Download Table of Contents Print this page
Electrolux ESTM3 Series Instruction Book

Electrolux ESTM3 Series Instruction Book

Immersion blender
Hide thumbs Also See for ESTM3 Series:

Advertisement

Quick Links

Instruction Book
Instruction Book
ESTM3xxx
Immersion blender
GB
INSTRUCTION BOOK
FR
MODE D'EMPLOI
AR
БР О Ш УРА С ИН СТ РУКЦ И И
B G
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
GEBRAUCHSANWEISUNG
DE
DK
VEJLEDNING
EE
KASUTUSJUHEND
ES
LIBRO DE INSTRUCCIONES
www.markabolt.hu
FI
OHJEKIRJA
G R
Ε ΓΧ Ε ΙΡ ΙΔΙΟ Ο ΔΗΓΙ ΏΝ
KNJIŽICA S UPUTAMA
HR
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT
ISTRUZIONI
INSTRUKCIJŲ KNYGA
LT
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NO
BRUKSANVISNING
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RS
UPUTSTVO
ИНСТРУКЦ ИЯ
R U
SE
BRUKSANVISNING
SI
NAVODILA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SK
TR
EL KITABI
ПОСІ БНИК КОРИСТУВАЧА
UA

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ESTM3 Series

 • Page 1 www.markabolt.hu Instruction Book Instruction Book ESTM3xxx Immersion blender INSTRUCTION BOOK OHJEKIRJA MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Ε ΓΧ Ε ΙΡ ΙΔΙΟ Ο ΔΗΓΙ ΏΝ MODE D’EMPLOI UPUTSTVO KNJIŽICA S UPUTAMA ИНСТРУКЦ ИЯ БР О Ш УРА С ИН СТ РУКЦ И И HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...
 • Page 2 www.electrolux.com...
 • Page 3 www.electrolux.com...
 • Page 4: Table Of Contents

  POLSKI WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 5 www.electrolux.com...
 • Page 6: English

  ENGLISH Thank you for choosing an Electrolux product. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
 • Page 7 • When processing heavy load, do not use the appliance continuously for more than 30 seconds. Allow to cool down before restarting. • This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use. www.electrolux.com...
 • Page 8 4 and 8 Degree Celcius. For whisking eggs, please use a 1,5 Litre bowl. MASHING QUANTITIES AND PROCESSING TIMES ACCCESSORY POTATO MASHER* INGREDIENTS MAX QUANTITY TIME SPEED Cooked-potato pieces, cooked-pumpkin pieces 300 g 30 sec High speed (size 20mm x 20mmx20mm) www.electrolux.com...
 • Page 9 This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste. To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way.
 • Page 10: Français

  Merci d’avoir choisi un produit Electrolux. Pour garantir les meilleurs résultats, utilisez toujours des accessoires et pièces de rechange Electrolux d’origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre produit. Ce produit est conçu dans le souci du respect de l’environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués d’un symbole de recyclage.
 • Page 11 • Lors du vidage du bol et lors du nettoyage, manipulez les lames avec précaution ; celles-ci sont très tranchantes. • Les lames et les accessoires sont très coupants ! Risque de blessure ! Attention lors du montage, du démontage après utilisation ou du nettoyage! S’assurer que l’appareil est débranché de l’alimentation électrique. www.electrolux.com...
 • Page 12 5 sec Turbo Glaçons 100-200 g 5 impulsions Grossier Moyen sur MARCHE impulsions pendant 3 secondes, MARCHE ARRÊT pendant 3 Turbo pendant 2 secondes, secondes ARRÊT pendant 2 secondes QUANTITÉS À FOUETTER ET DURÉES DE FOUETTAGE ACCESSOIRE FOUET TRADITIONNEL* www.electrolux.com...
 • Page 13 électriques de façon sûre et professionnelle. Suivez les réglementations de votre pays concernant la récupération séparée des parties électriques et des batteries rechargeables. Electrolux se réserve le droit de modifier un produit, ses informations ou ses caractéristiques sans notification préalable. www.electrolux.com...
 • Page 14 .‫لتنظيف سطح الجهاز‬ .‫قبل التخزين قومي بسحب القابس من مأخذ التيار الكهربائي. تأكدي من أن الجهاز نظيف وجاف بالكامل‬ ‫استمتع بمنتج‬ Electrolux ‫نصائح للسالمة‬ .‫اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة األولى‬ ‫يمكن استخدام األجهزة من قبل األشخاص الذين يعانون نق ص ً ا في القدرات الجسدية أو الحسية‬...
 • Page 15 ‫. لضمان الحصول على أفضل النتائج، استخدم دائ م ًا منتجات وقطع غيار‬ ‫شكرً ا لك على اختيار منتج‬ Electrolux Electrolux ‫األصلية. فقد ص ُ ممت خصيص ً ا لمنتجك. روعي في تصميم هذا المنتج الحفاظ على البيئة. جميع األجزاء البالستيكية عليها عالمات‬...
 • Page 16 .‫لخفق البيض، يرجى استخدام إناء بحجم 5.1 لتر‬ ‫كميات الهرس وأوقات التشغيل المناسبة‬ *‫هراسة البطاطس‬ ‫السرعة‬ ‫الوقت‬ ‫الكمية‬ ‫المكونات‬ ‫سرعة عالية‬ ‫03 ثانية‬ ‫003 جم‬ ‫قطع بطاطس مطبوخة، قطع يقطين‬ ‫مطبوخة‬ )‫(الحجم 02 ملم × 02 ملم × 02 ملم‬ www.electrolux.com...
 • Page 17 ‫الخاص بك، يرجى نقله إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة إلكترولوكس حتى يمكن إزالة البطارية واألجزاء‬ ‫الكهربائية وإعادة تدويرهم بطريقة آمنة ومهنية. اتبع القواعد المعمول بها في بلدك المتعلقة بالجمع المنفصل للمنتجات‬ .‫الكهربائية والبطاريات القابلة إلعادة الشحن‬ .‫ بالحق في تغيير المنتجات والمعلومات والمواصفات دون إشعار‬Electrolux ‫تحتفظ شركة‬ www.electrolux.com...
 • Page 18: Български

  БЪЛГАРСКИ Благодарим Ви, че избрахте продукт на Electrolux. За да си гарантирате най-добрите резултати, винаги използвайте оригинални аксесоари и резервни части на Electrolux. Те са произведени специално за Вашия продукт. Този продукт е разработен с мисъл за околната среда. Всички пластмасови части са обозначени с цел...
 • Page 19 уредът е включен. • Бъдете внимателни при работа с острите ножчета, при изпразване на купата и при почистване. • Ножовете и приставките са много остри! Опасност от нараняване! Бъдете внимателни, когато сглобявате, разглобявате или почиствате уреда! Уверете се, че уредът е www.electrolux.com...
 • Page 20 5 импулса импулса ON за 3 ON за 3 Turbo сек, OFF сек, OFF за 2 сек за 2 сек КОЛИЧЕСТВА И ВРЕМЕНА ЗА ПАСИРАНЕ/РАЗБИВАНЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ТРАДИЦИОННА БЪРКАЛКА* СЪСТАВКИ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕ СКОРОСТ Сметана 500 гр 50-70 сек. Turbo www.electrolux.com...
 • Page 21 Този симвъл върху продукта или върху опаковката му указва, че продуктът може да не се изхвърля като домакинскии уреди. За рециклиране на продукта ви го занесете на официално място за събиране на електроуреди или център на Electrolux, който може да извади и рециклира безопасно и професионално батерията и електрическите части. Изпълнявайте правната уредба на вашата...
 • Page 22: Čeština

  ČEŠTINA Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky Electrolux. Nejlepší výsledky vždy zajistíte použitím originálního příslušenství a náhradních dílů značky Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně pro váš výrobek. Tento výrobek je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové součásti jsou označeny pro účely recyklace.
 • Page 23 • Při zpracování těžkého těsta nesmí maximální doba nepřetržitého provozu přístroje překročit 30 sekund. Před opětovným uvedením do provozu přístroj nechejte zchladnout. • Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže převzít jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním přístroje. www.electrolux.com...
 • Page 24 Vaječné bílky 4 ks 60 s Turbo Poznámka: V mixovací nádobě je ke šlehání smetany možné použít tradiční šlehací metla*, pokud je teplota smetany mezi 4 a 8 stupni Celsia. Ke šlehání vajec použijte mísu o objemu 1,5 litru. www.electrolux.com...
 • Page 25 Electrolux, kde mohou baterii a další elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečným a profesionálním způsobem. Postupujte podle zákonů platných ve vaší zemi, které se týkají sběru separovaných odpadních elektrických výrobků a nabíjecích baterií. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit výrobky, informace i technické údaje bez předchozího upozornění. www.electrolux.com...
 • Page 26: Deutsch

  DEUTSCH Danke das Sie sich für ein Produkt von Electrolux entschieden haben. Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir das passende Original-Zubehör von Electrolux zu verwenden. Dieses wurde speziell für Ihr Produkt entwickelt auch unterm dem Aspekt die Umwelt zu schützen, daher sind alle Plastik-Teile recycelfähig.
 • Page 27 • Gehen Sie beim Umgang mit den scharfkantigen Messern, beim Entleeren des Behälters und während der Reinigung vorsichtig um. • Die Klingen und Einsätze sind sehr scharf! Verletzungsgefahr! Vorsicht, wenn Sie das Gerät zusammensetzen, nach Gebrauch zerlegen oder reinigen! Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. www.electrolux.com...
 • Page 28 10 Im- 5 Impulse pulse für für 3 Sek., Turbo 3 Sek., 2 2 Sek. aus Sek. aus QUIRL-/SCHLAGMENGE UND VERARBEITUNGSDAUER ZUBEHÖR SCHNEEBESEN* ZUTATEN MENGE ZEIT GESCHWINDIGKEIT Sahne 500 g 50-70 Sek. Turbo Eiweiß 4 Anteile 60 Sek. Turbo www.electrolux.com...
 • Page 29 Hausmüll gehört. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle oder bringen es zum Kundendienst von Electrolux, bei dem Batterie als auch elektrische Bauteile sicher und professionell entsorgt werden. Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten und wiederaufladbaren Batterien.
 • Page 30: Dansk

  DANSK Tak fordi du valgte et Electrolux produkt. For at sikre de bedste resultater, skal du altid bruge originalt Electrolux tilbehør og reservedele. De er designet specielt til dit produkt. Dette produkt er designed med miljøet i tankerne. Alle plastikdele er mærket til genanvendelse.
 • Page 31 • Når apparatet kører med hård belastning, bør det ikke anvendes i mere end 30 sekunder ad gangen. Lad apparatet køle af, inden du starter igen. • Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der forårsages af forkert eller ukorrekt brug. www.electrolux.com...
 • Page 32 4 og 8 grader Celcius. Brug en skål på 1,5 liter til at piske æg. MOSNINGSMÆNGDER OG BEHANDLINGSTIDER KARTOFFELMOSER-TILBEHØR* INGREDIENSER MAKS. MÆNGDE HASTIGHED Kogte kartoffelstykker, kogte græskarstykker 300 gram 30 sek. Høj hastighed (størrelse 20 mm x 20 mm x 20 mm) www.electrolux.com...
 • Page 33 For at genbruge dit produkt bedes du aflevere det på et officielt indsamlingssted eller på et Electrolux servicecenter, der kan fjerne og genbruge batteriet og elektriske dele på en sikker og professionel måde. Følg dit lands regler for den separate indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier.
 • Page 34: Eesti

  Märkus: Kartulid keedetakse ja purustatakse maksimaalsel kiirusel umbes 60 sekundit. PUHASTAMINE JA HOOLDUS Lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja oodake, kuni tarvikud on pöörlemise täielikult lõpetanud. Hoiatus! Ärge kunagi kastke korpust, pistikut või toitejuhet vette või muusse vedelikku. www.electrolux.com...
 • Page 35 • Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku! • Suure koguse toiduainete töötlemisel ärge käitage seadet järjest üle 30 sekundi. Laske seadmel enne taaskäivitamist jahtuda. • Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta valest või mittesihipärasest kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest. www.electrolux.com...
 • Page 36 Märkus. Segamisnõus võib koort vahustada ka tavaline vispel*, kui koore temperatuur on vahemikus 4 kuni 8 kraadi. Munade vahustamiseks kasutage 1,5-liitrist nõud. PÜREESTAMISKOGUSED JA TÖÖTLEMISAJAD PÜREESTAMISTARVIK* KOOSTISAINED MAKS. KOGUS KIIRUS Tükeldatud keedukartulid, keedetud kõrvitsatükid 300 g 30 s Suur kiirus (20 mm x 20 mm x 20 mm) www.electrolux.com...
 • Page 37 ümberkäitlemiseks ametlikku kogumispunkti või Electroluxi teeninduskeskusesse, kus aku ja elektriosad suudetakse turvaliselt ja professionaalselt eemaldada. Järgige oma riigi elektritoodete ja akude eraldi kogumist käsitlevaid reegleid. Electrolux jätab endale õiguse muuta ilma sellest ette teatamata tooteid, teavet ja tehnilisi andmeid. www.electrolux.com...
 • Page 38: Español

  ESPAÑOL Gracias por escoger un producto Electrolux. Para asegurarse de obtener los mejores resultados, utilice siempre accesorios y recambios originales Electrolux, que han sido especialmente diseñados para su producto. Este producto se ha diseñado pensando en el medio ambiente. Todas las piezas de plástico están marcadas para su reciclado.
 • Page 39 De otra manera la lámina podría ser embotada. • No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido. • Cuando procese alimentos densos, no utilice el electrodoméstico de forma continua durante más de 30 segundos. Deje que se enfríe antes de volver a utilizarlo. www.electrolux.com...
 • Page 40 60 seg. Turbo Nota: Se puede utilizar la emulsionador tradicional* para batir nata en el vaso, siempre que la temperatura de la nata esté entre 4 y 8 grados Centígrados. Para batir huevos, utilice un cuenco de 1,5 litros. www.electrolux.com...
 • Page 41 Para reciclar su producto, llévelo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Electrolux, donde se retirará y reciclará la batería y piezas eléctricas de forma segura y profesional. Siga las normas del país sobre recogida por separado de productos eléctricos y baterías recargables.
 • Page 42: Suomi

  SUOMI Kiitämme, että olet valinnut Electroluxin tuotteen. Varmistaaksesi parhaan lopputuloksen käytä aina alkuperäisiä Electrolux -lisätarvikkeita ja -varaosia. Ne on erityisesti suunniteltu tuotettasi varten. Tämä tuote on suunniteltu ympäristö huomioon ottaen. Kaikki muoviset osat on merkitty kierrätystä varten. OSAT A. K äynnistyspainike...
 • Page 43 • Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen. • Kun sekoitat raskaita aineita, älä käytä laitetta yhtäjatkoisesti yli 30:a sekuntia. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin käynnistät sen uudelleen. • Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä. www.electrolux.com...
 • Page 44 LISÄVARUSTE PERINTEINEN VISPILÄ* AINEKSET MÄÄRÄ AIKA NOPEUS kerma 500 g 50-70 s Turbo munanvalkuaiset 4 kpl 60 s Turbo Huomaa: Perinteinen vispilä* voidaan käyttää kerman vatkaamiseen mittalasissa edellyttäen, että kerman lämpötila on 4-8 celsiusasteen välillä. Käytä 1,5 litran kulhoa kananmunien vatkaamiseen. www.electrolux.com...
 • Page 45 Kierrätä tuote viemällä se viralliseen keräyspisteeseen tai Electrolux-huoltoliikkeeseen, joka osaa irrottaa ja kierrättää akun ja sähköosat turvallisella ja ammattimaisella tavalla. Noudata oman maasi sähköromun ja ladattavien akkujen keräystä koskevia sääntöjä. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. www.electrolux.com...
 • Page 46: Ελληνικά

  ΕΛΛΗΝΙΚΆ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Electrolux. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της Electrolux. Έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το προϊόν σας. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά μέρη...
 • Page 47 • Οι λεπίδες και οι υποδοχές είναι πολύ αιχμηρές! Κίνδυνος τραυματισμού! Προσέχετε κατά τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση μετά τη χρήση ή κατά τον καθαρισμό! Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. • Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τεμαχισμό του πάγου ή το ανακάτεμα www.electrolux.com...
 • Page 48 3 δευτ., ON για 3 Τούρμπο δευτ., OFF για 2 για 2 δευτ. δευτ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΆΝΆΔΕΥΣΗΣ/ΆΝΆΜΙΞΗΣ ΚΆΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΆΣΙΆΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΤΥΠΗΤΗΡΙ* ΥΛΙΚΆ ΠΌΣΌΤΗΤΆ ΏΡΆ ΤΆΧΥΤΗΤΆ Σαντιγί 500 γρ. 50-70 δευτ. Τούρμπο Ασπράδια αυγών 4 μονάδες 60 δευτ. Τούρμπο www.electrolux.com...
 • Page 49 να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Για να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, παρακαλώ μεταφέρετε το σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή στο κέντρο σέρβις της Electrolux που μπορεί να αφαιρέσει και να ανακυκλώσει την μπαταρία και τα ηλεκτρικά μέρη με ασφαλή και επαγγελματικό τρόπο. Τηρήστε τους...
 • Page 50: Hrvatski

  HRVATSKI Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod tvrtke Electrolux. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate, upotrebljavajte isključivo originalni pribor i rezervne dijelove tvrtke Electrolux. Izrađeni su posebno za vaš proizvod. Ovaj proizvod izrađen je tako da nije štetan za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje.
 • Page 51 U suprotnom , možete oštetiti oštrice. • Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu! • Prilikom obrade teških tvari uređaj nemojte koristiti neprekidno više od 30 sekundi. Prije ponovnog pokretanja ostavite uređaj da se ohladi. www.electrolux.com...
 • Page 52 500 g 50-70 s Turbo Bjelanjak 4 komada 60 s Turbo Napomena: Moguće je koristiti tradicionalna metlica* za miksanje kreme uposudi, dok god je temperatura kreme između 4 i 8 stupnjeva Celzija. Za miksanje jaja, koristite posudu od 1,5 litre. www.electrolux.com...
 • Page 53 Za recikliranje proizvoda odvezite ga na službeno sabirno mjesto ili u Electroluxov servisni centar gdje možete izvaditi i reciklirati bateriju i električne dijelove na siguran i stručan način. Poštujte propise u vašoj zemlji za odvajanje električnih proizvoda i punjivih baterija. Electrolux zadržava pravo promjene proizvoda, informacija i specifikacija bez prethodne obavijesti. www.electrolux.com...
 • Page 54: Magyar

  MAGYAR Köszönjük, hogy Electrolux készüléket vásárolt! A legjobb eredmények biztosítása érdekében mindig eredeti Electrolux tartozékokat és alkatrészeket használjon. Ezeket kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték. A készüléket a környezetvédelem szem előtt tartásával tervezték. Minden műanyag alkatrész újrahasznosításra vonatkozó jelzéssel rendelkezik.
 • Page 55 Győződjön meg arról, hogy a készülék tápkábelét kihúzta a hálózati aljzatból. • Ne használja a készüléket jég feldolgozására, valamint kemény és százas anyagokhoz (pl. mogyoró, cukor, cask abban az esetben ha a készülékhez ezen anyagok feldolgozásához való tartozék is van. Ellenkező esetben a pengék megsérülnek. www.electrolux.com...
 • Page 56 Tejszín 500 g 50-70 mp Turbo Tojásfehérje 4 egység 60 mp Turbo Megjegyzés: Habveréshez a hagyományos habverő* is használható a keverőedényben, ha a krém hőmérséklete 4 és 8 Celsius között van. Tojásfehérje felveréséhez kérjük, használjon egy 1,5 literes tálat. www.electrolux.com...
 • Page 57 és az elektromos alkatrészeket biztonságosan és professzionálisan tudják kiszerelni és újrahasznosítani. Az elektromos termékek és a tölthető akkumulátorok elkülönített gyűjtéséhez tartsa be országa szabályait. Az Electrolux fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül megváltoztassa a termékeket, az információkat és a specifikációkat. www.electrolux.com...
 • Page 58: Italiano

  ITALIANO Grazie per aver scelto un prodotto Electrolux. Per ottenere i risultati migliori, usate sempre gli accessori e i ricambi originali Electrolux, in quanto sono stati realizzati appositamente per il vostro prodotto. Questo prodotto è stato progettato pensando alla protezione all’ambiente. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate ai fini del riciclaggio.
 • Page 59 Assicurarsi che l’apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica. • L’apparecchio non può essere utilizzato per tritare ghiacchio o altri alimenti particolarmente duri o secchi come noci o confetti, senza utilizzare gli appositi www.electrolux.com...
 • Page 60 3 sec., su Turbo su OFF OFF per 2 sec. 2 sec. DOSI E TEMPI DI PREPARAZIONE PER LO SBATTITORE/FRUSTA ACCESSORIO FRUSTA TRADIZIONALE* INGREDIENTI QUANTITÀ TEMPO VELOCITÀ Panna 500 g 50-70 sec. Turbo Albumi 4 unità 60 sec. Turbo www.electrolux.com...
 • Page 61 Per riciclare il prodotto, consegnarlo ad un punto di raccolta ufficiale o ad un Centro di Assistenza Electrolux in grado di rimuovere e riciclare la batteria e le parti elettriche in modo sicuro e professionale. Rispettare le disposizioni locali per quanto riguarda la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie ricaricabili.
 • Page 62: Lietuviškai

  LIETUVIŠKAI Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux“ gaminį. Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus, visuomet naudokite originalius „Electrolux“ priedus ir atsargines dalis. Jie sukurti specialiai Jūsų gaminiui. Šis gaminys sukurtas galvojant apie aplink . Visos plastikinės dalys yra paženklintos perdirbimo tikslais. SUDEDAMOSIOS DALYS A.
 • Page 63 Kitaip ašmenys gali atšipti arba sulūžti. • Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius. • Apdorodami didelius kiekius, nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau nei 30 sekundžių. Prieš pradėdami jį vėl naudoti leiskite atvėsti. www.electrolux.com...
 • Page 64 INGREDIENTAI KIEKIS TRUKMĖ GREITIS Grietinė 500 g 50-70 sek. Turbo Kiaušinių baltymai 4 vienetai 60 sek. Turbo Pastaba: Galima naudoti įprastas plaktuvas* plaktuv grietinėlei inde plakti, kol grietinėlės temperatūra yra 4–8 laipsniai Celsijaus. Kiaušiniams plakti naudokite 1,5 litro dubenį. www.electrolux.com...
 • Page 65 Šis simbolis ant gaminio ar jo pakuotės rodo, kad gaminio negalima laikyti buitinėmis atliekomis. Norėdami perdirbti savo gaminį, nuneškite jį į oficialų surinkimo punkt arba „Electrolux“ techninės priežiūros centr , kur bus galima saugiai ir profesionaliai išimti ir perdirbti akumuliatorių ir elektrines dalis.
 • Page 66: Latviešu

  LATVIEŠU Paldies, ka izvēlējāties Electrolux izstrādājumu. Labākam sniegumam izvēlieties oriģinālos Electrolux piederumus un rezerves daļas. Tie ir paredzēti tieši jūsu izstrādājumam. Šis izstrādājums veidots, domājot par apkārtējo vidi. Visas plastmasas daļas ir paredzētas pārstrādei. SASTĀVDAĻAS A. I H. T eslēgšanas poga...
 • Page 67 • Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. • Apstrādājot lielu produktu daudzumu, ierīci nepārtraukti izmantot drīkst ne ilgāk par 30 sekundēm. Pirms darbības atsākšanas ļaujiet tai atdzist. • Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājās. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas izmantošanas dēļ. www.electrolux.com...
 • Page 68 4 līdz 8 °C. Putojot olas, lūdzu, izmantojiet 1,5 litru bļodu. DAUDZUMS SMALCINĀŠANAI UN APSTRĀDES LAIKS KARTUPEĻU SMALCINĀTĀJA PAPILDIERĪCE* SASTĀVDAĻAS MAKS. DAUDZUMS LAIKS ĀTRUMS Vārīti kartupeļu gabali, vārītu ķirbju gabali 300 g 30 sek. Liels ātrums (izmērs 20 mm x 20 mm x20 mm) www.electrolux.com...
 • Page 69 Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai produktu nodotu pārstrādei, lūdzu, nogādājiet to oficiālā savākšanas punktā vai Electrolux apkalpošanas centrā, lai akumulatora un elektrisko daļu noņemšana un pārstrāde notiktu droši un profesionāli. Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektroierīču un lādējamo akumulatoru atsevišķu savākšanu.
 • Page 70: Norsk

  NORSK Takk for at du velger et Electrolux-produkt. For å sikre de beste resultatene, må du alltid bruke originale tilbehør og reservedeler fra Electrolux. De er spesielt designet for produktet ditt. Dette produktet er utformet med miljøet i tankene. Alle plastdeler er merket for resirkuleringsformål.
 • Page 71 • Når apparatet går med høy belastning, må det ikke brukes i mer enn 30 sekunder kontinuerlig. La apparatet avkjøle før du starter det igjen. • Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuell skade som skyldes feilaktig bruk av apparatet. www.electrolux.com...
 • Page 72 4 og 8 grader Celsius. For visping av egg, bruk en 1,5 liters bolle. MOSTE MENGDER OG TILBEREDNINGSTIDER EKSTRA POTETMOSER* INGREDIENSER MAKSIMUMS MENGDE HASTIGHET Biter av kokt potet biter av kokt gresskar 300 g 30 sek. Høy hastighet (størrelse 20 mm x 20 mm x 20 www.electrolux.com...
 • Page 73 For å resirkulere produktet, kan du ta den med til et offisielt innsamlingssted eller til et Electrolux-servicesenter som kan fjerne og gjenvinne batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg ditt lands regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier.
 • Page 74: Polski

  Dziękujemy za wybór produktu Electrolux. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Zostały one zaprojektowane specjalnie do tego produktu. Ten produkt zaprojektowano z myśl o ekologii. Wszystkie części z tworzyw sztucznych oznaczono jako nadaj ce się...
 • Page 75 – uszkodzoną obudową. • W razie uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego jego wymianę należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi firmy Electrolux lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa. • Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest ono używane oraz, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
 • Page 76 50-70 s Turbo Białka jajka 4 szt. 60 s Turbo Uwaga: Ubijanie w pojemniku śmietany za pomoc tradycyjna trzepaczka* jest możliwe, gdy temperatura śmietany wynosi od 4 do 8°C. Do ubijania jajek należy użyć miski o pojemności 1,5 litra. www.electrolux.com...
 • Page 77 Electrolux, który wymontuje baterię i części elektroniczne podda je recyklingowi w profesjonalny, bezpieczny sposób. Należy stosować się do krajowych przepisów oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i baterii akumulatorowych. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach, danych technicznych i informacji bez uprzedniego powiadomienia. www.electrolux.com...
 • Page 78: Română

  ROMÂNĂ Vă mulțumim pentru că ați ales un produs Electrolux. Pentru asigurarea celor mai bune rezultate, folosiți întotdeauna accesorii și piese de schimb originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru produsul dumneavoastră. Acest produs este proiectat cu atenție față de mediu. Toate piesele din plastic sunt marcate în scopul reciclării.
 • Page 79 în care aparatul este livrat cu astfel de accesorii. În caz contrar, lama cuţitului se poate deteriora. • Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte lichide. • Când se procesează o încărcătură grea, nu folosiţi aparatul în mod continuu mai mult www.electrolux.com...
 • Page 80 4 unităţi 60 s Turbo Notă: Este posibilă utilizarea tel tradiţional* pentru realizarea de frişcă în bol, atâta timp cât temperatura smântânii pentru frişcă este între 4 şi 8 grade Celsius. Pentru baterea ouălor se foloseşte vasul de 1,5 litri. www.electrolux.com...
 • Page 81 Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul produsul nu poate fi aruncat împreună cu deşeurile menajere. Pentru reciclare, produsul trebuie dus la un punct de colectare sau la un centru de service Electrolux, care poate demonta şi recicla bateria şi componentele electrice într-un mod sigur şi profesional. Pentru colectarea separată...
 • Page 82: Srpski

  Hvala Vam na odabiru Electrolux proizvoda. Kako biste osigurali najbolje rezultate, uvek koristite originalnu dodatnu opremu i rezervne delove kompanije Electrolux. Oni su dizajnirani posebno za Vaš proizvod. Ovaj proizvod je dizajniran s pažnjom na životnu sredinu. Svi plastični delovi obeleženi su u svrhu recikliranja.
 • Page 83 • Prilikom obrade velike količine sastojaka nemojte neprekidno koristiti aparat duže od 30 sekundi. Pre ponovnog pokretanja ostavite aparat da se ohladi. • Ovaj aparat služi isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korišćenja uređaja. www.electrolux.com...
 • Page 84 4 i 8 stupnjeva Celzija. Za miksanje jaja, koristite posudu od 1,5 litre. KOLIČINE ZA PASIRANJE I VREME OBRADE PRIBOR ZA PRESU ZA PIRE KROMPIR* SASTOJCI MAKSIMALNA KLOIČINA VREME BRZINA Kuvani komadi krompira, kuvani komadi bundeve 300 g 30 sek. Velika brzina (veličine 20 mm x 20 mm x 20 mm) www.electrolux.com...
 • Page 85 Da biste reciklirali ovaj proizvod odnesite ga na zvanično mesto prikupljanja ili u servisni centar kompanije Electrolux gde se baterije i električni delovi mogu ukloniti i reciklirati na siguran i profesionalan način. Pridržavajte se pravila vaše zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija.
 • Page 86: Русский

  РУССКИЙ Благодарим вас за выбор продукции Electrolux. Для достижения наилучших результатов всегда используйте оригинальные аксессуары и запчасти Electrolux. Они разработаны специально для этого продукта. Этот продукт разработан с учетом экологических требований. На всех пластиковых деталях присутствует маркировка относительно последующей переработки.
 • Page 87 острыми ножами. • Лезвия и насадки очень острые! Возможны травмы! Соблюдайте осторожность при сборке и разборке после применения и при чистке! Убедитесь, что устройство выключено из сети. • Данный прибор нельзя использовать для измельчения льда, а также для измельчения www.electrolux.com...
 • Page 88 100-200 г включений включений Турбо по 3 сек, по 3 сек, выключение выключение 2 сек 2 сек КОЛИЧЕСТВО И ВРЕМЯ ВЗБИВАНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВЕНЧИК* ИНГРЕДИЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЯ СКОРОСТЬ Сливки 500 г 50-70 с Турбо Яичные белки 4 шт. 60 с Турбо www.electrolux.com...
 • Page 89 Этот символ на изделии или на упаковке изделия указывает на то, что их нельзя классифицировать как бытовые отходы. Для утилизации изделия отправьте его в официальный пункт сбора отходов или в сервисный центр Electrolux, который сможет безопасным и профессиональным образом произвести удаление и утилизацию батареи и электрических компонентов. Соблюдайте...
 • Page 90: Svenska

  SVENSKA Tack för att du valt en produkt från Electrolux. Använd alltid originaldelar och tillbehör från Electrolux för bästa resultat. De har konstruerats speciellt för din produkt. Den här produkten har tillverkats med miljön i åtanke. Alla plastdelar är märkta i återvinningssyfte.
 • Page 91 • Använd inte apparaten i mer än 30 sekunder i sträck när hårda livsmedel bearbetas. Låt maskinen svalna innan den startas om. • Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skada som uppstår vid felaktig användning av apparaten. www.electrolux.com...
 • Page 92 är mellan 4 och 8 grader Celcius. Använd en 1,5 liters skål om du ska vispa ägg. MÄNGD OCH MIXNINGSTIDER FÖR ATT MOSA POTATIS TILLBEHÖR POTATISMOSARE* INGREDIENSER MAXIMAL MÄNGD HASTIGHET Kokade potatisbitar, kokade pumpabitar 300 g 30 sek Hög hastighet (storlek 20 mm x 20 mm x 20 mm) www.electrolux.com...
 • Page 93 För att återvinna produkten ska du ta den till en officiell uppsamlingsplats eller till ett Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ ditt lands bestämmelser för separat insamling av elektriska produkter och uppladdningsbara batterier.
 • Page 94: Slovenščina

  Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Electrolux. Da bi zagotovili najboljše rezultate, vedno uporabljajte originalne dodatke in rezervne dele Electrolux. Ti so bili zasnovani posebej za vaš izdelek. Ta izdelek je zasnovan z mislijo na okolje. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.
 • Page 95 • Če naprava deluje pod veliko obremenitvijo, je ne uporabljajte neprekinjeno več kot 30 sekund. Pred vnovičnim zagonom jo pustite, da se ohladi. • Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Izdelovalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe, ki so posledica neprimerne ali napačne uporabe naprave. www.electrolux.com...
 • Page 96 Celzija. Za stepanje jajc uporabite 1,5-litrsko skledo. KOLIČINE ZA TLAČENJE IN ČASI OBDELAVE DODATEN STISKALNIK KROMPIRJA* SESTAVINE NAJV. KOLIČINA ČAS HITROST Kuhani kosi krompirja, kuhani kosi buče 300 g 30 sek. Visoka hitrost (velikost 20 mm x 20 mm x 20 mm) www.electrolux.com...
 • Page 97 Upoštevajte pravila v vaši državi za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij za ponovno polnjenje. Podjetje Electrolux si pridržuje pravico, da spremeni izdelke, informacije in specifikacije brez predhodnega obvestila. www.electrolux.com...
 • Page 98: Slovenčina

  SLOVENČINA Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti Electrolux. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, vždy používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely od spoločnosti Electrolux. Boli navrhnuté špeciálne pre váš výrobok. Tento výrobok bol vyrobený s ohľadom na životné prostredie. Všetky plastové časti sú označené...
 • Page 99 • Spotrebič sa nesmie používať na sekanie ľadu alebo mixovanie tvrdých a suchých potravín, ako sú orechy a cukrovinky, s výnimkou použitia špecifického príslušenstva dodávaného s príslušenstvom a určeného na takýto účel. V opačnom prípade môže dôjsť k otupeniu noža. • Prístroj neponárajte do vody ani iných tekutín. www.electrolux.com...
 • Page 100 50-70 sek. Turbo Vaječné bielka 4 jednotky 60 sek. Turbo Poznámka: Na šľahanie šľahačky v nádobke môžete používať tradičná metlička*, ak je teplota šľahačky v rozmedzí 4 až 8 stupňov Celzia. Na šľahanie vajec používajte misu s objemom 1,5 litra. www.electrolux.com...
 • Page 101 Electrolux, aby bola zabezpečená demonáž batérie a elektrických častí bezpečným a profesionálnym spôsobom. Riaďte sa pravidlami platnými vo svojej krajine, ktoré sa týkajú oddeleného zberu elektrických produktov a nabíjateľných batérií. Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo na zmenu produktov, informácií a špecifikácií bez upozornenia. www.electrolux.com...
 • Page 102: Tϋrkçe

  TΫRKÇE Bir Electrolux ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için daima orijinal Electrolux aksesuarlarını ve yedek parçalarını kullanın. Ürününüz için özel olarak tasarlanmışlardır. Bu ürün çevresel faktörler göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Tüm plastik parçalar geri dönüşüm amacıyla işaretlenmiştir.
 • Page 103 • Yoğun şekilde kullanıyorsanız cihazı sürekli olarak 30 saniyeden daha uzun süreyle kullanmayın. Yeniden çalıştırma öncesinde soğumasını bekleyin. • Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir. www.electrolux.com...
 • Page 104 Aksesuarı kullanılabilir. Yumurta çırpmak için, lütfen 1,5 Litrelik bir kap kullanın. EZME MIKTARLARI VE İŞLEM SÜRELERI PATATES EZICI* AKSESUARI MALZEMELER MAKS. MIKTAR SÜRE Pişirilmiş patates parçaları, pişirilmiş kabak parçaları 300 g 30 sn Yüksek hız (boyut 20mm x 20mmx20mm) www.electrolux.com...
 • Page 105 Ürününüzü geri dönüştürmek için lütfen resmi bir toplama noktasına veya batarya ve elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir şekilde sökebilecek ve geri dönüştürebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ve şarj edilebilir bataryaların ayrı toplanması için ülkenizin kurallarına uyun.
 • Page 106: Українська

  УКРАЇНСЬКА Дякуємо вам за вибір продукції Electrolux. Для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте оригінальні аксесуари та запчастини Electrolux. Вони розроблені спеціально для цього продукту. Цей продукт розроблений з урахуванням екологічних вимог. На всіх пластикових деталях присутнє маркування щодо подальшої переробки.
 • Page 107 Переконайтесь, що прилад від’єднано від джерела електроживлення. • Прилад не можна використовувати для подрібнення льоду або змішування твердих і сухих речовин, наприклад горіхів або льодяників. Це може призвести до затуплення леза. • Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину. www.electrolux.com...
 • Page 108 Вершки 500 г 50-70 сек. Турбо Яєчні білки 4 шт. 60 сек. Турбо Примітка: Можна використовувати звичайний вінчик* для збивання вершків у збивачі, але лише доти, доки температура вершків становить 4-8 градусів Цельсія. Для збивання яєць використовуйте 1,5-літрову чашу. www.electrolux.com...
 • Page 109 сервісного центру Electrolux, який зможе безпечним і професійним чином провести видалення та утилізацію батареї та електричних компонентів. Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збирання відходів електротехнічних виробів і акумуляторних батарей. Electrolux залишає за собою право вносити зміни у продукцію, інформацію і технічні характеристики без попереднього повідомлення. www.electrolux.com...
 • Page 110 www.electrolux.com...
 • Page 111 www.electrolux.com...
 • Page 112 3483 E ESTM3xxx 02 02 1017 Share more of our thinking at www.electrolux.com electrolux.com/shop Electrolux Floor Care AB S:t Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden...

Table of Contents