Download Print this page

Whirlpool 3LA5801XX Use & Care Manual

Super capacity
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

AUTOMATIC
WASHER
Super Capacity
Model
3LA5801XX
8-Sa
Part No. 3356447
Rev. A

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool 3LA5801XX

  Summary of Contents for Whirlpool 3LA5801XX

 • Page 1 Part No. 3356447 Rev. A AUTOMATIC WASHER Super Capacity Model 3LA5801XX 8-Sa...
 • Page 2: Table Of Contents

  PARTS AND FEATURES ..IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ....OPERATING INSTRUCTIONS Starting Your Washer..OTHER OPERATING INSTRUCTIONS .
 • Page 3: Important Safety Instructions

  Important safety instructions To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to per- sons when using your washer, follow basic precautions, including Read all instructions before using the washer. NEVER wash items cleaned, washed, soaked in or spotted with wax, paint, gas- oline, or flammable fluids in the washer.
 • Page 4: Operating Instructions

  Operating instructions Starting Your Washer Be sure to measure and add low foaming, automatic washing machine detergent, then place a sorted load in the washer before commencing with the cycle. Detergents should be predissolved when the wash water temperature Select a LOAD SIZE Turn the knob to point at a setting that describes the size of load you...
 • Page 5 Select CYCLE and WASH TIME; Start the washer Push in the Control Knob and turn it to the right, It must be pushed turned only clockwise. Start the washer by pulling out the Control Knob. The washer will fill to the level you set with wash water of the selected temperature.
 • Page 6: Other Operating Instructions

  Other Operating instructions For a rinse and spin You may need an extra rinse and spin for heavily soiled loads which need more detergent. (Extradetergent can require an extra rinse.) 1. Push Control Knob in. 2. Turn clockwise to any 0 on the dial. See above drawing.
 • Page 7: Dispenser

  Liquid bleach dispenser Always measure bleach. guess. Never use more than Use less with (250 ml) for a full load. lower water level settings. directions on bottle for safe use. Use a cup with a pouring spout spilling. For more information MAGIC CLEAN* lint filter TheIintfilterinyourwashercleansitself.CollectedIintisdrainedawaywiththewash and rinse water.
 • Page 8: Guide

  FABRIC OPERATION Heavy soiled 6 min. High Speed Wash natural fibre 6 min. Low Speed Wash fabrics e.g.: linen 2 min. High Speed Spin or white cottons 1 Rinse 2 Spray Rinses 6 min. Final High Speed Spin Heavy soiled 8 min.
 • Page 9: Caring For Your Washer

  Caring for your washer ADAPTER WHEN NOT WASHING, keep both water faucets turned off, this takes the pressure off the water inlet valve and hoses. REMOVE SHARP OBJECTS such as pins, buckles, etc., from clothes before washing. Close metal zippers. Wipe upspills right away.
 • Page 10 Remember representative servicing your Whirlpool can help you maintain originally built into your WHIRLPOOL appliance. So . . . take the time now to look up his telephone down in the space provided pauses If it isn’t:...
 • Page 11: If You Need Service Or

  If you need service.. Thecareof yourWhirlpool washer is entrusted of K.I.C. Limited - the company YOUR K.I.C. SERVICE CENTRES CAPE TOWN JOHANNESBURG DURBAN PORT ELIZABETH BLOEM FONTEI N KIMBERLEY WINDHOEK Provided your locality is no further than 50 km from the nearest ServiceCentre,notravelIingcharges will be levied if your appliance under warranty.
 • Page 12 Namibia, Transkei, Ciskei, Venda, Bophuthatswana, warranty period relating to the article. that no representations or warranties to purchase this article, or form part of the contract Trademark of Whirlpool Corporation under normal expenses will be levied. radius, the said charges to that...
 • Page 13 OUTOMATIESE WASMASJIEN Super-Kapasiteit Model 3LA58OlXX Stuk Nr. 3356447 Hers. A...
 • Page 14 ONDERDELE EN KENMERKE BELANGRIKE VEILIGHEIDS- MAATREELS...., ..GEBRUIKSAANWYSINGS.. Om Wasmasjien aan te Skakel . . . ANDER GEBRUIKSAANWYSINGS Vir Spoel en Wentel... . . Vir Dreineer en Wentel .
 • Page 15 Belangrike veiligheidsmatreHs Lees alle aanwysings voordat masjien gebruik word. MOET NOOIT items wat met was, vet-f, petrol of ontvlambare vloeistowwe skoongemaak, gewas, geweek of bev- lek is, in die wasmasjien was nie. Die dampe kan ‘n GEVAAR VAN BRAND of ONTPLOFFING veroorsaak.
 • Page 16 Gebruiksaanwysings n u wasmasjien aan te skakel Gebruik lae-skuim wasmiddel geskikvir’n hoeveelheid uit. Plaas ‘n gesorteerde wasbondel in die wasmasjien voordat die siklus aangeskakel word. Wasmiddel moet vooraf opgelos word indien die watertemperatuur as 40°C is. Kies BONDELGROOTTE 0 Draai die knop na die stelling aanpas by die bondelgrootte.
 • Page 17 Kies SIKLUS en WASTYD; 3. Skakel die wasmasjien aan A. Druk die beheerknop in en draai na regs. Dit moet ingedruk word en slegs kloksgewys gedraai word. C. Skakel die wasmasjien aan deur die beheerknop uit te trek. Die wasmasjien sal inloop tot die verkose waswater van die gekose temperatuur.
 • Page 18 Ander gebruiksaanwysings Vir spoel en wentel ‘n Bykomende spoel- en wentelsiklus mag nodig weesvir baievuil wasgoed wat meer wasmiddel vereis. (Bykomende wasmiddel kan ‘n bykomende spoelsiklus vereis.) 1. Druk Beheerknop 2. Draai kloksgewys na enige paneel. Sien illustrasie hierbo. 3. Trek Beheerknop uit.
 • Page 19 Vloeibare bleikmiddelhouer Bleikmiddel moet uitgemeet Moenie raai nie. Moet nooit meer as 1 koppie(250 ml)vir ‘n voile bondel gebruik nie. Gebruik minder met laer watervlak- stellings. Volg aanwysings op bottel vir veilige gebruik. Gebruik ‘n koppie met skinktuit om storting te voorkom.
 • Page 20 MATERIAAL WERKING Baie vuil 8-min. HoMpoed-Was natuurlike vesels, 6-min. Lae-Spoed-Was bv: linne of wit 2-min. HoMpoed-Wentel katoen 1 Spoel 2 Sproei-Spoele 6-min. Finale Ho&Spoed-Wentel Baie vuil natuur- 8-min. Ho&-Spoed-Was like vesels, bv: 6-min. Lae-Spoed-Was linne, katoen, 2-min. Ho&-Spoed-Wentel denim en kleur- 1 Spoel vaste materiale 2 Sproei-Spoele...
 • Page 21 Versorging van u wasmasjien SLANGPASSTUK WANNEER NIE GEWAS WORD NIE, beide waterkrane toe om druk waterkleppe uit te skakel. VERWYDER SKERP VOORWERPE spelde, gespes, ens., voor klere gewas word. Maak metaalritssluiters toe. Droog spatsels onmiddellik draai kan die afwerking laat verdof of beskadig. op die soos SKERP OF SWAAR VOORWERPE...
 • Page 22 Bewaar ook u verkoopstrokie waarborgstatus Onthou . . . U diensverteenwoordiger is opgelei om u Whirlpool-toestel versien of te herstel. Hy kan u help om die gehalte wat oorspronklik ‘n WHIRLPOOL-toestel handhaaf.
 • Page 23 4. lndien u diens nodig het . . . Dieversorgingvan u Whirlpool van K.I.C. Beperk toevertrou - die maatskappy koopdiens. U K.1.C: DIENSSENTRUMS IS IN: KAAPSTAD JOHANNESBURG DURBAN PORT ELIZABETH BLOEMFONTEIN KIMBERLEY WINDHOEK Met dien verstande dat u nie verder as 50 km van u naaste K.I.C.-diens-...
 • Page 24 ‘n kredietooreenkomsonderworpeaandie 1980, of enige wysiging aanspreeklikheid hierdie waarborg word slegsdeurdie waarborgeanders as die wat hierin uiteengesit gemaak word. handelsmark van Whirlpool Corporation deur K.I.C. van klousules 1 tot 13 aanvaarvirdievervanging km radius Sal volgens op die diensingenieur foutiewe materiale...