Electrolux LTB1AE24W0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

LTB1AE24W0
LTB1AE24X0
LTB1AF24X0
LTB1AF24W0
LTB1AF24W1
DA
Køle-/fryseskab
EN
Fridge Freezer
FI
Jääpakastin
NO
Kombiskap
SV
Kyl-frys
Brugsanvisning
User Manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
22
41
61
81

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux LTB1AE24W0

 • Page 1 LTB1AE24W0 LTB1AE24X0 LTB1AF24X0 LTB1AF24W0 LTB1AF24W1 Køle-/fryseskab Brugsanvisning Fridge Freezer User Manual Jääpakastin Käyttöohje Kombiskap Bruksanvisning Kyl-frys Bruksanvisning...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER............20 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.
 • Page 3 DANSK eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt • af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på...
 • Page 4: Sikkerhedsanvisninger

  – køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andet mad. ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk • gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
 • Page 5 DANSK • Sørg for, at luften kan cirkulere • Sæt først netstikket i stikkontakten omkring apparatet. ved installationens afslutning. Sørg • Vent mindst 4 timer, inden du slutter for, at der er adgang til elstikket efter apparatet til strømforsyningen efter installationen.
 • Page 6: Installation

  • Pak madvaren ind i apparatet. Brug kun originale fødekontaktmateriale, inden den reservedele. lægges i fryseren. • Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en 2.4 Indvendig belysning ikke-faglig, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og ADVARSEL! vil muligvis ugyldiggøre garantien.
 • Page 7 DANSK 3.1 Mål Samlede mål Samlet plads påkrævet under brug 1434 1534 1123 1) apparatets højde, bredde og dybde uden 1) apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget og fødderne håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølende luft, samt den nødvendige plads for at lågen kan åbnes til Påkrævet plads under brug den minimale vinkel, som gør det muligt at...
 • Page 8 Sørg for, at luft kan cirkulere frit FORSIGTIG! omkring bagsiden af skabet. Hvis du installerer apparatet Hvis apparatet skal stå under et ved siden af en væg, bedes overskab, skal den minimale afstand du se afsnittet "Mål" for at mellem apparatets topplade og forstå...
 • Page 9 DANSK 3.6 Vending af dør mister skiverne, der kan sidde fast på lågen. ADVARSEL! 6. Løsn skruen (B) og "stopblokken" Inden der udføres nogen (A), og skru dem på den modsatte form for arbejde på side af lågen. apparatet, skal stikket altid tages ud af kontakten.
 • Page 10 11. Vip apparatet forsigtigt på en blød skumemballage eller lignende materiale for at undgå beskadigelse 16. Monter den nederste låges øverste af apparatets bagside og gulvet. hul på den midterste hængselstap. 12. Fjern begge justerbare fødder, og Spænd skruerne.
 • Page 11: Betjening

  DANSK 4. BETJENING 4.1 Kontrolpanel °C 3sec 1. Temperaturindikator 3. Kontrolknap 2. Super Freeze-lampe 4.2 Aktivering 4.5 Super Freeze-funktion Sæt stikket i stikkontakten. Super Freeze bruges til at udføre forhåndsfrysning og lynfrysning i 4.3 Deaktivering frysersekvens. Denne funktion bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og For at slukke for apparatet skal du først hindrer samtidig opvarmning af allerede...
 • Page 12 5.4 Nedfrysning af friske 1. Hold den venstre side af hylden. 2. Løft den højre side af hylden, indtil madvarer den kommer fri fra fastgørelsesenheden. Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
 • Page 13: Råd Og Tips

  DANSK 5.7 Isterningbakke 1. Fyld vand i isterningebakkerne. 2. Sæt dem i fryseren. Apparatet har en eller flere bakker til isterninger. Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af frostrummet. 6. RÅD OG TIPS 6.1 Energisparetips • For mere effektiv nedfrysning og optøning skal maden deles op i små...
 • Page 14 • For passende opbevaring bedes du forhold, og optøningen er muligvis se madens holdbarhed på mærkaten allerede gået i gang. på madvarens emballage. • Med henblik på at begrænse • Det er vigtigt at pakke mad ind på en optøningen bør du købe frosne varer...
 • Page 15: Vedligeholdelse Og Rengøring

  DANSK 6.6 Råd om køling af friske 6.7 Råd om køling af madvarer madvarer • Kød (alle slags): pakkes ind i passende emballage og lægges på • God temperaturindstilling, der sikrer, glashylden over grøntsagsskuffen. at opbevaring af friske madvarer er Opbevar kød i højst 1-2 dage.
 • Page 16: Fejlfinding

  7.4 Afrimning af apparatet 3. Fjern isterningebakken. 4. Lad lågen stå åben. Beskyt gulvet FORSIGTIG! mod afrimningsvandet, f.eks. med en Brug aldrig skarpe klud eller en flad beholder. metalgenstande til at skrabe 5. Sæt evt. en grydefuld varmt vand i rim af fryseren.
 • Page 17 DANSK 8.1 Hvis noget går galt Problem Mulige årsager Opløsning Apparatet virker ikke. Der er slukket for appara‐ Tænd for køleskabet. tet. Stikket er ikke sat rigtigt i Sæt stikket helt ind i stik‐ stikkontakten. kontakten. Der er ingen strøm i stik‐ Prøv at tilslutte et andet kontakten.
 • Page 18 Problem Mulige årsager Opløsning Der er for meget rim og is. Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐ gen". Lågepakningen er defekt Se afsnittet "Lukning af lå‐ eller snavset. gen". Madvarerne er ikke pakket Pak madvarerne rigtigt ind.
 • Page 19 DANSK Problem Mulige årsager Opløsning Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐ gen". Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned for høj. til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Der er lagt for store mæng‐ Læg færre madvarer i ad der madvarer i på...
 • Page 20: Støj

  9. STØJ SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TEKNISKE DATA De tekniske specifikationer fremgår af Det er også muligt at finde de samme typeskiltet indvendig i skabet samt af oplysninger i EPREL ved hjælp af linket https://eprel.ec.europa.eu og energimærket.
 • Page 21 DANSK 12. MILJØHENSYN Kasser ikke apparater, der er mærket Genbrug materialer med symbolet med symbolet , sammen med Anbring emballagematerialet i passende husholdningsaffaldet. Lever produktet beholdere til genbrug. Hjælp med at tilbage til din lokale genbrugsplads eller beskytte miljøet og menneskelig kontakt din kommune.
 • Page 22: Safety Information

  11. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES............40 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 23 ENGLISH of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a...
 • Page 24: Safety Instructions

  – refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food. WARNING: Keep ventilation openings, in the • appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
 • Page 25 ENGLISH 2.3 Use door), remove the plug from the power socket. • Do not install the appliance close to WARNING! radiators or cookers, ovens or hobs. Risk of injury, burns, electric • Do not expose the appliance to the shock or fire. rain.
 • Page 26: Installation

  They are not...
 • Page 27 ENGLISH 3.1 Dimensions Overall dimensions Overall space required in use 1434 1534 1123 1) the height, width and depth of the appli‐ 1) the height, width and depth of the appli‐ ance without the handle and feet ance including the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air, plus the space necessary to allow door Space required in use...
 • Page 28 CAUTION! the cabinet. If you install the appliance To ensure best performance, if the next to a wall, refer to the appliance is positioned below an "Dimensions" section to overhanging wall unit, the minimum...
 • Page 29 ENGLISH 3.6 Door reversibility 6. Unscrew the screw (B) and the "stop block" (A) and screw them on the WARNING! opposite side of the door. Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket. Empty the appliance. 1.
 • Page 30 11. Tilt the appliance carefully on a soft foam packaging or similar material to avoid any damage to the back of the 16. Fit the upper hole of the lower door appliance and the floor. on the middle hinge pin. Tighten the 12.
 • Page 31: Operation

  ENGLISH 4. OPERATION 4.1 Control panel °C 3sec 1. Temperature indicator 3. Control button 2. Super Freeze indicator 4.2 Switching on 4.5 Super Freeze function Insert the plug into the wall socket. The Super Freeze is used to perform pre-freezing and fast freezing in 4.3 Switching off sequence of Freezer compartment.
 • Page 32 5.1 Removing and installing the 5.4 Freezing fresh food door shelf The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen To remove the door shelf: and deep-frozen food for a long time. 1. Hold the left side of the shelf.
 • Page 33: Hints And Tips

  ENGLISH 1. Fill the ice-cube trays with water Do not use metallic 2. Put them in the freezer compartment. instruments to remove the trays from the freezer. 6. HINTS AND TIPS 6.1 Hints for energy saving • The food should be fresh when being frozen to preserve good quality.
 • Page 34 If the package is swollen • If food has defrosted even partially, do or wet, it might have not been stored not re-freeze it. Consume it as soon in the optimal conditions and as possible. defrosting may have already started.
 • Page 35: Care And Cleaning

  ENGLISH • Do not insert hot food inside the • It is advisable not to keep the exotic appliance. Make sure it has cooled fruits like bananas, mangos, papayas down at room temperature before etc. in the refrigerator. inserting it. •...
 • Page 36: Troubleshooting

  Defrost the freezer compartment when the freezer compartment. In addition, the frost layer reaches a thickness of remove pieces of ice that break away about 3-5 mm. before defrosting is complete. 6. When defrosting is complete, dry the To defrost freezer compartment: interior thoroughly.
 • Page 37 ENGLISH Problem Possible cause Solution Many food products were Wait a few hours and then put in at the same time. check the temperature again. The room temperature is Refer to "Installation" chap‐ too high. ter. Food products placed in Allow food products to cool the appliance were too to room temperature be‐...
 • Page 38 Problem Possible cause Solution Water flows on the rear During the automatic de‐ This is correct. Dry the wa‐ plate of the refrigerator. frosting process, frost ter with a soft cloth. melts on the rear plate. There is too much con‐...
 • Page 39: Noises

  ENGLISH Problem Possible cause Solution The Super Freeze function Refer to "Super Freeze is switched on. function" section. There is no cold air circula‐ Make sure that there is tion in the appliance. cold air circulation in the appliance. Refer to "Hints and Tips"...
 • Page 40: Technical Data

  10. TECHNICAL DATA The technical information is situated in It is also possible to find the same the rating plate on the internal side of the information in EPREL using the link https://eprel.ec.europa.eu and the model appliance and on the energy label.
 • Page 41: Turvallisuustiedot

  10. TEKNISET TIEDOT..................59 11. TIETOJA TESTILAITOKSELLE..............59 SINUN PARHAAKSESI Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
 • Page 42 Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset • henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat...
 • Page 43: Turvallisuusohjeet

  SUOMI elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja – saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa – astioissa jääkaapissa, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin. VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen • syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
 • Page 44 • Odota vähintään 4 tuntia ennen • Älä vedä virtajohdosta pistoketta laitteen kytkemistä sähköverkkoon irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. ensimmäisen asennuksen tai oven 2.3 Käyttö avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin VAROITUS! kompressoriin. Henkilövahinkojen, • Irrota pistoke sähköverkosta aina palovammojen tai ennen laitteen käsittelyä...
 • Page 45: Asennus

  SUOMI • Lisätietoa tämän tuotteen sisällä korjaukset voivat aiheuttaa olevista lampuista sekä erikseen vaaratilanteita ja mitätöidä takuun. myytävistä varalampuista: Kyseiset • Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7 lamput on suunniteltu kestämään vuoden ajan mallin tuotannon kodinkoneissa vaativia fyysisiä lopettamisesta: termostaatit, olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, lämpötila-anturit, piirilevyt, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen valonlähteet, ovenkahvat, oven...
 • Page 46 3.1 Mitat Kokonaismitat Käytön vaatima kokonaistila 1434 1534 1123 1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman 1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva kahvaa ja jalkoja mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman va‐ paaseen kiertoon vaadittu tila ja oven vä‐ himmäiskulmaan avaamisen vaatima tila Käytön vaatima tila...
 • Page 47 SUOMI Jos laite sijoitetaan keittiökaapin HUOMIO! alapuolelle, vähimmäisetäisyys tulee Jos laite asennetaan seinän säilyttää laitteen yläreunaan parhaan viereen, katso ”Mitat”- suorituskyvyn varmistamiseksi. kohdasta laitteen Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin ovisaranoilla varustetun välttää sijoittamasta laitetta sivun ja seinän välinen kalustekaapin alapuolelle. Laitteen vähimmäisetäisyys, jotta ovi alaosassa olevan yhden tai useamman voidaan avata riittävästi...
 • Page 48 3.6 Oven kätisyyden 6. Irrota ruuvi (B) ja "pysäytyskappale" (A) ja ruuvaa ne oven vastakkaiselle vaihtaminen puolelle. VAROITUS! Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin aloitat mitään toimenpiteitä. Tyhjennä laite. 1. Tarkista, että laite on pystyssä kohtisuorassa. 7. Ruuvaa auki oven keskisaranan 2.
 • Page 49 SUOMI 11. Kallista laite varoen pehmeän 16. Asenna alaoven yläreikä vaahtopakkauksen tai vastaavan keskisaranan tappiin. Kiristä ruuvit. materiaalin päälle, jotta laitteen 17. Asenna yläovi asettamalla oven takaosaan ja lattiaan ei tulisi alareikä keskisaranan tappiin. vaurioita. 12. Poista molemmat säädettävät jalat ja irrota alasaranan ruuvit.
 • Page 50: Käyttö

  4. KÄYTTÖ 4.1 Käyttöpaneeli °C 3sec 1. Lämpötilan merkkivalo 3. Säätöpainike 2. Super Freeze -merkkivalo 4.2 Laitteen kytkeminen toimintajaksoilla. Tämä toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden toimintaan pakastumista suojaten samalla jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä. Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Kun pakastat tuoretta 4.3 Laitteen kytkeminen pois...
 • Page 51: Päivittäinen Käyttö

  SUOMI 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 5.3 Vihanneslaatikko VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat Laitteen alaosassa on erityinen laatikko luvut. hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen. 5.1 Ovihyllyn irrottaminen ja 5.4 Tuoreiden elintarvikkeiden asentaminen pakastaminen Ovihyllyn irrottaminen: Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä 1. Pidä kiinni hyllyn vasemmasta valmispakasteiden pitkäaikaiseen puolesta.
 • Page 52: Vihjeitä Ja Neuvoja

  Pienempiä paloja voidaan kypsentää Älä käytä apuna metallisia myös jäisinä suoraan pakastimesta välineitä ottaessasi otettuna. Kypsennys kestää tässä jääpalatarjottimet pois tapauksessa pitempään. pakastimesta. 5.7 Jääpalatarjotin 1. Täytä jääpalatarjottimet vedellä. 2. Aseta ne pakastinosastoon. Laitteen mukana toimitetaan yksi tai useampi jääpalatarjotin.
 • Page 53 SUOMI • Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa välttämättä säilytetty optimaalisissa vapaan ilmankierron olosuhteissa ja se voi olla jo osittain mahdollistamiseksi. sulanut. • Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden • Jotta pakasteiden sulaminen pakkausmerkinnöistä. vältettäisiin, hae pakasteet vasta • Elintarvikkeet on tärkeää pakata niin, ruokaostoksien lopussa ja kuljeta ne että...
 • Page 54: Hoito Ja Puhdistus

  6.6 Tuoreiden elintarvikkeiden 6.7 Elintarvikkeiden säilytys säilytys • Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan pakkaukseen ja laita se • Hyvä lämpötila-asetus tuoreiden vihanneslaatikon päällä olevalle elintarvikkeiden säilyttämiseen on lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan korkeintaan +4 °C. 1-2 päivää. Korkeampi laitteen lämpötila-asetus •...
 • Page 55: Vianmääritys

  SUOMI 7.4 Laitteen sulattaminen 3. Poista jääkuutioastia. 4. Jätä ovi auki. Suojaa lattia valuvalta HUOMIO! vedeltä (esim. pyyhkeellä tai Älä koskaan käytä teräviä matalalla astialla). metalliesineitä huurteen 5. Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla poistamisessa lämmintä vettä sisältävän astian höyrystimestä, sillä se voi pakastimen sisään.
 • Page 56 8.1 Käyttöhäiriöt Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laite ei toimi lainkaan. Virta on katkaistu laittees‐ Kytke laitteeseen virta. Pistoke ei ole kunnolla kiin‐ Kiinnitä pistoke oikein pis‐ ni pistorasiassa. torasiaan. Pistorasiaan ei tule jänni‐ Kokeile kytkemällä pistora‐ tettä. siaan jokin toinen sähkölai‐...
 • Page 57 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laitteessa on liikaa huur‐ Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta ”Oven retta ja jäätä. sulkeminen”. Tiiviste on vioittunut tai li‐ Lue ohjeet kohdasta ”Oven kainen. sulkeminen”. Elintarvikkeita ei ole pakat‐ Pakkaa ruoat oikein. tu kunnolla.
 • Page 58 Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laitteen lämpötila on liian Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeam‐ alhainen tai korkea. oikein. maksi/alhaisemmaksi. Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta ”Oven sulkeminen”. Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpöti‐...
 • Page 59: Äänet

  SUOMI 9. ÄÄNET SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot on merkitty laitteen Joitakin tietoja on saatavilla myös https:// sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja EPREL:issä käyttämällä linkkiä eprel.ec.europa.eu sekä laitteen energiatarraan. arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja Laitteen mukana toimitetun tuotenumeroa.
 • Page 60 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä se asianmukaiseen kierrätysastiaan. paikalliseen viranomaiseen. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä...
 • Page 61: Sikkerhetsinformasjon

  11. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER........... 79 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på...
 • Page 62 Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse. 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og • oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får...
 • Page 63: Sikkerhetsanvisninger

  NORSK oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i – kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt med, eller drypper på, annen mat. ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets • kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer. ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller •...
 • Page 64 2.3 Bruk strømforsyningen. Dette påser at oljen renner tilbake til kompressoren. • Før du gjør noe med apparatet (for ADVARSEL! eksempel reversering av døren), fjern Fare for skade, brannskader, støpselet fra stikkontakten. elektrisk støt eller brann. • Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
 • Page 65: Montering

  NORSK temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller • Følgende reservedeler vil være er ment å signalisere informasjon om tilgjengelige i 7 år etter at modellen er produktets driftsstatus. De er ikke avviklet: termostater, ment å brukes i andre bruksområder temperatursensorer, kretskort, og egner seg ikke til rombelysning. lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver.
 • Page 66 3.1 Dimensjoner Generelle dimensjoner Samlet plass som kreves ved bruk 1434 1534 1123 1) høyden, bredden og dybden på produk‐ 1) høyden, bredden og dybden på produk‐ tet uten håndtak og føtter tet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft, pluss den plassen som er nødvendig for å...
 • Page 67 NORSK sollys. Pass på at luften kan sirkulere fritt FORSIKTIG! rundt baksiden av kabinettet. Hvis du installerer produktet For å oppnå best ytelse når produktet er ved siden av en vegg, må du plassert under et overskap, må minste se avsnittet "Dimensjoner" avstanden mellom toppen av skapet for å...
 • Page 68 5. Løft den øvre døren forsiktig fra den 3.6 Omhengsling av døren midtre hengselen for å fjerne den. Plasser den øvre døren på det myke ADVARSEL! underlaget. Vær forsiktig så du ikke Før du begynner ethvert mister skiver som kan feste seg til arbeid, må...
 • Page 69 NORSK 9. Skru ut skruen (B) og "stoppblokken" (A) og skru dem på motsatt side av døren. 15. Installer den midtre hengselen på venstre side av produktet ved å 10. Fjern hulldekslene på den midtre reversere dens opprinnelige posisjon. hengselen og sett dem i hullene på motsatt side.
 • Page 70: Bruk

  Installer dørutstyret. Vent minst 4 timer før du kobler produktet til strømforsyningen. 4. BRUK 4.1 Kontrollpanel °C 3sec 1. Temperaturindikator 3. Kontrollknapp 2. Super Freeze-indikator 4.2 Slik slår du på produktet • mengde mat som oppbevares, • produktets plassering.
 • Page 71: Daglig Bruk

  NORSK For å aktivere funksjonen Super Freeze Du kan bare deaktivere Super Freeze- trykker og holder kontrollknappen inne i 3 funksjonen før den automatiske slutten sekunder. Super Freeze-indikatoren ved å trykke på og holde inne blinker. kontrollknappen i 3 sekunder. Super Freeze-indikatoren slås av.
 • Page 72: Råd Og Tips

  FORSIKTIG! tid du har til rådighet. Dersom det oppstår utilsiktet Små stykker kan også tilberedes mens tining, f.eks. på grunn av de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I strømbrudd, og hvis så...
 • Page 73 NORSK 6.4 Handletips • Ikke spis isterninger, vannis eller iskrem like etter at du har tatt dem ut Etter dagligvarehandel: av fryseren. Risiko for frostbitt. • Ikke frys ting mat. Hvis maten er tint, • Forsikre deg om at emballasjen ikke koker, avkjøler og fryser du den.
 • Page 74: Stell Og Rengjøring

  6.6 Tips til kjøling av ferske glasshyllen over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager. matvarer • Frukt og grønnsaker: vask godt (fjern jorden) og plasser i en spesiell skuff • En god temperaturinnstilling som (grønnsaksskuff). sikrer konservering av fersk mat er en •...
 • Page 75: Feilsøking

  NORSK 3. Skyll og tørk grundig. 3. Ta ut isbrettet. 4. La døren stå åpen. Beskytt gulvet 7.4 Avtining av maskinen mot avrimingsvannet f.eks. med en klut eller et flatt kar. FORSIKTIG! 5. Sett en bolle med varmt vann inn i Ikke bruk skarpe fryseren for å...
 • Page 76 8.1 Hva må gjøres, hvis ... Problem Mulig årsak Løsning Produktet fungerer ikke. Produktet er slått av. Slå på produktet. Støpselet sitter ikke or‐ Sett støpselet ordentlig inn dentlig i stikkontakten. i stikkontakten. Stikkontakten er ikke spen‐ Koble et annet elektrisk ningsførende.
 • Page 77 NORSK Problem Mulig årsak Løsning Pakningen er deformert el‐ Se avsnittet "Lukke døren". ler skitten. Matvarene er ikke pakket Pakk maten bedre inn. skikkelig inn. Temperaturen er innstilt Se kapittelet "Bruk". feil. Produktet er fullt og er satt Still inn på en høyere tem‐ til laveste temperatur.
 • Page 78 Problem Mulig årsak Løsning Matvarene har for høy tem‐ La matvarene avkjøle seg peratur. til romtemperatur før du legger til oppbevaring. Mange matvarer er lagt inn Legg færre matvarer inn i i produktet samtidig. produktet på samme tid. Tykkelsen til frosten er Avrim produktet.
 • Page 79: Støy

  NORSK 9. STØY SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TEKNISKE DATA Tekniske data finner du på typeskiltet til dokumenter som fulgte med dette høyre utvendig på produktet, på den produktet. innvendige siden av produktet og på Det er også mulig å finne den samme energietiketten.
 • Page 80 12. BESKYTTELSE AV MILJØET Resirkuler materialer som er merket med sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor symbolet . Legg emballasjen i riktige tilsvarende produkt selges eller på beholdere for å resirkulere det. Bidrar til miljøstasjonen i kommunen. Kontakt å...
 • Page 81: Säkerhetsinformation

  11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER............99 VI TÄNKER PÅ DIG Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
 • Page 82 Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder •...
 • Page 83: Säkerhetsinstruktioner

  SVENSKA förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen, – så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat. VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte • blockeras. VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller • andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
 • Page 84 2.3 Användning • Innan du utför något på produkten (t ex hänger om dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget. VARNING! • Installera inte produkten nära Risk för skador, brännskador element, spisar, ugnar eller hällar. eller elstötar föreligger.
 • Page 85: Installation

  SVENSKA driftsstatus. De är inte avsedda att modellen har slutat tillverkas: användas i andra produkter eller som termostater, temperatursensorer, rumsbelysning i hemmet. kretskort, ljuskällor, luckhandtag, luckgångjärn, brickor och korgar. 2.5 Skötsel och rengöring Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för VARNING! professionella reparatörer och att inte Risk för personskador och...
 • Page 86 3.1 Mått Utrymme som krävs vid använd‐ Generella mått ning 1434 1534 1123 1) höjd, bredd och djup utan handtag och 1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget, fötter plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluften, plus det utrymme som krävs Utrymme som krävs vid använd‐...
 • Page 87 SVENSKA direkt solljus. Se till att luft kan cirkulera FÖRSIKTIGHET! fritt runt produktens baksida. Om produkten installeras För att få bästa effekt om produkten intill en vägg, se avsnittet för placeras under en överhängande "Mått" för att förstå hur väggenhet, måste minimiavståndet minsta avstånd mellan mellan skåpets översida och väggen och den sida av...
 • Page 88 3.6 Omhängning av dörr 6. Skruva loss skruven (B) och "stoppblocket" (A) och skruva dit dem VARNING! på motsatt sida av dörren. Dra ur stickkontakten från eluttaget innan du påbörjar arbetet. Töm produkten. 1. Se till att produkten står upprätt.
 • Page 89 SVENSKA 11. Lägg försiktigt ner produkten på en mjuk skumförpackning eller liknande material för att undvika skador på 16. Montera det övre hålet på den nedre baksidan av produkten och golvet. dörren på det mellersta 12. Ta bort båda justerbara fötterna och gångjärnstiftet.
 • Page 90: Användning

  4. ANVÄNDNING 4.1 Kontrollpanel °C 3sec 1. Temperaturindikator 3. Kontrollknapp 2. Super Freeze-indikator 4.2 Slå på här funktionen accelererar infrysningen av färska livsmedel och skyddar på Sätt i stickkontakten i eluttaget. samma gång maten som redan frysts från att bli för varm.
 • Page 91: Daglig Användning

  SVENSKA 5. DAGLIG ANVÄNDNING 5.3 Grönsakslåda VARNING! Se säkerhetsavsnitten. Det finns en särskild låda längst ner som är lämplig för förvaring av frukt och 5.1 Borttagning och montering grönsaker. av dörrhyllan 5.4 Infrysning av färska Ta bort dörrhyllan: livsmedel 1. Håll i hyllans väntra sida. Produkten är lämplig för infrysning av 2.
 • Page 92: Råd Och Tips

  Tillagningen tar i detta fall dock Använd inga lite längre tid. metallinstrument för att plocka ut brickorna ur frysen. 5.7 Isbitsbricka 1. Fyll isbitsbrickan med vatten Denna hushållsapparat är utrustad med 2. Sätt in dem i frysfacket. en eller flera brickor för tillverkning av isbitar.
 • Page 93 SVENSKA 6.4 Shoppingtips transportera dem i en termisk och isolerad kylväska. När du har handlat mat: • Lägg omedelbart in den frysta maten i frysen när du har kommit tillbaka från • Se till att förpackningen är hel - butiken. annars kan maten bli dålig.
 • Page 94: Skötsel Och Rengöring

  • För att undvika korskontaminering • Exotiska frukter som banan, mango, mellan kokt och rå mat, täck den papaya etc. ska helst inte förvaras i kokta maten och separera den från kylen. den råa maten. • Grönsaker som tomater, potatis, lök •...
 • Page 95: Felsökning

  SVENSKA 7.4 Avfrostning av produkten 3. Ta bort isbrickan. 4. Låt frysdörren stå öppen. Skydda FÖRSIKTIGHET! golvet med en trasa eller en plan Använd aldrig vassa bricka om avfrostningsvatten skulle metallverktyg för att skrapa rinna ut på golvet. av frost från evaporatorn, 5.
 • Page 96 8.1 Om produkten inte fungerar ... Problem Möjlig orsak Åtgärd Produkten fungerar inte. Produkten är avstängd. Slå på produkten. Stickkontakten sitter inte Sätt i stickkontakten or‐ ordentligt i eluttaget. dentligt i eluttaget. Eluttaget är strömlöst. Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget.
 • Page 97 SVENSKA Problem Möjlig orsak Åtgärd Matvaror är inte ordentligt Förpacka matvarorna or‐ förpackade. dentligt. Temperaturen är felaktigt Se kapitlet "Drift". inställd. Produkten är full med livs‐ Ställ in en högre tempera‐ medel och är inställd på tur. Se kapitlet "Drift". den lägsta temperaturen.
 • Page 98 Problem Möjlig orsak Åtgärd Matvarornas temperatur är Låt matvarornas tempera‐ för hög. tur sjunka till rumstempera‐ tur innan du lägger in dem. Många matvaror har lagts Lägg in färre matvaror för in för förvaring samtidigt. förvaring samtidigt. Frosten är tjockare än 4-5 Avfrosta produkten.
 • Page 99: Buller

  SVENSKA 9. BULLER SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TEKNISKA DATA Den tekniska informationen anges på Det går också att hitta samma https:// typskylten som sitter inne i produkten information i EPREL med länken eprel.ec.europa.eu och modellnamnet samt på energimärkningsetiketten. och produktnumret som du hittar på...
 • Page 100 12. MILJÖSKYDD produkter märkta med symbolen Återvinn material med symbolen hushållsavfallet. Lämna in produkten på Återvinn förpackningen genom att närmaste återvinningsstation eller placera den i lämpligt kärl. Bidra till att kontakta kommunkontoret. skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och...
 • Page 104 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Ltb1ae24x0Ltb1af24x0Ltb1af24w0Ltb1af24w1