Download Print this page

Electrolux EHF3320NOK User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EHF3320NOK
HR
Ploča za kuhanje
EN
Hob
FR
Table de cuisson
HU
Főzőlap
Upute za uporabu
User Manual
Notice d'utilisation
Használati útmutató
2
19
35
54

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux EHF3320NOK

  Summary of Contents for Electrolux EHF3320NOK

 • Page 1 EHF3320NOK Ploča za kuhanje Upute za uporabu User Manual Table de cuisson Notice d'utilisation Főzőlap Használati útmutató...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENERGETSKA UČINKOVITOST..............17 MISLIMO NA VAS Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
 • Page 3 HRVATSKI postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu. 1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na • više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose...
 • Page 4: Sigurnosne Upute

  OPREZ: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog • uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem električne mreže. OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati. • Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno nadgledati.
 • Page 5 HRVATSKI • Ne postavljajte i ne koristite oštećeni • Pazite da se električni kabeli ne uređaj. zapletu. • Pridržavajte se uputa za ugradnju • Provjerite je li ugrađena zaštita od koje su priložene uređaju. strujnog udara. • Zadržite minimalnu udaljenost od •...
 • Page 6 • Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok • Na uređaj nemojte stavljati radi. aluminijsku foliju. • Zonu kuhanja postavite na • Posuđe od lijevanoga željeza, "isključeno" nakon svake uporabe. aluminija ili posuđe s oštećenim dnom • Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne može ogrebati staklo/staklokeramiku.
 • Page 7: Postavljanje

  HRVATSKI 3. POSTAVLJANJE • Da biste zamijenili oštećeni električni UPOZORENJE! kabel, upotrijebite vrstu kabela: Pogledajte poglavlja sa H05V2V2-F koji podnosi temperaturu sigurnosnim uputama. od 90 °C ili višu. Obratite se svom lokalnom servisnom centru. 3.1 Prije postavljanja 3.4 Pričvršćivanje brtve - Prije postavljanja ploče za kuhanje, instalacija na vrhu zapišite podatke s natpisne pločice.
 • Page 8 Odgovarajuće upute za postavljanje nalaze se u kompletu. 490 mm www.youtube.com/electrolux min. 650 mm www.youtube.com/aeg How to install your Electrolux 270 mm Domino Hob - Worktop installation Ako je potrebno postaviti nekoliko ploča od 30 cm jednu pored druge u isti otvor,...
 • Page 9: Opis Proizvoda

  HRVATSKI 4. OPIS PROIZVODA 4.1 Izgled površine za kuhanje Zona kuhanja Upravljačka ploča 120/180 120/180 145 mm 4.2 Izgled upravljačke ploče Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje funkcije rade. Polje Funkcija Napomena se‐ nzora UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐...
 • Page 10: Svakodnevna Uporaba

  Polje Funkcija Napomena se‐ nzora Za odabir zone kuhanja. Za povećanje ili smanjenje vremena. Za postavljanje stupnja kuhanja. 4.3 Zasloni stupnja kuhanja Prikaz Opis Zona kuhanja je isključena. Polje kuhanja radi. STOP+GO radi. Došlo je do kvara. + znamenka Zona kuhanja još...
 • Page 11 HRVATSKI isključuje. Uklonite predmet ili očistite Za odabir zone kuhanja:dodirnite upravljačku ploču. više puta, sve dok se ne upali pokazivač • ne isključite zonu kuhanja i ne potrebnog polja kuhanja. promijenite stupanj kuhanja. Nakon Za aktivaciju funkcije ili promjenu nekog vremena uključuje se vremena: dodirnite tajmera za ploča za kuhanje se isključuje.
 • Page 12: Savjeti

  Za uključivanje funkcije: dodirnite nijedan stupanj kuhanja. Dodirnite se uključuje. trajanju od 4 sekunde. se uključuje. Isključite ploču za kuhanje pomoću Za isključivanje funkcije: dodirnite Prethodna postavka se uključuje. Za premošćenje funkcije za samo jedno vrijeme kuhanja: uključite ploču 5.7 Blokiranje...
 • Page 13: Čišćenje I Održavanje

  HRVATSKI 6.2 Primjeri primjena u kuhanju Posuđe od emajliranoga čelika ili s dnom od aluminija Podaci u tablici navedeni su ili bakra može uzrokovati samo orijentacijski. promjenu boje na staklokeramičkoj površini. Stupanj Koristite za: Vrijem Savjeti kuhanja e (min) Održavanje kuhane hrane po po‐...
 • Page 14: Rješavanje Problema

  7.2 Čišćenje ploče za kuhanje kamenca i vode, mrlje od masnoće, sjajne mrlje na metalnim dijelovima. • Odmah uklonite: otopljenu plastiku, Očistite ploču za kuhanje vlažnom plastičnu foliju, šećer i hranu sa krpom i neabrazivnim deterdžentom. šećerom jer u protivnom nečistoće Nakon čišćenja ploču za kuhanje...
 • Page 15 HRVATSKI Problem Mogući uzrok Rješenje Ploča za kuhanje se Nečim ste prekrili polje se‐ Uklonite predmet s polja isključuje. senzora. nzora Ne uključuje se prikaz Zona nije vruća jer je radila Ako je zona radila dovoljno preostale topline. samo kratko vrijeme ili je dugo i trebala bi biti vruća, senzor oštećen.
 • Page 16 Problem Mogući uzrok Rješenje Druga faza napajanja Provjerite je li ploča za Uključuje se nedostaje. kuhanje ispravno priključena na mrežno napajanje. Uklonite osigu‐ rač, pričekajte jednu minu‐ tu i ponovno umetnite osi‐ gurač. 8.2 Ako ne možete naći Ako niste, rad servisera ili dobavljača neće biti besplatan, čak ni za vrijeme...
 • Page 17: Tehnički Podaci

  10. ENERGETSKA UČINKOVITOST 10.1 Podaci o proizvodu prema EU 66/2014 vrijede samo za EU tržište Identifikacija modela EHF3320NOK Vrsta ploče za kuhanje Ugradbena ploča za kuhanje Broj zona kuhanja Tehnologija zagrijavanja Isijavajući grijač...
 • Page 18 11. BRIGA ZA OKOLIŠ simbolom ne bacajte zajedno s kućnim Reciklirajte materijale sa simbolom otpadom. Proizvod odnesite na lokalno Ambalažu za recikliranje odložite u reciklažno mjesto ili kontaktirajte prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti nadležnu službu. okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i...
 • Page 19: Safety Information

  10. ENERGY EFFICIENCY.................. 33 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 20 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience...
 • Page 21: Safety Instructions

  ENGLISH CAUTION: The appliance must not be supplied • through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility. CAUTION: The cooking process has to be supervised. •...
 • Page 22 • Follow the installation instructions • Make sure that a shock protection is supplied with the appliance. installed. • Keep the minimum distance from • Use the strain relief clamp on the other appliances and units. cable. • Always take care when moving the •...
 • Page 23: Installation

  ENGLISH • Do not let the appliance stay • Do not put aluminium foil on the unattended during operation. appliance. • Set the cooking zone to “off” after • Cookware made of cast iron, each use. aluminium or with a damaged bottom •...
 • Page 24 3.1 Before the installation withstands a temperature of 90 °C or higher. Speak to your local Service Before you install the hob, write down the Centre. information below from the rating plate. The rating plate is on the bottom of the 3.4 Attaching the seal - On-top...
 • Page 25 490 mm min. 650 mm www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg 270 mm How to install your Electrolux Domino Hob - Worktop installation If several 30 cm hobs are to be installed side by side into the same cut out, an...
 • Page 26: Product Description

  4. PRODUCT DESCRIPTION 4.1 Cooking surface layout Cooking zone Control panel 120/180 120/180 145 mm 4.2 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate. Sen‐ Function Comment...
 • Page 27: Daily Use

  ENGLISH Sen‐ Function Comment field To select the cooking zone. To increase or decrease the time. To set a heat setting. 4.3 Heat setting displays Display Description The cooking zone is deactivated. The cooking zone operates. STOP+GO operates. There is a malfunction. + digit A cooking zone is still hot (residual heat).
 • Page 28 To activate the function or change the deactivates. Remove the object or time: touch of the timer to set clean the control panel. the time (00 - 99 minutes). When the • you do not deactivate a cooking zone indicator of the cooking zone starts to or change the heat setting.
 • Page 29: Hints And Tips

  ENGLISH To override the function for only one To deactivate the function: touch The previous heat setting comes on. cooking time: activate the hob with comes on. Touch for 4 seconds. 5.7 Lock Set the heat setting in 10 seconds. You can operate the hob.
 • Page 30: Care And Cleaning

  Heat setting Use to: Time Hints (min) Keep cooked food warm. as nec‐ Put a lid on the cookware. essary 1 - 2 Hollandaise sauce, melt: but‐ 5 - 25 Mix from time to time. ter, chocolate, gelatine. 1 - 2...
 • Page 31: Troubleshooting

  ENGLISH 8. TROUBLESHOOTING WARNING! Refer to Safety chapters. 8.1 What to do if... Problem Possible cause Remedy You cannot activate or op‐ The hob is not connected Check if the hob is correct‐ erate the hob. to an electrical supply or it ly connected to the electri‐...
 • Page 32 Problem Possible cause Remedy The sensor fields become The cookware is too large Put large cookware on the hot. or you put it too near to the rear zones if possible. controls. There is no sound when The sounds are deactiva‐...
 • Page 33: Technical Data

  Middle rear 700 / 1700 120 / 180 For optimal cooking results use cookware no larger than the diameter of the cooking zone. 10. ENERGY EFFICIENCY 10.1 Product information according to EU 66/2014 valid for EU market only Model identification EHF3320NOK...
 • Page 34 Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Radiant Heater Diameter of circular cook‐ Middle front 14.5 cm ing zones (Ø) Middle rear 18.0 cm Energy consumption per Middle front 188.0 Wh / kg cooking zone (EC electric Middle rear 191.6 Wh / kg...
 • Page 35: Informations De Sécurité

  10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE..............52 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
 • Page 36 Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus • de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou...
 • Page 37 FRANÇAIS AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser • chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. • Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.
 • Page 38: Consignes De Sécurité

  à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents. 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2.1 Installation peut être en contreplaqué, provenir...
 • Page 39 FRANÇAIS • Veillez à ne pas endommager la fiche • Ne posez pas de couverts ou de secteur (si présente) ni le câble couvercles sur les zones de cuisson. d'alimentation. Contactez notre Elles sont chaudes. service après-vente agréé ou un •...
 • Page 40: Installation

  • Nettoyez l'appareil avec un chiffon de cuisson. doux humide. Utilisez uniquement des • Ne placez jamais de papier aluminium produits de lavage neutres. N'utilisez sur l'appareil. pas de produits abrasifs, de tampons •...
 • Page 41 FRANÇAIS milieu d'un bord latéral de la table de 4. Rassemblez les deux extrémités du cuisson. joint. 3. Lorsque vous découpez le joint, ajoutez quelques millimètres de longueur. 3.5 Montage min. 500mm R 5mm min. 50mm min. 55mm min. 12 mm min.
 • Page 42: Description De L'appareil

  490 mm min. 650 mm www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg 270 mm How to install your Electrolux Domino Hob - Worktop installation Si vous devez installer plusieurs tables de cuisson de 30 cm les unes à côté des autres dans la même découpe, vous 4.
 • Page 43 FRANÇAIS 4.2 Description du bandeau de commande Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées. Tou‐ Fonction Commentaire sensi‐ tive MARCHE/ARRÊT Pour allumer et éteindre la table de cuis‐ son.
 • Page 44: Utilisation Quotidienne

  Afficheur Description La zone de cuisson est activée. STOP+GO est activé. Une anomalie de fonctionnement s'est produite. + chiffre Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle). Verrouillage / Dispositif de sécurité enfants est activée. Arrêt automatique est activé.
 • Page 45 FRANÇAIS 5.4 Activation et désactivation Lorsque la durée est des circuits extérieurs écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote. La Vous pouvez ajuster la surface de zone de cuisson se cuisson à la dimension de votre ustensile désactive. de cuisine. Pour arrêter le signal sonore : appuyez Utilisez la touche sensitive : Pour activer le circuit extérieur :...
 • Page 46: Conseils

  5.7 Verrouillage Pour désactiver la fonction le temps d'une cuisson : activez la table de Vous pouvez verrouiller le bandeau de cuisson avec s'allume. Appuyez commande pendant que les zones de pendant 4 secondes. Réglez le cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi niveau de cuisson dans les une modification accidentelle du réglage...
 • Page 47 FRANÇAIS 6.1 Récipients 6.2 Exemples de cuisson Le fond de l'ustensile de Les données du tableau sont cuisson doit être aussi plat fournies à titre indicatif et épais que possible. uniquement. Assurez-vous que le fond du récipient est propre avant de le placer sur la surface de la table de cuisson.
 • Page 48: Entretien Et Nettoyage

  Niveau de Utilisation : Durée Conseils cuisson (min) Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites. 7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE plastique, le sucre et les aliments AVERTISSEMENT! contenant du sucre car la saleté peut Reportez-vous aux chapitres endommager la table de cuisson.
 • Page 49 FRANÇAIS Problème Cause possible Solution Le fusible a disjoncté. Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anoma‐ lie. Si les fusibles disjonc‐ tent de manière répétée, faites appel à un électri‐ cien qualifié. Vous ne réglez pas le ni‐ Allumez de nouveau la ta‐...
 • Page 50 Problème Cause possible Solution Aucun signal sonore ne se Les signaux sonores sont Activez les signaux sono‐ fait entendre lorsque vous désactivés. res. Reportez-vous au cha‐ appuyez sur les touches pitre « Utilisation quotidien‐ sensitives du bandeau. ne ».
 • Page 51: Caractéristiques Techniques

  FRANÇAIS 8.3 Étiquettes fournies dans le sachet des accessoires Collez les étiquettes adhésives comme indiqué ci-dessous : MOD. MOD. MOD. TYPE PROD.NO. IP20 PROD.NO. PROD.NO. SER.NO. 0049 SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY A. Collez-la sur la carte de garantie et C.
 • Page 52: Rendement Énergétique

  10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 10.1 Informations sur le produit conformément à la norme EU 66/2014 valable pour le marché européen uniquement Identification du modèle EHF3320NOK Type de table de cuisson Table de cuisson intégrée Nombre de zones de cuisson Technologie de chauffage...
 • Page 53 FRANÇAIS ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
 • Page 54: Biztonsági Információk

  9. MŰSZAKI ADATOK..................69 10. ENERGIAHATÉKONYSÁG................69 GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
 • Page 55 MAGYAR és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. 1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent • fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó...
 • Page 56 FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az • olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz keletkezhet. A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem • kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
 • Page 57: Biztonsági Utasítások

  MAGYAR főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő védőelemek használata balesetet okozhat. 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2.1 Üzembe helyezés 2.2 Elektromos csatlakoztatás FIGYELMEZTETÉS! FIGYELMEZTETÉS! A készüléket csak képesített Tűz- és áramütésveszély. személy helyezheti üzembe. • Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell FIGYELMEZTETÉS! elvégeznie.
 • Page 58 • Amennyiben a készülék felülete csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, megrepedt, azonnal válassza le a hogy a hálózati dugasz üzembe készüléket az elektromos hálózatról. helyezés után is könnyen elérhető Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez legyen. szükséges. • Amennyiben a hálózati konnektor •...
 • Page 59: Üzembe Helyezés

  MAGYAR 2.4 Ápolás és tisztítás • Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. • Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület 2.6 Ártalmatlanítás károsodását. • Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja FIGYELMEZTETÉS! lehűlni, mielőtt megtisztítaná. Sérülés- vagy • Karbantartás előtt húzza ki a fulladásveszély.
 • Page 60 3.5 Összeszerelés min. 500mm R 5mm min. 50mm min. 55mm min. 12 mm min. 28 mm min. 20 mm...
 • Page 61: Termékleírás

  üzembe helyezési utasításokat is. 490 mm min. 650 mm www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg 270 mm How to install your Electrolux Domino Hob - Worktop installation Ha több 30 cm-es főzőlap üzembe helyezésére kerül sor egymás mellett 4. TERMÉKLEÍRÁS 4.1 Főzőfelület elrendezése Főzőzóna Kezelőpanel...
 • Page 62 Érzé‐ Funkció Megjegyzés kelő‐ mező BE / KI A főzőlap be- és kikapcsolása. Funkciózár / Gyermekzár A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldá‐ STOP+GO A funkció be- és kikapcsolása. Bekapcsolja és kikapcsolja a külső kört. Hőfokbeállítás kijelzése Jelzi a hőfokbeállítást. Időzítés jelzők a főzőzó‐...
 • Page 63: Napi Használat

  MAGYAR 5. NAPI HASZNÁLAT 5.4 A külső körök be- és FIGYELMEZTETÉS! kikapcsolása Lásd a „Biztonság” című fejezetet. A ténylegesen melegítő felület nagyságát a főzőedény méretéhez tudja igazítani. 5.1 Be- és kikapcsolás Használja a következő érzékelőmezőt: Érintse meg a gombot 1 másodpercig a főzőlap be- vagy kikapcsolásához.
 • Page 64 Amikor a visszaszámlálás módosítását. véget ér, hangjelzés Először végezze el a hőfokbeállítást. hallható, és a 00 kijelzés villog. A főzőzóna kikapcsol. A funkció bekapcsolásához: érintse meg a gombot. A 4 másodpercre A hang kikapcsolása: érintse meg a megjelenik.Ezzel nem kapcsolja ki az...
 • Page 65: Hasznos Tanácsok És Javaslatok

  MAGYAR főzőzóna gombját az alábbiak • megérinti a gombot; egyikének kiválasztásához: • a Percszámláló lejár • a Visszaszámlálásos időzítő lejár • - a hangjelzések kikapcsolnak • valamit rátesz a kezelőpanelre. • - a hangjelzések bekapcsolnak A kiválasztás megerősítéséhez várja meg, hogy a főzőlap automatikusan kikapcsoljon.
 • Page 66: Ápolás És Tisztítás

  Hőfokbeállí‐ Használat: Idő Tanácsok tás (perc) 4 - 5 Nagyobb mennyiségű étel, 60 - Legfeljebb 3 l folyadék plusz raguk és levesek készítése. a hozzávalók. 6 - 7 Kímélő sütés: bécsi szelet, szük‐ Félidőben fordítsa meg. borjúhús, cordon bleu, borda, ség...
 • Page 67 MAGYAR 8.1 Mi a teendő, ha ... Jelenség Lehetséges ok Javítási mód Nem lehet elindítani vagy A főzőlap nincs csatlakoz‐ Ellenőrizze, hogy a főzőlap üzemeltetni a főzőlapot. tatva az elektromos háló‐ jól van-e csatlakoztatva az zathoz, vagy csatlakoztatá‐ elektromos hálózathoz. sa nem megfelelő.
 • Page 68 Jelenség Lehetséges ok Javítási mód Nincs hangjelzés, amikor A hangjelzések ki vannak Kapcsolja be a hangjelzé‐ megérinti a kezelőpanel ér‐ kapcsolva. seket. Lásd a „Napi hasz‐ zékelőmezőit. nálat” című részt. A Automatikus kikapcsolás Kapcsolja ki a főzőlapot, visszajelző világítani funkció...
 • Page 69: Műszaki Adatok

  700 / 1700 120 / 180 Az optimális főzési eredmény érdekében átmérője nem haladja meg a főzőzóna olyan főzőedényt használjon, melynek átmérőjét. 10. ENERGIAHATÉKONYSÁG 10.1 Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint, mely kizárólag az EU piacra érvényes A készülék azonosítójele EHF3320NOK...
 • Page 70 Főzőlap típusa Beépíthető főző‐ Főzőzónák száma Fűtési technológia Hősugárzó főző‐ Kör alakú főzőzónák át‐ Középső első 14,5 cm mérője (Ø) Középső hátsó 18,0 cm Energiafogyasztás főző‐ Középső első 188,0 Wh / kg zónánként (EC electric Középső hátsó 191,6 Wh / kg cooking) Főzőlap energiafogyasz‐...
 • Page 71 MAGYAR...
 • Page 72 www.electrolux.com/shop...