Silvercrest SGBR 1500 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SGBR 1500 A1 Operating Instructions Manual

Electric oven & grill
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

ELECTRIC OVEN & GRILL SGBR 1500 A1
ELECTRIC OVEN & GRILL
Operating instructionss
GRILL- OCH BAKUGN
Bruksanvisning
GRILL- UND BACKAUTOMAT
Bedienungsanleitung
IAN 102464
MINIUUNI JA GRILLI
Käyttöohje
GRILL- EN BAKAUTOMAAT
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SGBR 1500 A1

 • Page 1 ELECTRIC OVEN & GRILL SGBR 1500 A1 ELECTRIC OVEN & GRILL MINIUUNI JA GRILLI Operating instructionss Käyttöohje GRILL- OCH BAKUGN GRILL- EN BAKAUTOMAAT Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing GRILL- UND BACKAUTOMAT Bedienungsanleitung IAN 102464...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer .............14 SGBR 1500 A1...
 • Page 5: Introduction

  ♦ 2 tongs 50/60 Hz Max. power consumption: 1500 W ♦ Rotisserie with 2 clamps ♦ 1 crumb tray ♦ Operating instructions NOTE Check contents for completeness and damage immediately after unpacking. Contact Customer Services if necessary. SGBR 1500 A1...
 • Page 6: Safety Instructions

  Never touch the appliance, power cable or power plug with wet ► hands. There is a risk of electric shock! NEVER immerse the appliance in water or other liquids! Risk of electrocution if residual liquids come into contact with live components during operation. SGBR 1500 A1...
 • Page 7 Wait until the appliance has cooled down. Otherwise, you could be burnt. Allow the appliance to cool down after use before transporting it. ► Always use oven gloves or a pot holder if you need to take hold ► of the appliance. Caution! Hot surface! SGBR 1500 A1...
 • Page 8 When the appliance is in use, ensure that there are no easily ► infl ammable materials in the immediate vicinity (e.g. dishcloths, oven cloths, etc.). Never dry textiles or other objects on or above the appliance. ► This increases the risk of fi re! SGBR 1500 A1...
 • Page 9: Setting Up

  Place the appliance on a solid, level and heat- resistant surface (e.g. stainless steel worktops or natural stone worktops such as granite). Ensure there is suffi cient ventilation around the appliance. ■ Clean all components as described in the section “Cleaning and care”. SGBR 1500 A1...
 • Page 10: Using The Rotisserie

  fi tting 9 and then pull the rotisserie z the deep groove in the spit fi tting 9 (Figure 2): from the drive 1. Fig. 2: Insert the rotisserie z in the spit fi tting 9. SGBR 1500 A1...
 • Page 11: Using The Baking Tray/Rack

  Fig. 4: Hooking the tongs 0 onto the rack e the appliance as described in the chapter “Cleaning and care”. The appliance is now ready for use. Fig. 5: Hooking the tongs 0 onto the baking tray q SGBR 1500 A1...
 • Page 12: Operating The Appliance

  Select the required function with the function ”. switch 3. ■ If you set the temperature for the functions “Upper & lower heat/hot air/rotisserie” or “Upper & lower heat/hot air” use the scale marked with “ ”. SGBR 1500 A1...
 • Page 13: Grilling With The Rotisserie

  The control lamp 5 indicates that the appliance is now switched on. The switch of the timer 4 now rotates itself anti-clockwise to “OFF - 0”. SGBR 1500 A1...
 • Page 14 This will make it crispy. 9) Once the set time is up, carefully remove the rotisserie with the chicken using the tongs w. Loosen the skewer clamps t and pull the chicken off the rotisserie z. SGBR 1500 A1...
 • Page 15: Cleaning And Care

  ► Do not clean the components of the appliance in a dishwasher! ► Do not clean the cooking chamber with an oven spray as this may make residues on the heating elements impossible to remove. SGBR 1500 A1...
 • Page 16: Troubleshooting

  6 develop during use. heating elements. open until the smoke stops. If the malfunction cannot be corrected with the above suggestions, or if you have found some other kind of malfunction, please contact our Customer Service. SGBR 1500 A1...
 • Page 17: Warranty And Service

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 102464 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 102464 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SGBR 1500 A1...
 • Page 18 Maahantuoja ............28 SGBR 1500 A1...
 • Page 19: Johdanto

  220 - 240 V ~ , ♦ Paistovarras 2 pidikkeellä 50/60 Hz ♦ 1 murualusta Suurin tehontarve: 1500 W ♦ Käyttöohje OHJE Tarkista toimituksen täydellisyys ja mahdolliset vauriot heti, kun olet poistanut laitteen pakkauk- sesta. Käänny tarvittaessa huollon puoleen. SGBR 1500 A1...
 • Page 20: Turvallisuusohjeet

  Älä milloinkaan koske laitteeseen, virtajohtoon tai verkkopistok- ► keeseen märin käsin. Muuten on olemassa sähköiskun vaara. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin! Nesteen joutuminen laitteen jännitettä johtaviin osiin käytön aikana voi aiheuttaa sähköiskun ja siten hengenvaaran. SGBR 1500 A1...
 • Page 21 Älä koske uunin sisätilaan uunin ollessa päällä. Odota, kunnes laite on jäähtynyt. Voit saada muuten palovammoja. Anna laitteen jäähtyä käytön jälkeen, ennen kuin kuljetat sitä. ► Käytä aina patakintaita tai -lappuja käsitellessäsi kuumaa laitetta! ► Varo! Kuuma pinta! SGBR 1500 A1...
 • Page 22 Irrota virtajohto pistorasiasta aina vetämällä pistokkeesta, älä ► vedä johdosta. Käytön aikana miniuunin/grillin välittömässä läheisyydessä ei ► saa olla helposti syttyviä materiaaleja (esim. astiapyyhkeitä, patalappuja jne.). Älä koskaan kuivaa tekstiilejä tai esineitä laitteen päällä, sen ► yläpuolella tai itse laitteessa. On olemassa tulipalovaara. SGBR 1500 A1...
 • Page 23: Sijoittaminen

  ■ Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle (esim. ruostumattomasta teräksestä tai luonnonkivestä, kuten graniitista, valmistetulle työtasolle). Huolehdi aina riittävästä tuuletuksesta laitteen ympärillä. ■ Puhdista kaikki osat kohdassa "Puhdistus ja hoito" kuvatulla tavalla. SGBR 1500 A1...
 • Page 24: Paistovartaan Käyttäminen

  9 ja sen jälkeen paistovarras z varrasmoottorilta 1. Kuva 1: Työnnä paistovarras z varrasmoottoriin 1. Työnnä paistovartaan z syvällä uralla varustettu ■ pää paistovartaan kiinnitystelineeseen 9 (kuva 2): Kuva 2: Aseta paistovarras z paistovartaan kiinnitystelineeseen 9. SGBR 1500 A1...
 • Page 25: Paistopellin/Uuniritilän Käyttäminen

  4 kohtaan ”OFF - 0”. 7) Anna laitteen jäähtyä ja puhdista se sen jälkeen kohdassa "Puhdistus ja hoito" kuvatulla tavalla. Laite on nyt käyttövalmis. Kuva 4: Tarttuminen pihdeillä 0 uuniritilään e Kuva 5: Tarttuminen pihdeillä 0 paistopeltiin q. SGBR 1500 A1...
 • Page 26: Laitteen Käyttäminen

  "Ylä- ja alalämpö" – Valitse sen jälkeen toimintokytkimellä 3 käytä symbolilla " " merkittyä lämpötila-aluetta. haluamasi toiminto. ■ Kun säädät lämpötilaa toiminnoille "Ylä- ja ala- lämpö/kiertoilmat/paistovarras" tai "Ylä- ja alalämpö/kiertoilma" , käytä symbolilla " " merkittyä lämpötila-aluetta. SGBR 1500 A1...
 • Page 27: Grillaaminen Paistovartaalla

  Jos grillaus-/paistoaika on alle 20 minuuttia, 6) Sulje lasiluukku 6. aseta ajastin 4 ensin 40 minuuttiin ja sitten takaisinpäin haluttuun grillaus-/paistoaikaan. Merkkivalo 5 osoittaa, että laite on päällä. Ajastimen 4 kytkin liikkuu vastapäivään kohti asentoa "OFF - 0". SGBR 1500 A1...
 • Page 28 8) Sivele broilerin pintaa silloin tällöin ruokaöl- jyllä. Näin pinnasta tulee rapea. 9) Kun asetettu aika on kulunut, poista grillivarras broilereineen varovasti pihtien w avulla. Avaa paistovartaan pidikkeet t ja vedä broileri paistovartaasta z. SGBR 1500 A1...
 • Page 29: Puhdistus Ja Hoito

  HUOMIO! AINEELLISET VAHINGOT! ► Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdis- tusaineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa! ► Älä pese laitteen osia astianpesukoneessa! ► Älä puhdista uunin sisätiloja uunin puhdistuk- seen tarkoitetulla suihkeella, sillä siitä saattaa jäädä jäämiä lämpövastuksiin. SGBR 1500 A1...
 • Page 30: Vian Korjaus

  Vastuksissa on puhdistusaine- tai ruoka- na uuni niin, että jätät lasiluukun 6 auki, kunnes savua ei enää savua ja käryä. ainejäämiä. kehity. Jos viat eivät korjaudu yllä annetuilla ohjeilla, tai jos havaitset joitakin muita häiriöitä, käänny huoltom- me puoleen. SGBR 1500 A1...
 • Page 31: Takuu Ja Huolto

  Takuuajan päätyt- tyä tehtävät korjaukset ovat maksullisia. Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 102464 Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET) SGBR 1500 A1...
 • Page 32 Importör .............42 SGBR 1500 A1...
 • Page 33: Inledning

  Grillspett med 2 klämmor Max eff ektförbrukning: 1500 W ♦ 1 smulbricka ♦ Bruksanvisning OBSERVERA Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några skador så snart du packat upp produkten. Kontakta kundservice om så inte är fallet. SGBR 1500 A1...
 • Page 34: Säkerhetsanvisningar

  Ta aldrig i produkten, kabeln eller kontakten med våta händer. ► Annars fi nns risk för elchocker! Doppa aldrig ner produkten i vatten eller andra vätskor! Det fi nns risk för livsfarliga elchocker om kvarvarande vätska hamnar på spänningsförande delar. SGBR 1500 A1...
 • Page 35 Vänta tills ugnen har svalnat. Annars fi nns risk för brännskador. Låt produkten bli helt kall innan du fl yttar på den! ► Använd alltid grillhandskar eller grytlappar när du handskas ► med den varma produkten! Akta! Het yta! SGBR 1500 A1...
 • Page 36 Inga lättantändliga material får fi nnas i grill- och bakugnens omedel- ► bara närhet när den används (t.ex. kökshanddukar, grytlappar osv.). Textilier och föremål får inte torkas på, ovanför eller i ugnen. ► Brandrisk! SGBR 1500 A1...
 • Page 37: Uppställning

  Ställ produkten på ett fast och plant underlag som tål värme (t ex bänkskivor av rostfritt stål eller natursten som t ex granit). Sörj för god ventilation kring ugnen. ■ Rengör alla delar så som beskrivs i kapitel Rengöring och skötsel. SGBR 1500 A1...
 • Page 38: Använda Grillspettet

  9 och dra sedan ut hela grillspettet z Lägg den andra änden av grillspettet z som ■ ur drivanordningen 1. har ett djupt spår i fästet för grillspettet 9 (bild 2): Bild 2: Sätt grillspettet z i fästet 9 SGBR 1500 A1...
 • Page 39: Använda Bakplåten/Gallret

  7) Låt produkten kallna och rengör den sedan så som beskrivs i kapitel Rengöring och skötsel. Produkten är nu klar att användas. Bild 4: Haka fast tången 0 i gallret e Bild 5: Haka fast tången 0 i bakplåten q. SGBR 1500 A1...
 • Page 40: Använda Produkten

  Sätt sedan funktionsväljaren 3 på skala som är märkt med önskad funktion. ■ När temperaturen ställs in för funktionerna Över- och undervärme/Varmluft/Grillspett eller Över- och undervärme/Varmluft ska du orien- tera dig efter den skala som är märkt med SGBR 1500 A1...
 • Page 41: Grilla Med Grillspettet

  6) Stäng glasluckan 6. 40 minuter och sätter sedan tillbaka den till den tid du vill ha. Kontrollampan 5 tänds för att visa att produkten är påkopplad. Timerns 4 knapp fl yttar sig nu motsols mot OFF - 0. SGBR 1500 A1...
 • Page 42 8) Pensla mer matolja på kycklingen med jämna mellanrum. Då blir skinnet knaprigt. 9) När den inställda tiden är slut tar du försiktigt ut den grillade kycklingen med tången w. Lossa klämmorna t och dra av kycklingen från grillspettet z. SGBR 1500 A1...
 • Page 43: Rengöring Och Skötsel

  Använd inte slipande medel eller starka rengöringsmedel. Då kan ytan skadas! ► Diska inte produktens delar i diskmaskin! ► Rengör inte ugnsutrymmet med ugnsspray, eftersom det då inte går att få bort resterna av medlet från värmestavarna därefter. SGBR 1500 A1...
 • Page 44: Åtgärda Fel

  öppen glaslucka 6 tills livsmedel på värmestavarna. används. det slutat ryka. Om det inte går att åtgärda felet med hjälp av ovanstående tips eller om det uppstår andra typer av fel ska du kontakta vår kundservice. SGBR 1500 A1...
 • Page 45: Garanti Och Service

  När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 102464 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 102464 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) SGBR 1500 A1...
 • Page 46 Importeur ............56 SGBR 1500 A1...
 • Page 47: Inleiding

  1500 W ♦ 2 tangen ♦ Draaispies met 2 klemmen ♦ 1 kruimelplaat ♦ Gebruiksaanwijzing OPMERKING Controleer de inhoud van het pakket direct na het uitpakken op volledigheid en schade. Neem zo nodig contact op met de klantenservice. SGBR 1500 A1...
 • Page 48: Veiligheidsvoorschriften

  Er bestaat anders gevaar voor een elektrische schok! Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere vloei- stoff en! Er kan levensgevaar ontstaan door een elektrische schok, wanneer bij gebruik vloeistofresten in aanraking komen met onderdelen onder spanning. SGBR 1500 A1...
 • Page 49 Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Anders kunt u zich ver- branden. Laat het apparaat na gebruik eerst afkoelen alvorens het te ► transporteren. Gebruik bij de omgang met het hete apparaat altijd ovenwanten ► of pannenlappen! Voorzichtig! Heet oppervlak! SGBR 1500 A1...
 • Page 50 Tijdens het bedrijf mogen zich geen licht brandbare materialen ► in de onmiddellijke omgeving van de grill- en bakautomaat be- vinden (bijv. vaatdoeken, ovenwanten, enz.). Droog nooit textiel of voorwerpen boven of in het apparaat. ► Er bestaat brandgevaar! SGBR 1500 A1...
 • Page 51: Plaatsen

  Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en hittebestendige ondergrond (bijv. op een werk- blad van roestvrij staal of natuursteen zoals graniet). Zorg voor voldoende ventilatie rondom het apparaat. ■ Maak alle onderdelen schoon, zoals beschreven in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”. SGBR 1500 A1...
 • Page 52: Draaispies Gebruiken

  Til eerst de linkerkant van de draaispies z uit ■ draaispies z met de diepe uitsparing in de de draaispieshouder 9 en trek dan de draai- draaispieshouder 9 (afb. 2): spies z uit de aandrijving 1. Afb. 2: Draaispies z in de draaispieshouder 9 leggen SGBR 1500 A1...
 • Page 53: Bakplaat/Grillrooster Gebruiken

  Afb. 4: Inhaken van de tang 0 bij het grillrooster e 7) Laat het apparaat afkoelen en reinig het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Nu is het apparaat gereed voor gebruik. Afb. 5: Inhaken van de tang 0 bij de bakplaat q SGBR 1500 A1...
 • Page 54: Bediening Van Het Apparaat

  Kies daarna met de functieschakelaar 3 de ■ Wanneer u de temperatuur instelt voor de func- gewenste functie. ties "Boven- en onderwarmte/circulatielucht/ draaispies" of "Boven- en onderwarmte/ circulatielucht" , gaat u uit van de met " " gemarkeerde schaal. SGBR 1500 A1...
 • Page 55: Grillen Met Draaispies

  6) Sluit de glazen deur 6. Het indicatielampje 5 geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld. De schakelaar van de timer 4 beweegt nu tegen de wijzers van de klok in naar "OFF - 0". SGBR 1500 A1...
 • Page 56 Zo wordt hij knapperig. 9) Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, haalt u de grillspies met de grillkip voorzichtig met de tang w uit het apparaat. Maak de draaispiesklemmen t los en trek de grillkip van de draaispies z. SGBR 1500 A1...
 • Page 57: Reiniging En Onderhoud

  Deze kunnen de oppervlakken beschadigen! ► Maak de onderdelen van het apparaat niet schoon in de vaatwasser! ► Reinig de gaarruimte niet met een ovenspray, omdat resten op de verwarmingselementen dan niet meer kunnen worden verwijderd. SGBR 1500 A1...
 • Page 58: Problemen Oplossen

  6, tot de rookontwikkeling geurontwikkeling op. is verdwenen. Neem contact op met de klantenservice, als de storingen met de bovenstaande aanwijzingen niet verholpen kunnen worden, of indien u andere storingen constateert. SGBR 1500 A1...
 • Page 59: Garantie En Service

  Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 102464 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 102464 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) SGBR 1500 A1...
 • Page 60 Importeur ............70 SGBR 1500 A1...
 • Page 61: Einleitung

  1 Gitterrost ♦ 2 Zangen ♦ Drehspieß mit 2 Klemmen ♦ 1 Krümelblech ♦ Bedienungsanleitung HINWEIS Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschä- digungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service. SGBR 1500 A1...
 • Page 62: Sicherheitshinweise

  ► an. Es besteht sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssig- keiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsfüh- rende Teile gelangen. SGBR 1500 A1...
 • Page 63 Gerät abgekühlt ist. Sie könnten sich andernfalls verbrennen. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch erst abkühlen, bevor ► Sie es transportieren. Benutzen Sie immer Topfhandschuhe oder Topfl appen, wenn Sie ► mit dem heißen Gerät hantieren! Vorsicht! Heiße Oberfl äche! SGBR 1500 A1...
 • Page 64 Es dürfen sich während des Betriebs keine leicht brennbaren ► Materialien in unmittelbarer Umgebung des Grill- und Backauto- maten befi nden (z. B. Geschirrhandtuch, Topfl appen etc.). Trocknen Sie niemals Textilien oder Gegenstände auf, über oder ► im Gerät. Es besteht Brandgefahr. SGBR 1500 A1...
 • Page 65: Aufstellen

  Stellen Sie das Gerät auf einem festen, ebenen und hitzebeständigen Untergrund (z.B. Edel- stahlarbeitsplatten oder Natursteinarbeitsplatten wie Granit) auf. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung rund um das Gerät. ■ Reinigen Sie alle Teile wie im Kapitel „Reinigung und Pfl ege“ beschrieben. SGBR 1500 A1...
 • Page 66: Drehspieß Benutzen

  Drehspießaufnahme 9 und ziehen Sie ßes z mit der tiefen Nut in die Drehspießauf- dann den Drehspieß z aus dem Antrieb 1. nahme 9 (Abb. 2): Abb. 2: Drehspieß z in die Drehspießaufnahme 9 legen SGBR 1500 A1...
 • Page 67: Backblech/Gitterrost Benutzen

  Timer 4 auf „OFF - 0“. 7) Lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel „Reinigen und Pfl egen“ beschrieben. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Abb. 5: Einhaken der Zange 0 beim Backblech q. SGBR 1500 A1...
 • Page 68: Bedienen Des Gerätes

  Skala zu benutzen (siehe „Ober- & Unterhitze/Umluft/Drehspieß“ Kapitel „Temperaturregler“.) oder „Ober- & Unterhitze/Umluft“ – Anschließend wählen Sie mit dem Funktions- einstellen, orientieren Sie sich an der mit „ “ schalter 3 die gewünschte Funktion. gekennzeichneten Skala. SGBR 1500 A1...
 • Page 69: Grillen Mit Drehspieß

  6) Schließen Sie die Glastür 6. dann zurück auf die gewünschte Grill- bzw. Backzeit. Die Kontrollleuchte 5 zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Der Schalter des Timers 4 bewegt sich nun gegen den Uhrzeigersinn auf „OFF - 0“ zu. SGBR 1500 A1...
 • Page 70 Speiseöl. So wird es knusprig. 9) Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, entnehmen Sie den Grillspieß mit dem Grill- hähnchen vorsichtig mit der Zange w. Lösen Sie die Drehspießklemmen t und ziehen Sie das Grillhähnchen vom Drehspieß z. SGBR 1500 A1...
 • Page 71: Reinigung Und Pfl Ege

  Reinigungsmittel. Diese können die Oberfl äche beschädigen! ► Reinigen Sie die Teile des Gerätes nicht in der Spülmaschine! ► Reinigen Sie den Garraum nicht mit einem Backofenspray, da sich Rückstände auf den Heizstäben nicht mehr entfernen lassen. SGBR 1500 A1...
 • Page 72: Fehlerbehebung

  Lebensmittelrückstände. Glastür 6 fort, bis die Rauchent- auf. wicklung verschwunden ist. Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. SGBR 1500 A1...
 • Page 73: Garantie Und Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 102464 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 102464 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) SGBR 1500 A1...
 • Page 74 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stand van de informatie · Stand der Informationen: 06/ 2014 · Ident.-No.: SGBR1500A1-022014-2 IAN 102464...

This manual is also suitable for:

102464

Table of Contents