Beko SGA7126P User Manual

Beko SGA7126P User Manual

Hide thumbs Also See for SGA7126P:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Steam Station
User Manual
SGA7126P
SGA7124B
EN EE LT
01M-8834133200-2817-07
01M-8834593200-2817-07

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko SGA7126P

 • Page 1 Steam Station User Manual SGA7126P SGA7124B EN EE LT 01M-8834133200-2817-07 01M-8834593200-2817-07...
 • Page 2: Meanings Of The Symbols

  Please read this manual first! Dear Customer, Thank you for preferring this Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the- art technology. Therefore, please read this user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3 Important safety and environmental instructions This section contains safety • Unplug the appliance before instructions that will help filling the water reservoir with protect from risk of personal water. injury or material damage. • Do not open the water refill hole Failure follow these...
 • Page 4: Important Safety And Environmental Instructions

  Important safety and environmental instructions • Do not dismantle the appliance. • Do not use the appliance in or near the areas where • Your mains power supply should combustible or inflammable comply with the information places and materials exist. supplied on the rating plate of the appliance.
 • Page 5: Your Steam Station

  Your steam station 2.1 Overview 11 12 2.2 Technical data 1. Lime collecting cartridge 2. Steam station 3. Cable winding slot with bracket Power supply : 220-240V~, 50-60 Hz 4. Water reservoir removal latch 5. Removable water reservoir Power consumption : 2190-2600 W 6.
 • Page 6 Your steam station Control panel Symbols Descriptions Water reservoir is empty Steam level Lime collecting cartridge should be replaced Temperature settings Automatic shutdown Self-cleaning Smart - ECO mode 6 / 32 EN Steam Station / User Manual...
 • Page 7: Operation

  Operation 3.1 Intended use 3.3 Ironing tips • The appliance gets heated in a short time; iron This appliance is intended only for household use fabrics such as synthetic, silk etc. using low and ironing; it is not suitable for professional use. temperature settings.
 • Page 8: Dry Ironing

  Operation 3. Open the water refill lid (6) and fill water up to Smart-ECO mode of your appliance the MAX level. is suitable for all types of fabrics that can be ironed. You can iron securely. You can do steam ironing by using the steam trigger (12) in this mode.
 • Page 9: Vertical Steam

  Operation 3.8 Vertical steam (11) (see 3.4). WARNING: Your selection should You can also use the steam in upright position be suited for the fabric to be ironed. (see 3.7). You can iron your curtains and hanged garments thanks to the vertical steam feature. 6.
 • Page 10: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning WARNING: Do not purchase cartridge from places other than WARNING: Do not soak the the dealers and service centers. If steam station (2) in water or other you do this, the cartridge will not fit liquids.
 • Page 11: Transport Lock

  Cleaning and care 4.4 Transport lock 1. Turn the transport lock (9) in order to be able to move/transport your appliance easily and store it securely. 4.3 Lime removing feature (Self-Clean) 1. When the “ ” lime removing (self-clean) 2. Turn the lock again to unlock the transport lock. symbol flashes on the control panel, (10) this means that it is time for lime removing.
 • Page 12: Moving And Transportation

  Cleaning and care 4.6 Moving and transportation • Carry the appliance in its original packaging during moving and transportation. The packaging of the appliance protects it against physical damages. • Do not place heavy loads on the appliance or the packaging.
 • Page 13: Sümbolite Tähendus

  Lugege kõigepealt kasutusjuhendit! Austatud kliendid! Täname Teid firma Beko toote valimise eest. Loodame, et see toode, mis on valmistatud kvaliteetseid uusimaid tehnoloogiaid kasutades, pakub Teile parimaid tulemusi. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja sellega kaasnevad dokumendid ning säilitatage need hilisemaks kasutamiseks. Kui annate toote edasi teisele kasutajale, edastage talle ka käesolev kasutusjuhend.
 • Page 14: Üldised Ohutusjuhised

  Tähtsad ohutust ja keskkonda puudutavad juhised punkt sisaldab • Seadme kasutamise ajal ei tohi ohutusjuhiseid, mis aitavad hoida veetäiteava avada. ära kehavigastuste või varalise • Seadet tuleb kasutada ja kahju teket. hoiundada stabiilsel alusel. Kasutusjuhendi eiramine muudab • Kui seade on alusele pandud, antud garantii kehtetuks.
 • Page 15 Tähtsad ohutust ja keskkonda puudutavad juhised • Koduse elektrivõrgu toide peaks • Ärge kasutage seadet kergesti vastama selle seadme andmesildil süttivate või põlevate esemete märgitud teabele. või materjalide läheduses. • Elektrivõrk peab olema kaitstud • Seadme pakendit tuleb säilitada vähemalt 16 A kaitsega. lastele kättesaamatus kohas.
 • Page 16: Üldine Kirjeldus

  Triikimissüsteem 2.1 Üldine kirjeldus 11 12 2.2 Tehnilised andmed 1. Katlakivi eemaldaja 2. Triikimissüsteemi pind Toode on kooskõlas Euroopa Liidu 3. Kaablikerimispesa koos haardega. direktiividega 2004/108/EÜ 2006/95/EÜ, 4. Riiv veemahuti väljavõtmiseks 5. Väljavõetav veepaak 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL. 6. Veepaagi kaas 7.
 • Page 17 Triikimissüsteem Juhtpaneel Sümbol Kirjeldus Veepaak on tühi Auru tase Katlakivi emaldaja tuleb välja hetada Temperatuuri seadistused Automaatne väljalülitus Isepuhastus Nutikas ÖKO režiim 17 / 32 EE Triikimissüsteem / User Manual...
 • Page 18: Temperatuuri Seadistamine

  Kasutamine 3.1 Kasutusalad • Aur võib värvitud siidikangale plekke tekitada. Ärge kasutage auru. Seade on mõeldud kasutamiseks ja triikimiseks kodumajapidamises. Seda ei tohi kasutada HOIATUS! Vältige triikraua äriotstarbel. kokkupuudet metallelementidega, nt tõmblukud ja needid. See 3.2 Esmakordne kasutamine võib põhjustada seadme talla 1.
 • Page 19: Veepaagi Täitmine

  Kasutamine Seade ei genereeri auru kuni auru päästiku (12) 4. Place the water reservoir (5) in its place. vajutamise hetkeni. – You will hear a click when the water reservoir fits into its place. Kuivtriikimisel ei tohi kasutada auru päästikut (12). 3.7 Steam ironing 3.6 Veepaagi täitmine 1.
 • Page 20 Kasutamine iron will raise steam from its soleplate (8) as long as you hold the steam trigger pressed. 8. When the ironing process is over, press the on/ off button (11) for a few seconds. – The lights on the control panel will go off. 9.
 • Page 21: Puhastamine Ja Hooldus

  Puhastamine ja hooldus 4.1 Puhastamine „ ” vilgub juhtpaneelil (10), kui on 1. Sümbol vajalik kasseti vahetamine. HOIATUS! Ärge pange triikimissüsteemi (10) vette ega Vahend tuleb välja vahetada pärast muude vedelikesse. Ärge pange umbes 30 liitri vee kasutamist. seadmesse äädikat, katlakivi eemaldavat vahendit,...
 • Page 22 Cleaning and care „ ”, tähendab see, et seadmest tuleb eemaldada katlakivi. 2. Täitke veepaak (5) veega (vt punkti 3.6). 3. Ühendage seade toitevõrku. 4. Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul samaaegselt all juhtnuppu (11) ja auru päästikut (12). Pärast seda, kui seade on läinud üle katlakivi eemaldamise...
 • Page 23 Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą! Gerbiamas kliente, Dėkojame, kad pasirinkote šį „Beko“ įmonės produktą. Tikimės, kad šis gaminys, pagamintas panaudojant naujausias, aukštos kokybės technologijas, leis jums pasiekti geriausius rezultatus. Todėl prieš naudodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą bei visus kitus papildomus dokumentus, ir pasilikite juos ateičiai.
 • Page 24 Svarbios instrukcijos skirtos saugumui ir aplinkos apsaugai Šiame skyriuje yra saugumo • Prieš užpildant vandens talpą instrukcijos, kurios padės vandeniu išjunkite prietaisą iš apsisaugoti nuo kūno sužalojimų rozetės. ir žalos turtui. • Prietaiso naudojimo metu Jeigu šių instrukcijų negalima atidarinėti vandens nesilaikoma suteikta garantija pripildymo angos.
 • Page 25 Svarbios instrukcijos skirtos saugumui ir aplinkos apsaugai • Prietaisą galima naudoti tik kai • Lygintuvo pagrindas ir lyginimo jis yra prijungtas prie lyginimo sistemos platforma gali perkaisti. sistemos. Sąlytis su karštais paviršiais gali sukelti nudegimus. • Neardykite prietaiso. • Nenaudokite šio prietaiso •...
 • Page 26 Garo valytuvas 2.1 Bendras aprašymas 11 12 2.2 Technical data 1. Kalkių surinkimo kasetė 2. Garo sistema 3. Kabelio suvyniojimo vieta su laikikliu Maitinimas : 220-240V~, 50-60 Hz 4. Vandens talpos išėmimo skląstis 5. Išimama vandens talpa Energijos suvartojimas : 2190-2600 W 6.
 • Page 27 Jūsų lyginimo sistema Valdymo skydelis Simbolis Aprašymas Vandens talpa tuščia Garų lygis Reikia pakeisti kalkių surinkimo kasetę Temperatūros nustatymai Automatinis išjungimas Savaiminis išsivalymas Išmanus EKO režimas 27 / 32 LT Lyginimo sistema/ Naudotojo instrukcija...
 • Page 28 Naudojimas 3.1 Paskirtis 3.3Patarimai lyginimui • Prietaisas greitai įšyla. Sintetinius audinius, Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buityje ir šilkinius ir pan. audinius lyginkite esant lyginimui. Jis netinka profesionaliam naudojimui. nedidelės temperatūros nustatymams. 3.2 Pirmas panaudojimas • Audinius, kurie gali blizgėti (pvz. šilką) reikia lyginti išvertus į...
 • Page 29 Naudojimas 3. Atidarykite vandens papildymo dangtelį (6) ir Jūsų prietaiso išmanus EKO režimas pripildykite ją vandeniu iki didžiausio leistino tinka visoms audinių rūšims, kurias lygio („MAX“). galima lyginti. Lyginimas šiuo režimu yra saugus. Šiuo režimu galite lyginti su garais panaudodami garų nuleistuką...
 • Page 30 Naudojimas 3.9 Automatinis išsijungimas 5. Kitą nei EKO režimas temperatūros lygį galima nustatyti su valdymo mygtuku (11) (žr. 3.4 (Automatinis išsijungimas) punktą) Jeigu per 10 minučių nepaliesite prietaiso arba DĖMESIO: Jūsų pasirinkimas turėtų nepaspausite jokio mygtuko, jis automatiškai išsijungs. būti pritaikytas lyginamam audiniui. •...
 • Page 31: Valymas Ir Priežiūra

  Valymas ir priežiūra 4.1 Valymas 1. Simbolis „ ” valdymo skydelyje (10) mirksi, kai būtina pakeisti kasetę. DĖMESIO: Nemerkite garų sistemos (10) į vandenį ir kitus skysčius. Kasetę reikia pakeisti, sunaudojus Į prietaisą negalima pilti acto, 30 litrų vandens. nukalkintojo, skalbinių krakmolo, kvepalų...
 • Page 32: Perkėlimas Ir Transportavimas

  Cleaning and care 4.3 Kalkių pašalinimo funkcija (savaime išsivalantis) 1. Kai valdymo skydelyje (10) mirksi kalkių šalinimo simbolis (savaime išsivalančio) „ ”, tai reiškia, kad reikia šalinti kalkes. 2. Pripildykite vandens talpą (5) vandeniu (žr. 3.6 punktą). 3. Įjungti prietaisą į rozetę. 4.

This manual is also suitable for:

Sga7124b01m-8834133200-2817-0701m-8834593200-2817-07

Table of Contents