Download  Print this page

Yamaha MDX-9 Owner's Manual page 28

Yamaha minidisc recorder owner's manual
Hide thumbs

Advertisement

CAUTION
Use the minidisc recorder only in accordance with
the instructions given in this manual and do not
attempt to interfere with the interlock switch or
make any other adjustments as this may result in
exposure to hazardous radiation.
VORSICHT
Verwenden Sie den Mini-Disc Recorder nur
entsprechend den in dieser Anleitung
angegebenen Anweisungen, und versuchen Sie
nicht, den Verriegelungsschalter zu
beeinträchtigen, oder machen Sie keine andere
Einstellung, da dies dazu führen kann, gefährlicher
Ausstrahlung ausgesetzt zu werden.
ATTENTION
Utiliser le lecteur-enregistreur minidisc en
respectant les indications données dans ce manuel
et éviter l'intervention sur le commutateur de
verrouillage ou tout autre réglage. En cas de non-
respect, on s'exposera à une radiation dangereuse.
PRECAUCIÓN
Utilice el grabador/reproductor minidisc sólo de
acuerdo con las instrucciones dadas en este
manual y no intente interferir el interruptor de
bloqueo ni realizar ningún otro ajuste porque podría
ocasionar la exposición a radiacón peligrosa.
OBSERVERA
Använd den miniskivinspelaren endast i enlighet
med anvisningarna i denna bruksanvisning och
försök inte påverka låsningsströmbrytaren eller göra
andra inställningar som kan leda till risk för farlig
strålning.
ATTENZIONE
Quando si usa il registratore de minidisc, seguire le
istruzioni di questo. Non cercare di interferire con
l'interruttore interbloccato e non effettuare altre
regolazioni, poiché ciò potrebbe provocare
un'esposizione a pericolose radiazioni.
LET OP
Gebruik deze MiniDisc-recorder alleen zoals in de
aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing staat
vermeld. Maak geen veranderingen in de
interlockschakelaar of andere onderdelen, daar dit
mogelijk blootstelling aan gevaarlijke stralingen
veroorzaakt.
YAMAHA ELECTRONICS CORPORATION, USA 6660 ORANGETHORPE AVE., BUENA PARK, CALIF. 90620, U.S.A.
YAMAHA CANADA MUSIC LTD. 135 MILNER AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3R1, CANADA
YAMAHA ELECTRONIK EUROPA G.m.b.H.
YAMAHA ELECTRONIQUE FRANCE S.A. RUE AMBROISE CROIZAT BP70 CROISSY-BEAUBOURG 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX02, FRANCE
YAMAHA ELECTRONICS (UK) LTD.
YAMAHA SCANDINAVIA A.B. J A WETTERGRENS GATA 1, BOX 30053, 400 43 VASTRA FRÖLUNDA, SWEDEN
YAMAHA MUSIC AUSTRALIA PTY, LTD.
184
SIEMENSSTR, 22-34, 25462 RELLINGEN, BEI HAMBURG, F.R. OF GERMANY
YAMAHA HOUSE, 200 RICKMANSWORTH ROAD WATFORD, HERTS WD1 7JS, ENGLAND
17-33 MARKET ST., SOUTH MELBOURNE, 3205 VIC., AUSTRALIA
Klassmärkning för Finland
CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
VÝSTRAHA: VÝROBEK JE VYBAVEN LASEREM. PŘI
NESPRÁVNÉ MANIPULACI S PŘÍSTROJEM V
ROZPORU S TÍMTO NÁVODEM MŮŽE DOJÍT K
NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ. NEOTVÍREJTE A
NESNÍMEJTE PROTO ŽÁDNÉ KRYTY A PŘÍSTROJ
NEOPRAVUJTE. OPRAVU A SERVIS SVĚŘTE
ODBORNÉMU SERVISU.
VAROITUS! LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN
TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
VARNING - OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT
SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING
SPECIFICERAS. KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER
GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.
VZ 66730
Printed in Japan

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Yamaha MDX-9