a soft, the gratinating of food. damp cloth with a mild soap solution. 1.
 • Page 11: Disposal

  9. Disposal 11. Technical specifications The symbol showing a wheelie bin crossed through Model: SKG 1700 A1 indicates that the product re- 230 V ~ 50 Hz Mains voltage: quires separate refuse collec- tion in the European Union. Protection class:...
 • Page 12 __RP90859_B4.book Seite 10 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Burger with cheese and bacon Fast panini with pesto • 250 g minced beef • 1 ciabatta • Salt • Green pesto • Pepper, freshly ground • 2 - 4 tomatoes (in thin slices) •...
 • Page 13 __RP90859_B4.book Seite 11 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Prawn skewers with lemon- 7. Do not place the tomato slices inside the pita bread until after grilling it. garlic marinade • King prawn tails (deep-frozen, approx. Aubergine rolls 450 g drained weight) •...
 • Page 14: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  __RP90859_B4.book Seite 12 Montag, 26. August 2013 1:47 13 13. Warranty of the Gilthead seabream in aluminium foil HOYER Handel GmbH • Salt, pepper Dear Customer, • 2 sprigs of thyme your device is provided with a 3 year war- •...
 • Page 15 __RP90859_B4.book Seite 13 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Service Centre uct parts that are subject to standard wear and therefore can be considered wear parts; the same applies to damages at fragile parts, Service Great Britain e.g. switches, rechargeable batteries or parts Tel.: 0871 5000 720 (£...
 • Page 16: Przeglâd

  __RP90859_B4.book Seite 14 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Spis tre ci 1. Przeglâd..................14 2. Zakres u ytkowania ..............15 3. Wskazówki bezpiecze stwa ............15 4. Zakres dostawy ................18 5. Uruchomienie ................. 18 6. Obs uga ..................19 Nagrzewanie ..................
 • Page 17: Zakres U Ytkowania

  __RP90859_B4.book Seite 15 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Serdecznie dziökujemy 2. Zakres u ytkowania za zaufanie! Grill kontaktowy jest przeznaczony wy âcznie do grillowania produktów i potraw spo yw- Gratulujemy Pa stwu zakupu nowego grilla czych (np. miöso, ryby, warzywa itd.) w domu. kontaktowego.
 • Page 18 __RP90859_B4.book Seite 16 Montag, 26. August 2013 1:47 13 OSTRZE ENIE! rednie ryzyko: Zlekcewa- WSKAZÓWKA: Cechy i sposób zacho- enie tego ostrze enia mo e byä przyczynâ wania, na które nale y zwracaä uwagö obra e lub strat materialnych. podczas pracy z urzâdzeniem. OSTRO NIE: Niskie ryzyko: Zlekcewa e- nie tego ostrze enia mo e byä...
 • Page 19 __RP90859_B4.book Seite 17 Montag, 26. August 2013 1:47 13 NIEBEZPIECZE STWO • Podczas u ywania urzâdzenia zwróciä uwagö, aby przewód zasilajâcy nie by pora enia prâdem zakleszczony lub zgnieciony. spowodowane wilgociâ • Przy wyciâganiu wtyczki sieciowej z • Urzâdzenie, przewód zasilajâcy oraz gniazdka nale y zawsze ciâgnâä...
 • Page 20: Zakres Dostawy

  __RP90859_B4.book Seite 18 Montag, 26. August 2013 1:47 13 5. Uruchomienie • Równie po wy âczeniu urzâdzenie jest jeszcze bardzo gorâce i nie wolno go dotykaä. NIEBEZPIECZE STWO • Urzâdzenie nale y transportowaä po PO ARU! jego sch odzeniu i nale y u ywaä prze- •...
 • Page 21: Obs Uga

  __RP90859_B4.book Seite 19 Montag, 26. August 2013 1:47 13 6. Ponownie wyczy ciä urzâdzenie. (patrz 8. Zale nie od ustawienia kontrolki|1 i|11 „Czyszczenie” na stronie 21) gasnâ po osiâgniöciu przez urzâdzenie wybranego stopnia temperatury. 6. Obs uga 6.2 Przygotowanie NIEBEZPIECZE STWO obra- WSKAZÓWKA: Zalecamy przygotowa- e na skutek poparzenia! nie maksymalnie 2 hamburgerów/sandwi-...
 • Page 22: Ustawienie P Yt Grillowych

  __RP90859_B4.book Seite 20 Montag, 26. August 2013 1:47 13 6.3 Ustawienie p yt 4. Podstawiä kolejne naczynie pod odp yw oleju/t uszczu|13 p yty grillowej|12 w grillowych pokrywie. Zale nie od oczekiwa dotyczâcych przy- 5. U o yä grillowane produkty na obu p y- rzâdzonej potrawy p yty grillowe mo na tach grillowych|12.
 • Page 23: Czyszczenie

  __RP90859_B4.book Seite 21 Montag, 26. August 2013 1:47 13 7. Czyszczenie WSKAZÓWKA: Przypalone resztki Urzâdzenie nale y wyczy ciä przed potraw lub t uszczy mo na czösto atwiej pierwszym u yciem! usunâä, k adâc na nich na noc wilgotnâ szmatkö nasâczonâ p ynem do mycia NIEBEZPIECZE STWO pora- naczy , co pozwoli na ich rozmiökczenie.
 • Page 24: Rozwiâzywanie Problemów

  5. Wyjâä steki z grilla kontaktowego i sâ na oznaczeniu „•”? pozostawiä je jeszcze na chwilö do ostygniöcia. 11. Dane techniczne Model: SKG 1700 A1 230 V ~ 50 Hz Napiöcie sieciowe: Klasa ochrony: Moc: maks. 1700 W Zmiany techniczne zastrze one.
 • Page 25 __RP90859_B4.book Seite 23 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Burger z serem i bekonem Szybkie panini z pesto • 250 g siekanego miösa wo owego • 1 bu ka ciabatta • Sól • Zielone pesto • wie o mielony pieprz. •...
 • Page 26 __RP90859_B4.book Seite 24 Montag, 26. August 2013 1:47 13 5. Podgrzaä grill kontaktowy na stopniu 5. Zapiekanie 6. Piec sandwicze w lekko posmarowa- 8. Podgrzaä piekarnik do 175 °C. nym t uszczem grillu kontaktowym do 9. Wlaä sos pomidorowy do naczynia do momentu stopienia sera.
 • Page 27: Gwarancja Firmy Hoyer Handel Gmbh

  __RP90859_B4.book Seite 25 Montag, 26. August 2013 1:47 13 13. Gwarancja firmy Dorada w folii aluminiowej • Sól, pieprz HOYER Handel GmbH • 2 ga âzki tymianku Drogi Kliencie, • 1 zâbek czosnku Na niniejsze urzâdzenie jest udzielana 3|-let- • Oliwa z oliwek nia gwarancja obowiâzujâca od dnia jego •...
 • Page 28 __RP90859_B4.book Seite 26 Montag, 26. August 2013 1:47 13 tychmiast po rozpakowaniu produktu. • W przypadku wystâpienia usterek w Naprawy dokonywane po up ywie okresu dzia aniu lub pozosta ych usterek nale- obowiâzywania gwarancji p atne. y w pierwszej kolejno ci skontaktowaä siö...
 • Page 29 __RP90859_B4.book Seite 27 Montag, 26. August 2013 1:47 13...
 • Page 30: Áttekintés

  __RP90859_B4.book Seite 28 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Tartalom 1. Áttekintés ..................28 2. Rendeltetésszer használat............. 29 3. Biztonsági el írások ............... 29 4. Szállítási tartalom................31 5. Üzembe helyezés................32 6. Kezelés................... 32 Felf tés ....................32 Elkészítés .................... 33 Grill lapok beállítása ................
 • Page 31: Rendeltetésszer Használat

  __RP90859_B4.book Seite 29 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Köszönjük bizalmát! 2. Rendeltetésszer használat Gratulálunk új kontaktgrilljéhez. A kontaktgrill kizárólag ételek (pl. hús, hal, zöldség stb.) otthoni grillezésére használ- A készülék biztonságos használata, ható. továbbá a szolgáltatások teljes kör megis- A készülék háztartási használatra készült.
 • Page 32 __RP90859_B4.book Seite 30 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Tudnivalók a biztonságos üzemeltetéshez • 8 évesnél fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képesség személyek, illetve akik nem rendelkez- nek megfelel tudással és tapasztalattal, kizárólag felügyelet mellett vagy megfelel tájékoztatás után használhatják a készülé- ket és csak akkor, ha megértették a lehetséges veszélyeket.
 • Page 33: Szállítási Tartalom

  __RP90859_B4.book Seite 31 Montag, 26. August 2013 1:47 13 • Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó veze- • A készüléket csak kih lt állapotban téket ne rongálja meg éles perem vagy mozgassa/szállítsa, kizárólag az erre magas h mérséklet. Ne tekerje a csatla- szolgáló...
 • Page 34: Üzembe Helyezés

  __RP90859_B4.book Seite 32 Montag, 26. August 2013 1:47 13 5. Üzembe helyezés 6. Kezelés Égés okozta sérülés VESZÉLY! T ZVESZÉLY! A fémfelületek m ködés közben er - • Helyezze a készüléket száraz, vízszin- sen felmelegednek. A készüléket tes, csúszásmentes, h álló felületre. m ködés közben csak fogóinál és •...
 • Page 35: Elkészítés

  __RP90859_B4.book Seite 33 Montag, 26. August 2013 1:47 13 6.2 Elkészítés 6.3 Grill lapok beállítása Átsütési igényt l függ en a grill lapok három különböz er sség re állíthatók be. MEGJEGYZÉS: Egyszerre legfeljebb 2|darab hamburger/szendvics elkészítését Kontaktgrill (A kép) javasoljuk. MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, A készülék tetején lév elkészítési táblázat hogy a fedél|4 kinyitásakor az esetleg a...
 • Page 36: Kikapcsolás

  __RP90859_B4.book Seite 34 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Grillsüt (C kép) A készüléket minden használat után tisztítsa meg és távolítsa el közben az ételmaradékot. A süt funkció különösen jól használható a szeletek hirtelen átsütésére. Küls felületek 1. Melegítse el a grill lapokat|12. •...
 • Page 37: Eltávolítás

  __RP90859_B4.book Seite 35 Montag, 26. August 2013 1:47 13 9. Eltávolítás 11. M szaki adatok Az áthúzott kerekes szeme- Modell: SKG 1700 A1 testároló szimbólum azt 230 V ~ 50 Hz Hálózati feszültség: jelenti, hogy a termék az Védelmi osztály: Európai Unióban szelektív...
 • Page 38 __RP90859_B4.book Seite 36 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Sajtos, baconos burger Gyors, pesztós panini • 250 g darált marhahús • 1 ciabatta • só • zöld pesztó • frissen rölt bors • 2 - 4 paradicsom (vékonyra szeletelve) • 2 hamburger zsemle •...
 • Page 39 __RP90859_B4.book Seite 37 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Garnélanyárs pácolt citrommal, 6. A szendvicseket a zsírral vékonyan megkent kontaktgrillen addig süsse, fokhagymával amíg megolvad a sajt. • óriásgarnéla farok (mélyh tött, kb. - Grill lapok beállítása: Kontaktgrill 450|g felengedés után) 7.
 • Page 40: Garancia

  • olívaolaj megnevezése: • 1 db aranymakréla • 1 szelet citrom Gyártási szám: 90859 • 1 kis fej vöröshagyma (vékonyra szele- A termék típusa: SKG 1700 A1 telve) A termék azono- Kontaktgrill két grill lap- • 2 paradicsom (darabolva) sításra alkalmas •...
 • Page 41 __RP90859_B4.book Seite 39 Montag, 26. August 2013 1:47 13 3. A vásárlástól számított három napon belül t ségének határideje a termék, vagy érvényesített csereigény esetén a forgal- f darabjának kicserélése, kijavítása mazó köteles a terméket kicserélni, feltéve esetén a kicserélt, vagy kijavított termék- ha a hiba a rendeltetésszer használatot re, illetve alkatrészre újra kezd dik.
 • Page 42 __RP90859_B4.book Seite 40 Montag, 26. August 2013 1:47 13...
 • Page 43 __RP90859_B4.book Seite 41 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Garanciakártya 90859 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Page 44: Pregled

  __RP90859_B4.book Seite 42 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Vsebina 1. Pregled................... 42 2. Namen uporabe ................43 3. Varnostni napotki................43 4. Obseg dobave ................45 5. Priêetek uporabe ................46 6. Upravljanje..................46 Segrevanje..................46 Priprava....................47 Položaj žar plošê ................. 47 Izklop ....................
 • Page 45: Namen Uporabe

  __RP90859_B4.book Seite 43 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Najlepša hvala za vaše 2. Namen uporabe zaupanje! Kontaktni žar je predviden izkljuêno za peêe- nje jedi na žaru (npr. mesa, rib, zelenjave éestitamo vam za vaš novi kontaktni žar. itn.) v notranjih prostorih. Naprava je zasnovana za uporabo v zaseb- O varnem ravnanju z izdelkom in njegovi nem gospodinjstvu.
 • Page 46 __RP90859_B4.book Seite 44 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Navodila za varno uporabo • To napravo lahko otroci od 8 leta in osebe z omejenimi fiziênimi, êutilnimi ali miselnimi sposobnostmi oziroma pomanjkljivimi izku- šnjami in/ali znanjem uporabljajo samo, êe so bili pouêeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride pri taki uporabi.
 • Page 47: Obseg Dobave

  __RP90859_B4.book Seite 45 Montag, 26. August 2013 1:47 13 OPOZORILO pred materialno • Naprava tudi po izklopu ni popolnoma izkljuêena iz elektriênega omrežja. ée škodo jo želite popolnoma izkljuêiti, izvlecite • Zagotovite, da je naprava pred priklju- omrežni vtiê. êitvijo v vtiênico izklopljena (oba termo- •...
 • Page 48: Priêetek Uporabe

  __RP90859_B4.book Seite 46 Montag, 26. August 2013 1:47 13 5. Priêetek uporabe 6. Upravljanje NEVARNOST poškodb zaradi NEVARNOST POŽARA! opeklin! • Napravo postavite na suho, ravno, Kovinske površine postanejo zaradi nedrseêo in na vroêino odporno povr- delovanja zelo vroêe. Naprave se šino.
 • Page 49: Priprava

  __RP90859_B4.book Seite 47 Montag, 26. August 2013 1:47 13 6.2 Priprava 6.3 Položaj žar plošê Glede na želeno vrsto priprave lahko žar plošêi nastavite v 3 razliêne položaje. NAPOTEK: Priporoêamo pripravo najveê 2 hamburgerjev/sendviêev hkrati. Kontaktni žar (slika A) Tabela priprave na pokrovu naprave ozna- NAPOTEK: Prosimo, upoštevajte, da lahko êuje nastavitve termostatskih regulatorjev in pri odprtem pokrovu|4 morebitno prisotno...
 • Page 50: Éišêenje

  __RP90859_B4.book Seite 48 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Žar peêica (slika C) Napravo oêistite po vsaki uporabi in pri tem odstranite vse ostanke živila. Funkcija peêice je posebej primerna za popeêenje materiala za peêenje. Zunanje površine 1. Predhodno segrejte žar plošêi|12. •...
 • Page 51: Odstranjevanje Med Odpadke

  __RP90859_B4.book Seite 49 Montag, 26. August 2013 1:47 13 9. Odstranjevanje med 11. Tehniêni podatki odpadke Model: SKG 1700 A1 Simbol preêrtanega smetišê- 230 V ~ 50 Hz Omrežna napetost: nega koša na kolešêkih Razred zašêite: pomeni, da se mora proizvod v Evropski Uniji odstranjevati Moê:...
 • Page 52 __RP90859_B4.book Seite 50 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Hamburger s sirom in slanino Hitri sendviê panini s pestom • 250 g mletega govejega mesa • 1 ciabatta • sol • zeleni pesto • poper, sveže zmlet • 2 - 4 paradižniki (narezani v tanke •...
 • Page 53 __RP90859_B4.book Seite 51 Montag, 26. August 2013 1:47 13 4. Spodnje polovice obložite s sirom in sla- Popeêenje nino/salamo ter na njih položite zgor- 8. Vnaprej segrejte peêico na 175|°C. nje polovice. 9. Napolnite kalup za peêenje s paradi- 5. Vnaprej segrejte kontaktni žar na sto- žnikovim sokom.
 • Page 54: Garancija

  __RP90859_B4.book Seite 52 Montag, 26. August 2013 1:47 13 13. Garancija Orada v alufoliji • sol, poper • 2 vejici timijana • 1 strok êesna Dobavitelj • olivno olje Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov • 1 orada servisnega centra. •...
 • Page 55 __RP90859_B4.book Seite 53 Montag, 26. August 2013 1:47 13 5. Kupec je dolžan pooblašêenemu servi- su predložiti garancijski list in raêun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- blašêeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 • Page 56: P Ehled

  __RP90859_B4.book Seite 54 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Obsah 1. P ehled ..................54 2. Použití k urêenému úêelu ............... 55 3. Bezpeênostní pokyny ..............55 4. Rozsah dodávky ................57 5. Uvedení do provozu ..............58 6. Obsluha ..................58 Rozeh átí...
 • Page 57: Použití K Urêenému Úêelu

  __RP90859_B4.book Seite 55 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Døkujeme za vaši 2. Použití k urêenému d vøru! úêelu Kontaktní gril je urêen výhradnø ke grilování Gratulujeme vám k vašemu novému kontakt- pokrm (nap . masa, ryb, zeleniny atd.) v nímu grilu.
 • Page 58 __RP90859_B4.book Seite 56 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Pokyny pro bezpeêný provoz • Tento p ístroj smí používat døti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a/nebo znalostí, pouze pod dohledem nebo pokud byly pouêeny, jak p ístroj bezpeênø...
 • Page 59: Rozsah Dodávky

  __RP90859_B4.book Seite 57 Montag, 26. August 2013 1:47 13 VÝSTRAHA p ed vøcnými • P i používání p ístroje dbejte na to, aby nedošlo k p isk ípnutí nebo promáêknutí škodami napájecího vedení. • Dbejte, aby byl p ístroj vypnutý, p edtím •...
 • Page 60: Uvedení Do Provozu

  __RP90859_B4.book Seite 58 Montag, 26. August 2013 1:47 13 5. Uvedení do provozu 6. Obsluha NEBEZPEéÍ zranøní popále- NEBEZPEéÍ POŽÁRU! ním! • Postavte p ístroj na suchou, rovnou, pro- Kovové povrchy se bøhem provozu tiskluzovou a žáruvzdornou podložku. velmi rozeh ejí. P ístroje se bøhem •...
 • Page 61: P Íprava

  __RP90859_B4.book Seite 59 Montag, 26. August 2013 1:47 13 6.2 P íprava 6.3 Nastavení grilovacích desek UPOZORN÷NÍ: Doporuêujeme p ípravu Podle požadovaného zp sobu p ípravy maximálnø 2 hamburger /sendviê sou- m žete grilovací desky nastavit 3 r znými êasnø. zp soby.
 • Page 62: Vypnutí

  __RP90859_B4.book Seite 60 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Grilovací trouba (obrázek C) éistøte p ístroj po každém použití a odstra te p itom všechny zbytky jídla. Funkce trouby je vhodná obzvláštø k zapé- kání pokrm . Vnøjší povrchy 1. P edeh ejte grilovací desky|12. •...
 • Page 63: Likvidace

  __RP90859_B4.book Seite 61 Montag, 26. August 2013 1:47 13 9. Likvidace 11. Technické parametry Symbol p eškrtnuté popel- Model: SKG 1700 A1 nice na koleêkách znamená, 230 V ~ 50 Hz Sí ové napøtí: že výrobek musí být v Evrop- Ochranná...
 • Page 64 __RP90859_B4.book Seite 62 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Burger se sýrem a slaninou Rychlé panini s pestem • 250 g hovøzí sekané • 1 ciabatta • s l • zelené pesto • pep , êerstvø namletý • 2 - 4 rajêata (na tenké plátky) •...
 • Page 65 __RP90859_B4.book Seite 63 Montag, 26. August 2013 1:47 13 6. Peête sendviêe v kontaktním grilu s leh- 10.Lilkové rolky vložte do ní a posypejte kou vrstvou oleje, dokud se sýr neroz- nastrouhaným parmazánem. taví. 11.Vše zapeête v troubø cca 30 minut, - Nastavení...
 • Page 66: Záruka Spoleênosti Hoyer Handel Gmbh

  __RP90859_B4.book Seite 64 Montag, 26. August 2013 1:47 13 13. Záruka spoleênosti Pražma v alobalu • s l, pep HOYER Handel GmbH • 2 snítky tymiánu Vážená zákaznice, vážený zákazníku, • 1 stroužek êesneku na tento p ístroj jste získali 3|letou záruku •...
 • Page 67 __RP90859_B4.book Seite 65 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Dodavatel na poškození k ehkých êástí, nap .|vypína- êe, baterií nebo êástí, které jsou ze skla. Respektujte prosím to, že níže uvedená ad- Tato záruka propadá, pokud byl výrobek resa není adresou servisu. Nejd íve používán poškozený...
 • Page 68: Preh Ad

  __RP90859_B4.book Seite 66 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Obsah 1. Preh ad ..................66 2. Použitie pod a urêenia ..............67 3. Bezpeênostné upozornenia ............. 67 4. Rozsah dodávky................70 5. Uvedenie do prevádzky..............70 6. Obsluha ..................70 Zohrievanie..................
 • Page 69: Použitie Pod A Urêenia

  __RP90859_B4.book Seite 67 Montag, 26. August 2013 1:47 13 ëakujeme vám za vašu 2. Použitie pod a urêenia dôveru! Kontaktný gril je urêený výluêne na grilova- nie jedál (napr. mäso, ryby, zelenina, atì.) v Gratulujeme vám k novému kontaktnému domácnosti. grilu.
 • Page 70 __RP90859_B4.book Seite 68 Montag, 26. August 2013 1:47 13 POZOR: Nízke riziko: Nerešpektovanie UPOZORNENIE: Skutoênosti a špecifiká, tejto výstrahy môže spôsobi ahké porane- ktoré by ste mali rešpektova pri manipulácii nia alebo vecné škody. s prístrojom. Pokyny pre bezpeênú prevádzku •...
 • Page 71 __RP90859_B4.book Seite 69 Montag, 26. August 2013 1:47 13 • Ak vám prístroj spadol do vody, okam- hriatiu prístroja alebo možnému žite vytiahnite sie ovú zástrêku. Až požiaru. Grilovacie platne sa v žiad- následne vyberte prístroj. nom prípade nesmú zakrýva alobalom, hliníkovými miskami alebo inými teplo- NEBEZPEéENSTVO v vzdornými materiálmi.
 • Page 72: Rozsah Dodávky

  __RP90859_B4.book Seite 70 Montag, 26. August 2013 1:47 13 4. Rozsah dodávky 5. Po cca 15 minútach prístroj vypnite oto- êením obidvoch termostatových regulá- 1 kontaktný gril s dvoma grilovacími plat- torov|9 +|14 na znaêku „•“. 6. Znovu prístroj vyêistite. (pozri „éistenie“ 1 návod na obsluhu na strane 72) 5.
 • Page 73: Príprava

  __RP90859_B4.book Seite 71 Montag, 26. August 2013 1:47 13 6.3 Usporiadanie grilovacích 8. V závislosti od nastavenia kontrolné žia- rovky|1 a|11 zhasnú, keì prístroj platní dosiahne zvolený teplotný stupe . Pod a požadovanej prípravy môžete grilo- vacie platne usporiada 3 spôsobmi. 6.2 Príprava Kontaktný...
 • Page 74: Vypnutie

  __RP90859_B4.book Seite 72 Montag, 26. August 2013 1:47 13 5. Položte grilované jedlo na obidve grilo- VÝSTRAHA pred rizikom vzniku vec- vacie platne|12. ných škôd! Nepoužívajte ostré alebo mechanické êis- Grilovacia rúra (obrázok C) tiace prostriedky. Funkcia rúry sa hodí obzvláš na prepekanie grilovaného jedla.
 • Page 75: Likvidácia

  ženie životného prostredia. Obal 11. Technické údaje Ak chcete zlikvidova obal, dbajte na prí- slušné predpisy vo vašej krajine týkajúce sa Model: SKG 1700 A1 životného prostredia. 230 V ~ 50 Hz Sie ové napätie: Trieda ochrany: Výkon: Max. 1700 W...
 • Page 76: Recepty

  __RP90859_B4.book Seite 74 Montag, 26. August 2013 1:47 13 12. Recepty 3. Plátky slaniny opeête na kontaktnom grile do chrumkava. Steaky z hovädzieho boku - Usporiadanie grilovacích platní: Gri- • 2 steaky z hovädzieho boku lovacia rúra • So 4. Plátky slaniny vyberte z kontaktného •...
 • Page 77 __RP90859_B4.book Seite 75 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Baklažánové zvitky UPOZORNENIE: Obmie ajte tento • 1 malá cibu a základný recept napríklad so šunkou a ruko- • 1 strúêik cesnaku lou alebo tuniakom a cibu ou. • Malé množstvo olivového oleja •...
 • Page 78: Záruka Spoloênosti Hoyer Handel Gmbh

  __RP90859_B4.book Seite 76 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Krevetové špízy s citrónovo-ces- 1. So , korenie, tymiánové lístky a na jemno nasekané cesnakové strúêiky nakovou marinádou zmiešajte s trochou oleja. • Chvosty ve kých kreviet (mrazené, cca 2. Pražmu umyte zvnútra aj zvonku, osušte 450 g êistej váhy) ju a na oboch stranách ju dvakrát •...
 • Page 79 __RP90859_B4.book Seite 77 Montag, 26. August 2013 1:47 13 V prípade, že sa záruka vz ahuje na príslušnú najskôr telefonicky alebo e-mailom poruchu, obdržíte od nás opravený alebo kontaktujte nižšie uvedené servisné cen- nový výrobok. Pri oprave alebo výmene výrob- trum.
 • Page 80: Übersicht

  __RP90859_B4.book Seite 78 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Inhalt 1. Übersicht ..................78 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 79 3. Sicherheitshinweise ............... 79 4. Lieferumfang ................. 82 5. Inbetriebnahme ................82 6. Bedienung ..................82 Aufheizen ..................82 Zubereitung ..................83 Stellung der Grillplatten ...............
 • Page 81: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  __RP90859_B4.book Seite 79 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Der Kontaktgrill ist ausschließlich zum Grillen Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Kon- von Speisen (z.|B. Fleisch, Fisch, Gemüse, taktgrill. etc.) im Haus vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät zipiert.
 • Page 82 __RP90859_B4.book Seite 80 Montag, 26. August 2013 1:47 13 VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung HINWEIS: Sachverhalte und Besonderhei- der Warnung kann leichte Verletzungen ten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet oder Sachschäden verursachen. werden sollten. Anweisungen für den sicheren Betrieb •...
 • Page 83 __RP90859_B4.book Seite 81 Montag, 26. August 2013 1:47 13 GEFAHR von Brand • Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuch- ten Händen. • Das Gerät darf nicht in der Nähe von • Sollte das Gerät ins Wasser gefallen brennbaren Flüssigkeiten und Materiali- sein, sofort den Netzstecker ziehen.
 • Page 84: Lieferumfang

  __RP90859_B4.book Seite 82 Montag, 26. August 2013 1:47 13 • Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffü- 1. Klappen Sie den Deckel|4 des Kontakt- ßen ausgestattet. Da Möbel mit einer grills nach oben auf. Achten Sie darauf, Vielfalt von Lacken und Kunststoffen be- den Deckel nicht mehr anzuheben, schichtet sind und mit unterschiedlichen wenn er senkrecht steht.
 • Page 85: Zubereitung

  __RP90859_B4.book Seite 83 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Symbole der Zubereitungs- 4. Klappen Sie den Deckel|4 nach unten, um den Kontaktgrill zu schließen. tabelle 5. Bevor Sie das Gerät anschließen, verge- wissern Sie sich, dass beide Thermostat- Grill- bzw. Garzeit regler|9 +|14 auf der Markierung “•“...
 • Page 86: Reinigen

  __RP90859_B4.book Seite 84 Montag, 26. August 2013 1:47 13 6.4 Ausschalten 1. Heizen Sie die Grillplatten|12 vor. 2. Klappen Sie den Deckel|4 des Kontakt- 1. Stellen Sie beide Thermostatregler|9 grills nach oben auf. Achten Sie darauf, +|14 auf die Stufe “•“. den Deckel nicht mehr anzuheben, 2.
 • Page 87: Aufbewahrung

  __RP90859_B4.book Seite 85 Montag, 26. August 2013 1:47 13 9. Entsorgen Grillplatten Entnehmen Sie die Grillplatten|12 zur Reini- Das Symbol der durchgestri- gung aus dem abgekühlten Gerät. chenen Abfalltonne auf Rä- 1. Drücken Sie die Befestigungsklemmen|5 dern bedeutet, dass das zur Seite und nehmen Sie die Grillplat- Produkt in der Europäischen ten|12 aus den Halterungen.
 • Page 88: Problemlösung

  HINWEIS: Die Grillzeit variiert je nach Di- cke und Größe der Steaks und je nach Zube- 11. Technische Daten reitungswunsch (Rare, Medium, Well-done). Modell: SKG 1700 A1 5. Die Steaks aus dem Kontaktgrill nehmen 230|V ~ 50 Hz Netzspannung: und abgedeckt noch etwas ruhen lassen.
 • Page 89 __RP90859_B4.book Seite 87 Montag, 26. August 2013 1:47 13 3. Die Baconscheiben im aufgeheizten Kontaktgrill knusprig braten. HINWEIS: Variieren Sie dieses Grundre- - Stellung der Grillplatten: Grillofen zept zum Beispiel mit Schinken und Rucola 4. Die Baconscheiben aus dem Kontaktgrill oder mit Thunfisch und Zwiebeln.
 • Page 90 __RP90859_B4.book Seite 88 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Auberginen-Röllchen Garnelen-Spieße mit Zitronen- • 1 kleine Zwiebel Knoblauch-Marinade • 1 Knoblauchzehe • Riesengarnelenschwänze (tiefgekühlt, • etwas Olivenöl ca. 450 g Abtropfgewicht) • 2 Dosen Tomaten (in Stücken) • Salz, Pfeffer •...
 • Page 91: Garantie Der Hoyer|Handel Gmbh

  __RP90859_B4.book Seite 89 Montag, 26. August 2013 1:47 13 13. Garantie der Dorade in Alufolie • Salz, Pfeffer HOYER|Handel GmbH • 2 Zweige Thymian Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, • 1 Knoblauchzehe Sie erhalten auf dieses Gerät 3|Jahre Ga- •...
 • Page 92 __RP90859_B4.book Seite 90 Montag, 26. August 2013 1:47 13 Garantieumfang Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbü- Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- cher, Produktvideos und Software richtlinien sorgfältig produziert und vor An- herunterladen. lieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler.
 • Page 93 __RP90859_B4.book Seite 91 Montag, 26. August 2013 1:47 13...
 • Page 94 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 D-22761 Hamburg Status of information · Stan informacji · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 08/2013 · Ident.-Nr.: SKG 1700 A1 IAN 90859 RP90859_Kontaktgrill_Cover_LB4.indd 1 01.08.13 10:29...

Table of Contents