Silvercrest SGBR 1500 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SGBR 1500 A1 Operating Instructions Manual

Electric oven & grill
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

ELECTRIC OVEN & GRILL SGBR 1500 A1
ELECTRIC OVEN & GRILL
Operating instructions
ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΜΕ ΓΚΡΙΛ
Οδηүίες χρήσης
IAN 102464
CUPTOR AUTOMAT
PENTRU GRILL ŞI COPT
Instrucţiuni de utilizare
GRILL- UND BACKAUTOMAT
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SGBR 1500 A1

 • Page 1 ELECTRIC OVEN & GRILL SGBR 1500 A1 ELECTRIC OVEN & GRILL CUPTOR AUTOMAT PENTRU GRILL ŞI COPT Operating instructions Instrucţiuni de utilizare ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΜΕ ΓΚΡΙΛ GRILL- UND BACKAUTOMAT Οδηүίες χρήσης Bedienungsanleitung IAN 102464...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer .............14 SGBR 1500 A1...
 • Page 5: Introduction

  ♦ 2 tongs 50/60 Hz Max. power consumption: 1500 W ♦ Rotisserie with 2 clamps ♦ 1 crumb tray ♦ Operating instructions NOTE Check contents for completeness and damage immediately after unpacking. Contact Customer Services if necessary. SGBR 1500 A1...
 • Page 6: Safety Instructions

  Never touch the appliance, power cable or power plug with wet ► hands. There is a risk of electric shock! NEVER immerse the appliance in water or other liquids! Risk of electrocution if residual liquids come into contact with live components during operation. SGBR 1500 A1...
 • Page 7 Wait until the appliance has cooled down. Otherwise, you could be burnt. Allow the appliance to cool down after use before transporting it. ► Always use oven gloves or a pot holder if you need to take hold ► of the appliance. Caution! Hot surface! SGBR 1500 A1...
 • Page 8 When the appliance is in use, ensure that there are no easily ► infl ammable materials in the immediate vicinity (e.g. dishcloths, oven cloths, etc.). Never dry textiles or other objects on or above the appliance. ► This increases the risk of fi re! SGBR 1500 A1...
 • Page 9: Setting Up

  Place the appliance on a solid, level and heat- resistant surface (e.g. stainless steel worktops or natural stone worktops such as granite). Ensure there is suffi cient ventilation around the appliance. ■ Clean all components as described in the section “Cleaning and care”. SGBR 1500 A1...
 • Page 10: Using The Rotisserie

  fi tting 9 and then pull the rotisserie z the deep groove in the spit fi tting 9 (Figure 2): from the drive 1. Fig. 2: Insert the rotisserie z in the spit fi tting 9. SGBR 1500 A1...
 • Page 11: Using The Baking Tray/Rack

  Fig. 4: Hooking the tongs 0 onto the rack e the appliance as described in the chapter “Cleaning and care”. The appliance is now ready for use. Fig. 5: Hooking the tongs 0 onto the baking tray q SGBR 1500 A1...
 • Page 12: Operating The Appliance

  Select the required function with the function ”. switch 3. ■ If you set the temperature for the functions “Upper & lower heat/hot air/rotisserie” or “Upper & lower heat/hot air” use the scale marked with “ ”. SGBR 1500 A1...
 • Page 13: Grilling With The Rotisserie

  The control lamp 5 indicates that the appliance is now switched on. The switch of the timer 4 now rotates itself anti-clockwise to “OFF - 0”. SGBR 1500 A1...
 • Page 14 This will make it crispy. 9) Once the set time is up, carefully remove the rotisserie with the chicken using the tongs w. Loosen the skewer clamps t and pull the chicken off the rotisserie z. SGBR 1500 A1...
 • Page 15: Cleaning And Care

  ► Do not clean the components of the appliance in a dishwasher! ► Do not clean the cooking chamber with an oven spray as this may make residues on the heating elements impossible to remove. SGBR 1500 A1...
 • Page 16: Troubleshooting

  6 develop during use. heating elements. open until the smoke stops. If the malfunction cannot be corrected with the above suggestions, or if you have found some other kind of malfunction, please contact our Customer Service. SGBR 1500 A1...
 • Page 17: Warranty And Service

  IAN 102464 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 102464 Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 102464 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SGBR 1500 A1...
 • Page 18 Importator ............28 SGBR 1500 A1...
 • Page 19: Introducere

  1500 W ♦ Rotisor cu 2 ţepuşe ♦ 1 tavă pentru fi rimituri ♦ Instrucţiuni de utilizare INDICAŢIE Imediat după dezambalare, verifi caţi dacă furnitura este completă şi nu prezintă deteriorări. Adresaţi-vă centrului de service dacă este cazul. SGBR 1500 A1...
 • Page 20: Indicaţii De Siguranţă

  Nu puneţi mâinile ude pe aparat, pe cablul de alimentare sau pe ► ştecăr. Pericol de electrocutare. Nu introduceţi niciodată aparatul în apă sau în alte lichide! Există pericol de moarte prin electrocutare dacă în timpul func- ţionării ajung resturi de lichid pe componentele conductoare de tensiune. SGBR 1500 A1...
 • Page 21 Altfel vă puteţi arde. După utilizare, înainte de a-l transporta, aşteptaţi până când ► aparatul s-a răcit. Utilizaţi întotdeauna mănuşi de bucătărie sau lavete atunci când ► manevraţi aparatul! Precauţie! Suprafeţe fi erbinţi! SGBR 1500 A1...
 • Page 22 (de ex. prosoape de bucătărie, lavete etc.). Nu uscaţi niciodată textile sau altfel de obiecte pe aparat, deasupra ► acestuia sau în interior. Există pericol de incendiu. SGBR 1500 A1...
 • Page 23: Amplasarea

  și rezistentă la căldură (de ex. blat de lucru din oţel sau piatră naturală, cum este granitul). Asiguraţi o aerisire sufi cientă pe toate părţile aparatului. ■ Curăţaţi toate componentele în modul descris în capitolul „Curăţarea şi îngrijirea”. SGBR 1500 A1...
 • Page 24: Utilizarea Rotisorului

  9 şi apoi scoateţi rotisorul z din Apoi aşezaţi celălalt capăt al rotisorului z cu ■ mecanismul de antrenare 1. canelura adâncă în suportul pentru rotisor 9 (fi g. 2): Fig. 2: Introduceţi rotisorul z în suport 9 SGBR 1500 A1...
 • Page 25: Utilizarea Tăvii De Copt/Grătarului

  Fig. 4: Prinderea cleştelui 0 la grătar e pe „OFF - 0”. 7) Aşteptaţi ca aparatul să se răcească şi curăţaţi-l conform descrierii din capitolul „Curăţarea şi îngrijirea”. Acum puteţi utiliza aparatul. Fig. 5: Prinderea cleştelui 0 la tava de copt q. SGBR 1500 A1...
 • Page 26: Deservirea Aparatului

  3. ■ La reglarea temperaturii pentru funcţiile „Încăl- zire în partea superioară & încălzire în partea inferioară/ventilaţie/rotisor” sau „Încăl- zire în partea superioară & încălzire în partea inferioară/ventilaţie” orientaţi-vă cu ajutorul scalei cu marcajul „ ”. SGBR 1500 A1...
 • Page 27: Frigerea La Rotisor

  întâi temporizatorul 4 pe 40 de minute şi apoi pe timpul dorit. Becul de control 5 indică faptul că aparatul este pornit. Acum, comutatorul temporizatorului 4 se deplasează în sens invers acelor de ceasornic, spre „OFF - 0”. SGBR 1500 A1...
 • Page 28 8) Din când în când ungeţi puiul cu puţin ulei alimentar. Astfel acesta va deveni crocant. 9) La încheierea timpului setat, scoateţi cu atenţie frigarea cu puiul cu ajutorul cleştelui w. Desfaceţi ţepuşele t şi scoateţi puiul de pe rotisor z. SGBR 1500 A1...
 • Page 29: Curăţarea Şi Îngrijirea

  Acestea pot deteriora suprafaţa aparatului! ► Nu spălaţi componentele aparatului în maşina de spălat vase! ► Nu curăţaţi interiorul aparatului cu spray pentru cuptor, deoarece reziduurile de pe elemenţii de încălzire nu se vor mai putea îndepărta. SGBR 1500 A1...
 • Page 30: Remedierea Defecţiunilor

  6 deschisă până la şi se înregistrează detergent sau de alimente. zgomote. dispariţia fumului. Dacă defecţiunile nu pot fi remediate prin măsurile specifi cate mai sus sau dacă constataţi alte tipuri de defecţiuni, adresaţi-vă centrului nostru de service. SGBR 1500 A1...
 • Page 31: Garanţia Şi Service-Ul

  Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 102464 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00 (CET) SGBR 1500 A1...
 • Page 32 Εισαγωγέας ............42 SGBR 1500 A1...
 • Page 33: Εισαγωγή

  2 λαβίδες ♦ Περιστρεφόμενη σούβλα με 2 τσιμπίδες ♦ 1 δίσκος συλλογής ψίχουλων ♦ Οδηγίες χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΗ Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητα και για ζημιές, απευθείας μετά την αποσυσκευασία. Απευθυνθείτε, εάν απαιτείται, στο τμήμα σέρβις. SGBR 1500 A1...
 • Page 34: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Ποτέ μην πιάνετε τη συσκευή, το καλώδιο και το βύσμα με βρεγμένα ► χέρια. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά! Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή εξαιτίας βραχυκυκλώματος, όταν κατά τη λειτουργία υπόλοιπα υγρών καταλήγουν σε ρευματοφόρα μέρη. SGBR 1500 A1...
 • Page 35 Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή. Αλλιώς μπορεί να καείτε. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει καλά μετά τη χρήση, πριν τη ► μεταφέρετε. Χρησιμοποιείτε πάντα ειδικά γάντια ή πανιά όταν πιάνετε την ► καυτή συσκευή! Προσοχή! Καυτή επιφάνεια! SGBR 1500 A1...
 • Page 36 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ► εύφλεκτα υλικά πολύ κοντά στον αυτόματο φούρνο με γκριλ (π.χ. πετσέτα, πανιά κουζίνας, κλπ.). Ποτέ μη στεγνώνετε υφάσματα ή αντικείμενα επάνω ή μέσα στη ► συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. SGBR 1500 A1...
 • Page 37: Τοποθέτηση

  επίπεδη και θερμανθεκτική βάση (π.χ. πλάκες εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλάκες εργασίας από φυσική πέτρα, όπως γρανίτη). Φροντίζετε για επαρκή αερισμό γύρω από τη συσκευή. ■ Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα, όπως περιγρά- φεται στο Κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντί- δα». SGBR 1500 A1...
 • Page 38: Χρήση Περιστρεφόμενης Σούβλας

  τραβήξτε την περιστρεφόμενη σούβλα z από περιστρεφόμενης σούβλας z με τη βαθιά το σύστημα μετάδοσης κίνησης 1. εγκοπή στην υποδοχή της περιστρεφόμενης σούβλας 9 (Εικ. 2): Εικ. 2: Τοποθέτηση περιστρεφόμενης σούβλας z στην υποδοχή περιστρεφόμενης σούβλας 9 SGBR 1500 A1...
 • Page 39: Χρήση Ταψιού/Σχάρας

  7) Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Καθαρι- Εικ. 4: Πιάσιμο της λαβίδας 0 στη σχάρα e σμός και φροντίδα». Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για λειτουργία. Εικ. 5: Πιάσιμο της λαβίδας 0 στο ταψί q. SGBR 1500 A1...
 • Page 40: Χρήση Της Συσκευής

  Όταν ρυθμίζετε τη θερμοκρασία για τις λειτουρ- Στη συνέχεια επιλέξτε με το διακόπτη γίες «Επάνω και κάτω αντίσταση/Αέρας/Περι- λειτουργίας 3 την επιθυμητή λειτουργία. στρεφόμενη σούβλα» ή «Επάνω και κάτω αντίσταση/Αέρας» , να προσανατολίζεστε στην κλίμακα που επισημαίνεται με « ». SGBR 1500 A1...
 • Page 41: Ψήσιμο Με Την Περιστρεφόμενη Σούβλα

  χώρο ψησίματος (βλ. Κεφάλαιο «Χρήση περι- Η λυχνία ελέγχου 5 δείχνει ότι η συσκευή είναι ενερ- στρεφόμενης σούβλας»). γοποιημένη. Ο διακόπτης του χρονοδιακόπτη 4 6) Κλείστε τη γυάλινη πόρτα 6. κινείται τώρα προς τα αριστερά, στη θέση «OFF - 0». SGBR 1500 A1...
 • Page 42 9) Μόλις περάσει ο ρυθμισμένος χρόνος, βγάλ- τε προσεκτικά τη σούβλα με το κοτόπουλο με τη βοήθεια της λαβίδας w. Λύστε τις τσιμπί- δες της περιστρεφόμενης σούβλας t και βγάλτε το κοτόπουλο από την περιστρεφόμε- νη σούβλα z. SGBR 1500 A1...
 • Page 43: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  ρυπαντικά. Αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια! ► Μην καθαρίζετε τα μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων! ► Μην καθαρίζετε το χώρο ψησίματος με σπρέι για φούρνους, διότι τα υπολείμματα στις θερμαντικές ράβδους δεν θα αφαιρούνται πλέον. SGBR 1500 A1...
 • Page 44: Διόρθωση Σφαλμάτων

  διαδικασία ψησίματος με ανοιχτή τη γυάλινη πόρτα 6, έως ότου και θόρυβος. υπολείμματα φαγητών. εξαφανιστεί ο καπνός. Εάν οι βλάβες δεν διορθώνονται με τις ανωτέρω αναφερόμενες προτάσεις αντιμετώπισης σφαλμάτων, ή εάν εξακριβώσετε άλλα είδη βλαβών, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις μας. SGBR 1500 A1...
 • Page 45: Εγγύηση Και Σέρβις

  δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 102464 Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET) SGBR 1500 A1...
 • Page 46 Importeur ............56 SGBR 1500 A1...
 • Page 47: Einleitung

  1 Gitterrost ♦ 2 Zangen ♦ Drehspieß mit 2 Klemmen ♦ 1 Krümelblech ♦ Bedienungsanleitung HINWEIS Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschä- digungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service. SGBR 1500 A1...
 • Page 48: Sicherheitshinweise

  ► an. Es besteht sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssig- keiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsfüh- rende Teile gelangen. SGBR 1500 A1...
 • Page 49 Gerät abgekühlt ist. Sie könnten sich andernfalls verbrennen. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch erst abkühlen, bevor ► Sie es transportieren. Benutzen Sie immer Topfhandschuhe oder Topfl appen, wenn Sie ► mit dem heißen Gerät hantieren! Vorsicht! Heiße Oberfl äche! SGBR 1500 A1...
 • Page 50 Es dürfen sich während des Betriebs keine leicht brennbaren ► Materialien in unmittelbarer Umgebung des Grill- und Backauto- maten befi nden (z. B. Geschirrhandtuch, Topfl appen etc.). Trocknen Sie niemals Textilien oder Gegenstände auf, über oder ► im Gerät. Es besteht Brandgefahr. SGBR 1500 A1...
 • Page 51: Aufstellen

  Stellen Sie das Gerät auf einem festen, ebenen und hitzebeständigen Untergrund (z.B. Edel- stahlarbeitsplatten oder Natursteinarbeitsplatten wie Granit) auf. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung rund um das Gerät. ■ Reinigen Sie alle Teile wie im Kapitel „Reinigung und Pfl ege“ beschrieben. SGBR 1500 A1...
 • Page 52: Drehspieß Benutzen

  Drehspießaufnahme 9 und ziehen Sie ßes z mit der tiefen Nut in die Drehspießauf- dann den Drehspieß z aus dem Antrieb 1. nahme 9 (Abb. 2): Abb. 2: Drehspieß z in die Drehspießaufnahme 9 legen SGBR 1500 A1...
 • Page 53: Backblech/Gitterrost Benutzen

  Timer 4 auf „OFF - 0“. 7) Lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel „Reinigen und Pfl egen“ beschrieben. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Abb. 5: Einhaken der Zange 0 beim Backblech q. SGBR 1500 A1...
 • Page 54: Bedienen Des Gerätes

  Skala zu benutzen (siehe „Ober- & Unterhitze/Umluft/Drehspieß“ Kapitel „Temperaturregler“.) oder „Ober- & Unterhitze/Umluft“ – Anschließend wählen Sie mit dem Funktions- einstellen, orientieren Sie sich an der mit „ “ schalter 3 die gewünschte Funktion. gekennzeichneten Skala. SGBR 1500 A1...
 • Page 55: Grillen Mit Drehspieß

  6) Schließen Sie die Glastür 6. dann zurück auf die gewünschte Grill- bzw. Backzeit. Die Kontrollleuchte 5 zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Der Schalter des Timers 4 bewegt sich nun gegen den Uhrzeigersinn auf „OFF - 0“ zu. SGBR 1500 A1...
 • Page 56 Speiseöl. So wird es knusprig. 9) Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, entnehmen Sie den Grillspieß mit dem Grill- hähnchen vorsichtig mit der Zange w. Lösen Sie die Drehspießklemmen t und ziehen Sie das Grillhähnchen vom Drehspieß z. SGBR 1500 A1...
 • Page 57: Reinigung Und Pfl Ege

  Reinigungsmittel. Diese können die Oberfl äche beschädigen! ► Reinigen Sie die Teile des Gerätes nicht in der Spülmaschine! ► Reinigen Sie den Garraum nicht mit einem Backofenspray, da sich Rückstände auf den Heizstäben nicht mehr entfernen lassen. SGBR 1500 A1...
 • Page 58: Fehlerbehebung

  Lebensmittelrückstände. Glastür 6 fort, bis die Rauchent- auf. wicklung verschwunden ist. Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. SGBR 1500 A1...
 • Page 59: Garantie Und Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 102464 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 102464 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) SGBR 1500 A1...
 • Page 60 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 06/ 2014 · Ident.-No.: SGBR1500A1-022014-2 IAN 102464...

This manual is also suitable for:

102464

Table of Contents