Dell PowerEdge C410x Getting Started Manual

Dell PowerEdge C410x Getting Started Manual

Hide thumbs Also See for PowerEdge C410x:
Table of Contents
 • Poznámky a Upozornění
 • Instalace a Konfigurace
 • Rozbalení Systému
 • Instalace Kolejniček a Systému Do Stojanu
 • Další Užitečné Informace
 • Aktualizace Firmwaru
 • Informace NOM (Jen Pro Mexiko)
 • Technické Specifikace
 • Specifikace Systému
 • Remarques, Précautions Et Avertissements
 • Installation Et Configuration
 • Déballage du Système
 • Installation des Rails Et du Système Dans un Rack
 • Autres Informations Utiles
 • Mises À Jour du Micrologiciel
 • Informations NOM (Mexique Uniquement)
 • Caractéristiques Techniques
 • Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen
 • Installation und Konfiguration
 • Auspacken des Systems
 • Installieren der Schienen und des Systems in einem Rack
 • Weitere Nützliche Informationen
 • NOM-Informationen (nur Mexiko)
 • Technische Daten
 • Εγκατάσταση Και Ρύθμιση
 • Άνοιγμα Της Συσκευασίας Του Συστήματος
 • Άλλες Πληροφορίες Που Ενδέχεται Να Χρειαστείτε
 • Πληροφορίες NOM (Μόνο Για Το Μεξικό)
 • Τεχνικές Προδιαγραφές
 • Uwagi, Przestrogi I Ostrzeżenia
 • Instalacja I Konfiguracja
 • Rozpakowanie Systemu
 • Instalowanie Prowadnic I Systemu W Szafie Typu Rack
 • Inne Przydatne Informacje
 • Informacje Dotyczące NOM (Tylko Meksyk)
 • Dane Techniczne
 • Warunki Otoczenia
 • Примечания, Предупреждения И Предостережения
 • Установка И Настройка
 • Распаковка Системы
 • Прочие Полезные Сведения
 • Информация NOM (Только Для Мексики)
 • Технические Характеристики
 • Источник Питания
 • Notas, Precauciones y Avisos
 • Instalación y Configuración
 • Desembalaje del Sistema
 • Instalación de Los Rieles y del Sistema en un Rack
 • Otra Información Útil que Puede Necesitar
 • Actualizaciones de Firmware
 • Información de la NOM (sólo para México)
 • Especificaciones Técnicas
 • Fuente de Alimentación
 • Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar Ve Uyarılar
 • Kurulum Ve Yapılandırma
 • İhtiyacınız Olabilecek DIğer Bilgiler
 • NOM Bilgisi (Yalnızca Meksika İçin)
 • Teknik Özellikler

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Dell PowerEdge C410x
Getting Started
With Your System
Začínáme se systémem
Guide de mise en route du système
Erste Schritte mit dem System
Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Introducción al sistema
Sisteminizi Kullanmaya Başlarken
‫תחילת העבודה עם המערכת‬

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Dell PowerEdge C410x

 • Page 1 Dell PowerEdge C410x Getting Started With Your System Začínáme se systémem Guide de mise en route du système Erste Schritte mit dem System Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой Introducción al sistema Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 3 Dell PowerEdge C410x Getting Started With Your System...
 • Page 4: Notes, Cautions, And Warnings

  Information in this publication is subject to change without notice. © 2010- 2012 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and PowerEdge™ are trademarks of Dell Inc.
 • Page 5: Installation And Configuration

  Restricted Access Location The Dell PowerEdge C410X system is intended for installation only in restricted access locations as defined in Cl. 1.2.7.3 of IEC 60950-1: 2001. 1.2.7.3 RESTRICTED ACCESS LOCATION: A location for equipment where both of the following paragraphs apply: ...
 • Page 6: Installing The Rails And System In A Rack

  CAUTION: Many repairs may only be done by a certified service technician. You should only perform troubleshooting and simple repairs as authorized in your product documentations. Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by your warranty. Read and follow the safety instructions that came with the product.
 • Page 7 Follow these instructions to install the rails into a rack: 1. Install the sliding rails into the rack. 2. Align the inner rails with the sliding rails of the rack. 3. Push the system into the sliding rails until the locking latch clicks into place.
 • Page 8 4. Install the system into the rack.
 • Page 9 Connecting iPass Cables Connecting Power Cables Connect the system's power cable to the system. Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply or a power distribution unit.
 • Page 10: Other Information You May Need

  The Hardware Owner's Manual provides information about system features and describes how to troubleshoot the system and install or replace system components. This document is available online at support.dell.com/manuals. NOTE: Always check updates on support.dell.com/manuals and read the updates first because they often supersede information in other documents. Firmware Updates When setting up the C410x for the first installation or when upgrading GPGPUs it is highly recommended that the latest revision of the BMC firmware be used.
 • Page 11: Nom Information (Mexico Only)

  The following information is provided on the device described in this document in compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM): Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
 • Page 12 2. Front I/O Board Power Button Power button with LED Service ID Service ID button with LED Button - Power LED indicates current system power ON/OFF/Fail status. - Service ID LED indicates system in service. Functionality - System Status LED indicates current system status (for example, FAN fail). Temperature Indicates system ambient temperature for FAN speed control usage.
 • Page 13: Environmental Specifications

  PCI Slots Drives 16 GPGPU Drives Type NVIDIA GPGPU Processor: Sockets Processor Cores Weight (kg) : Empty 30 kg (only chassis) Weight (kg) : Typical 45 kg (L6 system) Weight (kg) : Loaded 56 kg (full system) Weight (Ibs) : Empty 66 lbs (only chassis) Weight (Ibs) : Typical 99 lbs (L6 system)
 • Page 15 Dell PowerEdge C410x Začínáme se systémem...
 • Page 16: Poznámky A Upozornění

  V této publikaci mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy s odkazem na společnosti vlastnící tyto známky a názvy nebo na jejich produkty. Společnost Dell Inc. nemá vlastnické zájmy vůči ochranným známkám a obchodním názvům jiným než svým vlastním.
 • Page 17: Instalace A Konfigurace

  Umístění s omezeným přístupem Systém Dell PowerEdge C410X je určen k instalaci pouze na místa s omezeným přístupem, jak jsou definována v čl. 1.2.7.3 normy IEC 60950-1: 2001. 1.2.7.3 UMÍSTĚNÍ S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM: Umístění zařízení, pro které platí oba následující odstavce: ...
 • Page 18: Instalace Kolejniček A Systému Do Stojanu

  Na škody způsobené servisem, který nebyl autorizován společností Dell, se nevztahuje záruka. Přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané se systémem a řiďte se jimi. UPOZORNĚNÍ: Po instalaci systému nebo komponent do stojanu nikdy nevysouvejte ze stojanu současně...
 • Page 19 Nainstalujte kolejničky do stojanu podle těchto pokynů: 1. Nainstalujte výsuvné kolejničky do stojanu. 2. Zarovnejte vnitřní kolejničky s výsuvnými kolejničkami ve stojanu. 3. Zatlačte systém do výsuvných kolejniček, dokud nezaklapne zamykací západka.
 • Page 20 4. Nainstalujte systém do stojanu.
 • Page 21 Připojení kabelů iPass Připojení napájecích kabelů Připojte napájecí kabely k systému. Poté zasuňte druhý konec napájecích kabelů do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení (UPS) nebo jednotce rozvaděče (PDU).
 • Page 22: Další Užitečné Informace

  Při přípravě systému C410x k první instalaci nebo při upgradu grafických procesorů se důrazně doporučuje použít nejnovější revizi firmwaru BMC. Nejnovější firmware BMC je k dispozici ke stažení na webu support.dell.com. Balíček ke stažení zahrnuje dokument s pokyny k aktualizaci firmwaru BMC pomocí webového uživatelského rozhraní systému C410x. Další informace o webovém uživatelském rozhraní...
 • Page 23: Informace Nom (Jen Pro Mexiko)

  Informace NOM (jen pro Mexiko) K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiální mexické normy NOM následující informace: Dovozce: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
 • Page 24 2. Přední vstupně-výstupní panel Tlačítko napájení Tlačítko napájení s LED indikátorem Tlačítko Service Tlačítko Service ID s LED identifikátorem - LED indikátor napájení označuje aktuální stav napájení systému: zapnuto/vypnuto/chyba. Funkce LED - LED indikátor Service ID označuje systém v servisu. indikátorů...
 • Page 25 Sloty PCI Jednotky 16 grafických procesorů Typ jednotek Grafické procesory NVIDIA Procesor: sokety Procesorová jádra Hmotnost (kg): prázdné šasi 30 kg (pouze šasi) Hmotnost (kg): typická konfigurace 45 kg (systém L6) Hmotnost (kg): zaplněné šasi 56 kg (úplný systém) Hmotnost (lb): prázdné šasi 66 lb (pouze šasi) Hmotnost (lb): typická...
 • Page 27 Dell PowerEdge C410x Guide de mise en route du système...
 • Page 28: Remarques, Précautions Et Avertissements

  D'autres marques et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.
 • Page 29: Installation Et Configuration

  Lieux à accès restreint Le système Dell PowerEdge C410X est conçu pour être installé uniquement dans des zones à accès restreint telles que définies par la consigne Cl. 1.2.7.3 de la norme IEC 60950-1: 2001.
 • Page 30: Installation Des Rails Et Du Système Dans Un Rack

  Vous devez uniquement effectuer les dépannages et simples réparations comme autorisé par les documents fournis avec le produit. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 • Page 31 Suivez ces instructions pour installer les rails dans un rack : 1. Installez les rails coulissants dans le rack. 2. Alignez les rails interne avec les rails coulissants du rack. 3. Poussez le système dans les rails coulissants jusqu'à ce que le loquet de verrouillage s'enclenche.
 • Page 32 4. Installez le système dans le rack.
 • Page 33 Branchement des câbles iPass Branchement des câbles d'alimentation Branchez le câble d'alimentation au système. Branchez ensuite l'autre extrémité des câbles d'alimentation à une prise de courant mise à la terre ou à une source d'alimentation autonome (onduleur ou unité de distribution de l'alimentation).
 • Page 34: Autres Informations Utiles

  GPGPU, nous vous recommandons fortement d'utiliser la dernière version du micrologiciel BMC. La dernière version du micrologiciel BMC peut être téléchargé depuis le site support.dell.com. Le package de téléchargement comprend un document avec les instructions de mise à jour du micrologiciel BMC à l'aide de l'interface utilisateur C410x.
 • Page 35: Informations Nom (Mexique Uniquement)

  Les informations suivantes sont fournies sur l'appareil décrit dans ce document, conformément aux exigences de la Norme Officielle Mexicaine (NOM) : Importateur : Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
 • Page 36 2. Carte d'E/S avant Bouton Power Bouton Alimentation avec voyant (Alimentation) Bouton Service ID (ID de Bouton ID de maintenance avec voyant maintenance) -Le voyant Power (Alimentation) indique l'état actuel de l'alimentation du système (Marche/Arrêt/Échec). Fonctionnalité -Le voyant Service ID (ID de maintenance) indique si le système est en cours de des voyants maintenance.
 • Page 37 Bloc d'alimentation : Alimentation (en W) 4200 Logements PCI Lecteurs 16 GPGPU Type de lecteurs GPGPU NVIDIA Processeur : Supports Cœurs du processeur Poids (en kg) : Vide 30 kg (châssis uniquement) Poids (en kg) : Par défaut 45 kg (système L6) Poids (en kg) : Chargé...
 • Page 39 Dell PowerEdge C410x Erste Schritte mit dem System...
 • Page 40: Anmerkungen, Vorsichtshinweise Und Warnungen

  Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt. Marken in diesem Text: Dell™, das DELL Logo und PowerEdge™ sind Marken von Dell Inc. Andere in diesem Dokument möglicherweise verwendeten Marken und Handelsbezeichnungen beziehen sich auf die entsprechenden Eigentümer oder deren Produkte.
 • Page 41: Installation Und Konfiguration

  Servicepersonal gewartet werden. Standort mit Zugangsbeschränkung Das Dell PowerEdge C410X-System ist ausschließlich zur Installation an Standorten mit eingeschränktem Zugang vorgesehen, wie in Cl. 1.2.7.3 von IEC 60950-1:2001 definiert. 1.2.7.3 STANDORT MIT ZUGANGSBESCHRÄNKUNG: Ein Standort für Geräte, bei dem die beiden folgenden Bedingungen gelten: ...
 • Page 42: Installieren Der Schienen Und Des Systems In Einem Rack

  Fehlerbehebungsmaßnahmen oder einfache Reparaturen sollten Sie nur dann selbst übernehmen, wenn dies mit der Produktdokumentation im Einklang steht. Schäden durch nicht von Dell autorisierte Wartungsmaßnahmen sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten Sicherheitshinweise.
 • Page 43 Gehen Sie wie folgt vor, um die Schienen in einem Rack zu installieren: 1. Installieren Sie die Führungsschienen im Rack. 2. Richten Sie die inneren Schienen an den Führungsschienen des Racks aus. 3. Schieben Sie das System in die Führungsschienen, bis der Verschlussriegel einrastet.
 • Page 44 4. Setzen Sie das System in das Rack ein.
 • Page 45 Anschließen der iPass-Kabel Anschließen der Stromkabel Verbinden Sie das Stromkabel mit dem System. Verbinden Sie das andere Ende des Stromkabels mit einer geerdeten Steckdose oder einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einem Stromverteiler.
 • Page 46: Weitere Nützliche Informationen

  Bei Einrichtung des C410x für die Erstinstallation oder beim Upgrade von GPGPUs wird nachdrücklich empfohlen, die aktuelle Revision der BMC-Firmware zu verwenden. Die aktuelle BMC-Firmware kann von support.dell.com heruntergeladen werden. Das Download-Paket enthält ein Dokument mit Anweisungen zum Flash-Update der BMC-Firmware unter Verwendung der C410x-Weboberfläche. Zusätzliche Informationen über die C410x-Weboberfläche und die Konfigurationsoptionen sind im Hardware-...
 • Page 47: Nom-Informationen (Nur Mexiko)

  NOM-Informationen (nur Mexiko) Die folgenden Informationen beziehen sich auf das in diesem Dokument beschriebene Gerät und entsprechen den mexikanischen Normen (NOM): Importeur: Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
 • Page 48 2. Vordere E/A-Platine Netzschalter Netzschalter mit LED Service-ID-Taste mit LED Service-ID-Taste - Die Strom-LED zeigt den aktuellen Status der Systemstromversorgung an (EIN/AUS/Fehler). LED-Funktion - Die Service-ID-LED zeigt an, dass das System in Betrieb ist. - Die Systemstatus-LED zeigt den aktuellen Systemstatus an (z. B. Lüfterausfall). Temperatur- Zeigt die Umgebungstemperatur des Systems für die Regelung der Lüfterdrehzahl an.
 • Page 49 PCI-Steckplätze Laufwerke 16 GPGPU Laufwerkstyp NVIDIA GPGPU Prozessor: Sockel – Prozessorkerne – Gewicht (kg) : leer 30 kg (nur Gehäuse) Gewicht (kg) : Standard 45 kg (L6-System) Gewicht (kg) : beladen 56 kg (komplettes System) Gewicht (Ibs): leer 66 lbs (nur Gehäuse) Gewicht (Ibs): Standard 99 lbs (L6-System) Gewicht (Ibs): beladen...
 • Page 51 Dell PowerEdge C410x Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 52 Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή αυτών των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc. Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο: Η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και η ονομασία PowerEdge™ είναι εμπορικά σήματα τη Dell Inc.
 • Page 53: Εγκατάσταση Και Ρύθμιση

  επισκευάζεται μόνο από το αρμόδιο προσωπικό συντήρησης. Τοποθεσία περιορισμένης πρόσβασης Το σύστημα Dell PowerEdge C410X προορίζεται για εγκατάσταση μόνο σε τοποθεσίες περιορισμένης πρόσβασης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1.2.7.3 του IEC 60950-1: 2001. 1.2.7.3 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Μια τοποθεσία για τον εξοπλισμό,όπου ισχύουν και οι...
 • Page 54 τεχνικό σέρβις. Πρέπει να αντιμετωπίζετε μόνο τα απλά προβλήματα και τις απλές επισκευές σύμφωνα με την εξουσιοδότηση στις τεκμηριώσεις του προϊόντος. Βλάβες λόγω επισκευών που δεν έχουν εγκριθεί από την Dell δεν καλύπτονται από την εγγύησή σας. ∆ιαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν το προϊόν.
 • Page 55 Τηρείτε αυτές τις οδηγίες για την τοποθέτηση των ραγών σε ράφι: 1. Τοποθετήστε τις ολισθαίνουσες ράγες στο ράφι. 2. Ευθυγραμμίστε τις εσωτερικές ράγες με τις ολισθαίνουσες ράγες του ραφιού. 3. Σπρώξτε το σύστημα στις ολισθαίνουσες ράγες, μέχρι το μάνδαλο να ασφαλίσει στη θέση του.
 • Page 56 4. Τοποθετήστε το σύστημα μέσα στο ράφι.
 • Page 57 Σύνδεση καλωδίων iPass Σύνδεση καλωδίων τροφοδοσίας Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο σύστημα. Συνδέστε το άλλο άκρο των καλωδίων τροφοδοσίας σε μια γειωμένη ηλεκτρική πρίζα ή μια ξεχωριστή πηγή ρεύματος, όπως μια συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος ή μια μονάδα διανομής ρεύματος.
 • Page 58: Άλλες Πληροφορίες Που Ενδέχεται Να Χρειαστείτε

  Κατά τη ρύθμιση του C410x για την πρώτη εγκατάσταση ή κατά την αναβάθμιση GPGPU συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιείται η νεότερη αναθεώρηση του υλικολογισμικού BMC. Η λήψη του νεότερου υλικολογισμικού BMC μπορεί να γίνει από την τοποθεσία support.dell.com. Το πακέτο λήψης περιλαμβάνει ένα έγγραφο με οδηγίες για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού BMC χρησιμοποιώντας...
 • Page 59: Πληροφορίες Nom (Μόνο Για Το Μεξικό)

  Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται για τη συσκευή που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επίσημων προτύπων του Μεξικού (NOM): Εισαγωγέας: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
 • Page 60 2. Μπροστινή πλακέτα I/O Κουμπί Κουμπί τροφοδοσίας με φωτεινή ένδειξη LED τροφοδοσίας Κουμπί αναγνωριστικού Κουμπί αναγνωριστικού συντήρησης με φωτεινή ένδειξη LED συντήρησης -Η φωτεινή ένδειξη LED της τροφοδοσίας υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση τροφοδοσίας ON/OFF/Αστοχία του συστήματος. Λειτουργία -Η φωτεινή ένδειξη LED του αναγνωριστικού συντήρησης υποδεικνύει ότι το σύστημα φωτεινής...
 • Page 61 Υποδοχές PCI Μονάδες 16 GPGPU Τύπος μονάδων NVIDIA GPGPU Επεξεργαστής: Υποδοχές ∆/Υ Πυρήνες επεξεργαστή ∆/Υ Βάρος (κιλά): Άδειο 30 κιλά (μόνο πλαίσιο) Βάρος (κιλά): Τυπικό 45 κιλά (σύστημα L6) Βάρος (κιλά): Με φορτίο 56 κιλά (πλήρες σύστημα) Βάρος (λίβρες): Άδειο 66 λίβρες...
 • Page 63 Dell PowerEdge C410x Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 64: Uwagi, Przestrogi I Ostrzeżenia

  Tekst może zawierać także inne znaki i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.
 • Page 65: Instalacja I Konfiguracja

  Lokalizacja o ograniczonym dostępie System Dell PowerEdge C410X jest przeznaczony do instalacji wyłącznie w lokalizacjach o ograniczonym dostępie, jak określono w punkcie Cl. 1.2.7.3 IEC 60950-1: 2001. 1.2.7.3 LOKALIZACJA O OGRANICZONYM DOSTĘPIE: Lokalizacja urządzenia, gdzie mają zastosowanie oba poniższe akapity:...
 • Page 66: Instalowanie Prowadnic I Systemu W Szafie Typu Rack

  Użytkownik może tylko wykonać czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione w dokumentacji produktu. Uszkodzenia wynikające z serwisowania nieautoryzowanego przez firmę Dell, nie są objęte gwarancją urządzenia. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi wraz z produktem i stosować...
 • Page 67 Podczas instalowania prowadnic w szafie typu rack należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1. Zainstaluj prowadnice w szafie typu rack. 2. Wyrównaj prowadnice wewnętrzne z wysuwanymi prowadnicami szafy typu rack. 3. Przesuwaj system w prowadnicach do momentu zatrzaśnięcia się blokady.
 • Page 68 4. Zainstaluj system w szafie typu rack.
 • Page 69 Podłączanie kabli iPass Podłączanie kabli zasilania Podłącz kabel zasilania do systemu. Podłącz drugą końcówkę kabli zasilania do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziału zasilania (PDU).
 • Page 70: Inne Przydatne Informacje

  Podczas konfiguracji C410x przy pierwszej instalacji lub podczas aktualizacji GPGPU zaleca się stosowanie najnowszej wersji oprogramowania układowego BMC. Najnowsze oprogramowanie układowe BMC można pobrać ze strony support.dell.com. W pakiecie do pobrania znajduje się również dokument z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania układowego BMC za pomocą interfejsu użytkownika C410x w sieci Web.
 • Page 71: Informacje Dotyczące Nom (Tylko Meksyk)

  Informacje przedstawione poniżej dotyczą urządzenia opisanego w niniejszym dokumencie i są zgodne z wymogami standardowych norm obowiązujących w Meksyku (NOM): Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Altas 11950 Meksyk, D.F.
 • Page 72 2. Przednia płyta I/O Przycisk Przycisk zasilania z diodą LED zasilania Przycisk ID Przycisk ID serwisu z diodą LED serwisu -Dioda LED zasilania oznacza bieżący stan zasilania systemu ON (Włączony)/OFF (Wyłączony)/Fail (Awaria). Funkcje diody -Dioda LED ID serwisu oznacza system w serwisie. -Dioda LED stanu systemu oznacza bieżący stan systemu (na przykład awaria wentylatora).
 • Page 73: Warunki Otoczenia

  BTU zasilacza 14334,6 BTU/h Zasilanie: Moc (W) 4200 Gniazda PCI Napędy 16 GPGPU Typ napędu NVIDIA GPGPU Procesor: Gniazdo Brak Rdzenie procesora Brak Waga (kg) : Bez wyposażenia 30 kg (tylko obudowa) Waga (kg) : Typowa 45 kg (system L6) Waga (kg) : Z wyposażeniem 56 kg (pełny system) Waga (funty) : Bez wyposażenia...
 • Page 75 Dell PowerEdge C410x Начало работы с системой...
 • Page 76: Примечания, Предупреждения И Предостережения

  Прочие товарные знаки и названия продуктов могут использоваться в данной публикации для обозначения компаний, заявляющих права на эти товарные знаки и названия, или продуктов этих компаний. Корпорация Dell Inc. не заявляет прав ни на какие товарные знаки и наименования, кроме собственных.
 • Page 77: Установка И Настройка

  обслуживание должен выполнять только квалифицированный персонал. Помещение с ограниченным доступом Система Dell PowerEdge C410X рассчитана на установку в помещениях с ограниченным доступом, как определено в ст. 1.2.7.3 МЭК 60950-1: 2001. 1.2.7.3 ПОМЕЩЕНИЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ: Помещение для оборудования, где выполняются...
 • Page 78 Пользователь может выполнять только простой ремонт, как указано в документации. Гарантия не распространяется на повреждения, полученные вследствие не санкционированного корпорацией Dell технического обслуживания. Изучите и соблюдайте инструкцию по безопасности, поставляемую с изделием. ВНИМАНИЕ. После установки системы/компонентов в стойку ни в коем случае не...
 • Page 79 Чтобы установить направляющие на стойку, следуйте приведенным ниже инструкциям. 1. Установите на стойку скользящие направляющие. 2. Выровняйте внутренние направляющие вдоль скользящих направляющих стойки. 3. Проталкивайте систему по скользящим направляющим до фиксации защелки.
 • Page 80 4. Установите систему в стойку.
 • Page 81 Подключение кабелей iPass Подключение кабелей питания Подсоедините кабели питания к системе. Подключите другой конец кабелей питания к заземленной розетке или к отдельному источнику питания, например к источнику бесперебойного питания или к распределительному щиту.
 • Page 82: Прочие Полезные Сведения

  При подготовке системы C410x к первой установке или обновлении графических процессоров рекомендуется использовать последнюю версию микропрограммы контроллера BMC. Последнюю версию микропрограммы контроллера BMC можно загрузить с веб-сайта support.dell.com. Пакет загрузки включает документ с инструкциями по записи микропрограммы контроллера BMC при...
 • Page 83: Информация Nom (Только Для Мексики)

  Информация NOM (только для Мексики) В соответствии с требованиями официальных мексиканских стандартов (NOM) на устройстве, описанном в данном документе, указана следующая информация: Импортер: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
 • Page 84: Источник Питания

  2. Передняя плата ввода-вывода Кнопка питания Кнопка питания с индикатором Кнопка Service Кнопка Service ID с индикатором — Индикатор питания показывает состояние включения, выключения или отказа системы. Функции — Индикатор Service ID показывает работающую систему. индикаторов — Индикатор состояния системы показывает текущее состояние системы (например, отказ...
 • Page 85 Тепловыделение источника питания 14334,6 БТЕ/час Блок питания. Power (W) 4200 Слоты PCI 16 GPGPU (графические процессоры общего Накопители назначения) Тип накопителей NVIDIA GPGPU Процессор: Разъемы Не используется Ядра процессоров Не используется Масса (кг): Пустой 30 кг (только корпус) Масса (кг): Обычная загрузка 45 кг...
 • Page 87 Dell PowerEdge C410x Introducción al sistema...
 • Page 88: Notas, Precauciones Y Avisos

  En esta publicación se pueden utilizar otras marcas y otros nombres comerciales para hacer referencia a sus respectivos propietarios o a sus productos. Dell Inc.renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Page 89: Instalación Y Configuración

  Área de acceso restringido El sistema Dell PowerEdge C410X está diseñado únicamente para su instalación en áreas de acceso restringido, tal y como se define en la cláusula 1.2.7.3 de IEC 60950-1: 2001.
 • Page 90: Instalación De Los Rieles Y Del Sistema En Un Rack

  Sólo debería realizar pequeñas reparaciones tal y como se indica en la documentación del producto. La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de seguridad entregadas con el producto.
 • Page 91 Siga estas instrucciones para instalar los rieles en un rack: 1. Instale los rieles deslizantes en el rack. 2. Alinee los rieles interiores con los rieles deslizantes del rack. 3. Inserte el sistema en los rieles deslizantes hasta que el pestillo de cierre quede asentado en su lugar.
 • Page 92 4. Inserte el sistema en el rack.
 • Page 93 Conexión de los cables iPass Conexión de cables de alimentación Conecte el cable de alimentación al sistema. Conecte el otro extremo de los cables de alimentación a una toma eléctrica con conexión a tierra o a otra fuente de energía, como por ejemplo un sistema de alimentación ininterrumpida o una unidad de distribución de alimentación.
 • Page 94: Otra Información Útil Que Puede Necesitar

  Este documento está disponible en línea en support.dell.com/manuals. NOTA: Compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com/manuals y, si las hay, léalas antes de proceder a la instalación, puesto que a menudo sustituyen la información contenida en otros documentos.
 • Page 95: Información De La Nom (Sólo Para México)

  La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM): Importador: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
 • Page 96: Fuente De Alimentación

  Facilidad de Para extraer e insertar el módulo de PCI no es necesario alterar el funcionamiento reparaciones del chasis ni de otros módulos de PCI instalados en el mismo. LED de alimentación, LED de estado del sistema, LED de ID del sistema, LED del Indicadores LED ventilador 2.
 • Page 97 Especificaciones de BTU Especificación Valor Rango de voltaje de la fuente de 200 V - 240 V CA alimentación Fuente de alimentación Cuatro BTU de fuente de alimentación 4 201,056 W (14 334,6 BTU/h) Fuente de alimentación: Potencia (W) 4200 Ranuras PCI Unidades 16 GPGPU...
 • Page 99 Dell PowerEdge C410x Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 100: Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar Ve Uyarılar

  Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu ve PowerEdge™, Dell Inc.'in ticari markalarıdır. Bu yayında, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.
 • Page 101: Kurulum Ve Yapılandırma

  DİKKAT: Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu sisteme yalnızca yetkin servis personeli tarafından verilmelidir. Sınırlı Erişim Konumu Dell PowerEdge C410X sistemi yalnızca Cl. 1.2.7.3 / IEC 60950-1'de tanımlanan sınırlı erişim alanlarında kurulum için uygundur: 2001. 1.2.7.3 SINIRLI ERİŞİM ALANI: Ekipman için, aşağıda yer alan bentlerin ikisinin de geçerli olduğu alandır.
 • Page 102 önce, daima sabitleyicileri takın. DİKKAT: Çoğu onarım yalnızca yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılabilir. Yalnızca, ürün belgelerinizde izin verilen sorun giderme ve basit onarımları gerçekleştirebilirsiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında değildir. Ürününüzle birlikte verilen güvenlik yönergelerini okuyun ve izleyin.
 • Page 103 Rayları rafa takmak için bu talimatları izleyin: 1. Kızaklı rayları rafa yerleştirin. 2. İç raylar ile rafın kızaklı raylarını hizalayın. 3. Kilitleme mandalı tık sesi ile yerine oturuncaya dek, sistemi kızaklı raylara doğru itin.
 • Page 104 4. Sistemi rafa takın.
 • Page 105 iPass Kablosunu Bağlama Güç Kablolarını Bağlama Sistemin güç kablosunu sisteme bağlayın. Güç kablolarının diğer ucunu topraklı bir elektrik prizine ya da kesintisiz güç kaynağı veya güç dağıtım birimi gibi ayrı bir güç kaynağına takın.
 • Page 106: İhtiyacınız Olabilecek Diğer Bilgiler

  Sistem Bilgisi Güncellemeleri C410x'i ilk kurulum için hazırlarken veya GUGPU'ları yükseltirken, en son BMC sistem bilgisi revizyonunun kullanılması önerilir. En son BMC sistem bilgisi support.dell.com adresinden yüklenebilir. Yükleme paketi, C410x Web Kullanıcı Arayüzünü (WebUI) kullanarak BMC sistem bilgisini anlık yükleme talimatlarının bulunduğu bir belgeyi içerir.
 • Page 107: Nom Bilgisi (Yalnızca Meksika İçin)

  NOM Bilgisi (Yalnızca Meksika İçin) Aşağıdaki bilgiler, resmi Meksika standartları (NOM) gerekliliklerine uygun olarak bu belgede belirtilen aygıt için verilmiştir: İthalatçı: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Atlas 11950 México, D.F.
 • Page 108 2. Ön G/Ç Kartı Güç Düğmesi LED'li Güç Düğmesi Servis ID Servis ID Düğmesi LED'li Düğmesi -Güç LED'i mevcut sistem gücünün AÇIK/KAPALI/ARIZA durumunda olduğunu gösterir. LED Özelliği -Servis ID LED'i sistemin serviste olduğunu gösterir. -Sistem Durumu LED'i mevcut sistem durumunu (örneğin; Fan arızası) gösterir. Sıcaklık Sensörü...
 • Page 109 Sürücüler 16 GPGPU Sürücü Tipi NVIDIA GPGPU İşlemci: Yuvalar İşlemci Çekirdekleri Ağırlık (kg) : Boş 30 kg (sadece kasa) Ağırlık (kg) : Tipik 45 kg (L6 sistemi) 56 kg ( tüm sistem) Ağırlık (kg) : Yüklü Ağırlık (kg) : Boş 66 lbs (sadece kasa) Ağırlık (kg) : Tipik 99 lbs (L6 sistemi)
 • Page 111 Dell PowerEdge C410x ‫העבודה‬ ‫תחילת‬ ‫המערכת‬ ‫עם‬...
 • Page 112 ‫פגיעה גופנית או‬ ‫אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש‬ ‫המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‬ ‫כל הזכויות שמורות‬ © 2010-2012 Dell Inc. ‫ללא קבלת רשות בכתב מאת‬ ‫בכל דרך שהיא‬ ‫חל איסור מוחלט על שעתוק חומרים אלה‬ Dell Inc.
 • Page 113 ‫כדי‬ ‫מוגבלת‬ ‫גישה‬ ‫עם‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫בסעיף‬ ‫כהגדרתם‬ ‫מוגבלת‬ ‫אליהם‬ ‫שהגישה‬ ‫באתרים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫להתקנה‬ ‫מיועדת‬ ‫מערכת‬ 1.2.7.3 Dell PowerEdge C410X 60950-1: 2001 ‫מוגבלת‬ ‫גישה‬ ‫עם‬ ‫אתרים‬ ‫הבאות‬ ‫הפסקאות‬ ‫שתי‬ ‫חלות‬ ‫שעליו‬ ‫לציוד‬ ‫מיקום‬ 1.2.7.3 ‫אמצעי‬ ‫ולגבי‬ ‫האתר‬ ‫על‬ ‫החלות‬...
 • Page 114 ‫ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד‬ ‫תיקונים רבים יכולים להתבצע על‬ ‫ידי‬ ‫נזק שנגרם כתוצאה מפעולות שירות שאינן מורשות על‬ ‫כמורשה בתיעוד המוצר‬ ‫בעיות ותיקונים פשוטים‬ Dell ‫פיהן‬ ‫קרא את הוראות הבטיחות הנלוות למוצר ופעל על‬ ‫ידי האחריות‬ ‫ו מכוסה על‬ ‫אינ‬...
 • Page 115 ‫במעמד‬ ‫המסילות‬ ‫להתקנת‬ ‫אלה‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫פעל‬ ‫התקן את המסילות הנגררות במעמד‬ ‫ישר את המסילות הפנימיות עם המסילות הנגררות של המעמד‬ ‫הנעילה ייכנס למקומו בנקישה‬ ‫עד שתפס‬ ‫דחף את המערכת לתוך המסילות הנגררות‬...
 • Page 116 ‫התקן את המערכת בתוך המעמד‬...
 • Page 117 ‫של‬ ‫כבלים‬ ‫חיבור‬ iPass ‫החשמל‬ ‫כבלי‬ ‫חיבור‬ ‫חבר את הקצה השני של כבלי המתח לשקע חשמלי מוארק או למקור‬ ‫חבר את כבל החשמל של המערכת למערכת‬ ‫חלוקת מתח‬ ‫פסק או יחידת‬ ‫כגון מערכת אל‬ ‫מתח אחר‬...
 • Page 118 ‫מספק מידע על תכונות המערכת ומתאר כיצד‬ ‫חומרה‬ – ‫המדריך למשתמש‬ ‫בכתובת‬ ‫מסמך זה זמין באינטרנט‬ ‫רכיביה‬ support.dell.com/manuals ‫הערה‬ ‫אם קיימים עדכונים חדשים ולקרוא אותם תחילה‬ ‫הקפד לבדוק בכתובת‬ support.dell.com/manuals ‫מאחר שלעתים קרובות יש להם קדימות על פני מידע המופיע במסמכים אחרים‬ ‫עדכוני קושחה‬...
 • Page 119 ‫מקסיקו בלבד‬ ‫מידע על‬ ‫המידע שלהלן מסופק בהתקן המתועד במסמך זה בתאימות לדרישות של התקנים המקסיקניים הרשמיים‬ ‫יבואן‬ Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620-11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. ‫מספר דגם‬ B02S ‫מתח...
 • Page 120 ‫קדמי‬ ‫פלט‬ ‫קלט‬ ‫לוח‬ ‫לחצן הפעלה עם נורית‬ ‫לחצן הפעלה‬ ‫לחצן מזהה שירות עם נורית‬ ‫לחצן מזהה שירות‬ ‫נכשל‬ ‫כבוי‬ ‫פועל‬ – ‫נורית המתח מציינת את מצב המתח הנוכחי במערכת‬ – ‫נורית מזהה השירות מציינת שמתבצעת פעולת שירות במערכת‬ – ‫פונקציונליות...
 • Page 121 ‫מפרטי‬ ‫ערך‬ ‫מפרט‬ ‫כוח‬ ‫ספק‬ ‫של‬ ‫מתח‬ ‫טווח‬ 200V – 240Vac ‫ארבעה‬ ‫כוח‬ ‫ספק‬ ‫לשעה‬ ‫כוח‬ ‫ספק‬ ‫של‬ 14334.6 BTU ‫מתח‬ ‫ספק כוח‬ 4200 ‫חריצי‬ ‫כוננים‬ 16 GPGPU ‫סוג כוננים‬ NVIDIA GPGPU ‫לא זמין‬ ‫שקעים‬ ‫מעבד‬ ‫לא זמין‬ ‫ליבות מעבד‬ ‫מארז...

Table of Contents