Download Table of Contents Print this page
Electrolux ECH/AG2-1000 3BI-W EEC User Manual

Electrolux ECH/AG2-1000 3BI-W EEC User Manual

Electric convection heater
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

ECH/AG2-1000 3BI-W EEC
ECH/AG2-1500 3BI-W EEC
ECH/AG2-1800 3BI-W EEC
ECH/AG2-2200 3BI-W EEC
GB • Electric convection heater
• User's manual
PL • Elektryczny grzejnik konwekcyjny
• Instrukcja obsługi
SR • Električni konvekcioni grejač
• Korisnički priručnik
BG • Електрически конвекционен нагревател
• Ръководство за експлоатация
MK • Електричен грејач на конвекција
• Упатство за употреба
AL • Ngorhësi elektrik i llojit të konvektorit
• Manuali i përdorimit
CZ • Elektrické konvektory • Návod k použití
Fill your life with
comfort
HU • Elektromos konvekciós melegítő
• Kezelési útmutató
SI • Električni konvekcijski grelec
• Navodila za uporabo
SK • Elektrické konvektory
• Používateľská príručka
RO • Încălzitor electric de convecție
• Instrucţiuni de exploatare
GR • Ηλεκτρική Θερμάστρα Συναγωγής
• Οδηγίες χρήσης
HR • Električni konvekcijski grijač
• Upute za uporabu
Get quick access to instructions, additional
product information and support
at our website
home-comfort.com

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ECH/AG2-1000 3BI-W EEC

 • Page 1 ECH/AG2-1000 3BI-W EEC ECH/AG2-1500 3BI-W EEC ECH/AG2-1800 3BI-W EEC ECH/AG2-2200 3BI-W EEC GB • Electric convection heater HU • Elektromos konvekciós melegítő • User’s manual • Kezelési útmutató PL • Elektryczny grzejnik konwekcyjny SI • Električni konvekcijski grelec • Instrukcja obsługi •...
 • Page 2 www.home-comfort.com...
 • Page 3 ENGLISH ........................... 4 SHQIP ............................18 POLSKI ............................ 32 ROMÂNĂ ..........................46 БЪЛГАРСКИ ..........................60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ..........................74 ČESKÝ ............................88 MAGYAR ..........................102 SRPSKI .............................116 HRVATSKI ..........................128 SLOVINSKÝ ...........................142 SLOVENSKÝ ........................156 МАКЕДОНСКИ ........................170...
 • Page 4: Table Of Contents

  20. DATE OF PRODUCTION ..............................11 WE THINK ABOUT YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You have chosen a product, backed by decades of professional experience and innovations. Unique and stylish, it was created with care for you. Therefore, whenever you use it, you can be sure that the results will always be excellent.
 • Page 5: Introduction

  ENGLISH Introduction • Make sure that the mains voltage corresponds to that indicated on the label of the device. Please read and strictly follow • Do not try to repair the device yourself. the requirements contained in this manual. Please contact your dealer. Please keep the manual and documents •...
 • Page 6: Meaning Of Icons On The Display

  www.home-comfort.com Eco - deviation range from Comfort from 3 ºC to 7 ºC. Anti-Frost - a range from 3 ºC to 7 ºC. Controlling the device using a mobile application digital INVERTER technology With a list of supported apps in your Figure.
 • Page 7 ENGLISH Settings menu diagram Set in the menu by clicking on temperature Temperature Set the difference with Comfort modes temperature Auto Heating power mode Set a power level Custom ON/OFF Auto timer Timer setting Hours, Castom minutes Day, month, Date year Date and time...
 • Page 8: "Overheating Protection" Function

  www.home-comfort.com Setting up the Program Command Select the day of Schedule Schedule type confirmation the week for example P1 selection for settings monday Setting up the Custom Work mode Choice of hours for Command Set next hour for selection for a settings (allocated confirmation settings...
 • Page 9: Installation Of The Device

  ENGLISH 3. At the first start-up, some odor may • Place the bracket on the wall and secure appear, which will disappear after the it with the fasteners. convector starts to work. 4. Fix the device in a stable position Fix the device to the bracket as follows according to the assembly and installation (Figure 6):...
 • Page 10: Specifications

  www.home-comfort.com Troubleshooting Malfunction Cause of malfunction Troubleshooting steps symptom 1) Establish a reliable connection. 1) There is no power supply. 2) Set the convector to operating 2) The convector is in standby mode. No heating mode. 3) The actual room temperature is higher 3) Adjust the temperature mode of the than the thermostat setting.
 • Page 11: Care

  ENGLISH Care occur due to defects in materials and/or workmanship during this two-year warranty period, the item should be repaired The convector does not require any special or replaced. maintenance. Before servicing (leaving) • Free maintenance or replacement the convector must be disconnected from is possible only in case if convincing the power supply.
 • Page 12 Made in PRC Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.). The manufacturer reserves the right to modify the design and characteristics of the device. This manual may contain technical and typing errors. Changes to technical characteristics and assortment are subject to change without notice.
 • Page 13 ENGLISH Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): ECH/AG2-1000 3BI-W EEC ltem Symbol Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- 0.9-1.0...
 • Page 14 www.home-comfort.com Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): ECH/AG2-1500 3BI-W EEC ltem Symbol Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- output grated thermostat Minimum heat...
 • Page 15 ENGLISH Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): ECH/AG2-1800 3BI-W EEC ltem Symbol Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- output grated thermostat Minimum heat...
 • Page 16 www.home-comfort.com Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): ECH/AG2-2200 3BI-W EEC ltem Symbol Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- output grated thermostat Minimum heat...
 • Page 17 ENGLISH...
 • Page 18 20. DATA E PRODHIMIT ...............................26 NE MENDOJMË PËR JU Ju falënderojmë për blerjen e një pajisje Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt të mbështetur nga dekada përvojë profesionale dhe inovacioni. Unike dhe me stil, ajo ishte dizajnuar duke menduar për ju. Prandaj, sa herë që e përdorni, mund të jeni i sigurt që...
 • Page 19: Hyrje

  SHQIP Hyrje të çmontohet dhe të vendoset paketimin për ruajtje afatgjatë. • Mos e përdorni pajisjen në hapësira jashtë. Ju lutemi lexoni dhe ndiqni me përpikëri • Sigurohuni që furnizimi më energjinë kërkesat e përmbajtura në këtë manual. Ruani elektrike të përputhet me të dhënat në manualin dhe dokumentet që...
 • Page 20: Kuptimin E Ikonave Në Ekran

  www.home-comfort.com Wi-Fi dhe Bluetooth të integruara : ju lejon të Eco - devijimi nga Comforti nga 3 ºC në 7 ºC. kontrolloni konvektorin nga aparati juaj celular Anti-Frost - shkon nga 3 ºC deri në 7 ºC. përmes aplikacionit. Kontrollimi i pajisjes duke përdorur një...
 • Page 21 SHQIP Diagrami i menusë së cilësimeve Kaloni tek meny Përcaktoni duke shtypur tëmperaturen Regjimet e Vendosni ndyshimin temperaturës nga Comfort Përcaktoni tëmperaturen Auto Regjimi i fuqisë së ngrohjës Zgjidhni Custom shkallën e fuqisë On/Off Statusi i timerit Timer Programimi i timerit për fikje Konfigurimët Orë, minutë...
 • Page 22: Fikje E Pajisjes

  www.home-comfort.com Përshtatja e regjimit Programme Konfirmimi i Zgjidhni ditën Zgjidhni lloji i orarit Shembulli i orarit 1 komandës për të hënën Përshtatja e regjimit Custom Zgjidhje e regjimit Zgjidhje e orës (ora Konfirmimi i Zgjidhje e orës 7 është e shënuar) të...
 • Page 23: Përdorimi I Pajisjes

  SHQIP Përdorimi i pajisjes Për të instaluar kllapën në mur, duhet të bëni si më poshtë: Fillimi • Ngjitni modelin e montimit në mur 1. Me kujdes hiqeni ngrohësin nga kutia e në vendin ku planifikoni të vendosni kartonit. konvektorin. 2. Hiqni ngjitësit e ngjyrosur nga paneli i kon- •...
 • Page 24: Mirëmbajtja

  www.home-comfort.com 3. Siguroni shasinë duke përdorur një shtojcë pastrues gërryes, shkumës ose tretës. Pastrimi të veçantë, e cila ndodhet në paketim. i hapësirës pas një ngrohësi të montuar në 4. Përsëriteni të njëjtën gjë për të fiksuar mur është relativisht i lehtë. Shtypni dy butonat shasinë...
 • Page 25: Zgjidhja E Problemeve

  E prodhuar në Kinë ose zëvendësohet. • Riparimi ose zëvendësimi falas është Electrolux është një markë tregtare e i mundur vetëm nëse sigurohet prova regjistruar e përdorur nën licencën e bindëse, për shembull me duke përdorur AB Electrolux (botuar).
 • Page 26 www.home-comfort.com Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në dizajn dhe karakteristikat e pajisjes. Në tekst dhe numra, udhëzimet mund gabime teknike dhe gabime tipografike. Ndryshimet në specifikime dhe asortimenti mund të prodhohet pa njoftim paraprak. Mund të gjenden disa gabimet në shkrim, në tekste dhe numra.
 • Page 27 SHQIP Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia Lloji i prodhuesit të nxehtësisë, për ngrohësit elek- Prodhimi i nxehtësisë trike lokale më mundësi ruajtjes (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 28 www.home-comfort.com Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia Lloji i prodhuesit të nxehtësisë, për ngrohësit elek- Prodhimi i nxehtësisë trike lokale më mundësi ruajtjes (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 29 SHQIP Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia Lloji i prodhuesit të nxehtësisë, për ngrohësit elek- Prodhimi i nxehtësisë trike lokale më mundësi ruajtjes (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 30 www.home-comfort.com Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia Lloji i prodhuesit të nxehtësisë, për ngrohësit elek- Prodhimi i nxehtësisë trike lokale më mundësi ruajtjes (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 31 SHQIP...
 • Page 32 19. GWARANCJA ..................................39 20. DATA PRODUKCJI ................................40 MYŚLIMY O WAS Dziękujemy że kupili urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt poparty dziesięcioleciami doświadczenia zawodowego i innowacji. Wyjątkowy i stylowy, stworzony z troską o państwie. Dlatego za każdym razem, gdy go będziecie używać, możecie być pewni, że efekty zawsze będą doskonałe.
 • Page 33: Wstęp

  POLSKI Wstęp nie należy kłaść odzieży ani innych przedmiotów na urządzeniu. • Upewnij się, że korpus urządzenia i jego Prosimy o przeczytanie oraz ścisłe element grzejny ostygły, zanim urządzenie przestrzeganie wymagań zawartych w tej zostanie zdemontowane i zapakowane do instrukcji. Prosimy o przechowywanie instrukcji długotrwałego przechowywania.
 • Page 34: Znaczenie Ikon Na Wyświetlaczu

  www.home-comfort.com Tryby pracy i funkcje 1. Pokrywa ochronna 2. Panel sterowania 3. Kabel zasilający. Dostępne są 3 ustawienia temperatury pracy: Comfort-zakres od 10 ºC do 35 ºC. Wbudowane Wi-Fi i Bluetooth: umożliwia Eco - zakres odchylenia Comfort od 3 ºC do sterowanie konwektorem z urządzenia mobilnego 7 ºC.
 • Page 35 POLSKI Przejdź do menu, Konfiguracja Programme Ustaw klikając na temperaturę Tryby Ustaw różnicę temperatury z Comfort Ustaw temperaturę Auto Tryb mocy grzewczej Ustaw Custom stopień mocy On/Off Właczanie/Wylączanie Timer timera Ustawienia timera na off Godziny, Ustawienia timera minuty Dzień, Date miesiąc, rok Date and time...
 • Page 36 www.home-comfort.com Konfiguracja Programme Potwierdzenie Wybór dnia do Wybór rodzaju Przykład polecenia skonfigurowania harmonogramu P1 harmonogramu na poniedziałek Custom Wybór trybu pracy Wybór godziny do Potwierdzenie Wybór następnej Ustawienia dla określonej poleceń godziny dla (podświetlone 7 godziny ustawienia godzina) Funkcja ”Timer OFF” blokady.
 • Page 37: Wyłączanie Urządzenia

  POLSKI Wyłączanie urządzenia 1. Montaż ścienny (uchwyt i instalacji szablon w zestawie) Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk w dowolnym trybie pracy. Za pomocą wsporników zainstaluj grzejnik na ścianie zgodnie z poniższymi rysunkami. Sterowanie urządzeniem Odległość od urządzenia do podłogi i otaczających przedmiotów powinna wynosić...
 • Page 38: Obsługa

  www.home-comfort.com 2. Instalacja na podłodze (konserwacji) należy wyłączyć konwektor z gniazdka elektrycznego. Obudowę urządzenia należy okresowo Korzystając z podwozia (dostarczanego czyścić miękką, niestrzępiącą się ściereczką osobno), po uprzednim zapoznaniu się ze lub wilgotną gąbką. W żadnym wypadku schematem mocowania (rys. 7), zainstalować nie należy stosować...
 • Page 39: Dane Techniczne

  POLSKI Dane techniczne ECH/AG2-1000 ECH/AG2-1500 ECH/AG2-1800 ECH/AG2-2200 Model 3BI-W EEC 3BI-W EEC 3BI-W EEC 3BI-W EEC Moc, W 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Znamionowe pobór mocy, W 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Prąd znamionowy, A 4.1-4.17 6.14-6.25 7.27-7.50 9.1-9.17 Napięcie znamionowe, V~Hz 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60...
 • Page 40: Data Produkcji

  Producent\Importer: SIA «Green Trace», LV-1004, Biekensalas iela, 21, Ryga, Łotwa. E-mail: info@greentrace.lv Wyprodukowano w Chinach Electrolux jest zastrzeżonym znakiem towarowym używanym na licencji firmy AB Electrolux (publ.). Producent pozostawia za sobą prawo do zmiany konstrukcji i właściwości urządzenia. Ta instrukcja może zawierać błędy techniczne i pisarskie.
 • Page 41 POLSKI Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze 0.9-1.0 moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze...
 • Page 42 www.home-comfort.com Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien-...
 • Page 43 POLSKI Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien-...
 • Page 44 www.home-comfort.com Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien-...
 • Page 45 POLSKI...
 • Page 46 20. DATA DE FABRICAŢIE ..................................53 NE GÂNDIM LA DVS Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat dispozitivul Electrolux. Aţi ales produsul bazat pe zeci de ani de experienţă profesională şi de inovaţii. Unic şi elegant, produsul a fost proiectat cu grijă pentru dvs. De aceea, oricând nu veţi utiliza produsul, puteţi fi sigur, că...
 • Page 47: Introducere

  ROMÂNĂ Introducere • Nu încercați să reparați singuri dispozitivul. Contactați vânzătorul. • Deconectați aparatul de la rețea atunci când nu Vă rugăm să cițiți cu atenție și să executați cu se folosește și înainte de curățare. severitate cerințele, care sunt conținute în prezentele instrucțiuni de exploatare.
 • Page 48: Sensul Pictogramelor De Pe Display

  www.home-comfort.com Controlul dispozitivului utilizând o aplicație mobilă Cu lista de aplicații acceptate în regiunea Dumneavoastră (Grecia, Polonia, Republica digital INVERTER technology Serbia, Ungaria, Slovenia, Croația, Republica Cehă, Muntenegru, Slovacia, Bosnia și Herzigovina, Republica Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, Figure 3 Panou de control România), precum și instrucțiuni pentru instalare 1.
 • Page 49 ROMÂNĂ Diagrama meniului de setări Accesa i meniul Seta i dând clic pe temperatura Moduri de Seta i diferen a temperatură cu Confort Seta i temperatura Auto Mod de putere de încălzire Seta i nivelul Custom de putere On/Off Stare temporizator Timer Setări temporizare...
 • Page 50: Oprirea Aparatului

  www.home-comfort.com Configurarea Programme onfirmarea Selectarea zilei Selecta i tipul de Exemplu de comenzii săptămânii pentru program P1 program pentru setare luni Configurarea Custom Selectarea modului Setarea orei de Confirmarea Selectarea orei stabilire a zilei de operare pentru comenzii următoare pentru o anumită...
 • Page 51: Instalarea Dispozitivului

  ROMÂNĂ 4. Fixați dispozitivul într-o poziție stabilă conform instrucțiunilor de montaj și instalare. 5. După instalarea convectorului, conectați-l la o priză. 6. Nu este recomandat să utilizați aceeași priză electrică pentru a conecta simultan un încălzitor și un alt aparat electric de mare putere. Instalarea dispozitivului Instalare recomandată...
 • Page 52: Căutarea Defecțiunilor

  www.home-comfort.com terminarea curățării, puneți încălzitorul în poziția normală de funcțiune. Temperatura și umiditatea interioară recomandate: а) pentru funcționarea convectorului: de la -25°С la + 30°С, umiditatea de la 40% la 90%; b) pentru depozitarea convectorului: de la -20°С la + 80°С, umiditatea de la 40% la 90%.
 • Page 53: Echipament

  Fabricat in China doi ani de la data achiziței. Dacă în decursul acestei perioade de garanţie de doi ani vor Electrolux este o marcă înregistrată folosită sub apărea anumite defecţiuni cauzate de lipsurile licenţa AB Electrolux (publ.). materialelor și/sau fabricaţiei, produsul va fi reparat sau înlocuit.
 • Page 54 www.home-comfort.com Sunt admise erori şi greşeli de scriere în texte şi desemnări numerice. Design-ul şi datele tehnice ale dispozitivului pot diferi de cele prezentate pe ambalaj. Vă rugăm să contactaţi consultantul de vânzări pentru a primi informaţii detaliate. Se vinde numai în Grecia, Polonia, Republica Serbia, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Republica Cehă, Muntenegru, Slovacia, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria,...
 • Page 55 ROMÂNĂ Cerintele informationale fată de încălzitoarele electrice cu ulei Identificatorul(ii) modelului: ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu 0.9-1.0...
 • Page 56 www.home-comfort.com Cerintele informationale fată de încălzitoarele electrice cu ulei Identificatorul(ii) modelului: ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat...
 • Page 57 ROMÂNĂ Cerintele informationale fată de încălzitoarele electrice cu ulei Identificatorul(ii) modelului: ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat...
 • Page 58 www.home-comfort.com Cerintele informationale fată de încălzitoarele electrice cu ulei Identificatorul(ii) modelului: ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat...
 • Page 59 ROMÂNĂ...
 • Page 60 20. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО ............................68 НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС Благодарим ви, че закупихте уред Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че...
 • Page 61: Въведение

  БЪЛГАРСКИ Въведение кира входните и изходните въздуховоди. За да избегнете пожар, не поставяйте дрехи или други предмети върху уреда. Моля, прочетете и стриктно спазвайте • Уверете се, че тялото на уреда и него- изискванията, съдържащи се в това ръко- вият нагревателен елемент са се охла- водство...
 • Page 62: Устройство На Блока За Управления

  www.home-comfort.com Устройство на блока за — Индикация на функция Отворен про- зорец управления — Индикация за изключване на таймера — Индикация на режима за нагряване Авто — Индикация на режима за нагря- ване Потребителски — Показване на степента на мощността на нагряване —...
 • Page 63 БЪЛГАРСКИ Диаграма меню Настройки Comfort Auto Custom On/Off Timer Date Date and time Time Brightness Display Set Auto off ON/OFF display Sound ON/OFF Info Service Reset ON/OFF Program status programs ON/OFF Schedule Programme settings Custom...
 • Page 64 www.home-comfort.com Настройвам Programme Настройвам Custom Режими на мощността за Функция ”Timer OFF” нагряване Позволява ви автоматично да изключите Аuto — извършва се инвертно управление устройството след определено време. на нагревателен елемент. След изтичане на зададеното време систе- Custom — самият потребител ограничава мата...
 • Page 65: Изключване На Уреда

  БЪЛГАРСКИ Функция ”Родителски контрол” инструкциите за монтаж и инсталиране 5. След като инсталирате конвектора, включете го в електрическа мрежа.Не Заключва всички бутони на контролния се препоръчва да използвате същия панел. По време на работа на уреда, електрически контакт, за да включите натиснете...
 • Page 66: Поддръжка

  www.home-comfort.com 2. Подов монтаж За да инсталирате скобата на стената, изпълнете следните стъпки: • Прикрепете шаблона за монтаж към С помощта на шасито (доставя се отдел- стената, където планирате да поставите но), след като предварително сте проучили конвектора. схемата за монтаж (фиг. 7), инсталирайте •...
 • Page 67: Търсене На Неизправности

  БЪЛГАРСКИ Търсене на неизправности Признак на Действия за отстраняване Причина за неизправност неизправност на неизправности 1) Няма захранване. 1) Установете надеждна връзка. 2) Конвекторът е в режим на готов- 2) Настройте конвектора в работен ност. Няма нагряване режим. 3) Фактическата температура в поме- 3) Регулирайте...
 • Page 68: Съхранение На Уреда

  двегодишен гаранционен срок ще бъдат открити някакви дефекти, възникнали в Electrolux е регистрирана търговска марка, резултат на недостатъци в материалите използвана по лиценз от AB Electrolux (publ.). и /или изработка, продуктът ще бъде ремонтиран или заменен. Производителят си запазва правото да внася...
 • Page 69 БЪЛГАРСКИ Информационни изисквания за електрически локални нагреватели ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални отоплителни Термична мощност уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с...
 • Page 70 www.home-comfort.com Информационни изисквания за електрически локални нагреватели ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални отоплителни Термична мощност уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с НЕ...
 • Page 71 БЪЛГАРСКИ Информационни изисквания за електрически локални нагреватели ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални отоплителни Термична мощност уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с НЕ...
 • Page 72 www.home-comfort.com Информационни изисквания за електрически локални нагреватели ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални отоплителни Термична мощност уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с НЕ...
 • Page 73 БЪЛГАРСКИ...
 • Page 74 19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ................................81 20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ .................................82 ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν που υποστηρίζεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Μοναδικό και κομψό, δημιουργήθηκε με προσοχή για εσάς. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε...
 • Page 75: Εισαγωγη

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εισαγωγή τη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι το σώμα της συσκευής και το θερμαντικό στοιχείο της έχουν κρυώσει πριν Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθείτε αυστηρά αποσυναρμολογηθεί και τοποθετηθεί στη τις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες συσκευασία για μακροχρόνια αποθήκευση. λειτουργίας.
 • Page 76: Συσκευη Μοναδασ Ελεγχου

  www.home-comfort.com Συσκευή μονάδας ελέγχου — Ένδειξη εργασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα — Ένδειξη λειτουργίας Wi-Fi — Ένδειξη κλειδώματος ελέγχου — Ένδειξη ξεκλειδώματος ελέγχου — Ένδειξη θερμοκρασίας στόχου Ενεργοποίηση της συσκευής Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η θερμοκρασία...
 • Page 77 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάταξη μενού ρυθμίσεων Μπείτε στο ενού Ρυθµίστε τη πατώντα στο θερµοκρασία Ρυθµίστε τη Λειτουργίε διαφορά µε το θερµοκρασία Comfort Ρυθµίστε τη θερµοκρασία Auto Λειτουργία ισχύ θέρµανση Ορίστε το Custom επίπεδο ισχύο Κατάσταση On/Off χρονοδιακόπτη Timer Ενεργοπ. / Απενεργοπ. Ρυθµίσει χρονόµετρου για...
 • Page 78 www.home-comfort.com Ρύθμιση του προγράμματος Επιβεβαίωση τη Επιλογή τη ηµέρα Παράδειγµα Η επιλογή του τύπου εντολή προγράµµατο για προγράµµατο P1 για ρύθµιση ∆ευτέρα Προσαρμογή Επιλογή τρόπου Επιλογή τη ώρα για Επιβεβαίωση εντολή Επιλογή τη επόµενη λειτουργία για µια ρύθµιση ώρα για τη ρύθµιση (επισηµαίνεται...
 • Page 79: Απενεργοποιηση Τησ Συσκευησ

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Λειτουργία ”Auto Restart Resume” Εγκατάσταση της συσκευής Συνιστώμενη εγκατάσταση Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης διακοπής Ο θερμαντήρας πρέπει να είναι σταθερός σύμφωνα ρεύματος και της περαιτέρω ενεργοποίησής του, ο με τις οδηγίες. Κρατήστε το διακόπτη και άλλους μεταγωγέας μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία μηχανισμούς...
 • Page 80: Φροντιδα

  www.home-comfort.com 1. Γυρίστε προσεκτικά τον θερμοανεμιστήρα ανάποδα. 2. Πάρτε ένα από τα σασί και στερεώστε το στο τακάκι προσγείωσης στη δεξιά ή την αριστερή άκρη του θερμαντήρα έτσι ώστε να ταιριάζει άνετα στο σώμα του θερμοανεμιστήρα. Η οπή της βίδας πρέπει να ταιριάζει. 3.
 • Page 81: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τεχνικα χαρακτηριστικα ECH/AG2-1500 ECH/AG2-1000 ECH/AG2-1800 ECH/AG2-2200 Μοντέλο 3BI-W EEC 3BI-W EEC 3BI-W EEC 3BI-W EEC Ισχύς 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Ονομαστική κατανάλωση ισχύος, βάτ 900-1000 1350-1500 1600-1800  2000-2200 4.1-4.17 6.14-6.25 7.27-7.50 9.1-9.17 Ονομαστικό ρεύμα, А Ονομαστική τάση, V~Hz 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60...
 • Page 82: Ημερομηνια Κατασκευησ

  Κατασκευαστής\Εισαγωγέας: SIA “Green Trace”, LV-1004, Biekensalas iela, 21, Ρίγα, Λετονία. E-mail: info@greentrace.lv Κατασκευασμένο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας Το Electrolux είναι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα,που χρησιμοποιείται με άδεια από την AB Electrolux (publ.). Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά της...
 • Page 83 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου θερμότητας, 0.9-1.0 ΔΕΝ...
 • Page 84 www.home-comfort.com Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου θερμότητας, ΔΕΝ θερμική...
 • Page 85 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου θερμότητας, ΔΕΝ θερμική...
 • Page 86 www.home-comfort.com Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου θερμότητας, ΔΕΝ θερμική...
 • Page 87 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...
 • Page 88 19. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ..............................95 20. DATUM VÝROBY ................................95 MYSLÍME O VÁS Děkujeme, že jste si koupili Electrolux. Vybrali jste si produkt podporovaný desetiletími profesionálních zkušeností a inovací. Unikátní a stylový, byl navržen s ohledem na vás. Proto, kdykoli jej použijete, můžete si být jisti, že výsledek bude vždy vynikající.
 • Page 89: Úvod

  ČESKÝ Úvod článek vychladly před demontáží zařízení a ukládání do obalu pro dlouhodobé skladování. Přečtěte si a přísně dodržujte požadavky • Nepoužívejte zařízení na volném obsažené v tomto návodu k použití. Manuál prostranství venku. a dokumenty, které potvrzují datum nákupu •...
 • Page 90: Význam Ikonek Na Displeji

  www.home-comfort.com Ovládání zařízení pomocí mobilní Vestavěné Wi-Fi a Bluetooth: umožňuje ovládat konvektor z mobilního zařízení pomocí speciální aplikace aplikace. Se seznamem podporovaných aplikací ve vašem regionu (Řecko, Polsko, Srbská republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Česká republika, Černá Hora, Slovensko, digital INVERTER Bosna a Hercegovina technology and Herzigovina, Republika Severní...
 • Page 91 ČESKÝ Nastavení Programme Přejděte do nabídky Nastavit kliknutím na teplotu Teplotní Určit rozdíl s režimy Comfort Nastavit teplotu Auto Režim síly zahřátí Postavke vremena Custom isključivanja On/Off Stav časovače Timer zapnutý / vypnutý Nastavení časovače vypnutí Nastavení Hodiny, minuty časovače Den, měsíc, Date Date and...
 • Page 92: Vypnutí Spotřebiče

  www.home-comfort.com Nastavení Programme Potvrzení příkazu Výběr dne týdne pro Výběr typu rozvrhu Příklad plánu P1 nastavení pro pondělí Nastavení Custom Výběr provozního Výběr hodiny pro Potvrzení příkazu Výběr další hodiny pro režimu pro konkrétní nastavení (vyčleněno 7 nastavení hodinu hodin) Funkce ”Otevřené...
 • Page 93: Instalace Zařízení

  ČESKÝ 4. Upevněte zařízení ve stabilní poloze podle • Nasuňte horní část konvektoru na držák a pokynů k montáži a instalaci. upevněte jej západkami na držáku. 5. Nedoporučuje se používat stejnou elek- trickou zásuvku k současnému připojení topení a jiného vysoce výkonného elek- trického spotřebiče.
 • Page 94: Odstraňování Problémů

  www.home-comfort.com straně přímotopu a vytáhněte přímotop Doporučená vnitřní teplota a vlhkost: dopředu. Po vyjmutí bude možné omýt zeď, а) pro provoz konvektoru: od -25°С do na které ten byl instalován. + 30°С, vlhkost od 40% do 90%; Po dokončení čištění nastavte přímotop do б) pro skladování...
 • Page 95: Vybavení

  Vyrobeno v Číně dvouleté záruční doby vyskytnou nějaké závady způsobené vadami materiálu nebo Electrolux je registrovaná ochranná známka zpracování, bude produkt opraven nebo používaná na základě licence AB Electrolux vyměněn. (publ.). • Opravy nebo výměny zdarma jsou možné pouze tehdy, jsou-li předloženy Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v...
 • Page 96 www.home-comfort.com Chyby a tiskové chyby jsou povoleny v textech a číselných označeních. Konstrukce a technické údaje zařízení se mohou lišit od údajů uvedených na obalu. Pro více informací kontaktujte svého obchodního poradce. Prodává se pouze v Řecku, Polsku, Srbské republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, České...
 • Page 97 ČESKÝ Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- 0.9-1.0...
 • Page 98 www.home-comfort.com Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 99 ČESKÝ Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 100 www.home-comfort.com Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 101 ČESKÝ...
 • Page 102 19. GARANCIAI KÖTELEZETTSÉGEK ........................... 109 20. GYÁRTÁSI DÁTUM ................................. 110 GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy megvásárolta az Electrolux készüléket. Ön kiválasztott egy terméket, amely mögött évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Egyedülálló és elegáns, gondosan az Ön számára készült. Ezért függetlenül attól, mikor is igénybe veszi a készüléket, mindig biztos lehet abban, hogy az eredmény mindig...
 • Page 103: Bevezetés

  MAGYAR Bevezetés • Ellenőrizze, hogy az eszköz teste és a fűtőeleme lehűlt-e, mielőtt a készüléket Kérjük, olvassa el és szigorúan kövesse a szétszerelné és hosszú távú tárolás jelen kezelési útmutató követelményeit. Az céljából a csomagolásba helyezné. eszköz kézikönyvét és a vásárlás dátumát •...
 • Page 104: A Vezérlő Egység Szerkezete

  www.home-comfort.com A Vezérlő egység szerkezete — Ütemezés jelzése — a Wi-Fi működésének jelzése — a vezérlés zárolásának jelzése — a vezérlés feloldásának jelzése — a célhőmérséklet jelzése Az eszköz bekapcsolása Dugja be a villas dugót a konnektorba. Nyomja meg a gombot az eszköz bekapcsolásához.
 • Page 105 MAGYAR Beállítások menü diagramja Lépjen be a menübe Állítsa be a meggnyomva hőmérsékletet Állítsa be a Hőmérséklet külömbséget a módok Comfot-tal Állítsa be a hőmérsékletet Auto Fűtésteljesítmény módok Állítsa be a fűtési Custom teljesítmény szintet On/Off Az időzítő Timer státusz BE/KI Leállítási időzítő...
 • Page 106: A Programme Funkció

  www.home-comfort.com A program beállítása Parancs A beállítandó nap A hétfő P1 ütemezési példa megerősítése kiválasztása ütemezésének típusának kiválasztása Felállítása Custom Az üzemmód A beállítási óra Parancs megerősítése A következő óra kiválasztása egy adott kiválasztása (7 óra kiválasztása órára kiemelve) A ”Programme” funkció A ”Nyitott ablak”...
 • Page 107: Az Eszköz Kikapcsolása

  MAGYAR Az ”Auto Restart Resume” funkció Az eszköz telepítése Ajánlott telepítés Rövid távú áramszünet és annak további A konvektort az előírásoknak megfelelően kell bekapcsolása esetén a konvektor rögzíteni. automatikusan üzem módra vált, elmentve A kapcsolót és más mechanizmusokat távol az eszköz utolsó munka üzzemmódját és a kell tartan a fröccsenő...
 • Page 108: Karbantartás

  www.home-comfort.com Az alvázat használva (külön megvásárolható), a előzetesen tanulmányozva a rögzítési rajzot (7. ábra) telepítse a készüléket a padlóra: 1. Óvatosan fordítsa meg a konvektort fejjel lefelé. 2. Vegye elő az alváz egyikét, és helyezze azt a konvektor jobb vagy bal oldalán lévő...
 • Page 109: Technikai Jellemzők

  MAGYAR Technikai jellemzők ECH/AG2-1500 ECH/AG2-1000 ECH/AG2-1800 ECH/AG2-2200 Modell teljesítmény 3BI-W EEC 3BI-W EEC 3BI-W EEC 3BI-W EEC Névleges energiafogyasztás, W 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Névleges energiafogyasztás, W 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Névleges áram, A 4.1-4.17 6.14-6.25 7.27-7.50 9.1-9.17 Névleges feszültség, V~Hz 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 Por- és nedvesség védelem IP24...
 • Page 110: Gyártási Dátum

  Gyártó\Importőr: SIA “Green Trace”, LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Lettország. E-mail: info@greentrace.lv Készült a Kínai Népköztársaságban Az Electrolux egy bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ.) engedélyével használnak. A gyártó fenntartja jogot arra, hogy változtasson az eszköz konstrukciójában és jellemzőiben.
 • Page 111 MAGYAR Az elektromos helyi fűtőberendezésekre vonatkozó információs követelmények Modell azonosító(k): ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Mérték Mérték Kívánt Szimbólum Érték Kívánt egység egység Hőellátás típusa, csak elektromos tárolóval Hőteljesítmény rendelkező helyi termoventilátortkhoz (válasszon ki egyet) Névleges a hőtöltés kézi szabályozása beépített 0.9-1.0 hőteljesítmény...
 • Page 112 www.home-comfort.com Az elektromos helyi fűtőberendezésekre vonatkozó információs követelmények Modell azonosító(k): ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Mérték Mérték Kívánt Szimbólum Érték Kívánt egység egység Hőellátás típusa, csak elektromos tárolóval Hőteljesítmény rendelkező helyi termoventilátortkhoz (válasszon ki egyet) Névleges a hőtöltés kézi szabályozása beépített hőteljesítmény termosztáttal Minimális a hőtöltés kézi szabályozása visszajel-...
 • Page 113 MAGYAR Az elektromos helyi fűtőberendezésekre vonatkozó információs követelmények Modell azonosító(k): ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Mérték Mérték Kívánt Szimbólum Érték Kívánt egység egység Hőellátás típusa, csak elektromos tárolóval Hőteljesítmény rendelkező helyi termoventilátortkhoz (válasszon ki egyet) Névleges a hőtöltés kézi szabályozása beépített hőteljesítmény termosztáttal Minimális a hőtöltés kézi szabályozása visszajel-...
 • Page 114 www.home-comfort.com Az elektromos helyi fűtőberendezésekre vonatkozó információs követelmények Modell azonosító(k): ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Mérték Mérték Kívánt Szimbólum Érték Kívánt egység egység Hőellátás típusa, csak elektromos tárolóval Hőteljesítmény rendelkező helyi termoventilátortkhoz (válasszon ki egyet) Névleges a hőtöltés kézi szabályozása beépített hőteljesítmény termosztáttal Minimális a hőtöltés kézi szabályozása visszajel-...
 • Page 115 MAGYAR...
 • Page 116 20. DATUM PROIZVODNJE .............................. 123 MISLIMO O VASU Hvala vam što ste kupili aparat Electrolux. Izabrali ste proizvod, podržan decenijama profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, stvoren je uz brigu o vama. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvek biti odlični.
 • Page 117: Uvod

  SRPSKI Uvod • Ne koristite uređaj na otvorenim prostorima napolju. • Proverite odgovara li mrežni napon onome Molimo pročitajte i strogo sledite zahteve navedenom na nalepnici uređaja. sadržane u ovom uputstvu. Čuvajte uputstvo • Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. i dokumente koji potvrđuju datum kupovine Molimo kontaktirajte prodavca.
 • Page 118: Značenje Ikonica Na Displeju

  www.home-comfort.com Upravljanje uređajem pomoću mobilne aplikacije Spisak podržanih aplikacija u vašem području (Greece, Poland, Republic of digital INVERTER technology Serbia, Hungary, Slovenia, Croatia, Czech Republic, Montenegro, Slovakia, Bosnia and Herzigovina, Republic of Northern Macedonia, Sl. 3 Kontrolna tabla Albania, Bulgaria, Romania), kao i uputstva za 1.
 • Page 119 SRPSKI Beállítások menü diagramja Idite u meni Podesiti klikom na temperaturu Temperaturni Podesiti razliku s režimi Comfot-tal Podesiti temperaturu Auto Režim snage grejanja Podesititi Custom nivo snage Status tajmera On/Off uključivanje Timer / isključivanje Podešavanja vremena isključivanja Podešavanje Sati, minuti tajmera Dan, mesec, Date...
 • Page 120: Isključivanje Uređaja

  www.home-comfort.com Podešavanja Programme Potvrda komande Izbor dana za Primer rasporeda P1 Izbor vrste rasporeda podešavanje za ponedeljak Podešavanja Custom Izbor režima rada za Izbor sata za Potvrda komande Izbor sledećeg sata za određeni sat podešavanje (istaknut podešavanje 7 sat) Funkcija ”Otvoreni prozor” sa sačuvanjem poslednjeg režima rada uređaja i podešene temperature (ako je podešen tajmer, sačuva se postavljeno...
 • Page 121: Preporučena Montaža

  SRPSKI miris koji će nestati nakon što konvektor pomoću posebnih rupa smeštenih u počne raditi. donjem delu konvektora. 4. Učvrstite uređaj u stabilnom položaju • Stavite gornji deo konvektora na nosač, prema uputstvima za montažu i ugradnju fiksirajući ga kopčama na nosaču. 5. Nakon montaže konvektora, uključite ga u utičnicu.
 • Page 122: Tehnički Podaci

  www.home-comfort.com iza zidnog grejača je relativno lako. Pritisnite normalan radni položaj. dva zasuna na stražnjoj strani grejača i Preporučena temperatura i vlažnost u sobi: povucite grejač prema napred. Nakon što a) za rad konvektora: od -25°C do je uklonjen, možete oprati zid na kojem je + 30°C, vlažnost od 40% do 90%;...
 • Page 123: Komplet Uređaja

  Proizvedeno u NRK • Garantni rok za predmet je dve godine od datuma kupovine. Ako se tokom ovog Electrolux je registrovani zaštitni znak koji se dvogodišnjeg garantnog roka pojave bilo koristi pod licencom AB Electrolux (publ.). kakve oštećenja zbog oštećenja materijala i/ili izrade, predmet treba popraviti ili Proizvođač...
 • Page 124 Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima Identifikator(i) modela: ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Naziv Symbol Veličina Jedinica Naziv Jedinica Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače Toplotna snaga (odaberite jedan) Nominalna ručna kontrola naelektrisanja, sa integri- 0.9-1.0 toplotna snaga...
 • Page 125 SRPSKI Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima Identifikator(i) modela: ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Naziv Symbol Veličina Jedinica Naziv Jedinica Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače Toplotna snaga (odaberite jedan) Nominalna ručna kontrola naelektrisanja, sa integri- toplotna snaga sanim termostatom Minimalna ručna kontrola toplotnog naboja sa toplotna snaga...
 • Page 126 www.home-comfort.com Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima Identifikator(i) modela: ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Naziv Symbol Veličina Jedinica Naziv Jedinica Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače Toplotna snaga (odaberite jedan) Nominalna ručna kontrola naelektrisanja, sa integri- toplotna snaga sanim termostatom Minimalna ručna kontrola toplotnog naboja sa toplotna snaga...
 • Page 127 SRPSKI Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima Identifikator(i) modela: ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Naziv Symbol Veličina Jedinica Naziv Jedinica Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače Toplotna snaga (odaberite jedan) Nominalna ručna kontrola naelektrisanja, sa integri- toplotna snaga sanim termostatom Minimalna ručna kontrola toplotnog naboja sa toplotna snaga...
 • Page 128 20. DATUM PROIZVODNJE .............................. 135 MISLIMO O VAMA Hvala vam što ste kupili uređaj Electrolux. Odabrali ste proizvod koji je podržan desetljećima profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, dizajniran je s vama na umu. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvijek biti izvrsni.
 • Page 129: Uvod

  HRVATSKI Uvod vani. • Provjerite odgovara li mrežni napon onome navedenom na naljepnici uređaja. Molimo pročitajte i strogo slijedite zahtjeve • Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. sadržane u ovim uputama za uporabu. Molimo kontaktirajte prodavača. Čuvajte ove upute i dokumente koji potvrđuju •...
 • Page 130: Značenje Ikonica Na Zaslonu

  www.home-comfort.com Upravljanje uređajem pomoću mobilne aplikacije Popis podržanih aplikacija u vašoj regiji (Greece, Poland, Republic of Serbia, digital INVERTER technology Hungary, Slovenia, Croatia, Czech Republic, Montenegro, Slovakia, Bosnia and Herzigovina, Republic of Northern Macedonia, Sl. 3 Upravljačka ploča Albania, Bulgaria, Romania), kao i upute za 1.
 • Page 131 HRVATSKI Postavke Programme Idite na izbornik Postaviti klikom na temperaturu Temperaturni Postaviti razliku s načini Comfot-tal Postaviti temperaturu Auto Način snage grijanja Postavite Custom razinu snage On/Off Status tajmera Timer uključivanje/isključivanje Postavke vremena isključivanja Postavka Sati, minute tajmera Dan, mjesec, Date godina Date and...
 • Page 132: Isključivanje Uređaja

  www.home-comfort.com Postavke Programme Potvrda naredbe Odabir dana za Primjer rasporeda P1 Odabir vrste postavljanje rasporeda za ponedjeljak Postavke Custom Odabir načina rada za Odabir sata za Potvrda naredbe Odabir sljedećeg sata određeni sat podešavanje (istaknut za postavljanje 7 sat) Funkcija ”Otvoreni prozor” Funkcija ”Auto Restart Resume”...
 • Page 133: Upravljanje Uređajem

  HRVATSKI Upravljanje uređajem • Postavite predložak za ugradnju na zid na mjestu gdje namjeravate postaviti Priprema za rad konvektor. 1. Pažljivo uklonite grijač iz kartonske kutije • Označite i izbušite rupe. 2. Prije uporabe uklonite obojene naljepnice • Nosač postavite na zid i pričvrstite ga s prednje ploče.
 • Page 134: Uklanjanje Kvarova

  www.home-comfort.com Uklanjanje kvarova Znak kvara Razlog kvara Koraci za uklanjanje kvarova 1) Nema napajanja. 1) Uspostavite pouzdani priključak. 2) Konvektor je u stanju čekanja. 2) Konvektor postavite u način rada. Nema grijanja 3) Stvarna sobna temperatura viša je od 3) Postavite temperaturni način rada postavke termostata.
 • Page 135: Set

  HRVATSKI Održavanje ovog dvogodišnjeg jamstvenog roka pojave bilo kakvi defekti zbog nedostataka materijala i/ili izrade, proizvod će se Konvektor ne zahtijeva posebno održavanje. popraviti ili zamijeniti. Prije održavanja (njege) konvektor se mora • Besplatni popravak ili zamjena mogući su isključiti iz napajanja. samo ako su osigurani uvjerljivi dokazi, Kućište uređaja treba povremeno brisati na primjer pomoću priznanice kojom...
 • Page 136 Proizvedeno u NRK Electrolux je registrovani zaštitni znak koji se koristi pod licencom AB Electrolux (publ.). Proizvođač zadržava pravo izmjene konstrukcije i karakteristika uređaja. Tekst i brojčane oznake uputa mogu sadržavati tehničke i tipografske pogreške. Promjene u specifikacijama i asortimanu se mogu proizvesti bez prethodne najave.
 • Page 137 HRVATSKI Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače Oznake modela ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Mjerna Mjerna Potrebno je Simbol Vrijednost Potrebno je jedinica jedinica Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s Toplinska snaga električnim spremnikom (odaberite jedan) Nazivna toplin- ručna regulacija termičkog punjenja, s 0.9-1.0...
 • Page 138 www.home-comfort.com Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače Oznake modela ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Mjerna Mjerna Potrebno je Simbol Vrijednost Potrebno je jedinica jedinica Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s Toplinska snaga električnim spremnikom (odaberite jedan) Nazivna toplin- ručna regulacija termičkog punjenja, s ska snaga ugrađenim termostatom Minimalna...
 • Page 139 HRVATSKI Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače Oznake modela ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Mjerna Mjerna Potrebno je Simbol Vrijednost Potrebno je jedinica jedinica Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s Toplinska snaga električnim spremnikom (odaberite jedan) Nazivna toplin- ručna regulacija termičkog punjenja, s ska snaga ugrađenim termostatom Minimalna...
 • Page 140 www.home-comfort.com Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače Oznake modela ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Mjerna Mjerna Potrebno je Simbol Vrijednost Potrebno je jedinica jedinica Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s Toplinska snaga električnim spremnikom (odaberite jedan) Nazivna toplin- ručna regulacija termičkog punjenja, s ska snaga ugrađenim termostatom Minimalna...
 • Page 141 HRVATSKI...
 • Page 142 20. DATUM IZDELAVE ................................ 149 MISLIMO O VAS Hvala, da ste se odločili za nakup naprave Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki je izdelan na podlagi desetletne strokovne izkušnje in inovacij. Edinstven in eleganten izdelek je bil skrbno izdelan za vas. Kjerkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani, da je rezultat vedno vrhunski.
 • Page 143: Úvod

  SLOVINSKÝ Úvod • Naprave ne uporabljajte na prostem. • Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza napetosti, ki je navedena na Prečítajte si a prísne dodržiavajte požiadavky nalepki naprave. uvedené v tomto návode na obsluhu. • Ne poskušajte sami popraviti naprave. Manuál a dokumenty, ktoré...
 • Page 144: Pomen Ikon Na Zaslonu

  www.home-comfort.com Nadzor naprave z mobilno aplikacijo S seznamom podprtih aplikacij v vaši regiji (Grčija, Poljska, Republika Srbija, Madžarska, digital INVERTER technology Slovenija, Hrvaška, Češka, Črna Gora, Slovaška, Bosna in Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Albanija, Bolgarija, Slika. 3 Nadzorna plošča Romunija), pa tudi navodila za njihovo 1.
 • Page 145 SLOVINSKÝ Diagram menija nastavitev Odprite meni Nastavite s klikom na temperaturo Temperaturni Naredite razliko načini s Comfort Nastavite temperaturo Auto Način ogrevalne moči Nastavite Custom raven moči On/Off Stanje časovnika Timer za vklop / izklop Nastavitve časovnika izklopljene Nastavitev Ure, minute časovnika Dan, mesec, Date...
 • Page 146: Izklop Naprave

  www.home-comfort.com Nastavitev Programme Izbira naslednje Izbira ure za Potrditev ukaza Izbira načina ure za nastavitev nastavitev delovanja za (označeno 7 ur) določeno uro Nastavitev Custom Izbira vrste urnika za Izbira dneva za Primer urnika P1 Potrditev ukaza ponedeljek nastavitev Funkcija ”Odprto okno” delovanja naprave in nastavljeno temperaturo (če je nastavljen timer, se shrani nastavljeni čas izklopa).
 • Page 147: Namestitev Naprave

  SLOVINSKÝ 3. Ko ga prvič vklopite, se lahko pojavi nekaj • Zgornji del konvektorja potisnite na vonja, ki bo izginil, ko konvektor začne nosilec in ga pritrdite z zapahi na nosilcu. delovati. 4. Napravo pritrdite v stabilen položaj v skla- du z navodili za montažo in namestitev.
 • Page 148: Riešenie Problémov

  www.home-comfort.com strani grelnika in potegnite grelec naprej. Po prostorih: odstranitvi lahko operete zid, na katerem je а) za delovanje konvektorja: od -25°C do bila nameščena. + 30°С, vlažnost od 40% do 90%; Po končanem čiščenju postavite grelec nazaj b) za shranjevanje konvektorja: od -20°C do v običajni delovni položaj.
 • Page 149: Oprema

  Electrolux je registrirana blagovna znamka, ki pomanjkljivosti materialov oz. izdelave, se uporablja po licenci AB Electrolux (publ.). izdelek bo popravljen ali zamenjan. • Brezplačno popravilo ali menjava je Proizvajalec si pridržuje pravico do možna samo ob predložitvi utemeljenega...
 • Page 150 www.home-comfort.com Spremembe tehničnih lastnosti in izbor izdelkov brez predhodnega obvestila. Na prodaj v Grčiji, na Poljskem, v Republiki Srbiji, Madžarska, Slovenija, Croatia, Češka, Črna gora, Slovaška, Bosna in Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Albanija, Samo Bolgarija, Romunija.
 • Page 151 SLOVINSKÝ Informacijske zahteve za električne električne grelce ID-ji modela: ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Obvezno Simbol Cena Enota Obvezno Enota Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z Toplotna moč električnim zalogovnikom (izberite enega) Nazivna ročna regulacija toplotnega polnjenja, z 0.9-1.0 toplotna moč...
 • Page 152 www.home-comfort.com Informacijske zahteve za električne električne grelce ID-ji modela: ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Obvezno Simbol Cena Enota Obvezno Enota Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z Toplotna moč električnim zalogovnikom (izberite enega) Nazivna ročna regulacija toplotnega polnjenja, z toplotna moč vgrajenim termostatom Najmanjša ročna regulacija toplotnega naboja s...
 • Page 153 SLOVINSKÝ Informacijske zahteve za električne električne grelce ID-ji modela: ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Obvezno Simbol Cena Enota Obvezno Enota Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z Toplotna moč električnim zalogovnikom (izberite enega) Nazivna ročna regulacija toplotnega polnjenja, z toplotna moč vgrajenim termostatom Najmanjša ročna regulacija toplotnega naboja s...
 • Page 154 www.home-comfort.com Informacijske zahteve za električne električne grelce ID-ji modela: ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Obvezno Simbol Cena Enota Obvezno Enota Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z Toplotna moč električnim zalogovnikom (izberite enega) Nazivna ročna regulacija toplotnega polnjenja, z toplotna moč vgrajenim termostatom Najmanjša ročna regulacija toplotnega naboja s...
 • Page 155 SLOVINSKÝ...
 • Page 156 20. DATUM IZDELAVE ................................163 MISLIME O VAS Ďakujeme, že ste si zakúpili zariadenie Electrolux. Vybrali ste produkt, ktorý je podporený desaťročiami profesionálnych skúseností a inovácií. Jedinečný a štýlový, bol vytvorený so starostlivosťou o vás. Takže kedykoľvek ho budete používať, môžete si byť istí, že výsledky budú...
 • Page 157: Uvod

  SLOVENSKÝ Uvod napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. • Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Kontaktujte svojho predajcu. Prosimo, preberite in dosledno upoštevajte • Ak zariadenie nepoužívate a pred čistením, zahteve iz teh navodil za uporabo. Navodila odpojte ho zo siete. in dokumente, ki potrjujejo datum nakupa naprave, hranite na varnem mestu, da jih Účel zariadenia boste v prihodnosti zlahka našli in uporabili.
 • Page 158: Význam Ikon Na Displeji

  www.home-comfort.com Ovládanie zariadenia pomocou mobilnej aplikácie So zoznamom podporovaných aplikácií vo vašom regióne (Grécko, Poľsko, Srbská digital INVERTER technology republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Česká republika, Čierna Hora, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Herzigovina, Severné Obr. 3 Ovladací pánel Macedónsko, Albánsko, Bulharsko, Rumunsko), 1.
 • Page 159 SLOVENSKÝ Schéma menu nastavení Nastavte v ponuke Nastavte kliknutím na tepotu Teplotné Upravte rozdiel pomocou režimy funkcie Comfort Nastavte teplotu Auto Režim vykurovania Nastavte Custom úroveň výkonu On/Off Stav časovača Timer Zapnutie / Vypnutie Nastavenia časovača na vypnutie Hodiny, Nastavenia minuty časovača Deň, mesiac,...
 • Page 160: Vklop Naprave

  www.home-comfort.com Nastavenie Programme Potvrdenie príkazu Výber dňa na Výber typu rozvrhu na Príklad plánu P1 nastavenie pondelok Nastavenie Custom Výber prevádzkového Výber hodiny pre Potvrdenie príkazu Výber nasledujúcej režimu pre konkrétnu nastavenie hodiny pre nastavenie hodinu (zvýraznené 7 hodín) Funkcia ”Otvorené okno” pri zachovaní...
 • Page 161: Inštalácia Zariadenia

  SLOVENSKÝ 3. Pri prvom uvedení do prevádzky sa môže Pripevnite zariadenie k držiaku nasledovne objaviť zápach, ktorý po začatí činnosti (obr. 6): konvektora zmizne. • Spodnú časť konvektora umiestnite na 4. Prístroj upevnite v stabilnej polohe podľa konzolu pomocou špeciálnych otvorov pokynov na montáž...
 • Page 162: Údržba

  www.home-comfort.com Údržba je relatívne ľahké. Zatlačte dve západky na zadnej strane ohrievača a vytiahnite ohrievač dopredu. Po vybratí môžete umyť stenu, na Konvektor nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. ktorej bol nainštalovaný. Pred servisom (údržbou) musí byť konvektor Po dokončení čistenia uveďte ohrievač späť odpojený...
 • Page 163: Kompletná Sada

  Záručná doba na výrobok je dva roky od dátumu zakúpenia. Pokiaľ počas tohto Vyrobené v Číne. dvojročného záručného obdobia vzniknú nejaké chyby z dôvodu nedostatkov Electrolux je registrovaná ochranná známka materiálu alebo spracovania, bude používaná na základe licencie spoločnosti AB výrobok opravený alebo vymenený. Electrolux (publ.).
 • Page 164 www.home-comfort.com V texte a číselnom označení sa môžu vyskytnúť technické chyby a typografické chyby. Zmeny v charakteristikách a sortimente sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Povolené chyby a chyby v textoch a číselných označeniach. Konštrukcia a technické údaje pomôcky sa môžu líšiť...
 • Page 165 SLOVENSKÝ Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače ID modelu: ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Jed- Požadovaný Symbol Cena Požadovaný Jednotka notka Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s Tepelná energia elektrickým zásobníkom (vyberte jeden) Menovitý te- manuálna regulácia tepla so vstavaným 0.9-1.0...
 • Page 166 www.home-comfort.com Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače ID modelu: ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Jed- Požadovaný Symbol Cena Požadovaný Jednotka notka Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s Tepelná energia elektrickým zásobníkom (vyberte jeden) Menovitý te- manuálna regulácia tepla so vstavaným pelný...
 • Page 167 SLOVENSKÝ Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače ID modelu: ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Jed- Požadovaný Symbol Cena Požadovaný Jednotka notka Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s Tepelná energia elektrickým zásobníkom (vyberte jeden) Menovitý te- manuálna regulácia tepla so vstavaným pelný...
 • Page 168 www.home-comfort.com Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače ID modelu: ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Jed- Jed- Požadovaný Symbol Cena Požadovaný notka notka Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s Tepelná energia elektrickým zásobníkom (vyberte jeden) Menovitý te- manuálna regulácia tepla so vstavaným pelný...
 • Page 169 SLOVENSKÝ...
 • Page 170 20. ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО ..............................178 МИСЛИМЕ НА ВАС Ви благодариме за купувањето на уредот Electrolux. Избравте производ зад кој стојат децении професионално искуство и иновации. Единствен и стилски тој е создаден со грижа за вас. Затоа секогаш кога и да го користите производот можете да бидете уверени: резултатите секогаш ќе...
 • Page 171: Вовед

  МАКЕДОНСКИ Вовед спакувате и чувате греалката (извесен период да не ја користите) пред да пристапите кон монтирање или пакување, потребно Ве молиме, внимателно да ги прочитате барањата е да бидете сигурни дека таа е во целост што се содржани во упатството за работа и оладена.
 • Page 172: Уред За Контролна Единица

  www.home-comfort.com Уред за контролна единица — Приказ на нивоата на моќност на греење — Индикација за работа според распоред — Индикациja за работа на Wi-Fi — Индикациja за блокиранье на управуванье — Индикациja за деблокиранье на управуванье — Индикациja за бараната температура Уклучувањена...
 • Page 173 МАКЕДОНСКИ Распоред на поставките на менито Поставете ja температура Поставите разлика во температурите со опцjиа Comfort Поставете ja температура Auto Режим на моќност за греење Custom ќ On/Off Timer њ ј њ ј Ден, месец, Date година Date and time Часови, Time минути...
 • Page 174 www.home-comfort.com Подесување на програмите Подестување на програмата Custom Опција ”Programme” вклучува програмата Аnti-Frost. Ако во временски интервал од 10 до 30 минути температура та продолжува да опаѓа, апаратот се исклучува. Оваа функција му овозможува на производот да Тогаш грејачот автоматски чека опаѓање на работи...
 • Page 175: Исклучување На Апаратот

  МАКЕДОНСКИ подесена (доколку е поставен тајмер, времето за исклучување е зачувано). Доколку е греал- 100 mm ката подесена за работа, штом ќе се врати min. напојувањето/струјата , таа останува во веќе подесената состојба, што ја имала пред прекинот 100 mm 100 mm на...
 • Page 176: Одржување На Апаратот

  www.home-comfort.com Одржување на апаратот Греалката не бара посебно одржување. Пред сервисирањето таа мора да биде исклучена од струја. Телото/оклопот на уредот треба периодично да се брише со мека крпа без лен или влажен сунѓер. Никогаш не користете абразивни, пенести детергенти или растворувачи. Чистењето на просторот...
 • Page 177: Технички Карактеристики

  МАКЕДОНСКИ Технички карактеристики ECH/AG2-1500 ECH/AG2-1000 ECH/AG2-1800 ECH/AG2-2200 Параметри/Mодел 3BI-W EEC 3BI-W EEC 3BI-W EEC 3BI-W EEC Моќност, Вт 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Номинална потрошувачка на енергија, Вт 900-1000 1350-1500 1600-1800  2000-2200 4.1-4.17 6.14-6.25 7.27-7.50 9.1-9.17 Номинална струја, А Номинален напон, В~Гц 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60...
 • Page 178: Датум На Производство

  Производител\Увозник: SIA „Green Trace“, LV-1004, Biekensalas iela, 21, Рига, Латвија. E-mail: info@greentrace.lv Земја на производство Кина Electrolux е регистрирана трговска марка што се користи под лиценца на AB Electrolux (publ.). Производителот го задржува правото на внесување измени во конструкцијата и карактеристиките на производот.
 • Page 179 МАКЕДОНСКИ Барања информации за електрични греалки ID (и) на моделот: ECH/AG2-1000 3BI-W EEC Ед. Ед. Побарѕвање Симбол Цена Побарување мерка мерка Видови топлинско снабдување, само за Моќ на топлина локални грејачи со електрично складирање (изберете еден) Номинална /фактичка рачно регулирање на полнењето на...
 • Page 180 www.home-comfort.com Барања информации за електрични греалки ID (и) на моделот: ECH/AG2-1500 3BI-W EEC Ед. Ед. Побарѕвање Симбол Цена Побарување мерка мерка Видови топлинско снабдување, само за Моќ на топлина локални грејачи со електрично складирање (изберете еден) Номинална /фактичка рачно регулирање на полнењето на НЕ...
 • Page 181 МАКЕДОНСКИ Барања информации за електрични греалки ID (и) на моделот: ECH/AG2-1800 3BI-W EEC Ед. Ед. Побарѕвање Симбол Цена Побарување мерка мерка Видови топлинско снабдување, само за Моќ на топлина локални грејачи со електрично складирање (изберете еден) Номинална /фактичка рачно регулирање на полнењето на НЕ...
 • Page 182 www.home-comfort.com Барања информации за електрични греалки ID (и) на моделот: ECH/AG2-2200 3BI-W EEC Ед. Ед. Побарѕвање Симбол Цена Побарување мерка мерка Видови топлинско снабдување, само за Моќ на топлина локални грејачи со електрично складирање (изберете еден) Номинална /фактичка рачно регулирање на полнењето на НЕ...
 • Page 183 Product Details (populated upon sale) • Detajet e produktit (të populluara pas shitjes) • Szczegóły produktu (wypełniane w momencie sprzedaży) • Informații despre articol (se completează la vânzare) • Информация за продукта (попълва се при продажба) • Informace o produktu (vyplní se při prodeji) • Információ az áruról (eladáskor kitöltendő) •...
 • Page 184 Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.). For sale in Greece, Poland, Republic of Serbia, Hungary, Slovenia, Croatia, Czech Republic, Montenegro, Slovakia, Bosnia and Herzegovina, Republic of Northern Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania only. This manual may contain technical and typing errors.

Table of Contents