Download Table of Contents Print this page

Makita DTM52 Instruction Manual

Cordless multi tool
Hide thumbs Also See for DTM52:

Advertisement

Quick Links

EN
Cordless Multi Tool
Batteridrivet multiverktyg
SV
Flerfunksjonsverktøy uten
NO
ledning
Akkukäyttöinen
FI
monitoimityökalu
DA
Akku-multimaskine
Bezvadu universālais
LV
darbarīks
Akumuliatorinis
LT
daugiafunkcis įrankis
Juhtmeta universaaltööriist
ET
Аккумуляторный
RU
универсальный резак
DTM52
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4
11
18
25
32
39
46
53
60

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DTM52

 • Page 1 Cordless Multi Tool INSTRUCTION MANUAL Batteridrivet multiverktyg BRUKSANVISNING Flerfunksjonsverktøy uten BRUKSANVISNING ledning Akkukäyttöinen KÄYTTÖOHJE monitoimityökalu Akku-multimaskine BRUGSANVISNING Bezvadu universālais LIETOŠANAS INSTRUKCIJA darbarīks Akumuliatorinis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA daugiafunkcis įrankis Juhtmeta universaaltööriist KASUTUSJUHEND Аккумуляторный РУКОВОДСТВО ПО универсальный резак ЭКСПЛУАТАЦИИ DTM52...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.3 Fig.7 Fig.4...
 • Page 3 Fig.12 Fig.8 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DTM52 Oscillation per minute 10,000 - 20,000 min Oscillation angle, left/right 1.8° (3.6° total) Overall length with BL1820B 305 mm with BL1860B 322 mm Net weight 1.7 - 2.0 kg Rated voltage D.C. 18 V •...
 • Page 5: Safety Warnings

  EC Declaration of Conformity NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another. For European countries only NOTE: The declared noise emission value(s) may The EC declaration of conformity is included as Annex A also be used in a preliminary assessment of exposure. to this instruction manual. WARNING: Wear ear protection. SAFETY WARNINGS WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the General power tool safety warnings tool is used especially what kind of workpiece is...
 • Page 6 12. Always use the correct dust mask/respirator WARNING: DO NOT let comfort or familiarity for the material and application you are work- with product (gained from repeated use) replace ing with. strict adherence to safety rules for the subject 13. Some material contains chemicals which may product.
 • Page 7: Functional Description

  Lighted Blinking 18. Keep the battery away from children. 75% to 100% SAVE THESE INSTRUCTIONS. 50% to 75% CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting 25% to 50% causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and 0% to 25% charger. Charge the Tips for maintaining maximum battery.
 • Page 8 Overload protection Electronic function When the tool/battery is operated in a manner that The tool is equipped with the electronic functions for causes it to draw an abnormally high current, the tool easy operation. stops automatically. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become Constant speed control overloaded. Then turn the tool on to restart. The speed control function provides the constant orbital Overheat protection stroke rate regardless of load conditions. When the tool/battery is overheated, the tool stops Soft start feature automatically. In this situation, let the tool/battery cool before turning the tool on again.
 • Page 9: Operation

  Installing or removing application tool OPERATION Optional accessory WARNING: Before starting the tool and WARNING: Do not install application tool during operation, keep your hand and face away upside down. Installing application tool upside down from the application tool. may damage the tool and cause serious personal injury.
 • Page 10: Maintenance

  CAUTION: These accessories or attachments CAUTION: Do not use the dust extraction are recommended for use with your Makita tool attachment when sanding metal. Sucking spark specified in this manual. The use of any other and hot particle results in smoking and ignition. accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 11 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: DTM52 Oscillerande rörelser per minut 10 000 - 20 000 min Oscillationsvinkel, vänster/höger 1,8° (totalt 3,6°) Total längd med BL1820B 305 mm med BL1860B 322 mm Nettovikt 1,7 - 2,0 kg Märkspänning 18 V likström •...
 • Page 12 EG-försäkran om överensstämmelse OBS: Det deklarerade bullervärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan. Gäller endast inom EU OBS: Det deklarerade bulleremissionsvärdet kan EG-försäkran om överensstämmelse inkluderas som också användas i en preliminär bedömning av expo- bilaga A till denna bruksanvisning. nering för vibration. VARNING: Använd hörselskydd. SÄKERHETSVARNINGAR VARNING: Bulleremissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det dekla- Allmänna säkerhetsvarningar för rerade värdet, beroende på...
 • Page 13 Använd inte verktyget obelastat i onödan. 27. Innan användning måste du se till att det inte finns några begravda föremål som elrör, vat- 12. Använd alltid dammask eller andningsrespi- tenrör eller gasrör i arbetsstycket. Annars kan rator som är anpassad efter det material du det orsaka elstöt, elektriskt läckage eller gasläcka.
 • Page 14 Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet. FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är 12. Använd endast batterierna med de produkter avstängd och batterikassetten borttagen innan som specificerats av Makita. Att använda bat- du justerar maskinen eller kontrollerar dess terierna med ej godkända produkter kan leda till funktioner. brand, överdriven värme, explosion eller utläck- ande elektrolyt.
 • Page 15 Överbelastningsskydd Elektronisk funktion När maskinen/batteriet används på ett sätt som gör Maskinen är utrustad med elektroniska funktioner för att det drar onormalt mycket ström, stannar maskinen enkel användning. automatiskt. När detta sker stänger du av maskinen och upphör med arbetet som gjorde att maskinen överbe- Konstant hastighetskontroll lastades. Starta därefter upp maskinen igen. Hastighetskontrollfunktionen ger en konstant roterande Överhettningsskydd slagfrekvens oavsett belastningsförhållanden. När verktyget/batteriet överhettas stoppas verktyget Mjukstartfunktion automatiskt. I sådant fall ska du låta verktyget/batteriet svalna innan du startar verktyget igen.
 • Page 16 Montering eller demontering av ANVÄNDNING tillsatsverktyg VARNING: Håll fingrarna och ansiktet på Valfria tillbehör behörigt avstånd från tillsatsverktyget innan du startar verktyget och när du använder det. VARNING: Tillsatsverktyget får inte monteras upp och ned. I annat fall kan verktyget ta skada, med allvarliga personskador som följd. FÖRSIKTIGT: Tryck inte för mycket på verk- tyget, då...
 • Page 17: Valfria Tillbehör

  Missfärgning, defor- mation eller sprickor kan uppstå. För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita. VALFRIA TILLBEHÖR FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsat- ser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehö- ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör. • Segmentsågblad • Runt sågblad •...
 • Page 18: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: DTM52 Svingninger per minutt 10 000 - 20 000 min Svingningsvinkel, høyre/venstre 1,8° (3,6° totalt) Total lengde med BL1820B 305 mm med BL1860B 322 mm Nettovekt 1,7 - 2,0 kg Nominell spenning DC 18 V •...
 • Page 19 EFs samsvarserklæring MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for genererte vibra- sjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet. Gjelder kun for land i Europa MERK: Den/de angitte verdien(e) for de genererte vibrasjonene EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen. denne bruksanvisningen. ADVARSEL: Bruk hørselsvern. SIKKERHETSADVARSEL ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdien(e), avhengig av Generelle advarsler angående hvordan verktøyet brukes.
 • Page 20 10. Ikke berør bruksverktøyet eller arbeidsstyk- 27. Før bruk må du kontrollere at det ikke finnes ket umiddelbart etter bruk. Disse vil da være nedgravde gjenstander som elektriske rør, ekstremt varme, og du kan få brannskader. vannrør eller gassrør i arbeidsstykket. Ellers kan det føre til elektrisk støt, elektriske lekkasje Ikke bruk maskinen uten belastning, hvis det eller gasslekkasje.
 • Page 21 50 % til 75 % 18. Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn. TA VARE PÅ DISSE 25 % til 50 % INSTRUKSENE. 0 % til 25 % FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita- Lad batteriet. batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader Batteriet kan og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien ha en feil.
 • Page 22 Overlastsikring Elektronisk funksjon Når verktøyet/batteriet brukes på en måte som gjør at Maskinen er utstyrt med de elektroniske funksjonen for det trekker unormalt mye strøm, vil vektøyet stanse å gjøre den enkel å bruke. automatisk. Hvis dette skjer, må du slå av verktøyet og avslutte bruken som forårsaket at verktøyet ble overbe- Konstant hastighetskontroll lastet. Slå deretter verktøyet på for å starte det igjen. Hastighetskontrollfunksjonen sørger for konstant rote- Overopphetingsvern rende slaghastighet uavhengig av belastningsforhold. Når verktøyet/batteriet er overopphetet, stopper verk- Mykstartfunksjon tøyet automatisk. I dette tilfellet må du la verktøyet/ batteriet avkjøles før du starter verktøyet på nytt. Funksjonen for myk start reduserer reaksjonen ved start. Overutladingsvern Funksjon som forhindrer utilsiktet Når det blir batterikapasiteten er utilstrekkelig, stopper verktøyet start automatisk. I så fall fjerner du batteriet fra verktøyet og lader det. Beskyttelseslåsefunksjon Verktøyet starter ikke når batteriet settes inn i verktøyet med skyvebryteren i “I (PÅ)”-posisjon. Når beskyttelsessystemet slår inn gjentatte ganger, blir For å starte verktøyet, skyver du først skyvebryteren til verktøyet låst. ”O (AV)”-posisjon, og deretter til ”I (PÅ)”-posisjon. Hvis dette skjer, vil ikke verktøyet starte, selv om det slås av og på. Beskyttelseslåsen kan kobles ut ved å ta ut batteriet, sette det i batteriladeren og vente til det er ferdig ladet. MONTERING Bryterfunksjon Sette inn eller ta ut batteri FORSIKTIG:...
 • Page 23 Montere eller fjerne bruksverktøy BRUK Valgfritt tilbehør ADVARSEL: Hold hender og ansikt borte fra ADVARSEL: Ikke monter bruksverktøyet bruksverktøyet ved start og bruk av verktøyet. opp ned. Hvis bruksverktøyet monteres opp ned, kan det skade verktøyet og kan føre til alvorlige FORSIKTIG: Ikke bruk overdreven kraft på personskader. verktøyet, da dette kan forårsake en motorlås som stopper verktøyet.
 • Page 24: Valgfritt Tilbehør

  VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Tannsagblad • Rundt sagblad • Blad for dypsaging 24 NORSK...
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: DTM52 Värähtelyjä minuutissa 10 000 - 20 000 min Värähtelykulma, vasen/oikea 1,8° (3,6° yhteensä) Kokonaispituus BL1820B:n kanssa 305 mm BL1860B:n kanssa 322 mm Nettopaino 1,7 - 2,0 kg Nimellisjännite DC 18 V • Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. • Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.
 • Page 26 TURVAVAROITUKSET HUOMAA: Ilmoitetut melutasoarvot on mitattu stan- darditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. Sähkötyökalujen käyttöä koskevat HUOMAA: Ilmoitettuja melutasoarvoja voidaan käyt- tää myös altistumisen alustavaan arviointiin. yleiset varoitukset VAROITUS: Käytä kuulosuojaimia. VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkö- VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, melutasoarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyt- ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin.
 • Page 27 13. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyt- jotka voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi, että töisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa pölyn sisäänhengittämistä ja ihokosketusta sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että vältetään. Noudata materiaalin toimittajan laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. turvaohjeita. VÄÄRINKÄYTTÖ...
 • Page 28: Toimintojen Kuvaus

  älä käytä akkupakettia korkeajännite- linjojen lähellä. Se voi johtaa työkalun tai akku- 50% - 75% paketin toimintahäiriöön tai rikkoutumiseen. 18. Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. 25% - 50% SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. 0% - 25% HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai Lataa akku. mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja Akussa on omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun saattanut olla ja -laturin Makita-takuun.
 • Page 29 Ylikuormitussuoja Sähköinen toiminta Kun laitetta / akkua käytetään tavalla, joka saa sen Laite on varustettu sähköisillä toiminnoilla helppokäyt- kuluttamaan epätavallisen suuren määrän virtaa, laite töisyyttä ajatellen. pysähtyy automaattisesti. Katkaise tässä tilanteessa lait- teesta virta ja lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Vakionopeuden säätö Käynnistä sitten laite uudelleen kytkemällä siihen virta. Nopeuden säätötoiminto mahdollistaa vakioiskunopeu- Ylikuumenemissuoja den kuormitusolosuhteista riippumatta. Kun työkalu/akku ylikuumenee, työkalu pysähtyy auto- Pehmeä käynnistys maattisesti. Anna silloin työkalun/akun jäähtyä, ennen kuin kytket työkaluun uudelleen virran. Pehmeä käynnistystoiminto vaimentaa käynnistysnykäystä. Ylipurkautumissuoja Vahinkokäynnistyksen estotoiminto Kun akun varaus on riittämätön, työkalu pysähtyy auto- maattisesti. Irrota silloin akku työkalusta ja lataa se. Kun akkupaketti asennetaan paikalleen liukukytkimen ollessa ”I (ON)” -asennossa, työkalu ei käynnisty. Suojalukitustoiminto Käynnistä työkalu tällaisessa tapauksessa siirtämällä...
 • Page 30 Työkalukärjen asentaminen ja TYÖSKENTELY irrottaminen VAROITUS: Varmista ennen työkalun käyttöä Lisävaruste ja sen käytön aikana, ettei työkalukärki kosketa käsiäsi tai kasvojasi. VAROITUS: Älä aseta työkalukärkeä ylösalai- sin. Työkalukärjen asettaminen ylösalaisin voi vauri- oittaa työkalua ja aiheuttaa vakavan vamman. HUOMIO: Älä kuormita työkalua liikaa. Tämä voi aiheuttaa moottorin lukkiutumisen ja pysäyttää työkalun. HUOMIO: Puhdista pöly lukitusvivun liikku- HUOMIO:...
 • Page 31 Muutoin laitteeseen voi tulla värjäytymiä, muodon vääristymiä tai halkeamia. Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käyttäen. LISÄVARUSTEET HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon. • Segmenttisahanterä • Pyörösahanterä...
 • Page 32 DANSK (Oprindelige instruktioner) SPECIFIKATIONER Model: DTM52 Svingning pr. minut 10.000 - 20.000 min Svingningsvinkel, venstre/højre 1,8° (3,6° total) Samlet længde med BL1820B 305 mm med BL1860B 322 mm Nettovægt 1,7 - 2,0 kg Mærkespænding DC 18 V • På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive ændret uden varsel. • Specifikationer kan variere fra land til land.
 • Page 33 EF-overensstemmelseserklæring BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden. Kun for lande i Europa BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) kan EF-overensstemmelseserklæringen er inkluderet som også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering. Bilag A i denne brugsanvisning. ADVARSEL: Bær høreværn. SIKKERHEDSADVARSLER ADVARSEL: Støjemissionen under den fakti- ske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den Almindelige sikkerhedsregler for måde hvorpå...
 • Page 34 10. Rør ikke ved anvendelsesværktøjet eller 26. Sørg altid for, at du har et godt fodfæste. Vær arbejdsemnet umiddelbart efter brugen. De sikker på, at der ikke befinder sig nogen under kan være meget varme, og du kan brænde dig. dig, når maskinen anvendes på...
 • Page 35 BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, per- venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet sonskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også aktiveres. Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren. Beskyttelsessystem til værktøj/ Tips til opnåelse af maksimal batteri akku-levetid Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop Maskinen er udstyret med et beskyttelsessystem til altid værktøjet, og oplad akkuen, hvis De maskinen/batteriet. Dette system afbryder automatisk...
 • Page 36 Overbelastningsbeskyttelse Elektronisk funktion Hvis maskinen/batteriet bruges på en måde, der får den til at Maskinen er udstyret med elektroniske funktioner for trække en unormalt høj strøm, stopper maskinen automatisk. nem betjening. I denne situation skal du slukke for maskinen og stoppe den anvendelse, som bevirkede, at maskinen blev overbelastet. Konstant hastighedskontrol Tænd derefter for maskinen for at starte den igen. Funktionen til hastighedskontrol sørger for konstant Beskyttelse mod overophedning omløbsslagintensitet uanset belastningsforholdene. Hvis maskinen/batteriet er overophedet, stopper maski- Funktion for blød start nen automatisk. Lad i så fald maskinen/batteriet køle ned, før der tændes for maskinen igen. Funktionen for blød start reducerer startreaktionen. Beskyttelse mod overafladning Funktion til forhindring af utilsigtet genstart Når batteriladningen er utilstrækkelig, stopper maskinen auto- matisk. Tag i så fald akkuen ud af maskinen, og oplad akkuen.
 • Page 37 Montering eller afmontering af ANVENDELSE anvendelsesværktøj ADVARSEL: Inden maskinen startes og under Ekstraudstyr brugen, skal du holde hænder og ansigt væk fra anvendelsesværktøjet. ADVARSEL: Monter ikke anvendelsesværk- tøjet omvendt. Hvis anvendelsesværktøjet monteres omvendt, kan det beskadige maskinen og medføre FORSIGTIG: Anvend ikke kraftigt tryk på alvorlig personskade. maskinen, da det kan bevirke, at motoren låses, og maskinen stopper.
 • Page 38 EKSTRAUDSTYR Ekstraudstyr FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og eks- FORSIGTIG: Brug ikke støvudtrækningstilbe- traudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita høret, når du pudser metal. Indsugning af gnister og maskine, der er beskrevet i denne brugsanvis- varme partikler medfører røg og brand. ning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun Montering af støvtilbehør tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.
 • Page 39 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DTM52 Gājieni minūtē 10 000 - 20 000 min Svārstību leņķis, pa kreisi/pa labi 1,8° (3,6°kopā) Kopējais garums ar BL1820B 305 mm ar BL1860B 322 mm Tīrsvars 1,7 - 2,0 kg Nominālais spriegums Līdzstrāva 18 V • Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. • Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties. • Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014. Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs...
 • Page 40: Drošības Brīdinājumi

  DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI PIEZĪME: Paziņotā trokšņa emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu. Vispārīgi elektrisko darbarīku PIEZĪME: Paziņoto trokšņa emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā. drošības brīdinājumi BRĪDINĀJUMS: Lietojiet ausu aizsargus. BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brī- BRĪDINĀJUMS: Trokšņa emisija patiesos dinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtī- tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā darba- bas atkarībā...
 • Page 41 13. Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kas var BRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJIET to, ka labu būt toksiskas. Jāizvairās no putekļu ieelpoša- iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas nas un to nokļūšanas uz ādas. Jāievēro mate- (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs riālu piegādātāja drošības dati. stingri neievērojat šī...
 • Page 42 Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu. UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var ir izņemta. rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts. Atlikušās akumulatora jaudas 13.
 • Page 43 Aizsardzība pret pārslodzi Elektronika Ja darbarīku/akumulatoru lieto tā, ka tas patērē pārmērīgi lielu Lai atvieglotu lietošanu, darbarīks ir aprīkots ar elektro- strāvas daudzumu, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Šādā niskām funkcijām. gadījumā izslēdziet darbarīku un pārtrauciet darbību, kas izraisīja darbarīka pārslodzi. Pēc tam ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu. Nemainīga ātruma vadība Aizsardzība pret pārkaršanu Ātruma vadības funkcijas nodrošina nemainīgu orbitā- lās kustības ātrumu neatkarīgi no slodzes. Kad akumulators ir pārkarsis, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Šādā gadījumā ļaujiet darbarīkam/ Pakāpeniskas jeb laidenās akumulatoram atdzist pirms vēlreiz to ieslēgt. ieslēgšanas funkcija Aizsardzība pret akumulatora Pakāpeniskas ieslēgšanas funkcija mazina iedarbinā- pārmērīgu izlādi šanas reakciju. Ja akumulatora jaudas līmenis ir zems, darbarīks auto- Nejaušas atkārtotas ieslēgšanas mātiski pārstāj darboties. Šajā gadījumā akumulatoru nepieļaušanas funkcija izņemiet no darbarīka un uzlādējiet.
 • Page 44 Darbarīka uzstādīšana un noņemšana EKSPLUATĀCIJA Papildu piederumi BRĪDINĀJUMS: Pirms darbarīka ieslēgšanas BRĪDINĀJUMS: Darbarīku nedrīkst uzstādīt un ekspluatācijas laikā rokas un seju nedrīkst otrādi. Uzstādot darbarīku otrādi, to var sabojāt un tuvināt darbarīkam. izraisīt smagas traumas. UZMANĪBU: Nelietojiet darbarīku ar pār- UZMANĪBU: Laiku pa laikam noslaukiet mērīgu slodzi; tas var bloķēt motoru un apturēt putekļus no aiztura sviras kustīgās daļas un ieeļ- darbarīku.
 • Page 45: Papildu Piederumi

  Putekļu savācējs slīpēšanas PAPILDU PIEDERUMI darbībām UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces Papildu piederumi tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- UZMANĪBU: Slīpējot metālu, nedrīkst izman- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- tot putekļu savācēja papildierīci. Dzirksteļu un nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet karsto daļiņu iekļūšana darbarīkā var izraisīt dūmo- tikai paredzētajam mērķim. šanu un aizdegšanos. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija Putekļu savācēja uzstādīšana par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita...
 • Page 46 LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis: DTM52 Virpesių skaičius per minutę 10 000 - 20 000 min Virpesių kampas, kairė / dešinė 1,8° (3,6° iš viso) Bendrasis ilgis su BL1820B 305 mm su BL1860B 322 mm Grynasis svoris 1,7 – 2,0 kg Vardinė įtampa Nuol. sr. 18 V • Atliekame tęstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. • Skirtingose šalyse specifikacijos gali skirtis. • Svoris gali priklausyti nuo priedo (-ų), įskaitant akumuliatoriaus kasetę. Lengviausias ir sunkiausias deriniai pagal EPTA 2014 m. sausio mėn. procedūrą yra parodyti lentelėje.
 • Page 47: Saugos Įspėjimai

  EB atitikties deklaracija PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu. Tik Europos šalims PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instruk- taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai cijų vadovo A priedas. įvertinti triukšmo poveikį. ĮSPĖJIMAS: Dėvėkite ausų apsaugą. SAUGOS ĮSPĖJIMAI ĮSPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamo triukšmo dydis gali skirtis nuo Bendrieji įspėjimai dirbant paskelbtos (-ų) reikšmės (-ių), priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač...
 • Page 48 Be reikalo nenaudokite įrankio be apkrovos. 27. Prieš dirbdami įsitikinkite, kad nėra jokio paslėpto daikto, pavyzdžiui, elektros vamz- 12. Atsižvelgdami į apdirbamą medžiagą ir darbo džio, vandens vamzdžio arba dujų vamzdžio pobūdį, būtinai užsidėkite kaukę nuo dulkių / ruošinyje. Antraip jis gali sukelti elektros smūgį, respiratorių.
 • Page 49: Veikimo Aprašymas

  įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumu- liatorių išmetimo. PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami reguliuoti 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę. gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektrolitas.
 • Page 50 Apsauga nuo perkrovos Elektroninė funkcija Kai įrankis / akumuliatorius naudojamas taip, kad neįpras- Prietaise yra elektroninė funkcija paprastam naudojimui. tai padidėja elektros srovė, įrankis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju atleiskite įrankio gaiduką ir nutraukite darbą, Nuolatinis greičio reguliavimas dėl kurio kilo įrankio perkrova. Tada vėl įjunkite įrankį. Greičio kontrolės funkcija užtikrina pastovų sukimosi Apsauga nuo perkaitimo greitį nepriklausomai nuo apkrovos. Kai įrankis / akumuliatorius perkaista, įrankis automa- Tolygaus įjungimo funkcija tiškai išsijungia. Esant šiai situacijai, leiskite įrankiui / akumuliatoriui atvėsti, prieš vėl jį jungdami. Tolygus įjungimas slopina įjungimo reakciją. Apsauga nuo visiško išeikvojimo Apsaugos nuo netyčinio įjungimo funkcija Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nepakankamas, įrankis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju ištraukite akumuliatorių iš įrankio ir įkraukite jį. Jeigu akumuliatoriaus kasetę į įrankį įdėsite stumdo- majam jungikliui esant padėtyje I (ON) (įjungta), įrankis Apsauginės blokuotės funkcija neįsijungs.
 • Page 51 Darbo įrankio uždėjimas ir NAUDOJIMAS nuėmimas ĮSPĖJIMAS: Prieš įjungdami įrankį ir jį naudo- Pasirenkamas priedas dami, rankas ir veidą laikykite atokiai nuo darbo įrankio. ĮSPĖJIMAS: Neuždėkite darbo įrankio apvers- tai. Uždėjus darbo įrankį apverstai, galima sugadinti PERSPĖJIMAS: Neperkraukite įrankio, nes įrankį ir sunkiai susižeisti. dėl pernelyg didelės apkrovos gali sustoti variklis ir įrankis gali išsijungti.
 • Page 52: Techninė Priežiūra

  Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- tės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą. • Segmentinis pjovimo diskas •...
 • Page 53: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: DTM52 Võnkumine minutis 10 000 - 20 000 min Võnkumise nurk, vasak/parem 1,8° (3,6° kokku) Üldpikkus BL1820B 305 mm BL1860B 322 mm Netokaal 1,7 - 2,0 kg Nimipinge Alalisvool 18 V • Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi tõttu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata. • Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
 • Page 54 EÜ vastavusdeklaratsioon MÄRKUS: Deklareeritud müra väärtust (väärtuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks Ainult Euroopa riikide puhul teisega. EÜ vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi MÄRKUS: Deklareeritud müra väärtust (väärtu- Lisas A. seid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks. OHUTUSHOIATUSED HOIATUS: Kasutage kõrvakaitsmeid. HOIATUS: Müratase võib elektritööriista tege- Üldised elektritööriistade likkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärtus(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ohutushoiatused ja eriti töödeldavast toorikust.
 • Page 55 10. Ärge puutuge rakenduse tööriista ega töö- 27. Enne töötamist veenduge, et töödeldavas deldavat detaili vahetult peale puurimist; detailis ei oleks selliseid varjatud esemeid need võivad olla väga kuumad ja põhjustada nagu elektri-, vee- või gaasitoru. Nende ole- nahapõletusi. masolu võib põhjustada elektrilööki, elektri- või gaasileket.
 • Page 56 Järgige kasu- KIRJELDUS tuskõlbmatuks muutunud aku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju. 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrolli- ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist,...
 • Page 57 Ülekoormuskaitse Elektrooniline funktsioon Kui tööriista/aku kasutamise käigus hakkab see tarbima Tööriist on varustatud lihtsama kasutamise jaoks elekt- ebaharilikult palju voolu, peatub tööriist automaatselt. Sellisel rooniliste funktsioonidega. juhul lülitage tööriist välja ja lõpetage töö, mis põhjustas tööriista ülekoormuse. Pärast seda käivitage tööriist uuesti. Püsikiiruse juhtimine Ülekuumenemiskaitse Kiiruse juhtimise funktsioon tagab koormusest olene- mata püsiva ringikujulise liikumise kiiruse. Tööriista/aku ülekuumenemisel seiskub tööriist auto- maatselt. Sellises olukorras laske tööriistal/akul enne Sujuvkäivituse funktsioon uuesti kasutamist jahtuda. Sujuvkäivituse funktsioon vähendab käivituslööki. Ülelaadimiskaitse Juhusliku taaskäivitumise vältimise Kui aku laetuse tase ei ole piisav, seiskub tööriist automaat- funktsioon selt. Sellisel juhul eemaldage aku seadmest ja laadige täis. Kaitseluku funktsioon Kui paigaldate akukasseti tööriistale sel ajal, kui liugur- lüliti on asendis „I” (sisse lülitatud), siis tööriist ei käivitu. Kaitsesüsteemi korduval töötamisel tööriist lukustub. Tööriista käivitamiseks lükake liugurlülitit kõigepealt Sel juhul ei käivitu tööriist isegi siis, kui seda välja ja sisse asendisse „O” (välja lülitatud) ja seejärel asendisse „I”...
 • Page 58 Rakenduse tööriista paigaldamine TÖÖRIISTA KASUTAMINE või eemaldamine HOIATUS: Enne tööriista käivitamist ja töö- Valikuline tarvik tamise ajal hoidke oma käsi ja nägu rakenduse tööriistast eemal. HOIATUS: Ärge paigaldage rakenduse tööriista tagurpidi. Rakenduse tööriista paigaldamine tagurpidi võib kahjustada tööriista ja põhjustada raske kehavigastuse. ETTEVAATUST: Ärge rakendage tööriistale liiga suurt koormust, sest see võib põhjustada mootori lukustumise ja tööriista seiskumise.
 • Page 59 Tolmu ühendusdetail lihvimiseks VALIKULISED TARVIKUD Valikuline tarvik ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- ETTEVAATUST: Ärge kasutage tolmuee- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- maldusseadet metalli lihvimise ajal. Sädemete ja taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kuumade osade imemise tulemuseks on suitsemine kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- ja süttimine. tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.
 • Page 60: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DTM52 Колебаний в минуту 10 000 - 20 000 мин Угол отклонения, влево/вправо 1,8° (всего 3,6°) Общая длина с BL1820B 305 мм с BL1860B 322 мм Масса нетто 1,7 - 2,0 кг Номинальное напряжение 18 В пост. тока • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. • Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбина- ции с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство Блок аккумулятора BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B Зарядное устройство DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH •...
 • Page 61: Меры Безопасности

  Декларация о соответствии ЕС ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро- странения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть Только для европейских стран использовано для сравнения инструментов. Декларация о соответствии ЕС включена в руковод- ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро- ство по эксплуатации (Приложение A). странения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха. Общие рекомендации по ОСТОРОЖНО: Распространение шума во время фактического использования электроинстру- технике безопасности для мента может отличаться от заявленного значения в электроинструментов...
 • Page 62 Обязательно надевайте защитные очки 20. Посторонние лица должны находиться на или защитную маску для лица. Обычные безопасном расстоянии от рабочей зоны. или солнцезащитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ Любой приближающийся к рабочему месту защитными очками. человек должен предварительно надеть индивидуальные средства защиты. Осколки Крепко...
 • Page 63 даже если он сильно поврежден или пол- ностью вышел из строя. Аккумуляторный ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- блок может взорваться под действием огня. менные аккумуляторные батареи Makita. Запрещено вбивать гвозди в блок аккумуля- Использование аккумуляторных батарей, не про- тора, резать, ломать, бросать, ронять блок изведенных Makita, или батарей, которые были...
 • Page 64: Описание Работы

  Защита от перегрузки ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Если из-за способа эксплуатации инструмент/акку- мулятор потребляет слишком большое количество ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или тока, произойдет автоматический останов. В этом проверкой функций инструмента обязательно случае выключите инструмент и прекратите работу, убедитесь, что он выключен и его аккумуля- повлекшую перегрузку инструмента. Затем включите торный блок снят. инструмент для перезапуска. Индикация оставшегося заряда Защита от перегрева аккумулятора При перегреве инструмента/аккумулятора инстру- мент останавливается автоматически. В этом случае Только для блоков аккумулятора с индикатором дайте инструменту/аккумулятору остыть перед...
 • Page 65 ► Рис.5: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок Включение передней лампы аккумулятора Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно на лицевой стороне и извлеките блок. на свет или источник света. Для установки блока аккумулятора совместите Переместите ползунковый переключатель в положе- выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и ние I (Вкл.) для включения передней лампы. Лампа задвиньте его на место. Устанавливайте блок до горит, пока переключатель находится в положении упора, чтобы он зафиксировался с небольшим I (Вкл.). щелчком. Если вы видите красный индикатор, Передняя лампа погаснет через 10 секунд после как показано на рисунке, он не зафиксирован перемещения переключателя в положение O полностью. (Выкл.). ► Рис.4: 1. Передняя лампа ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте блок аккумулятора до конца, чтобы красный ПРИМЕЧАНИЕ: Если активирована защита от...
 • Page 66 Полностью откройте рычаг блокировки до ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы прилагаете чрезмер- щелчка. Выньте фиксирующий болт. ное усилие при работе с инструментом, может Полностью открытый рычаг блокировки остается в сработать функция предупреждения перегрузки и этом положении, даже если отпустить его. амплитуда вибрации увеличится. ► Рис.7: 1. Рычаг блокировки 2. Фиксирующий В этом случае частота колебаний восстановится, болт после того как приспособление перестанет контак- тировать с обрабатываемой деталью. Продолжите Установите приспособление (дополнительная работу с приемлемой нагрузкой. принадлежность) на фланец инструмента. Затем вставьте фиксирующий болт до упора. Резка, распиливание и зачистка ► Рис.8: 1. Фиксирующий болт 2. Приспособление 3. Фланец инструмента 4. Приспособление (шлифовальная ПРИМЕЧАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных подушка) усилий при перемещении инструмента в направлении приспособления без режущей Верните рычаг блокировки в исходное...
 • Page 67: Дополнительные Принадлежности

  для шлифования ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Дополнительные принадлежности ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или ВНИМАНИЕ: Запрещено использовать приспособления рекомендуются для исполь- насадку для удаления пыли во время шлифо- зования с инструментом Makita, указанным в вания металла. Всасывание искр и отлетающих настоящем руководстве. Использование других частиц может привести к образованию дыма и принадлежностей или приспособлений может возгоранию. привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- Установка пылезащитного...
 • Page 68 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885866-982 EN, SV, NO, FI, DA, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20201209...

Table of Contents