Download  Print this page

AEG HK854400FS User Manual

Ceramic glass
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
HK854400FS
Gebruiksaanwijzing
Keramische
inductiekookplaat
User manual
Ceramic glass induction
hob
Notice d'utilisation
Table de cuisson
vitrocéramique à
induction
Benutzerinformation
Induktions-
Glaskeramikkochfeld

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG HK854400FS

  Summary of Contents for AEG HK854400FS

 • Page 1 HK854400FS Gebruiksaanwijzing Keramische inductiekookplaat User manual Ceramic glass induction Notice d'utilisation Table de cuisson vitrocéramique à induction Benutzerinformation Induktions- Glaskeramikkochfeld...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
 • Page 3 Veiligheidsinformatie • Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking. • Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. WAARSCHUWING! Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.
 • Page 4: Montage-Instructies

  MONTAGE-INSTRUCTIES Noteer voor de installatie , het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje. Het typepla- tje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing. HK854400FS 949 593 268 01 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 5 Montage-instructies • In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt. • Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of ho- ger). Neem contact op met onze serviceafdeling. Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactope- ning van minstens 3 mm.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  Beschrijving van het product Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebe- horen), dan zijn de ventilatieruimte voor van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Indeling kookplaat Inductiekookzone 2300 W met vermo- gensfunctie 3200 W Inductiekookzone 2300 W met vermo- gensfunctie 3200 W Inductiekookzone 2300 W met vermo-...
 • Page 7: Bedieningsinstructies

  Bedieningsinstructies Sensorveld te kiezen Een kookstanddisplay toont de kookstand Bedieningsstrip Bedieningsknop brander tijdsinstellingen verhogen of verlagen Kookzone selecteren schakelt in en uit STOP+GO Kookstanddisplays Display Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld De kookzone is ingschakeld -functie is in werking. De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld Powerfunctie is ingeschakeld Er is een storing + cijfer...
 • Page 8: Temperatuurinstelling

  Bedieningsinstructies • u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz.) lan- ger dan 10 seconden. Het geluid blijft klinken totdat u het voorwerp hebt weggenomen. • de kookplaat raakt oververhit (bijv. wanneer een pan droogkookt). Voordat u de kook- plaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld.
 • Page 9: De Powerfunctie In- En Uitschakelen

  Bedieningsinstructies De Powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Po- werfunctie wordt maximaal 5 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar kookstand 14. Om de inductiekookzone te activeren, druk op . Raak een kookstand aan om uit te schakelen Vermogensbeheer Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tus- sen twee kookzones die een paar vormen (zie af-...
 • Page 10: Stop+Go

  Bedieningsinstructies • Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met en raak om de timer uit te schakelen. Het lampje van de kookzone gaat uit. Kookwekker U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak aan . Raak van de timer aan om de tijd te selecteren.
 • Page 11: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  Nuttige aanwijzingen en tips Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan. gaat aan, het geluid is aan. Raak aan, gaat aan, het geluid is uit. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de geluiden alleen horen als: •...
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging Voorbeelden van kooktoepassingen De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. Tem- Gebruik om: Tijdstip Tips pera- tuurin- stel- ling Bereide gerechten warmhouden naar be- Afdekken hoefte Hollandaise saus, smelten: boter, cho- 5-25 Tussendoor mengen colade, gelatine Stollen: luchtige omeletten, gebakken 10-40...
 • Page 13: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen WAARSCHUWING! Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat. Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheids- redenen verboden. Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
 • Page 14: Milieubescherming

  Milieubescherming Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing • Geen pan op de kookzone. Zet een pan op de kookzone. gaat branden • Geen correcte pan. Gebruik een geschikte pan. • De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de kookzone.
 • Page 15: Safety Information

  Contents Thank you for choosing one of our high-quality products. To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place.
 • Page 16: Installation Instructions

  INSTALLATION INSTRUCTIONS Before the installation , note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate. The rating plate of the appliance is on its lower casing. HK854400FS 949 593 268 01 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60-Hz...
 • Page 17 Installation instructions Safety instructions WARNING! You must read these! Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not connect a damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier. Only an authorised service technician can install, connect or repair this appliance. Use only original spare parts.
 • Page 18 Installation instructions Assembly min. 500 mm min. 50 mm min. 50 mm min. 5 mm +1 mm +1 mm min. min. 38 mm 25 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm If you use a protection box (additional accesso- ry), the front ventilation space of 5 mm and pro- tective floor directly below the appliance are not necessary.
 • Page 19: Product Description

  Product description PRODUCT DESCRIPTION Cooking surface layout Induction cooking zone 2300W, with Power function 3200W Induction cooking zone 2300W, with Power function 3200W Induction cooking zone 2300W, with Power function 3200W Control panel Induction cooking zone 2300W, with Power function 3200W Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance.
 • Page 20: Operating Instructions

  Operating instructions Heat setting displays Display Description The cooking zone is off The cooking zone operates function operates. The automatic heat up function is on Power function is on There is a malfunction + digit OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator) : continue cook / keep warm / residual heat Lock / The child safety function is on Not correct cookware or too small or no cookware on the cooking zone...
 • Page 21: The Heat Setting

  Operating instructions Automatic Switch Off times Heat setting Stops after 6 hours 5 hours 4 hours 1.5 hours The heat setting Touch the control bar at the heat setting. Change up or down, if it is necessary. Do not re- lease before you have a correct heat setting.
 • Page 22: Using The Timer

  Operating instructions Power management The power management divides the power be- tween two cooking zones in a pair (see the fig- ure). The power function increases the power to the maximum level for one cooking zone in the pair and automatically decreases in the second cooking zone to a lower power level.
 • Page 23: Stop+Go

  Operating instructions STOP+GO function sets all cooking zones that operate to a Keep Warm setting ( When operates, you cannot change the heat setting. does not stop the timer function. • To activate this function touch comes on. • To deactivate this function touch .
 • Page 24: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips HELPFUL HINTS AND TIPS Use the induction cooking zones with suitable cookware. Put the cookware on the cross which is on the cooking surface. Cover the cross fully. The magnetic part of the bottom of the cookware must be 120mm minimum. Induction cook- ing zones adapt to the dimension of the bottom of the cookware automatically.
 • Page 25: Care And Cleaning

  Care and cleaning Heat Use to: Time Hints setting Simmer rice and milkbased dishes, heat- 25-50 Add at least twice as much liquid ing up ready-cooked meals as rice, stir milk dishes part way through Steam vegetables, fish, meat 20-45 Add a few tablespoons of liquid Steam potatoes 20-60...
 • Page 26: What To Do If

  What to do if… WHAT TO DO IF… Problem Possible cause and remedy You cannot start the appliance • You touched 2 or more sensor fields at the same time. Only or operate it. touch one sensor field. • There is water or fat stains on the control panel. Clean the control panel •...
 • Page 27: Environment Concerns

  Environment concerns Problem Possible cause and remedy There is no signal when you The signals are off. touch panel keys Switch on the signals. If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the Customer Care Department.
 • Page 28: Consignes De Sécurité

  Sommaire Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité. Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice à...
 • Page 29 Consignes de sécurité Sécurité des enfants • Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet. • Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Ils pourraient s'asphyxier ! •...
 • Page 30: Instructions D'installation

  Avant d'installer l'appareil , notez le numéro de série qui figure sur la plaque signaléti- que. La plaque signalétique se trouve sur la partie inférieure de l'appareil. 949 593 268 01 HK854400FS 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 31 Instructions d'installation • Mettez la borne d'alimentation hors tension. • Assurez-vous que l'appareil est correctement installé de manière à éviter tout contact. • Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes. • Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié. •...
 • Page 32: Description De L'appareil

  Description de l'appareil min. min. 38 mm 25 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm Si vous utilisez un boîtier de protection (accessoi- re supplémentaire), l'espace ouvert de ventila- tion de 5 mm et le fond de protection installé di- rectement sous l'appareil ne sont plus nécessaires.
 • Page 33 Description de l'appareil Description du bandeau de commande Les touches sensitives permettent de commander l'appareil. Des voyants, des affichages et des signaux sonores confirment l'activation des fonctions sélectionnées. Touche sensitive Fonction Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt de la ta- ble de cuisson Activation et désactivation de la fonction de ver- rouillage des touches ou de la Sécurité...
 • Page 34: Notice D'utilisation

  Notice d'utilisation Indicateur Description La sécurité enfants est activée. Ustensile de cuisine inadapté ou trop petit ou absence d'ustensile sur la zone de cuisson L'arrêt de sécurité est activé. OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle - 3 niveaux) AVERTISSEMENT La chaleur résiduelle peut être source de brûlures ! OptiHeat Control indique le niveau de chaleur résiduelle.
 • Page 35: Niveau De Cuisson

  Notice d'utilisation Niveau de cuisson Appuyez sur le bandeau de commande sur le ni- veau de cuisson. Augmentez ou diminuez le ni- veau, si nécessaire. Ne relâchez pas la pression tant que le niveau de cuisson souhaité n'est pas atteint. Démarrage automatique de la cuisson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Il est possible d'atteindre rapidement le niveau de cuisson désiré...
 • Page 36: Utilisation Du Minuteur

  Notice d'utilisation Gestion du niveau de puissance Le dispositif de gestion de la puissance répartit la puissance disponible entre deux zones de cuis- son qui sont couplées pour former une paire (voir la figure). La fonction Booster attribue la puissance maximale à l'une des zones de cuisson de la paire et réduit automatiquement la puissan- ce de l'autre zone au minimum.
 • Page 37: Stop+Go

  Notice d'utilisation Compte-minutes Vous pouvez vous servir du minuteur comme sablier lorsque vous n'utilisez pas les zo- nes de cuisson. Appuyez sur . Appuyez sur du minuteur pour régler la durée. Dès que la durée sélectionnée est écoulée, un signal sonore retentit et clignote.
 • Page 38: Conseils Utiles

  Conseils utiles Appuyez sur pendant 3 secondes. Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Ap- puyez sur pendant 3 secondes. s'allume, le signal sonore est activé. Appuyez sur s'allume, le signal sonore est désactivé. Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émet des signaux sonores uniquement dans les circonstances suivantes : •...
 • Page 39 Conseils utiles Économie d'énergie • Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuis- son. • Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonc- tionnement. Öko Timer (Minuteur Eco) Pour réaliser des économies d'énergie, le foyer s'éteint automatiquement avant le signal du minuteur.
 • Page 40: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage ENTRETIEN ET NETTOYAGE Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre et sec, lisse et plat. AVERTISSEMENT Les objets tranchants et les produits de nettoyage agressifs ou abrasifs endommagent l'ap- pareil.
 • Page 41 En cas d'anomalie de fonctionnement Symptôme Cause possible et solution Un signal sonore retentit et l'ap- Vous avez recouvert . Dégagez la touche sensitive. pareil se met en fonctionne- ment puis s'arrête. Au bout de 5 secondes, un signal sonore re- tentit de nouveau.
 • Page 42: En Matière De Protection De L'environnement

  En matière de protection de l'environnement EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
 • Page 43: Sicherheitshinweise

  Inhalt Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren.
 • Page 44 Sicherheitshinweise Sicherheit für Kinder • Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können. • Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungs- gefahr. • Halten Sie Kinder vom Gerät fern, wenn dieses eingeschaltet ist. WARNUNG! Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit kleine Kinder oder Haustiere das Gerät nicht ver- sehentlich einschalten können.
 • Page 45: Montageanleitung

  Notieren Sie vor der Montage des Geräts die Seriennummer (Ser. Nr.), die Sie auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts. 949 593 268 01 HK854400FS 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 46 Montageanleitung • Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen. • Die Klemmverbindungen müssen von einem qualifizierten Elektriker fachgerecht aus- geführt werden. • Am Kabel ist eine Zugentlastung erforderlich. • Bei einem ein- oder zweiphasigen Anschluss muss eine Netzanschlussleitung des Typs H05BB-F Tmax 90°C (oder höher) verwendet werden.
 • Page 47: Gerätebeschreibung

  Gerätebeschreibung Falls Sie einen Schutzkasten (optionales Zube- hör) verwenden, ist die Einhaltung des vorderen Belüftungsabstands von 5 mm und die Schutz- matte direkt unter dem Gerät nicht nötig. GERÄTEBESCHREIBUNG Ausstattung des Kochfelds Induktions-Kochzone 2.300 W mit Power-Funktion 3.200 W Induktions-Kochzone 2.300 W mit Power-Funktion 3.200 W Induktions-Kochzone 2.300 W mit Power-Funktion 3.200 W...
 • Page 48: Gebrauchsanweisung

  Gebrauchsanweisung Sensorfeld Funktion Kochzonenanzeigen für den Timer Zeigt an, für welche Kochzone der Timer einge- stellt ist Timer-Anzeige Anzeige der Zeit in Minuten Startet die Power-Funktion Anzeige der Kochstufen Zeigt die Kochstufe an Einstellskala Zum Einstellen der Kochstufe Erhöhen oder verringern der Zeit Auswählen der Kochzone Ein- und Ausschalten von STOP+GO Anzeige der Kochstufen...
 • Page 49: Abschaltautomatik

  Gebrauchsanweisung Abschaltautomatik Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet: • Alle Kochzonen sind ausgeschaltet. • Sie stellen nach dem Einschalten des Kochfelds keine Kochstufe ein. • Sie bedecken ein Sensorfeld länger als 10 Sekunden mit einem Gegenstand (Topf, Tuch usw.).
 • Page 50: Ein-/Ausschalten Der Power-Funktion

  Gebrauchsanweisung 1. Berühren Sie erscheint auf dem Display). 2. Berühren Sie gleich danach die gewünschte Kochstufe. Nach 3 Sekunden erscheint auf dem Display. Ändern Sie die Kochstufe, um die Funktion abzuschalten. Ein-/Ausschalten der Power-Funktion Die Power-Funktion stellt den Induktions-Kochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung. Die Power-Funktion wird für höchstens 5 Minuten aktiviert.
 • Page 51: Stop+Go

  Gebrauchsanweisung • Auswahl der Kochzone (wenn mehr als 1 Kochzone in Betrieb ist): Berühren Sie so oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone aufleuchtet. • Aktivieren der Funktion CountUp Timer: Berühren Sie am Timer und leuchtet auf. Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit aufsummiert; die Anzeige wechselt zwischen und der abgelaufenen Zeit (in Minuten).
 • Page 52: Offsound Control (Aktivierung Und Deaktivierung Des Signaltons)

  Praktische Tipps und Hinweise Ausschalten der Kindersicherung für einen Kochvorgang • Schalten Sie das Kochfeld mit ein. Das Symbol leuchtet auf. • Berühren Sie 4 Sekunden lang . Stellen Sie innerhalb von höchstens 10 Sekun- den die Kochstufe ein. Nun können Sie das Kochfeld bedienen. •...
 • Page 53 Praktische Tipps und Hinweise Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein. Energie sparendes Kochen • Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab. • Stellen Sie das Kochgeschirr auf die Kochzone und schalten Sie diese erst dann ein. Öko Timer (Eco-Timer) Um Energie zu sparen, schaltet sich die Kochzonenheizung vor dem Signal des Kurzzeit- messers ab.
 • Page 54: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen. REINIGUNG UND PFLEGE Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist. WARNUNG! Scharfe Gegenstände und scheuernde Reinigungsmittel beschädigen das Gerät.
 • Page 55: Umwelttipps

  Umwelttipps Störung Mögliche Ursachen und Abhilfe Ein Signalton ist zu hören und Sie haben das Sensorfeld zugedeckt. Decken Sie das Sensor- das Gerät schaltet sich ein und feld wieder auf. wieder aus. Nach 5 Sekunden ist erneut ein Signalton zu hö- ren.
 • Page 56: Verpackungsmaterial

  Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
 • Page 60 www.aeg-electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Hk854400is