Electrolux LCB1AF10W0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

LCB1AF10W0
LCB1AF14W0
LCB3LF20W0
LCB3LF26W0
DA
Fryseboks
EN
Chest Freezer
FI
Säiliöpakastin
NO
Fryseboks
SV
Frysbox
Brugsanvisning
User Manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
16
30
44
58

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux LCB1AF10W0

 • Page 1 LCB1AF10W0 LCB1AF14W0 LCB3LF20W0 LCB3LF26W0 Fryseboks Brugsanvisning Chest Freezer User Manual Säiliöpakastin Käyttöohje Fryseboks Bruksanvisning Frysbox Bruksanvisning...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. TEKNISKE DATA................... 14 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
 • Page 3 DANSK eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt • af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på...
 • Page 4: Sikkerhedsanvisninger

  ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i • køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten. Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at • rengøre apparatet. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun • et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller...
 • Page 5 DANSK • Sørg for, at parametrene på brændbare produkter, i apparatet eller typeskiltet er kompatible med de i nærheden af eller på dette. elektriske data for strømforsyningen. • Rør ikke ved kompressoren eller • Brug altid en korrekt monteret lovlig kondensatoren.
 • Page 6: Installation

  2.7 Bortskaffelse • Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige. ADVARSEL! • Isoleringsskummet indeholder Risiko for personskade eller brændbar gas. Kontakt din kvælning. genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt. • Tag stikket ud af kontakten. • Undgå at beskadige delene til •...
 • Page 7 DANSK • Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne. 3.4 Vejledning til håndtagsinstallation Gælder ikke for modellen LCB1AF10W0. 1. Tag håndtagsbasen og 4 skruer ud af plastikposen. 2. Placer håndtaget i position i overensstemmelse med billedet. Brug Phillips-skruetrækker til at fastgøre håndtagsbasen til låget.
 • Page 8: Oversigt Over Apparatet

  Åbn og luk låget adskillige gange for at sikre, at håndtaget sidder ordentligt fast. 4. OVERSIGT OVER APPARATET 4.1 Beskrivelse af apparatet Håndtag Ydre dræningsprop Kurv Hjul Kontrolpanel...
 • Page 9: Betjeningspanel

  DANSK 5. BETJENINGSPANEL 5.1 Kontrolpanel 1. Tryk gentagne gange på knappen SET (Indstil), indtil du når den ønskede temperatur. MAX-indstilling er den koldeste. 2. Temperaturen indstilles 5 sekunder efter det sidste tryk. Når den præcise indstilling vælges, skal du huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af: •...
 • Page 10: Daglig Brug

  6.2 Tilslutning, el et strømsvigt, blinker alle indikatorer én gang. Derefter vender apparatet tilbage Når du slutter apparatet til til den forrige indstilling. strømforsyningen, eller det tændes efter 7. DAGLIG BRUG indstillinger, inden der lægges madvarer ADVARSEL! ind. Se kapitlerne om sikkerhed.
 • Page 11: Vedligeholdelse Og Rengøring

  DANSK • Magre madvarer holder sig bedre og • åbne låget så lidt som muligt, og lad længere end fedtholdige. Salt det ikke stå åbent længere end højst nedsætter madens holdbarhed. nødvendigt. • Hvis sodavandsis spises direkte fra • Optøede madvarer nedbrydes meget frostrummet, kan de give hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
 • Page 12: Fejlfinding

  3. Fjern dræningsproppen fra apparatets forside. 4. Lad låget stå åbent 5. Stil en bakke under den ydre dræningsprop. 6. Træk den ydre dræningsprop ud. Sørg for, at vandet ikke spildes ud af bakken. 8. Rengør det indvendigt og tør det grundigt.
 • Page 13 Låget er svært at åbne. Lågets pakning er snavset Rengør lågets pakning. eller klæbrigt. Pæren lyser ikke. Pæren er defekt. Kontakt Electrolux Service A/S for at få udskiftet LED- lampen. Kompressoren kører hele Temperaturen er indstillet Se kapitlet "Kontrolpanel/ tiden.
 • Page 14: Tekniske Data

  Problem Mulige årsager Opløsning Kompressoren starter ikke Det er normalt og skyldes Kompressoren går i gang straks, når der er trykket ikke fejl. efter et stykke tid. på SUPER-knappen, eller når temperaturen er ænd‐ ret. Temperaturen i apparatet Temperaturen er ikke ind‐...
 • Page 15 DANSK Tempera‐ Spæn‐ Hyppig‐ Højde Bredde Dybde turstig‐ ding Model ningstid Volt Timer LCB1AF1 230-240 LCB3LE2 230-240 LCB3LF20 230-240 LCB3LF26 230-240 LCB3LE3 1120 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 LCB3LE3 1300 230-240 LCB3LF38 1300 230-240 LCB3LE2 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 12.
 • Page 16: Safety Information

  11. TECHNICAL DATA..................29 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 17 ENGLISH of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a...
 • Page 18: Safety Instructions

  WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. • WARNING: Do not use electrical appliances inside the • food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. Do not use water spray and steam to clean the •...
 • Page 19 ENGLISH • Always use a correctly installed • Do not remove or touch items from shockproof socket. the freezer compartment if your hands • Make sure not to cause damage to are wet or damp. the electrical components (e.g. mains •...
 • Page 20: Installation

  3.4 Handle installation guide • To achieve the best performance, do not place the appliance below Not applicable for model overhanging wall units. LCB1AF10W0. • Make sure the air can circulate freely around the appliance.
 • Page 21 ENGLISH 1. Take out the handle base and 4 screws from the plastic bag. 2. Place the handle in position according to the picture. Use Phillips screwdriver to fix the handle base to the lid. 4. Push the cover to the front side of the handle base.
 • Page 22: General Overview

  Open and close the lid several times to make sure the handle is properly fastened. 4. GENERAL OVERVIEW 4.1 Description of the appliance Handle Outer drain plug Basket Wheel Control panel...
 • Page 23: Control Panel

  ENGLISH 5. CONTROL PANEL 5.1 Control panel 1. Press SET button repeatedly until you reach the desired temperature. MAX setting is the coldest one. 2. The temperature sets 5 seconds after the last press. The exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on: •...
 • Page 24: Daily Use

  Then the appliance returns to the previous setting. 7. DAILY USE WARNING! CAUTION! Refer to Safety chapters. In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the 7.1 Freezing fresh food power has been off for...
 • Page 25: Care And Cleaning

  ENGLISH • Water ices, if consumed immediately • not open the lid frequently or leave it after removal from the freezer open longer than absolutely compartment, can possibly cause the necessary. skin to be freeze burnt. • Once defrosted, food deteriorates •...
 • Page 26: Troubleshooting

  5. Place a tray beneath the outer drain Make sure the water does plug. not spill out of the tray. 6. Pull out the outer drain plug. 8. Clean the interior and dry it thoroughly. 9. Switch on the appliance.
 • Page 27 ENGLISH Problem Possible cause Solution The mains plug is not con‐ Check if the appliance is nected to the mains socket plugged correctly. correctly. There is no voltage in the Connect the appliance to a mains socket. different electrical mains socket.
 • Page 28 Problem Possible cause Solution The lid is not closed prop‐ Check if the lid closes erly. properly and the gaskets are not damaged or dirty. The SUPER function is Refer to "Control panel/ switched on. SUPER function" chapter. There is too much frost The lid is not closed prop‐...
 • Page 29: Technical Data

  ENGLISH Specify the model and serial number of your appliance when you contact Authorised Service Center. This will accelerate the support received. 11. TECHNICAL DATA Frequen‐ Rising Height Width Depth Voltage time Model Volts Hours LCB1AF1 230-240 LCB1AF1 230-240 LCB3LE2 230-240 LCB3LF20 230-240...
 • Page 30: Turvallisuustiedot

  10. VIANMÄÄRITYS..................... 40 11. TEKNISET TIEDOT..................42 SINUN PARHAAKSESI Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
 • Page 31 SUOMI virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset • henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää...
 • Page 32: Turvallisuusohjeet

  VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu. • VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden • säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen • puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain • mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
 • Page 33 SUOMI sähköasentajaan sähköosien • Kääri ruoat elintarvikekäyttöön vaihtamiseksi. tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden • Virtajohdon on oltava aina pistokkeen asettamista pakastimeen. alapuolella. 2.4 Sisävalo • Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että VAROITUS! laitteen verkkovirtakytkentä on Sähköiskun vaara. ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
 • Page 34: Asennus

  • Varmista, että laite on tukevasti neljän 3.4 Kahvan asennusopas jalan päällä. Voit säätää laitteen vaakatasoon laitteen pohjassa Ei koske mallia etupuolella olevilla säätöjaloilla. LCB1AF10W0. • Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi laitetta ei saa sijoittaa 1. Poista kahvan alusta ja 4 ruuvia seinäkalusteiden alapuolelle. muovipussista.
 • Page 35 SUOMI 4. Paina suojus kahvan alustan etupuolelle. 3. Poista kahvan suojus muovipussista. Tarkista suojuksen suunta ennen asentamista varmistaaksesi, että se 5. Joissakin malleissa on lukitus. asennetaan oikein. Asenna lukituksen koukku poistamalla koukku ja 2 kupukantaruuvia muovipussista. Asenna lukituksen koukku laitteen etupuolelle ristipäisellä...
 • Page 36: Laitteen Osat

  4. LAITTEEN OSAT 4.1 Laitteen kuvaus Kahva Ulkoinen tyhjennystulppa Kori Pyörä Käyttöpaneeli...
 • Page 37: Käyttöpaneeli

  SUOMI 5. KÄYTTÖPANEELI 5.1 Käyttöpaneeli 1. Paina SET-painiketta toistuvasti, kunnes saavutat haluamasi lämpötilan. MAX-asetus on kylmin. 2. Lämpötila asettuu 5 sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen. Lämpötilan valitsemisessa on otettava huomioon, että sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat seikat: • huoneen lämpötila • kuinka usein kantta avataan •...
 • Page 38: Päivittäinen Käyttö

  6.2 Sähköliitännät kytkeytyy päälle sähkökatkoksen jälkeen. Laite palaa tämän jälkeen edelliseen Kaikki merkkivalot vilkkuvat kerran, kun asetukseen. laite kytketään sähköverkkoon tai kun se 7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ VAROITUS! Kori voidaan poistaa Lue turvallisuutta koskevat säilytystilan luvut. maksimoimiseksi. 7.1 Tuoreiden elintarvikkeiden...
 • Page 39: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI • Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai • Tarkista, että kaupasta ostamasi pakkaa muovipusseihin pakasteet on säilytetty oikein. mahdollisimman ilmatiiviisti. • Laita pakasteet pakastimeen • Älä anna tuoreiden pakastamattomien mahdollisimman nopeasti ostoksilla ruokien koskea jo pakastuneita käynnin jälkeen. tuotteita, jotta niiden lämpötila ei •...
 • Page 40: Vianmääritys

  2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan. 3. Poista tyhjennystulppa laitteen sisältä. 4. Jätä kansi auki. 5. Aseta astia ulkoisen tyhjennystulpan alle. 6. Vedä ulkoinen tyhjennystulppa irti. Varmista, ettei vesi roisku pois astiasta.
 • Page 41 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laitteen käyntiääni on ko‐ Laitetta ei ole tuettu kun‐ Tarkista, onko laite vakaa. nolla paikalleen. Lue ohjeet ”Asennus/ Sijainti”-luvusta. Laite koskee seinään tai Siirrä hiukan laitetta. Lue muihin esineisiin. ohjeet ”Asennus/Sijainti”- luvusta. Lämpötilan merkkivalo vilk‐ Lämpötila-anturin virhe.
 • Page 42: Tekniset Tiedot

  Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Kompressori ei käynnisty Tämä on normaalia, eikä Kompressori käynnistyy heti SUPER-painikkeen tarkoita vikaa. jonkin ajan kuluttua. painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen. Laitteen lämpötila on liian Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeam‐ alhainen tai korkea.
 • Page 43 SUOMI Käyttöön‐ Korkeus Leveys Syvyys Jännite Taajuus ottoaika Malli Volttia Tuntia LCB3LE2 230-240 LCB3LF20 230-240 LCB3LF26 230-240 LCB3LE3 1120 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 LCB3LE3 1300 230-240 LCB3LF38 1300 230-240 LCB3LE2 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkittyjä...
 • Page 44: Sikkerhetsinformasjon

  11. TEKNISK DATA....................56 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.
 • Page 45 NORSK montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse. 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og • oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke...
 • Page 46: Sikkerhetsanvisninger

  ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i • oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten. Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet. • Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun •...
 • Page 47 NORSK 2.4 Innvendig belysning • Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet. • Sett ikke støpselet i stikkontakten før ADVARSEL! monteringen er fullført. Påse at det er Fare for elektrisk støt. tilgang til stikkontakten etter • Typen lampe som brukes i dette monteringen.
 • Page 48: Montering

  • For ikke å oppnå best mulig ytelse, installasjonsveiledning må du ikke plassere produktet under overhengende veggenheter. Gjelder ikke for • Påse at luft kan sirkulere fritt rundt LCB1AF10W0. produktet. 1. Ta håndtaksbunnen og 4 skruer ut av Anbefalt avstand rundt produktet: plastposen.
 • Page 49 NORSK 2. Plasser håndtaket i posisjon i henhold til bildet. Bruk en skrutrekker til å feste håndtakets sokkel på lokket. 4. Skyv dekselet frem til forsiden av håndtakets underlag. 3. Ta håndtaksdekselet ut av plastposen. For å unngå å montere håndtakets deksel opp ned, sjekk dekselretningen før installasjonen.
 • Page 50: Generell Oversikt

  Åpne og lukk lokket flere ganger for å sikre at håndtaket er ordentlig festet. 4. GENERELL OVERSIKT 4.1 Beskrivelse av produktet Håndtak Utvendig dreneringsplugg Kurv Hjul Styringspanel...
 • Page 51: Betjeningspanel

  NORSK 5. BETJENINGSPANEL 5.1 Styringspanel 1. Trykk flere ganger på SET-knappen, til ønsket temperatur er nådd. MAX-innstillingen er den kaldeste. 2. Temperaturen stilles inn 5 sekunder etter siste trykk. Husk at temperaturen inne i produktet avhenger av følgende når du velger innstilling: •...
 • Page 52: Daglig Bruk

  Produktet går tilbake til forrige innstillingen. 7. DAGLIG BRUK ADVARSEL! Du kan fjerne kurven for å få Se etter i mer lagringsplass. Sikkerhetskapitlene. FORSIKTIG! 7.1 Frysing av fersk mat Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av Fryserdelen passer for frysing av fersk strømbrudd, og hvis...
 • Page 53: Stell Og Rengjøring

  NORSK • Saftis som spises like etter at de er • Når maten er tint bederves den raskt tatt ut av fryseseksjonen, kan og kan ikke fryses inn igjen. forårsake frostskader på huden. • Ikke overskrid oppbevaringstidene • Det er lurt å merke hver enkelt pakke som matvareprodusenten har merket med innfrysingsdatoen, slik at du emballasjen med.
 • Page 54: Feilsøking

  5. Plasser et brett under den utvendige dreneringspluggen. 6. Dra ut den utvendige dreneringspluggen. Påse at vannet ikke søler ut av brettet. 8. Rengjør innsiden og tørk den grundig. 7. Drei dreneringspluggen 180 grader 9. Slå på produktet. for å la avløpsvannet renne inn i 10.
 • Page 55 NORSK Problem Mulig årsak Løsning Produktet berører med Flytt produktet litt. Se ka‐ veggen eller andre gjen‐ pittelet "Montering/sted". stander. Temperaturindikatoren Temperatursensorfeil. Kontakt det autoriserte blinker fra venstre til høyre. servicesenteret. Lokket lar seg ikke gjøre å Lokket blokkeres av pakker Plassere pakkene på...
 • Page 56: Teknisk Data

  Problem Mulig årsak Løsning Kompressoren starter ikke Dette er normalt, det har Kompressoren starter etter med en gang etter at du ikke oppstått en feil. en viss tid. har trykket på SUPER, el‐ ler etter at temperaturen er endret.
 • Page 57 NORSK Stig‐ Høyde Bredde Dybde Spenning Frekvens ningstid Modell Volt Timer LCB1AF1 230-240 LCB3LE2 230-240 LCB3LF20 230-240 LCB3LF26 230-240 LCB3LE3 1120 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 LCB3LE3 1300 230-240 LCB3LF38 1300 230-240 LCB3LE2 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 12. BESKYTTELSE AV MILJØET Resirkuler materialer som er merket med sammen med husholdningsavfallet.
 • Page 58: Säkerhetsinformation

  11. TEKNISKA DATA................... 71 VI TÄNKER PÅ DIG Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
 • Page 59 SVENSKA som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för unga och personer med funktionsnedsättning Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder •...
 • Page 60: Säkerhetsinstruktioner

  VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen. • VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i • förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren. Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att •...
 • Page 61 SVENSKA stickkontakten, nätkabeln, • Lägg maten i påse eller kompressorn). Kontakta ett förvaringsburk innan du lägger det i auktoriserat servicecenter eller en frysfacket. elektriker för att ersätta skadade 2.4 Lampa inuti produkten komponenter. • Nätkabeln måste vara under VARNING! stickkontaktens nivå. Risk för elektrisk stöt! •...
 • Page 62: Installation

  3.4 Läsa installationsguiden • För bästa prestanda får den inte placeras nedanför överhängande Gäller ej modell väggskåp. LCB1AF10W0. • Se till att luft kan cirkulera fritt runt produkten. 1. Ta ut handtagsbasen och 4 skruvar Rekommenderat utrymme runt från plastpåsen.
 • Page 63 SVENSKA 4. Tryck dit skyddet på framsidan av handtagsbasen. 3. Ta ut handtagskåpan ur plastpåsen. Kontrollera riktningen på handtagets skydd före installationen för att 5. Vissa modeller har ett lås. För att undvika att montera det upp och ner. installera låshaken, ta ut låshaken och 2 skruvar med runt huvud från plastpåsen.
 • Page 64: Allmän Översikt

  4. ALLMÄN ÖVERSIKT 4.1 Beskrivning av hushållsapparaten Handtag Yttre dräneringsplugg Korg Hjul Kontrollpanel...
 • Page 65: Kontrollpanelen

  SVENSKA 5. KONTROLLPANELEN 5.1 Kontrollpanel 1. Tryck på SET-knappen upprepade gånger tills du når önskad temperatur. MAX-inställningen är den kallaste. 2. Funktionen ställs in 5 sekunder efter sista tryckningen. Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på: •...
 • Page 66: Daglig Användning

  6.2 Elektrisk anslutning indikatorlamporna en gång. Därefter återgår produkten till föregående När du ansluter produkten till inställning. strömförsörjningen eller om den slås på efter strömavbrott blinkar alla 7. DAGLIG ANVÄNDNING VARNING! FÖRSIKTIGHET! Se säkerhetsavsnitten. I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex.
 • Page 67: Skötsel Och Rengöring

  SVENSKA Sedan kan du dessutom plocka ut och • transportera frysta matvaror från tina endast den mängd du behöver. affären till frysen så snabbt som • Slå in maten i aluminiumfolie, eller möjligt; lägg den i plastpåsar, och se till att •...
 • Page 68: Felsökning

  9.2 Avfrostning av frysen 7. Vrid dräneringspluggen 180 grader för att vattnet ska kunna rinna ner i FÖRSIKTIGHET! tråget. Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av frost eftersom produkten kan skadas. Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda...
 • Page 69 SVENSKA Problem Möjlig orsak Åtgärd Kylskåpet fungerar inte. Kylskåpet är avstängt. Slå på produkten. Stickkontakten sitter inte Kontrollera att kontakten är ordentligt i eluttaget. ordentligt isatt. Eluttaget är strömlöst. Anslut produkten till ett an‐ nat eluttag. Kontakta en behörig elektriker. Produkten bullrar.
 • Page 70 Problem Möjlig orsak Åtgärd Det har bildats för mycket Locket är inte ordentligt Kontrollera att locket går frost och is. stängt eller så är packning‐ att stänga ordentligt och en deformerad/smutsig. att tätningarna inte är ska‐ dade eller smutsiga.
 • Page 71: Tekniska Data

  SVENSKA 11. TEKNISKA DATA Tempera‐ Nätspän‐ Höjd Bredd Djup Frekvens turök‐ ning Modell ningstid Volt Timmar LCB1AF1 230-240 LCB1AF1 230-240 LCB3LE2 230-240 LCB3LF20 230-240 LCB3LF26 230-240 LCB3LE3 1120 230-240 LCB3LF31 1120 230-240 LCB3LE3 1300 230-240 LCB3LF38 1300 230-240 LCB3LE2 230-240 LCB3LF31 1120 230-240...
 • Page 72 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Lcb1af14w0 lcb3lf20w0Lcb3lf26w0