Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 12

Quick Links

CU-VF100
取景器
VIEWFINDER
VISEUR
VISOR
ВИДОИСКАТЕЛЬ
GÖRÜNTÜ BULUCU
LYT2640-001A-M
使用说明书 4
INSTRUCTIONS 12
INSTRUCTIONS 16
INSTRUCCIONES 20
ИНСТРУКЦИЯ 24
TALİMATLAR 28
‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ�ﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬
CS
EN
FR
SP
RU
TR
35
PE
39
AR

Advertisement

loading

Summary of Contents for JVC CU-VF100

 • Page 1 使用说明书 4 INSTRUCTIONS 12 CU-VF100 INSTRUCTIONS 16 取景器 INSTRUCCIONES 20 VIEWFINDER VISEUR ИНСТРУКЦИЯ 24 VISOR ВИДОИСКАТЕЛЬ TALİMATLAR 28 GÖRÜNTÜ BULUCU ‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ�ﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬ LYT2640-001A-M...
 • Page 4 感谢您购买此产品。 在使用此产品前,请先阅读“使用说明书” ,以确保正确使用此产品。 请妥善保留这本使用说明手册,以备查阅。 ■ 零部件名称(第 2 页,图 A) A 监视器开关按钮 B 屈光度调整环 C 取景器座 D 连接器 使用中的注意事项: • 拿摄像机时,不要握住取景器。...
 • Page 5 ■ 安装取景器(第 2 页,图 B) 关闭摄像机。 取下摄像机的热靴盖子。 把取景器与摄像机热靴对齐,将其插入直至到位。 注: • 卸下时,关闭摄像机,倒序执行安装取景器的各个步骤。...
 • Page 6 ■ 使用取景器(第 3 页,图 C) 打开摄像机。 按监视器开关按钮,将监视器显示切换到取景器。 • 每次按取景器开关按钮,监视器显示便在液晶监视器与取景 器之间切换。 转动屈光度调整拨盘,调整取景器显示图像的清晰度。...
 • Page 7 ■ 规格 : 0.24"(16:9) 屏幕尺寸 : 约 260,000 像素 像素数 : 100% 视野率 : -4.5 至 +1.5 m 屈光度矫正范围 (dpt) : 40.5 x 48.5 x 55 尺寸 (mm) (宽 x 高 x 深 : 不包括突出部分) : 40 g 重量 注: •...
 • Page 11 MEMO...
 • Page 12: Precautions During Use

  Thank you for purchasing this product. Before using this product, please read this “INSTRUCTIONS” to ensure proper usage of the product. Keep this instruction manual in a safe place, and read it whenever needed. ■ Names of Parts (page 2, figure A) Monitor Switch Button Diopter Adjustment Dial Viewfinder Mount...
 • Page 13 ■ Attaching the Viewfinder (page 2, figure B) Turn off the camera. Remove the shoe cover of the camera. Align the viewfinder with the shoe of the camera and insert it until it comes to a stop. NOTE: • To detach, turn off the camera and follow the steps for attaching the viewfinder in the reverse order.
 • Page 14 ■ Specifications " Screen size : 0.24 (16:9) No. of pixels : approx. 260,000 pixels Field of view : 100% Dioptric correction range : -4.5 to +1.5 m (dpt) Dimensions (mm) : 40.5 x 48.5 x 55 (W x H x D: excluding protrusions) Mass : 40 g NOTE:...
 • Page 15 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not approved by JVC could void the user’s authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
 • Page 16 Merci d’avoir acheté ce produit. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ces “INSTRUCTIONS” pour en assurer un usage approprié. Conservez ce manuel dans un endroit sûr, et lisez-le en cas de besoin. ■ Noms des pièces (page 2, figure A) Touche de l'interrupteur du moniteur Molette de réglage dioptrique Montage du viseur...
 • Page 17 ■ Fixation du viseur (page 2, figure B) Éteignez la caméra. Retirez le couvercle du sabot de la caméra. Alignez le viseur avec le sabot de la caméra et insérez le jusqu'à ce qu'il s'arrête. REMARQUE: • Pour le détacher, éteignez l'appareil photo et suivez les étapes pour fixer le viseur dans l'ordre inverse.
 • Page 18: Spécifications

  ■ Spécifications Taille de l'écran : 0,24 po (16:9) Nbre de pixels : approx. 260 000 pixels Champ de vision : 100% Plage de correction dioptrique : -4,5 à +1,5 m (dpt) Dimensions (mm) : 40,5 x 48,5 x 55 (L x H x P : sans les protubérances) Masse : 40 g...
 • Page 19 (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, comprenant des interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. Des changements ou modifications non approuvés par JVC peuvent annuler le droit de l’utilisateur de faire fonctionner l’appareil. Cet appareil a été testé et il a été reconnu qu’il se conforme aux limites concernant l’appareillage informatique de classe B...
 • Page 20 Gracias por haber adquirido este producto. Antes de usar este producto, lea las "INSTRUCCIONES" para asegurar un uso adecuado del producto. Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro, y léalo siempre que sea necesario. ■ Nombres de las piezas (página 2, imagen A) Interruptor del monitor Dial de regulación de dioptrías Soporte del visor...
 • Page 21 ■ Ajuste del visor (página 2, imagen B) Apague la cámara. Retire la cubierta de la zapata de la cámara. Alinee el visor con la zapata de la cámara e insértela hasta que se detenga. NOTA: • Para retirarlo, apague la cámara y siga los pasos para colocar el visor en el orden inverso.
 • Page 22 ■ Especificaciones Tamaño de la pantalla : 0,24" (16:9) Número de píxeles : aproximadamente 260.000 píxeles Campo visual : 100% Rango de correción de dioptrías : -4,5 a +1,5 m (dpt) Dimensiones (mm) : 40,5 x 48,5 x 55 (W x H x D: excluyendo protuberancias) Masa : 40 g NOTA:...
 • Page 23 (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar errores de funcionamiento. Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC podrian anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de dispositivos digitales Clase B, segun el Apartado 15 de la reglamentacion...
 • Page 24 Благодарим вас за покупку данного продукта. Перед использованием данного продукта ознакомьтесь, пожалуйста, с “ИНСТРУКЦИЕЙ”, чтобы убедиться в правильном использовании продукта. Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте, и обращайтесь к нему по мере необходимости. ■ Названия составляющих (страница 2, рисунок А) Кнопка...
 • Page 25 ■ Установка видоискатель (страница 2, рисунок В) Выключите камеру. Удалите защитную заглушку с камеры. Совместите видоискатель с разъемом камеры и вставьте до упора. ПРИМЕЧАНИЕ: • Чтобы отсоединить видоискатель, выключите камеру и следуйте инструкциям по установке видоискателя в обратном порядке.
 • Page 26 ■ Использование видоискатель (страница 3, рисунок С) Включите камеру. Нажмите кнопку включения монитора для переключения изображения с монитора на видоискатель. • При каждом нажатии кнопки включения монитора изображение переключается между ЖК-монитором и видоискателем. Поворачивайте диск настройки резкости до тех пор, пока изображение...
 • Page 27 ■ Технические характеристики Размер экрана : 0,24" (16:9) Количество пикселей : прим. 260 000 пикселей Угол обзора : 100% Диапазон диоптрической : от -4,5 до +1,5 м (дптр) коррекции Размеры (мм) : 40,5 x 48,5 x 55 (Ш х В х Г: не включая выступы) Масса...
 • Page 28 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünü kullanmadan önce, ürünün doğru kullanıldığından emin olmak için lütfen bu "TALİMATLARI" okuyun. Bu kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve gerektiğinde okuyun. ■ Parçaların İsimleri (sayfa 2, şekil A) Monitör Açma Düğmesi Diopter Ayarı...
 • Page 29 ■ Görüntü Bulucunun Takılması (sayfa 2, şekil B) Kamerayı kapatın. Kameranın pabuç kapağını çıkarın. Görüntü bulucuyu kameranın pabucu ile hizalayın ve bir engelle karşılasıncaya kadar içine sokun. NOT: • Çıkarmak için kamerayı kapatın ve görüntü bulucuyu takma adımlarını tersinden izleyin.
 • Page 30 ■ Görüntü Bulucunun Kullanılması (sayfa 3, şekil C) Kamerayı açın. Monitör ekranından görüntü bulucuya geçiş yapmak için monitör açma düğmesine basın. • Monitör açma düğmesine her basıldığında, monitör ekranı LCD monitör ile görüntü bulucu arasında geçiş yapar. Diopter ayarı kadranını çevirin ve görüntü bulucu üzerindeki ekran net görülebilecek şekilde ayarlayın.
 • Page 31 ■ Teknik Özellikler Ekran boyutu : 0,24" (16:9) Piksel sayısı : yaklaşık 260.000 piksel Görüş alanı : %100 Dioptrik düzeltme aralığı : -4,5 ila +1,5 m (dpt) Boyutlar (mm) : 40,5 x 48,5 x 55 (E x B x D: çıkıntılar hariç) Kütle : 40 g NOT:...
 • Page 32 ■ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ‬ (16:9 0.24 260000 % 100 (dpt +1.5 -4.5 55 x 48.5 x 40.5 :‫ﺗﻮﺟﻪ‬ •...
 • Page 33 ■ (C�‫ﮐﺎﺭ�ﺑﺎ�ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ��ﺻﻔﺤﻪ�3،�ﺷﮑﻞ‬ .‫ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ�ﺭﺍ�ﺭﻭﺷﻦ�ﮐﻨﯿﺪ‬ �‫ﺩﮐﻤﻪ�ﺭﻭﺷﻦ�ﮐﺮﺩﻥ�ﺻﻔﺤﻪ�ﻧﻤﺎﯾﺶ�ﺭﺍ�ﻓﺸﺎﺭ�ﺩﻫﯿﺪ�ﺗﺎ�ﺻﻔﺤﻪ�ﻧﻤﺎﯾﺶ�ﺭﺍ�ﺑﻪ�ﺻﻔﺤﻪ�ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ .‫ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ�ﺗﻐﯿﯿﺮ�ﺩﻫﯿﺪ‬ • �‫ﻫﺮ�ﺑﺎﺭ�ﮐﻪ�ﺩﮐﻤﻪ�ﺭﻭﺷﻦ�ﮐﺮﺩﻥ�ﺻﻔﺤﻪ�ﻧﻤﺎﯾﺶ�ﺭﺍ�ﻓﺸﺎﺭ�ﻣﯽ�ﺩﻫﯿﺪ،�ﺻﻔﺤﻪ�ﻧﻤﺎﯾﺶ�ﺑﯿﻦ�ﺻﻔﺤﻪ‬ .‫�ﻭ�ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ�ﺟﺎﺑﺠﺎ�ﻣﯽ�ﺷﻮﺩ‬LCD�‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ �‫ﻋﻘﺮﺑﮏ�ﺗﻨﻈﯿﻢ�ﺩﯾﻮﭘﱰ�ﺭﺍ�ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ�ﻭ�ﺁﻥ�ﺭﺍ�ﻃﻮﺭی�ﺗﻨﻈﯿﻢ�ﮐﻨﯿﺪ�ﮐﻪ�ﺻﻔﺤﻪ�ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ�ﺑﻪ‬ .‫ﻭﺿﻮﺡ�ﺩﯾﺪه�ﺷﻮﺩ‬...
 • Page 34 ■ (B�‫ﻭﺻﻞ�ﮐﺮﺩﻥ�ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ��ﺻﻔﺤﻪ�2،�ﺷﮑﻞ‬ .‫ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ�ﺭﺍ�ﺧﺎﻣﻮﺵ�ﮐﻨﯿﺪ‬ .‫ﺭﻭﮐﺶ�ﭘﺎﯾﻪ�ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ�ﺭﺍ�ﺑﺎﺯ�ﮐﻨﯿﺪ‬ �‫ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ�ﺭﺍ�ﺑﺎ�ﭘﺎﯾﻪ�ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ�ﻣﯿﺰﺍﻥ�ﮐﻨﯿﺪ�ﻭ�ﺁﻥ�ﺭﺍ�ﺩﺭ�ﻣﺤﻞ�ﻧﺼﺐ�ﻭﺍﺭﺩ�ﮐﻨﯿﺪ�ﺗﺎ�ﻭﻗﺘﯽ�ﮐﻪ‬ .‫ﮐﺎﻣ ﻼ ً �ﭼﻔﺖ�ﺷﻮﺩ‬ :‫ﺗﻮﺟﻪ‬ • �‫ﺟﻬﺖ�ﺟﺪﺍ�ﮐﺮﺩﻥ�ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ،�ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ�ﺭﺍ�ﺧﺎﻣﻮﺵ�ﮐﻨﯿﺪ�ﻭ�ﻣﺮﺍﺣﻞ�ﺳﻮﺍﺭ�ﮐﺮﺩﻥ�ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ�ﺭﺍ�ﺑﻪ�ﻃﻮﺭ‬ .‫ﻣﻌﮑﻮﺱ�ﭘﯿﺶ�ﺭﻭﯾﺪ‬...
 • Page 35 .‫ﺑﺎﺑﺖ�ﺧﺮﯾﺪ�ﺍﯾﻦ�ﻣﺤﺼﻮﻝ�ﺍﺯ�ﺷﻤﺎ�ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﯾﻢ‬ �‫ﻗﺒﻞ�ﺍﺯ�ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه�ﺍﯾﻦ�ﻣﺤﺼﻮﻝ،�ﻟﻄﻔ ﺎ ً �ﺍﯾﻦ�"ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ�ﻫﺎ"�ﺭﺍ�ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ�ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ�ﺗﺎ�ﺍﺯ�ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه�ﺍﯾﻤﻦ�ﺍﺯ�ﺍﯾﻦ‬ .‫ﻣﺤﺼﻮﻝ�ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ�ﯾﺎﺑﯿﺪ‬ .‫ﺍﯾﻦ�ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی�ﮐﺎﺭﺑﺮی�ﺭﺍ�ﺩﺭ�ﻣﺤﻠﯽ�ﺍﻣﻦ�ﻧﮕﻪ�ﺩﺍﺭﯾﺪ�ﺗﺎ�ﺩﺭ�ﻣﻮﺍﻗﻊ�ﻣﻮﺭﺩ�ﻧﯿﺎﺯ�ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ�ﺁﻥ�ﺭﺍ�ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ�ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬ ■ (A�‫ﻧﺎﻡ�ﺑﺨﺶ�ﻫﺎ��ﺻﻔﺤﻪ�2،�ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺩﮐﻤﻪ�ﺭﻭﺷﻦ�ﮐﺮﺩﻥ�ﺻﻔﺤﻪ�ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻋﻘﺮﺑﮏ�ﺗﻨﻈﯿﻢ�ﺩﯾﻮﭘﱰ‬ ‫ﻣﺤﻞ�ﻧﺼﺐ�ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ‬ ‫ﺭﺍﺑﻂ‬ :‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ�ﺍﺣﺘﯿﺎﻃﯽ�ﺣﯿﻦ�ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه‬ • .‫ﺑﺮﺍی�ﺣﻤﻞ�ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ،�ﺁﻥ�ﺭﺍ�ﺍﺯ�ﻗﺴﻤﺖ�ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ�ﺩﺭ�ﺩﺳﺖ�ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ‬...
 • Page 36 ■ ‫ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬ (16:9 0.24 260,000 % 100 +1.5 -4.5 55 x 48.5 x 40.5 :‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬ •...
 • Page 37 ■ �‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ��ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،�ﺍﻟﺸﻜﻞ�ﺝ‬ .‫ﺷﻐﻞ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ‬ .‫ﺍﺿﻐﻂ�ﻋﲆ�ﺯﺭ�ﻣﻔﺘﺎﺡ�ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ�ﻟﻔﺘﺢ�ﺷﺎﺷﺔ�ﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ‬ • LCD�‫ﰲ�ﻛﻞ�ﻣﺮﺓ�ﺗﻀﻐﻂ�ﻓﻴﻬﺎ�ﻋﲆ�ﺯﺭ�ﻣﻔﺘﺎﺡ�ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ،�ﺳﺘﺘﺤﻮﻝ�ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ�ﺑ��ﺷﺎﺷﺔ‬ .‫ﻭﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ‬ �‫ﺃﺩﺭ�ﻗﺮﺹ�ﺿﺒﻂ�ﺍﻟﺪﻳﻮﺑﱰ�ﻭﺍﺿﺒﻄﻪ�ﺑﺤﻴﺚ�ﻳﻤﻜﻨﻚ�ﺭﺅﻳﺔ�ﺍﻟﻌﺮﺽ�ﻋﲆ�ﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ‬ .‫ﺑﻮﺿﻮﺡ‬...
 • Page 38 ■ �‫ﺗﺮﻛﻴﺐ�ﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ��ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،�ﺍﻟﺸﻜﻞ�ﺏ‬ .‫ﺃﻭﻗﻒ�ﺗﺸﻐﻴﻞ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ‬ .‫ﺃﺯﻝ�ﻏﻄﺎﺀ�ﺣﺎﻓﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ‬ .‫ﺣﺎﺫﻱ�ﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ�ﻣﻊ�ﻭﺻﻠﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ�ﻭﺃﺩﺧﻠﻬﺎ�ﺣﺘﻰ�ﺗﺘﻮﻗﻒ‬ :‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬ • .‫ﻟﻔﻚ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ،�ﺃﻭﻗﻒ�ﺗﺸﻐﻴﻞ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ�ﻭﺍﺗﺒﻊ�ﺧﻄﻮﺍﺕ�ﺗﺮﻛﻴﺐ�ﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ�ﻟﻜﻦ�ﺑﱰﺗﻴﺐ�ﻋﻜﴘ‬...
 • Page 39 .‫ﻧﺸﻜﺮﻛﻢ�ﻋﲆ�ﴍﺍﺀ�ﻫﺬﺍ�ﺍﳌﻨﺘﺞ‬ .‫ﻗﺒﻞ�ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﻫﺬﺍ�ﺍﳌﻨﺘﺞ،� ﻳ ُ ﺮﺟﻰ�ﻗﺮﺍﺀﺓ�ﻫﺬه�"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ"�ﻟﻀﻤﺎﻥ�ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ�ﻟﻬﺬﺍ�ﺍﳌﻨﺘﺞ‬ .‫ﺍﺣﺘﻔﻆ�ﺩﻟﻴﻞ�ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ�ﻫﺬﺍ�ﰲ�ﻣﻜﺎﻥ�ﺁﻣﻦ،�ﻭﺍﻗﺮه�ﻋﻨﺪ�ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‬ ■ �‫ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ��ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،�ﺍﻟﺸﻜﻞ�ﺃ‬ ‫ﺯﺭ�ﻣﻔﺘﺎﺡ�ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ‬ ‫ﻗﺮﺹ�ﺿﺒﻂ�ﺍﻟﺪﻳﻮﺑﱰ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ�ﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ‬ ‫ﺍﳌﻮﺻﻞ‬ :‫ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ�ﺃﺛﻨﺎﺀ�ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ • .‫ﻻ�ﺗﺤﻤﻞ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ�ﻣﻦ�ﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ‬...
 • Page 40 使用说明书 INSTRUCTIONS CU-VF100 INSTRUCTIONS ‫ﻋﺪﺳﺔ�ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ‬ INSTRUCCIONES ‫ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ‬ ИНСТРУКЦИЯ TALİMATLAR ‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ�ﻫﺎ‬ 0413AJH-SW-VM ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬ ©2013 JVC KENWOOD Corporation...