Beko SPA7131P User Manual

Beko SPA7131P User Manual

Hide thumbs Also See for SPA7131P:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Steam Iron
User Manual
SPA7131P
EN EE LT
01M-8831301100-1517-05

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko SPA7131P

 • Page 1 Steam Iron User Manual SPA7131P EN EE LT 01M-8831301100-1517-05...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customers, Thank you for selecting a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state- of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3 CONTENTS ENGLISH 4-14 DEUTSCH 15-28 FRANÇAIS 29-42 TÜRKÇE 43-54 ESPAÑOL 55-67 POLSKI 68-81 HRVATSKI 82-94 ROMANIAN 95-108 ITALIANO 109-121 THAI 122-134 3 / 38 EN Steam Iron / User Manual...
 • Page 4: General Safety

  Important instructions for safety and environment This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty. 1.1 General safety • This appliance complies with the international safety standards.
 • Page 5 Important instructions for safety and environment • Unplug the product before filling the water reservoir with water. • Operate and store the appliance on a stable surface. • When the appliance is placed on its base plate, ensure that the surface beneath the plate is level. •...
 • Page 6 Important instructions for safety and environment • The mains supply of the appliance must be secured with a minimum 16 A fuse. • Use the appliance with a grounded outlet only. • Do not use the appliance with an extension cord. •...
 • Page 7: Compliance With The Weee Directive And Disposing Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.2 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling.
 • Page 8 Your iron 2.1 Overview 2.2 Technical data 1. Power cable 2. Iron base plate Voltage 3. Soleplate 220-240V~ 50 Hz 4. Water spray nozzle Power consumption : 5. Water refill lid 2600-3100 W 6. Lime removal (self clean) button Insulation class 7.
 • Page 9: Intended Use

  Operation 3.1 Intended use 3.3 Refilling the water reservoir This appliance is intended only for household use and ironing; it is not 1. Unplug the appliance. suitable for professional use. 2. Fill the water cup provided with the appliance. 3.2 Initial use 3.
 • Page 10: Operation

  Operation 3.5 Shock steam In order to prevent the bright stains 1. Fill the water reservoir (see. 3.3). that may form on 2. After the thermostat indicator the synthetic fabrics light (10) turns off, you can iron such as silk, iron on the garments with the powerful the reverse side of steam by pressing the shock...
 • Page 11: Spraying Water

  Operation WARNING: During Having water in the appliance would be the ironing if the advantageous; you thermostat indicator may use the water light (10) turns on, spraying button (8) before proceeding when necessary. with the shock steam process wait for the 3.9 Automatic light to turn off.
 • Page 12: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and maintenance 4.1 Cleaning 4.2 Lime removal (Self-Clean) WARNING: When finished Lime removal function cleans the with ironing, unplug lime particles accumulated in the steam generator reservoir of the the appliance. You appliance. can drain the water in the reservoir by Use this function once in every opening the refill lid 2 to 3 weeks.
 • Page 13 Cleaning and maintenancem 4.3 Storage 5. After the reservoir becomes fully empty, release the lime re- If you do not intend to use the moval button (6). appliance for a long time, store it 6. If there is still sediment, repeat carefully.
 • Page 14: Troubleshooting

  Troubleshooting Although the appliance is plugged in, soleplate (3) does not heat up. The appliance may be connected improperly. >>> Check the plug and power cable (1) of the appliance. The appliance does not generate steam. The water reservoir may not have enough water. >>> Fill the water reservoir with water up to Max level (see.
 • Page 16: Üldine Ohutus

  Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised See peatükk sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad kaitsta kehavigastuste või materiaalsete kahjude eest. Nende juhiste mittejärgimine tühistab ettenähtud garantii. 1.1 Üldine ohutus • S e a d e v a s t a b r a h v u s v a h e l i s t e l e ohutusstandarditele.
 • Page 17 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised • Ärge kasutage kui toitejuhe või seade ise on kahjustatud. Võtke ühendust volitatud hooldusega. • Kui seade maha pillatakse või lekib vett või esineb teisi tõrkeid, võtke ühendust volitatud teenindusega. Ärge kasutage seadet enne, kui see on parandatud.
 • Page 18 Important instructions for safety and environment • Ühendage seade enne puhastamist ja hooldust elektrivõrgust lahti. • Ärge kerige juhet ümber seadme. • Ärge puudutage seadet või selle pistikut märgade või niiskete kätega kui seade on sisse lülitatud. • Alusplaat ja seda ümbritsev ala võib olla väga kuum. Kokkupuude kuumade pindadega võib tekitada põletusi.
 • Page 19 Important instructions for safety and environment 1.2 Vastavus WEEE direktiivile ja toote jääkide kõrvaldamise direktiividele Seade on vastavuses EL WEEE direktiiviga (2012/19/EL). Tootel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete klassifitseerimissümbol (WEEE). Seade on toodetud kõrge kvaliteediga osadest ja materjalidest, mida saab taaskasutada ja mis on sobivad ümbertöötlemiseks.
 • Page 20: Tehnilised Andmed

  Triikraud 2.1 Üldine kirjeldus 2.2 Tehnilised 1. Toitejuhe andmed 2. Triikraua alus 3. Temperatuuri reguleerimise Pinge: 220–240 V, ~50 Hz nupp Energiakulu: 2600-3100 W 4. Triikimistald Isolatsiooniklass: I 5. Piserdusotsik 6. Veepaagi kaas Aurupahvaku tugevus: kuni 240 g/min 7. Katlakivi eemaldamise (isepu- hastumise) nupp Seade vastavuses...
 • Page 21 Kasutamine 3.1 Kasutusalad 3.3 Vee lisamine veepaaki Seade on mõeldud kasutamiseks ja triikimiseks kodumajapidamises. 1. Võtke toitejuhtme pistik Seda ei saa kasutada äriotstarbel. seinakontaktist. 2. Täitke seadmega komplektis tar- 3.2 Esmakordne nitud veetäitenõu veega. kasutamine 3. Avage veepaagi kaas (5) ja täitke paak tasemeni MAX.
 • Page 22 Kasutamine auruga, vajutades aurupahvaku Heledate plekkide nupule (7). vältimiseks, mis võivad tekkida sünteetilistest HOIATUS! kiududest või siidist seda toimingut kangastel, tuleb korratakse pikema triikida riideid pahupidi jooksul, võib pööratuna. Plekkide triikimisalusest tekke vältimiseks ärge koos auruga vett kasutage veepritsimise välja tulla. funktsiooni.
 • Page 23: Auruga Triikimine

  Kasutamine HOIATUS! Veepaagis peaks olema vesi. Tänu sellele võib Juhul kui triikimise vajadusel kasutada ajal lülitub sisse veega pritsimise termostaadi näidik funktsiooni (8). (10), oodake enne a u r u p a h v a k u 3.9 Automaatne f u n k t s i o o n i kasutamist, kuni väljalülitus...
 • Page 24 Puhastamine ja hooldus 4.1 Puhastamine 4.2 Katlakivi eemaldamine HOIATUS! Pärast (isepuhastumine) triikimise lõpetamist võtke toitejuhtme Katlakivi eemaldamise funktsioon pistik seinakontaktist takistab katlakivi osakeste välja. Veepaagi saab kogunemist triikraua veepaaki. tühjendada täiteava Isepuhastumise funktsiooni tuleb kaudu (5), kallutades kasutada üks kord 2–3 nädala triikrauda ettepoole.
 • Page 25 Puhastamine ja hooldus 4.3 Hoiundamine 5. Pärast paagi täielikku tühjene- mist vabastage katlakivi eemal- • Kui te seadet pikemat aega ei damise nupp (6). kasuta, tuleb seda hoiundada 6. Juhul, kui seadmesse on jäänud turvalises kohas. veel setet, korrake kogu protse- •...
 • Page 26 Tõrkeotsing Kuigi seade on sisse lülitatud, alusplaat (3) ei kuumene. Seade või olla valesti ühendatud. >>> Kontrollige seadme pistikut ja toitejuhet (1). Seade ei tekita auru. Võimalik, et veepaagis ei ole piisavalt vett. >>> Täitke veepaak veega kuni „Max“ tasemeni (vt 3.3). Kiiraur - vertikaalne aur ei toimi.
 • Page 28: Bendrosios Saugos Taisyklės

  Important instructions for safety and environment Šiame skyriuje yra saugumo instrukcijos, kurios padės apsisaugoti nuo kūno sužalojimų ir žalos turtui. Jeigu šių instrukcijų yra nesilaikoma suteikta garantija nebegalioja. 1.1 Bendrosios saugos taisyklės • Prietaisas atitinka tarptautinius saugumo standartus. • Šiuo įrenginiu leidžiama naudotis vaikams virš 8 metų...
 • Page 29 Important instructions for safety and environment • Kai prietaisas yra pastatytas ant jo pado, užtikrinkite, kad paviršius ant kurio jis stovi yra lygus. • Nenaudokite pažeisto įrenginio kabelio arba pačio įrenginio, jei jis sugedęs. Susisiekite su įgaliotu atstovu. • Jeigu prietaisas buvo numestas arba leidžia vandenį...
 • Page 30 Important instructions for safety and environment • Nenaudokite prietaiso kartu su ilgintuvais. • Išjungiant prietaisą iš rozetės, netraukite už maitinimo laido. • Prieš atlikdami aptarnavimo darbus, atjunkite įrenginį. • Nevyniokite laido aplink prietaisą. • Nelieskite prietaiso ir jo kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis, jeigu jis yra įjungtas į...
 • Page 31 Important instructions for safety and environment 1.2 Atitinka EEĮ direktyvą ir atliekų šalinimo reikalavimus Jūsų produktas atitinka EU WEEE Direktyvą (2012/19/EU). Šiame gaminyje pateikiamas elektros ir elektroninės įrangos (EEĮA) atliekų klasifikavimo simbolis. Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurios gali būti pakartotinai panaudotos ir tinkamos perdirbimui.
 • Page 32: Techniniai Duomenys

  Your iron 2.1 Overview 2.2 Techniniai 1. Maitinimo laidas duomenys 2. Lygintuvo stovas 3. Lygintuvo padas Įtampa: 220-240~ 50 Hz 4. Vandens purškimo antgalis Energijos naudojimas: 5. Vandens talpyklos dangtis 2600-3100 W Izoliacijos klasė : I 6. Kalkių valymo (savaiminio valy- Garų...
 • Page 33 Naudojimas 3.1 Paskirtis 3.3 Vandens pylimas į talpyklą Šis prietaisas yra skirtas naudojimui ir lyginimui buityje. Nėra tinkamas 1. Išimkite iš lizdo prietaiso profesionaliam naudojimui. maitinimo laido kištuką. 2. Pripildykite vandeniu indą, 3.2 Pirmas pridedamą kartu su prietaisu. naudojimas 3. Atidarykite vandens talpyklos dangtį...
 • Page 34: Lyginimas Garais

  Naudojimas 2. Kai termostato rodiklis (10) išvengtumėte užges, galima bus lyginti dideliu šviesių dėmių, kurios garų kiekiu, paspaudžiant garų gali atsirasti audinių iš sintetinių smūgio (7) mygtuką. pluoštų arba šilko, ĮSPĖJIMAS: Jeigu drabužius reikia šis veiksmas lyginti iš blogosios atliekamas ilgesnį...
 • Page 35: Automatinis Išjungimas

  Naudojimas ĮSPĖJIMAS: Prietaiso talpykloje turėtų būti vanduo. Jeigu lyginimo metu įsijungs termostato Esant reikalui, rodiklis (10), prieš galėsite naudoti panaudojant garų purškimo vandeniu smūgio funkciją, mygtuką (8). palaukite, kol diodas 3.9 Automatinis nustos degti. išjungimas ĮSPĖJIMAS: Negalima kreipti garų • Jeigu prietaisas bus 30 sekundžių srauto į...
 • Page 36: Valymas Ir Priežiūra

  Valymas ir priežiūra 4.1 Valymas 4.2 Kalkių valymas (savaiminis valymas) ĮSPĖJIMAS: Kalkių valymo funkcija mažina Baigę lyginti, išimkite kalkių dalelių lygintuvo garų iš lizdo lygintuvo talpykloje kaupimąsi. maitinimo laido kištuką. Iš vandens Savaiminio išsivalymo funkciją talpyklos išpilkite reikia naudoti kartą per 2-3 vandenį, atidarę...
 • Page 37 Valymas ir priežiūra 4.3 Laikymas 6. Baigę kalkių valymo procesą, palikite prietaisą vertikalioje Jeigu prietaisas bus nenaudojamas padėtyje, kad jis atauštų. Kai pri- per ilgesnį laiko tarpą, reikia jį laikyti etaisas atauš, nuvalykite lygin- saugioje vietoje. tuvo padą skudurėliu (3). •...
 • Page 38: Problemų Sprendimas

  Problemų sprendimas Nors prietaisas ir yra įjungtas, padas (3) nekaista. Prietaisas gali būti netinkamai prijungtas. >>> Patikrinkite prietaiso kištuką ir maitinimo kabelį (1). Prietaisas nesukuria garo. Vandens talpoje gali nebūti pakankamai vandens. >>> Pripildykite vandens talpą iki maksimalaus lygio (žr. 3.3). Garo smūgis - vertikalus garas neveikia.

Table of Contents