Download Print this page

Philips 2000 Series Quick Start Manual page 5

Hide thumbs Also See for 2000 Series:

Advertisement

Проблем
Кога ја
користам
правосмукалк
ата понекогаш
чувствувам
електрични
удари.
За моделите
со далечински
управувач:
далечинскиот
управувач не
работи.
Можна причина Решение
Правосмукалката
насобира
статичен
електрицитет.
Колку е помала
влажноста на
воздухот, толку
поголем
статичен
електрицитет ќе
се насобере.
Батериите
немаат целосен
контакт или не се
ставени
правилно.
Батериите се
празни.
Испразнете го електрицитетот,
така што редовно ќе ја допирате
цевката од метални предмети во
собата (на пример, ногарките од
масата или столот, радијатор и
слично). Исто така, може да го
зголемите нивото на влажност на
воздухот во собата.
Отстранете го капакот на одделот
за батерии и ставете ги батериите
правилно. Осигурете се дека
половите - и + се свртени во
правилна насока.
Заменете ги батериите. Имајте
предвид дека може да
продолжите да смукате додека не
ги замените батериите, но не
може да го користите
далечинскиот управувач за да ја
зголемите или намалите
смукачката моќ или да го
исклучите уредот. За да го
исклучите уредот, притиснете го
копчето за
вклучување/исклучување на
уредот.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Xb2125/09Xb2122/19Xb2122/09