Silvercrest SLA 4.2 B2 Operation And Safety Notes
Silvercrest SLA 4.2 B2 Operation And Safety Notes

Silvercrest SLA 4.2 B2 Operation And Safety Notes

In-car charging adaptor with usb ports
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

IN-CAR CHARGING
ADAPTOR WITH
USB PORTS
SLA 4.2 B2
IN-CAR CHARGING
ADAPTOR WITH
USB PORTS
Operation and Safety Notes
NABÍJECÍ ADAPTÉR DO
MOTOROVÝCH
VOZIDEL S USB
PŘÍPOJKAMI
Návod k použití a bezpečnostní pokyny
AUTOADAPTÉR S USB
PRÍPOJKAMI
Poznámky týkajúce sa používania a
bezpečnosti
KFZ-LADEADAPTER MIT
USB-ANSCHLÜSSEN
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 289888

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SLA 4.2 B2

 • Page 1 IN-CAR CHARGING ADAPTOR WITH USB PORTS SLA 4.2 B2 IN-CAR CHARGING ADAPTOR WITH USB PORTS Operation and Safety Notes NABÍJECÍ ADAPTÉR DO MOTOROVÝCH VOZIDEL S USB PŘÍPOJKAMI Návod k použití a bezpečnostní pokyny AUTOADAPTÉR S USB PRÍPOJKAMI Poznámky týkajúce sa používania a bezpečnosti...
 • Page 2 Operation and Safety Notes Page Návod k použití a bezpečnostní pokyny Stránka 13 Poznámky týkajúce sa používania a bezpečnosti Strana 22 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 3 HG01710A...
 • Page 4: Table Of Contents

  Introduction .....Page 5 Intended use ....Page 5 Description of parts ..Page 6 Technical Data ....Page 6 Scope of delivery ..Page 7 Safety notes ....Page 7 Start-up .......Page 8 Cleaning and Care ........Page 10 Disposal ......Page 10 Warranty ....Page 11...
 • Page 5: Introduction

  IN-CAR CHARGING ADAPTOR WITH USB PORTS Introduction We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal.
 • Page 6: Description Of Parts

  The product can be used in a normal car socket that provides the rating given under “Technical Data“. The product is not intended for commercial use. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than for the intended purpose.
 • Page 7: Scope Of Delivery

  Max. output current: 4.8 A Operating temperature: 0–25 °C Scope of delivery 1 Car adapter with 2 USB ports 1 Set of operating instructions Safety notes PLEASE READ THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! Check the product for damage before use.
 • Page 8: Start-Up

  shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Do not expose the product to direct sunlight or moisture. Only plug the product into car sockets that are easily accessible, so that you can unplug it easily in case of an emergency.
 • Page 9 the USB-adapter receives current. Connect the device that should be charged with the USB- adapter by plugging its USB-plug into the USB-socket IMPORTANT! You can leave the motor on or off when using the product. Be aware that the battery of car might become low because the product still consumes power when the motor is off.
 • Page 10: Cleaning And Care

  Cleaning and Care Always unplug the product from the socket before cleaning! Use a dry, soft and lint-free cloth for cleaning and care. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.
 • Page 11: Warranty

  Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste.
 • Page 12 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location.
 • Page 13 Úvod ......Stránka 14 Zamýšlené použití ..Stránka 14 Popis součástí .... Stránka 15 Technické údaje ..Stránka 15 Obsah balení .... Stránka 16 Bezpečnostní pokyny ....Stránka 16 Uvedení do provozu ....Stránka 17 Čištění a údržba ..... Stránka 18 Likvidace ....
 • Page 14: Úvod

  NABÍJECÍ ADAPTÉR DO MOTOROVÝCH VOZIDEL S USB PŘÍPOJKAMI Úvod Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny.
 • Page 15: Popis Součástí

  udaným v kapitole „Technické údaje“. Tento výrobek není určen pro komerční použití. Za škody způsobené použitím k nestanovenému účelu výrobce neručí. E-značka je evropská značka shody pro automobilový průmysl a označuje, že byly provedeny nezbytné testy a že je zaručen typ- schválení...
 • Page 16: Obsah Balení

  Obsah baleni 1 nabíjecí adaptér do motorových vozidel se 2 USB přípojkami 1 návod k obsluze Bezpečnostní pokyny PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! UCHOVÁVEJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ! Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozený. Poškozený výrobek v žádném případě...
 • Page 17: Uvedení Do Provozu

  Nevystavujte výrobek přímému slunci ani vlhkosti. Tento výrobek připojte pouze k dobře přístupné automobilové elektrické zásuvce, od které lze výrobek v případě nouze snadno odpojit. Uvedení do provozu UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ! Tento USB adaptér připojujte pouze ke spotřebičům, které nevyžadují více než 4800 mA (= 4,8 A).
 • Page 18: Čištění A Údržba

  na USB adaptéru. DŮLEŽITÉ! Při používání tohoto výrobku můžete nechat motor spuštěný nebo jej vypnout. Nezapomeňte, že když je motor vypnutý, výrobek stále odebírá energii a autobaterie se může vybít. Pokud nemáte v úmyslu nabíjet váš mobil, tento výrobek zcela odpojte od zdroje napájení.
 • Page 19: Likvidace

  Likvidace Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů. Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky. Výrobek a obalové...
 • Page 20: Záruka

  likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce. Záruka Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci.
 • Page 21 poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu. Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.
 • Page 22 Úvod ......Strana 23 Určené použitie ..Strana 23 Popis jednotlivých častí ......Strana 24 Technické údaje ..Strana 24 Obsah dodávky ..Strana 25 Bezpečnostné poznámky ..... Strana 25 Spustenie ....Strana 26 Čistenie a starostlivosť ..Strana 28 Likvidácia ....
 • Page 23: Úvod

  AUTOADAPTÉR S USB PRÍPOJKAMI Úvod Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhe a bezpečnosti.
 • Page 24: Popis Jednotlivých

  Výrobok je možné používať v bežnej zásuvke automobilu, ktorá spĺňa menovité parametre uvedené v časti „Technické údaje“. Výrobok nie je určený na komerčné používanie. Výrobca nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody spôsobené akýmkoľvek iným použitím ako je určený účel. E-mark je európska značka zhody pre automobilový...
 • Page 25: Obsah Dodávky

  Max. výstupný prúd: 4,8 A Prevádzková teplota: 0 – 25 °C Obsah dodávky 1 autoadaptér s 2 portmi USB 1 návod na používanie Bezpečnostné poznámky PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY! TIETO POKYNY UCHOVÁVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE! Pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené.
 • Page 26: Spustenie

  bezpečným spôsobom a pokiaľ rozumejú rizikám spojeným s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru. Zariadenie nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného svetla či vlhkosti. Zariadenie pripájajte len k automobilovým zásuvkám, ktoré...
 • Page 27 automobilovej zásuvke. Kontrolka uvádza, že sa do adaptéra USB privádza prúd. Pripojte zariadenie, ktoré by sa malo nabíjať pomocou adaptéra USB, a to pripojením jeho zástrčky USB k zásuvke DÔLEŽITÉ! Keď používate toto zariadenie, môžete nechať motor zapnutý alebo vypnutý. Vezmite na vedomie, že sa batéria vozidla môže takmer úplne vybiť, lebo zariadenie aj naďalej...
 • Page 28: Čistenie A Starostlivosť

  Čistenie a starostlivosť Pred čistením vždy odpojte zariadenie od zásuvky! Na čistenie a starostlivosť používajte suchú, mäkkú handričku bez uvoľňovania vlákien. Likvidácia Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach. Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú...
 • Page 29 Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie odpadu. Triman-Logo platí iba pre Francúzsko. O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe. Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na od-bornú...
 • Page 30: Záruka

  Záruka Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené. Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú...
 • Page 31 Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériach alebo častiach, ktoré...
 • Page 32 Einleitung ....Seite 33 Bestimmungsgemäße Verwendung ....Seite 33 Teilebeschreibung ..Seite 34 Technische Daten ..Seite 35 Lieferumfang ....Seite 35 Sicherheits- hinweise .....Seite 35 Inbetriebnahme ..Seite 37 Reinigung und Pflege ....Seite 38 Entsorgung ....Seite 39 Garantie .....Seite 40 32 DE/AT/CH...
 • Page 33: Einleitung

  KFZ-LADEADAPTER MIT USB-ANSCHLÜSSEN Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Page 34: Teilebeschreibung

  beträgt der maximale Ausgangsstrom je USB-Anschluss 2,4 A. Das Produkt kann an einem normalen KFZ-Anschluss angeschlossen werden, der die Angaben unter „Technische Daten“ erfüllt. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
 • Page 35: Technische Daten

  Technische Daten Eingangsspannung: 12 / 24 V (Gleichstrom) Ausgangsspannung: 5 V (Gleichstrom) max. 2,4 A (je Anschluss) Max. Ausgangsstrom: 4,8 A Betriebstemperatur: 0–25 °C Lieferumfang 1 KFZ-Ladeadapter mit 2 USB-Anschlüssen 1 Bedienungsanleitung Sicherheits- hinweise VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! Kontrollieren Sie das Produkt...
 • Page 36 Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
 • Page 37: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme ACHTUNG! ÜBERHITZUNGSGEFAHR! Verbinden Sie den USB- Adapter nur mit Geräten, die nicht mehr als 4800 mA (= 4,8 A) benötigen ACHTUNG! Wenn Sie den USB-Adapter unter maximaler Last verwenden, könnte es heiß werden. Dies ist unter dieser Bedingung normal, der USB-Adapter nutzt mehr Strom und erzeugt daher mehr Hitze.
 • Page 38: Reinigung Und Pflege

  lediglich, dass die Autobatterie entladen werden kann, weil das Produkt im Standby Modus Strom aufnimmt, auch wenn der Motor ausgeschaltet ist. Trennen Sie aus diesem Grund das Produkt nach der Nutzung vollständig von der Stromversorgung. Achtung: Schalten Sie während des Ladevorgangs auf keinen Fall die Zündung ein oder aus, da dies zu Schwankungen oder Spitzen in der...
 • Page 39: Entsorgung

  Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein trockenes, weiches, fusselfreies Tuch. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 - 7: Kunststoffe / 20 - 22: Papier und...
 • Page 40: Garantie

  erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
 • Page 41 Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl –...
 • Page 42 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG01710A Version: 10 / 2017 IAN 289888...

This manual is also suitable for:

Hg01710a289888

Table of Contents