Page of 56
Download Print This PagePrint Bookmark Comment

Zanussi ZKT 652 DX Installation And Operating Instructions Manual

Ceramic glass induction hob.
Hide thumbs
ZKT 652 DX
Glaskeramische inductie-kookplaat
Ceramic glass induction hob
l
Montage- en gebruiksaanwijzing
g
Installation and Operating Instructions

Advertising

   Related Manuals for Zanussi ZKT 652 DX

   Summary of Contents for Zanussi ZKT 652 DX

 • Page 1

  ZKT 652 DX Glaskeramische inductie-kookplaat Ceramic glass induction hob Montage- en gebruiksaanwijzing Installation and Operating Instructions...

 • Page 2

  Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaan- wijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid. Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.

 • Page 3: Table Of Contents

  Inhoud Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften ........Beschrijving van het apparaat .

 • Page 4: Gebruiksaanwijzing, Veiligheidsvoorschriften

  Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het recht op garantie vervalt. Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: – 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn – 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG –...

 • Page 5

  Veiligheid tijdens het gebruik • Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek. • Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat er risico op verbranding. • De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete appa- raatoppervlak resp.

 • Page 6: Beschrijving Van Het Apparaat, Uitrusting Kookplaat, Uitrusting Bedieningsveld

  Beschrijving van het apparaat Uitrusting kookplaat Inductie-kookzone Inductie-kookzone 2200W met Powerfunctie 2800W Uitrusting bedieningsveld Indicatie Kookstandkeuze met controlelampje Inductie-kookzone 1800 W 1400 W Bedie- ningsveld Kookzone-indicaties Timerfunctie Timer-indicatie Timer Aan/uit Vergrendeling Inductie-kookzone 1800 W met Powerfunctie 2800 W Powerfunctie...

 • Page 7: Touch-control-sensorvelden, Indicaties, Restwarmte-indicatie

  Touch-control-sensorvelden Het apparaat wordt bediend door middel van touch-control-sensorvelden. Functies worden door het aanraken van de sensorvelden gestuurd en door indicaties en akoestische signalen bevestigd. De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken. Sensorveld Aan/uit Instellingen verhogen Instellingen verlagen Timer Vergrendeling...

 • Page 8: Bediening Van Het Apparaat, Apparaat In- En Uitschakelen, Kookstand Instellen, Bedieningsveld Vergrendelen / Ontgrendelen

  De inductie-kookzones geven de voor het koken benodigde warmte, di- rect aan de onderkant van de pannen af. Het glaskeramiek wordt slechts door de retourwarmte van het kookgerei verwarmd. De koelventilator schakelt afhankelijk van de temperatuur van de elektroni- ka automatisch in en uit. Bediening van het apparaat Inductie-kookzone met daarvoor geschikte pannen gebruiken.

 • Page 9: Kinderbeveiliging Gebruiken

  Kinderbeveiliging gebruiken De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat. Kinderbeveiliging inschakelen Stap apparaat inschakelen (geen kookstand instellen) aanraken tot het signaal klinkt aanraken Apparaat wordt uitgeschakeld. Kinderbeveiliging is ingeschakeld. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld; bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief.

 • Page 10: Powerfunctie In-en Uitschakelen

  Powerfunctie in-en uitschakelen De Powerfunctie om bijvoorbeeld een grote hoeveelheid water snel aan de kook te brengen. De Powerfunctie wordt bij de kookzone links voor 8 minuten en bij de kook- zone rechts voor 5 minuten geactiveerd. Daarna schakelt de inductie-kook- zone automatisch terug naar de kookstand Inschakelen Uitschakelen...

 • Page 11: Timer Gebruiken

  Timer gebruiken Alle kookzones kunnen tegelijk een van de beide Timerfuncties gebruiken. Functie Automatische uit- schakeling Kookwekker Als een kookzone wordt uitgeschakeld, dan wordt tevens de ingestelde Ti- merfunctie uitgeschakeld. Als additioneel bij een ingestelde kookwekker bij deze kookzone een kook- stand wordt ingesteld, dan wordt de kookzone na afloop van de ingestelde tijd uitgeschakeld.

 • Page 12

  Als meerdere Timerfuncties zijn ingesteld, dan wordt na een aantal secon- den de kortste resterende tijd van alle Timerfuncties aangegeven en knip- pert het bijbehorende controlelampje. Tijd instellen Stap Bedieningsveld Kookzone selecte- lecteerde kookzone aanraken lecteerde kookzone langer dan 4 secon- den aanraken Na een paar seconden gaat het controlelampje langzamer knipperen.

 • Page 13

  Tijd wijzigen Stap Bedieningsveld kookzone selecte- van de gese- lecteerde kookzone aanraken Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer. De tijd is ingeschakeld. De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug). Resterende tijd van een kookzone aangeven Stap Bedieningsveld kookzone selecteren...

 • Page 14: Veiligheidsuitschakeling

  Veiligheidsuitschakeling Kookplaat • Als na het inschakelen van de kookplaat niet binnen ca. 10 seconden bij een kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat au- tomatisch uit. • Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat na ca. 10 seconden automatisch uit. Bedieningsveld Vochtigheid (bijv.

 • Page 15: Tips Voor Koken En Braden, Kookgerei Voor Inductie-kookzones

  Tips voor koken en braden Aanwijzing met betrekking tot acrylamide Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.

 • Page 16: Tips Voor Energiebesparing

  Grootte van de pan Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de panbodem moet echter afhankelijk van de grootte van de kookzone een mi- nimale diameter hebben. Diameter kookzone [mm] Het kookgerei moet op het midden van de kookzones staan.

 • Page 17: Toepassingsvoorbeelden Voor Het Koken

  Toepassingsvoorbeelden voor het koken De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. Kook- Kook- stand proces Warm houden Smelten Stollen Wellen Stomen Stoven Koken Zacht braden Geschikt voor uit-stand Warm houden van gare gerechten Hollandaisesaus, smelten van boter, chocolade, gelatine Schuimomelet, bouillon met ei...

 • Page 18

  Kook- Kook- stand proces Sterk braden Aan de kook brengen Aanbra Frituren De Powerfunctie is geschikt voor het koken van grote vloeistofhoeveelhe- den. Geschikt voor Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden wa- ter, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoof- vlees), frituren van patates frites Duur Aanwijzingen/tips...

 • Page 19: Reiniging En Onderhoud

  Reiniging en onderhoud Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Let op! Bijtende en schurende schoonmaakmiddelen beschadigen het ap- paraat. Schoonmaken met water en handafwasmiddel. Let op! Resten van schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat. Ver- wijder resten met water en handafwasmiddel. Reinig het apparaat na ieder gebruik 1.

 • Page 20: Wat Is Er Aan De Hand Als

  Wat is er aan de hand als … Storing De kookzones kun- nen niet worden inge- schakeld of werken niet De kookzones ver- minderen de kook- stand automatisch De restwarmte-indi- catie geeft niets aan Signaal klinkt, appa- raat wordt uitgescha- keld Mogelijke oorzaak Sinds het inschakelen...

 • Page 21

  Storing Een signaal klinkt en het apparaat wordt ingeschakeld en na 10 seconden weer uitgeschakeld De indicatie wisselt tussen twee kook- standen Brandt. brandt en nummer wordt aangegeven Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze ser- vice-afdeling.

 • Page 22: Afvalverwerking

  Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruik- baar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aan- duiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde con- tainers.

 • Page 23: Montageaanwijzing

  Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundi- ge recycling volgens de voorschriften, enz.). De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitge- voerd. De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te worden genomen.

 • Page 24

  • Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passen- de netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90° (of hoger) te worden in- gezet. • Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°;...

 • Page 25: Service

  Service Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiks- aanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt op- lossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling. Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig: –...

 • Page 26: Dear Customer

  Dear Customer, Please read these user instructions carefully and keep them to refer to later. Please pass the user instructions on to any future owner of the appliance. The following symbols are used in the text: Safety instructions Warning! Notes that concern your personal safety. Important! Notes that show how to avoid damage to the appliance.

 • Page 27: Table Of Contents

  Contents Operating Instructions Safety instructions ..........Description of the Appliance .

 • Page 28: Operating Instructions

  Operating Instructions Safety instructions Please comply with these instructions. If you do not, any damage resulting is not covered by the warranty. This appliance conforms with the following EU Directives: – 73/23/EEC dated 19.02.1973 Low Voltage Directive – 89/336/EEC dated 03.05.1989 EMC Directive inclusive of Amending Di- rective 92/31/EEC –...

 • Page 29: Safety During Use, Safety When Cleaning

  Safety during use • Remove stickers and film from the glass ceramic. • There is the risk of burns from the appliance if used carelessly. • Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the appliance or hot cookware. •...

 • Page 30: Description Of The Appliance, Cooking Surface Layout, Control Panel Layout

  Description of the Appliance Cooking surface layout Induction cooking zone 1400 W Induction cooking zone 2200 W with power function 2800 W Control panel layout Display Heat setting selection with power indicator Induction cooking zone 1800 W Control Induction cooking zone 1800 W panel Cooking zone indicators Timer function...

 • Page 31: Touch Control Sensor Fields, Residual Heat Indicator

  Touch Control sensor fields The appliance is operated using Touch Control sensor fields. Functions are controlled by touching sensor fields and confirmed by displays and acoustic signals. Touch the sensor fields from above, without covering other sensor fields. Sensor field On / Off Increase settings Decrease settings...

 • Page 32: Operating The Appliance, Switching The Appliance On And Off, Selecting The Heat Setting

  The induction cooking zones create the heat required for cooking directly in the base of the cookware. The glass ceramic is merely heated by the re- sidual heat of the cookware. The cooling fan switches itself on and off depending upon the temperature of the electronics.

 • Page 33: Using The Child Safety Device

  Using the child safety device The child safety device prevents unintentional use of the appliance. Setting the child safety device Step Switch on the appliance (Do not set a heat setting) Touch Touch Appliance switches off. The child safety device is set. Overriding the child safety device The child safety device can be released in this way for a single cooking ses- sion;...

 • Page 34: Switching The Power Function On And Off

  Switching the power function on and off The power function tion cooking zones, e.g. to bring a large volume of water to the boil. The power function is activated for 8 minutes for the front left cooking zone and for 5 minutes for the front right cooking zone. After these times, the in- duction cooking zones automatically return to cooking level Switch on Switch off...

 • Page 35: Using The Timer, Selecting A Cooking Zone

  Using the timer All cooking zones can use each use one of the two timer functions at the same time. Function Automatic cut-out Countdown timer If a cooking zone is switched off, the timer function set is also switched off. If a heat setting is set on this cooking zone in addition to a countdown timer, the cooking zone is switched off after the time set has elapsed.

 • Page 36

  Setting time Step Control panel Selecting cooking zone Touch the selected cooking zone Touch the selected cooking zone for more than 4 seconds After a few seconds the power indicator flashes more slowly. The time is set. The time counts down. Switching off the Timer function Step Control panel...

 • Page 37

  Changing the time Step Control panel field Select cooking zone Touch cooking zone selected After a few seconds the pilot light flashes more slowly. The time is set. The time counts down. Displaying the time remaining for a cooking zone Step Control panel field Select cooking...

 • Page 38: Tips On Cooking And Frying, Safety Cut-out

  Safety cut-out Cooking surface • If after switching on the cooking surface, a heat setting is not set for a cooking zone within approx. 10 seconds, the cooking surface automati- cally switches itself off. • If all cooking zones are switched off, the cooking surface automatically switches itself off after approx.

 • Page 39: Cookware For Induction Cooking Zones

  Cookware for induction cooking zones Cookware material Cookware material Steel, enamelled steel Cast iron Stainless steel Aluminium, copper, brass Glass, ceramic, porcelain Cookware for induction cooking zones is labelled as suitable by the manu- facturer. Suitability test Cookware is suitable for induction cooking, if … •...

 • Page 40: Tips On Energy Saving, Examples Of Cooking Applications

  Tips on energy saving Place cookware on the cooking zone before it is switched on. If possible, always place a lid on the cookware. Examples of cooking applications The information given in the following table is for guidance only. Heat Cooking setting process...

 • Page 41

  Heat Cooking setting process Gentle frying Heavy frying Boiling Searing Deep frying The power function is suitable for heating large quantities of liquid. suitable for Frying escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs, required pancakes, dough- nuts Hash browns, loin steaks, steaks, Flä- dle (pancakes for...

 • Page 42: Cleaning And Care, Cleaning The Appliance After Each Use, Removing Deposits

  Cleaning and care Take care! Risk of burns from residual heat. Important Sharp objects and abrasive cleaning materials will damage the appliance. Clean with water and washing up liquid. Important Residues from cleaning agents will damage the appliance. Re- move residues with water and washing up liquid. Cleaning the appliance after each use 1.

 • Page 43: What To Do If

  What to do if … Problem The appliance cannot be switched on or is not operating The cooking zones au- tomatically reduce the cooking level to The residual heat indi- cator is not displaying anything acoustic signal sounds, appliance switches off Acoustic signal sounds and appliance switch- es itself on and after 10...

 • Page 44

  Problem Display is switching be- tween two heat settings is lit is lit and number are dis- played If you are unable to remedy the problem by following the above sug- gestions, please contact your local Service Force Centre. Warning! Repairs to the appliance are only to be carried out by qualified service engineers.

 • Page 45

  Disposal Packaging material The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at your local waste disposal facilities. Old appliance The symbol on the product or on its packaging indicates that this prod-...

 • Page 46: Installation Instructions

  Installation Instructions Safety instructions The laws, ordinances, directives and standards in force in the country of use are to be followed (safety regulations, proper recycling in accordance with the regulations, etc.) Installation may only be carried out by a qualified electrician. The minimum distances to other appliances and units are to be observed.

 • Page 47

  A device must be provided in the electrical installation which allows the ap- pliance to be disconnected from the mains at all poles with a contact open- ing width of at least 3 mm Suitable isolation devices include line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses are to be removed from the holder), earth leakage trips and contac- tors.

 • Page 48: Warranty Conditions, Standard Guarantee Conditions, European Guarantee

  Warranty conditions Standard guarantee conditions We, Zanussi, undertake that if within 12 months of the date of the purchase this Zanussi appliance or any part thereof is proved to be defective by rea- son only of faulty workmanship or materials, we will, at our option repair or...

 • Page 49

  • Your new home is within the European Community (EC) or European Free Trade Area. • The product is installed and used in accordance with our instructions and is only used domestically, i.e. a normal household. • The product is installed taking into account regulations in your new coun- try.

 • Page 50: Service And Spare Parts

  Service and Spare Parts If the event of your appliance requiring service, or if you wish to purchase spare parts, please contact Service Force by telephoning: Your telephone call will be automatically routed to the Service Force Centre covering your post code area. For the address of your local Service Force Centre and further information about Service Force, please visit the website at www.

 • Page 51: Montage

  Montage / Assembly...

 • Page 54

  Typeplaatje / Rating Plate ZKT652DX 949 592 561 55GADD5AU 230 V 50 Hz Induction 7,2 kW 7,2 kW ZANUSSI...

 • Page 56

  Wijzigingen voorbehouden 822 925 517-D-130406-05 Subject to change without notice From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice. The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: