Download  Print this page

AEG HK854400XB User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HK854400XB
NL INDUCTIEKOOKPLAAT
EN INDUCTION HOB
FR TABLE DE CUISSON À INDUCTION
DE INDUKTIONS-KOCHFELD
ES PLACA DE INDUCCIÓN
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES
2
18
33
50
66

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG HK854400XB

  Summary of Contents for AEG HK854400XB

 • Page 1 NL INDUCTIEKOOKPLAAT HK854400XB GEBRUIKSAANWIJZING EN INDUCTION HOB USER MANUAL FR TABLE DE CUISSON À INDUCTION NOTICE D'UTILISATION DE INDUKTIONS-KOCHFELD BENUTZERINFORMATION ES PLACA DE INDUCCIÓN MANUAL DE INSTRUCCIONES...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 5 Montage-instructies 8 Beschrijving van het product 9 Bedieningsinstructies 13 Nuttige aanwijzingen en tips 15 Onderhoud en reiniging 16 Problemen oplossen 17 Milieubescherming In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.
 • Page 4 Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instruc- ties altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
 • Page 5 MONTAGE-INSTRUCTIES Noteer, voor de installatie, het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing. HK854400XB 949 595 035 00 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 6 Montage-instructies • Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten! • Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasau- tomaat of oven! • De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting! WAARSCHUWING! Risico van verwonding door elektrische stroom.
 • Page 7 Montage-instructies +1 mm min. min. 25 mm 38 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebe- horen ), dan zijn de voorste ventilatieruimte van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.
 • Page 8 Beschrijving van het product BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Algemeen overzicht Inductiekookzone 2300 W met power- functie 3200 W Inductiekookzone 2300 W met power- functie 3200 W Inductiekookzone 2300 W met power- functie 3200 W Bedieningspaneel Inductiekookzone 2300 W met power- functie 3200 W Indeling bedieningspaneel Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen, De displays, lampjes en geluiden vertellen...
 • Page 9 Bedieningsinstructies Kookstanddisplays Display Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld. De kookzone wordt gebruikt -functie is in werking. De automatische opwarmfunctie is in werking. De Powerfunctie is in werking. Er is een storing. + cijfer OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): doorkoken / warm- houdstand / restwarmte.
 • Page 10 Bedieningsinstructies • U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat bran- den en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie de tabel. Automatische uitschakeltijden Temperatuurin- stelling De kookzone 6 uur 5 uur 4 uur 1,5 uur wordt uitgescha- kelt na De kookstand Raak de bedieningsstrip daar aan waar de kook-...
 • Page 11 Bedieningsinstructies matisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Raak voor het inschakelen, aan, gaat branden. Voor uitschakelen, raakt u een kookstand aan Vermogensbeheer Het powermanagement verdeelt het vermo- gen tussen twee kookzones die een paar vor- men (zie afbeelding). De powerfunctie ver- hoogt de power naar het maximale niveau voor één kookzone per paar.
 • Page 12 Bedieningsinstructies • Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: stel de kookzone in met Het indicatielampje van de kookzone gaat snel knipperen. Het display geeft de tijd aan die de kookzone werkt. • Voor het uitschakelen van CountUp Timer: stel de kookzone in met en raak aan voor het inschakelen van de timer.
 • Page 13 Nuttige aanwijzingen en tips • Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking. OffSound Control (In- en uitschakelen van de geluiden) Uitschakelen van de geluiden Schakel het apparaat uit. Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan.
 • Page 14 Nuttige aanwijzingen en tips Lawaai tijdens gebruik Als u dit hoort: • krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie). • fluitend geluid: bij gebruik van één of meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie) •...
 • Page 15 Onderhoud en reiniging Tem- Gebruik om: Tijdsin- Tips pera- stelling tuurin- stel- ling 9-12 Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu zoals Halverwege de bereidingstijd om- van kalfsvlees, koteletten, rissoles, wors- nodig draaien. tjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts 12-13 Door-en-door gebraden, opgebakken 5-15 Halverwege de bereidingstijd om- aardappelen, lendenbiefstukken, steaks...
 • Page 16 Problemen oplossen PROBLEMEN OPLOSSEN Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing U kunt het apparaat niet in- • Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen schakelen of bedienen. 10 seconden in. • U hebt twee of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak slechts één sensorveld tegelijk aan.
 • Page 17 Milieubescherming Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Er heeft zich een fout voorgedaan in het apparaat omdat er een gaat branden. pan is drooggekookt. De oververhittingsbeveiliging voor de kook- zone is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel het apparaat uit.
 • Page 18 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 19: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 20 Safety information 21 Installation instructions 23 Product description 25 Operating instructions 29 Helpful hints and tips 30 Care and cleaning 31 What to do if… 32 Environment concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.
 • Page 20: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before the installation and use. Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it. The users must fully know the operation and safety functions of the appliance. Children and vulnerable people safety WARNING! Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental func-...
 • Page 21: Installation Instructions

  INSTALLATION INSTRUCTIONS Before the installation, note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.The rating plate of the appliance is on its lower casing. HK854400XB 949 595 035 00 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 22 Installation instructions WARNING! Risk of injury from electrical current. Carefully obey the instructions for electrical connec- tions. • The electrical mains terminal is live. • Make electrical mains terminal free of voltage. • Install correctly to give shock protection. • Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot. •...
 • Page 23: Product Description

  Product description min. min. 25 mm 38 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm If you use a protection box (the additional acces- sory ), the front airflow space of 5 mm and pro- tective floor directly below the appliance are not necessary.
 • Page 24: Control Panel Layout

  Product description Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance The displays, indicators and sounds tell which function operate. sensor field function It activates and deactivates the appliance. It locks/unlocks the control panel. cooking zones' indicators of timer It shows for which cooking zone you set the time.
 • Page 25: Operating Instructions

  Operating instructions Display Description The Automatic Switch Off function operates. OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator) WARNING! The risk of burns from residual heat! OptiHeat Control shows the level of the residual heat. The induction cooking zones make the heat necessary for cooking directly in the bottom of the cookware. The glass ceramic is hot from the heat of the cookware.
 • Page 26: Automatic Heat Up

  Operating instructions Automatic Heat Up 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 You can get a necessary heat setting in a shorter time if you activate the Automatic Heat Up function. This function sets the highest heat setting for some time (see the illustration), and then decreases to the necessary heat setting.
 • Page 27 Operating instructions Set the Count Down Timer after the selection of the cooking zone. You can set the heat setting before or after you set the timer. • To set the cooking zone: touch again and again until the indicator of a necessary cooking zone comes on.
 • Page 28: The Child Safety Device

  Operating instructions Lock When the cooking zones operate, you can lock the control panel, but not . It prevents an accidental change of the heat setting. First set the heat setting. To start this function touch . The symbol comes on for 4 seconds. The Timer stays on.
 • Page 29: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips HELPFUL HINTS AND TIPS Use the induction cooking zones with correct cookware. Put the cookware on the cross which is on the surface that you cook. Cover the cross fully. The magnetic part of the bottom of the cookware must be 125mm minimum. Induction cooking zones adapt to the dimension of the bottom of the cookware automatically.
 • Page 30: Care And Cleaning

  Care and cleaning The examples of cooking applications The data in the table is for guidance only. Heat Use to: Time Hints setting Keep cooked foods warm as nec- Put a lid on a cookware. essary Hollandaise sauce, melt: butter, choco- 5-25 Mix from time to time.
 • Page 31: What To Do If

  What to do if… To remove the dirt: – Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the dirt can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface . –...
 • Page 32: Environment Concerns

  Environment concerns Problem Possible cause and remedy • No cookware on the cooking zone. Put cookware on the cook- comes on ing zone. • Not correct cookware. Use the correct cookware. • The diameter of the bottom of the cookware is too small for the cooking zone.
 • Page 33 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles...
 • Page 34 Sommaire SOMMAIRE 35 Consignes de sécurité 36 Instructions d'installation 39 Description de l'appareil 40 Notice d'utilisation 44 Conseils utiles 46 Entretien et nettoyage 47 En cas d'anomalie de fonctionnement 48 En matière de protection de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel: Informations importantes pour votre sécurité...
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentive- ment cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil, même si vous veniez à...
 • Page 36: Instructions D'installation

  Avant l'installation, notez le numéro de série (Ser. Nr.) figurant sur la plaque signaléti- que.La plaque signalétique de l'appareil se trouve sur son boîtier inférieur. 949 595 035 00 HK854400XB 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW 7,4 kW Les consignes de sécurité...
 • Page 37 Instructions d'installation • Respectez la législation, la réglementation, les directives et les normes en vigueur dans le pays où est installé l'appareil (réglementations de sécurité sur le recyclage, consignes de sécurité électrique et/ou gaz,...)! • Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils ! •...
 • Page 38 Instructions d'installation Montage min. 500mm min. min. 50mm 50mm min. +1 mm min. min. 25 mm 38 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm Si vous utilisez une enceinte de protection (acces- soire en option ), l'espace de circulation d'air de 5 mm et le fond de protection installé...
 • Page 39: Description De L'appareil

  Description de l'appareil DESCRIPTION DE L'APPAREIL Vue d'ensemble Zone de cuisson à induction 2300 W, avec fonction Booster 3200 W Zone de cuisson à induction 2300 W, avec fonction Booster 3200 W Zone de cuisson à induction 2300 W, avec fonction Booster 3200 W Bandeau de commande Zone de cuisson à...
 • Page 40: Notice D'utilisation

  Notice d'utilisation Indicateurs du niveau de cuisson Indicateur Description La zone de cuisson est désactivée. La zone de cuisson est en fonctionnement. La fonction est activée. La fonction Démarrage automatique de la cuisson fonctionne. La fonction Booster est activée. Il y a une anomalie. + chiffre OptiHeat Control (étape 3 Voyant de chaleur résiduelle) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle...
 • Page 41 Notice d'utilisation • La zone de cuisson n'est pas désactivée ou le niveau de cuisson n'est pas modifié. Après un certain temps, s'affiche et la table de cuisson se désactive. Voir tableau. Temporisation de l'arrêt automatique Niveau de cuis- La zone de cuis- 6 heures 5 heures 4 heures...
 • Page 42 Notice d'utilisation mum. Pour activer cette fonction, appuyez sur s'affiche. Pour la désactiver, appuyez sur un niveau de cuisson quelconque. Gestion du niveau de puissance Le dispositif de gestion de la puissance ré- partit la puissance disponible entre deux zo- nes de cuisson qui sont couplées pour for- mer une paire (voir l'illustration).
 • Page 43 Notice d'utilisation • Pour activer la fonction CountUp Timer : appuyez sur la touche du minuteur jusqu'à ce que s'allume. Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote lentement, le minu- teur démarre. L'écran affiche, en alternance, et le nombre de minutes écoulées. •...
 • Page 44: Conseils Utiles

  Conseils utiles • Désactivez l'appareil avec Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants pour une seule session de cuisson • Activez l'appareil avec . Le symbole s'allume. • Appuyez sur pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent Vous pouvez utiliser l'appareil.
 • Page 45 Conseils utiles Les plats de cuisson conviennent à l’induction si : • ... une petite quantité d’eau contenue dans un récipient chauffe dans un bref laps de temps sur une zone de cuisson réglée sur le niveau de cuisson maximal. •...
 • Page 46: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage Niveau Utilisation : Durée Conseils cuis- Faire cuire à feu doux le riz et les plats à 25-50 Ajouter au moins deux fois plus de base de produits laitiers ; réchauffage liquide que de riz. Remuer car les des plats cuisinés aliments à...
 • Page 47: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures. – Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes.
 • Page 48: En Matière De Protection De L'environnement

  En matière de protection de l'environnement Anomalie Cause possible et solution • Aucun récipient sur la zone de cuisson Placez un récipient sur s'allume. la zone de cuisson. • Récipient de cuisson inadapté. Utilisez un récipient de cuisson adapté. • Le diamètre du fond du récipient est trop petit pour la zone de cuisson.
 • Page 49 En matière de protection de l'environnement Emballage Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plasti- que sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'em- ballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
 • Page 50 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Page 51: Benutzerinformation

  Inhalt INHALT 52 Sicherheitshinweise 53 Montageanleitung 56 Gerätebeschreibung 57 Gebrauchsanweisung 61 Praktische Tipps und Hinweise 63 Reinigung und Pflege 64 Was tun, wenn … 65 Umwelttipps In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur Vermeidung von Geräteschäden Allgemeine Hinweise und Ratschläge Hinweise zum Umweltschutz...
 • Page 52: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor Installation und dem Gebrauch des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewah- ren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät auf, auch wenn Sie umziehen oder das Gerät verkaufen. Jeder, der dieses Gerät benutzt, muss mit der Bedienung und den Sicherheitsmerkmalen gut vertraut sein.
 • Page 53: Montageanleitung

  Notieren Sie vor der Montage die Seriennummer (Ser. Nr.), die Sie auf dem Typenschild fin- den.Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts. 949 595 035 00 HK854400XB 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW 7,4 kW...
 • Page 54 Montageanleitung • Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen zum Beispiel mit einem Schutzboden direkt unter dem Gerät installiert werden! • Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial vor Feuchtigkeit geschützt werden! • Das Gerät muss so eingebaut werden, dass es spaltfrei mit der Arbeitsplatte abschließt. Dazu ist eine geeignete Dichtung erforderlich! •...
 • Page 55 Montageanleitung +1 mm min. min. 25 mm 38 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm Falls Sie einen Schutzboden verwenden (zusätzli- ches Zubehör) , ist die Einhaltung des vorderen Belüftungsabstands von 5 mm unter dem Gerät nicht nötig. Wenn Sie das Gerät über einem Backofen einset- zen, können Sie den Schutzboden nicht verwen- den.
 • Page 56: Gerätebeschreibung

  Gerätebeschreibung GERÄTEBESCHREIBUNG Allgemeiner Überblick Induktions-Kochzone 2.300 W mit Power-Funktion 3.200 W Induktions-Kochzone 2.300 W mit Power-Funktion 3.200 W Induktions-Kochzone 2.300 W mit Power-Funktion 3.200 W Bedienblende Induktions-Kochzone 2.300 W mit Power-Funktion 3.200 W Bedienblendenanordnung Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Anzeigen, Kontrolllampen und akustische Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
 • Page 57: Gebrauchsanweisung

  Gebrauchsanweisung Anzeige der Kochstufen Anzeige Beschreibung Die Kochzone ist ausgeschaltet. Die Kochzone ist eingeschaltet. Die Funktion ist eingeschaltet. Die Ankochautomatik ist in Betrieb. Die Power-Funktion ist eingeschaltet. Eine Fehlfunktion ist aufgetreten. + Zahl OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warm- halten/Restwärme. Die Sperre/Kindersicherung ist aktiviert. Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw.
 • Page 58 Gebrauchsanweisung • Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer gewissen Zeit leuchtet das Symbol auf und das Gerät wird ausgeschaltet. Siehe Tabelle. Reaktionszeiten der Abschaltautomatik Kochstufe Die Kochzone 6 Stunden 5 Stunden 4 Stunden 1,5 Stunden wird ausgeschal- tet nach...
 • Page 59 Gebrauchsanweisung onskochzone automatisch auf die höchste Kochstufe zurück. Berühren Sie zum Einschalten leuchtet auf. Berühren Sie zum Abschalten der Funktion eine der Kochstufen von Power-Management Das Power-Management verteilt die verfüg- bare Leistung zwischen zwei Kochzonen, die ein Paar bilden (siehe Abbildung). Mit der Power-Funktion wird die Leistung für eine Kochzone des Paares auf das Maximum er- höht und für die zweite Kochzone automa-...
 • Page 60 Gebrauchsanweisung • So schalten Sie den CountUp Timer ein: Berühren Sie des Timers, leuchtet auf. Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit hochgezählt. Das Display schaltet um zwischen und der abgelaufenen Zeit (Minuten). • So können Sie feststellen, wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist: Wählen Sie die Kochzone mit dem Symbol aus.
 • Page 61: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise Deaktivieren der Kindersicherung für einen einzelnen Kochvorgang • Schalten Sie das Gerät mit ein. Das Symbol leuchtet. • Berühren Sie 4 Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekun- den ein. Das Gerät kann jetzt benutzt werden. •...
 • Page 62: Anwendungsbeispiele Zum Kochen

  Praktische Tipps und Hinweise Kochgeschirr eignet sich für Induktions-Kochfelder, wenn… • ... eine geringe Wassermenge darin auf einer Kochzone, die auf die höchste Stufe ge- schaltet ist, sehr schnell zu kochen beginnt. • ... ein Magnet vom Geschirrboden angezogen wird. Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und plan wie möglich sein.
 • Page 63: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege Koch- Verwendung: Dauer Tipps stufe Dampfgaren von Kartoffeln 20-60 Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartof- Min. feln verwenden. Kochen größerer Speisemengen, Ein- 60-150 Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten. topfgerichte und Suppen Min. 9-12 Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel, nach Nach der Hälfte der Zeit wenden.
 • Page 64: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … WAS TUN, WENN … Problem Mögliche Ursache und Abhilfe Das Gerät kann nicht einge- • Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von schaltet oder bedient werden. 10 Sekunden die Kochstufe ein. • Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt. Be- rühren Sie nur ein einzelnes Sensorfeld.
 • Page 65: Umwelttipps

  Umwelttipps Problem Mögliche Ursache und Abhilfe Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten. und eine Zahl leuchten auf. Trennen Sie das Gerät eine Zeit lang vom Netz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.
 • Page 66 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario para la perfecta limpieza y funcionamiento de todos sus electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama de accesorios diseñados y fabricados conforme a los elevados estándares de calidad característicos de la marca, desde utensilios de cocina especializados a...
 • Page 67 Índice de materias ÍNDICE DE MATERIAS 68 Información sobre seguridad 69 Instrucciones de instalación 72 Descripción del producto 73 Instrucciones de uso 77 Consejos útiles 79 Mantenimiento y limpieza 80 Qué hacer si… 81 Aspectos medioambientales En este manual de usuario se utilizan los símbolos siguientes: Datos importantes referentes a su seguridad personal e información sobre la manera de...
 • Page 68 Información sobre seguridad INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, lea atentamente este manual antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez. Guarde estas instrucciones jun- to al aparato para que estén siempre a mano, incluso si se muda o lo vende. Es importante que los usuarios conozcan perfectamente el funcionamiento y las funciones de seguridad del aparato.
 • Page 69 Antes de proceder a ejecutar la instalación, anote el número de serie (Ser. Nr.) que se indi- ca en la placa de datos técnicos.Dicha placa puede encontrarse en la caja inferior. 949 595 035 00 HK854400XB 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW...
 • Page 70 Instrucciones de instalación • La instalación deberá disponer de la protección adecuada contra descargas eléctricas; por ejemplo, sólo podrán instalarse directamente bajo el aparato cajones que cuenten con suelo protector. • Proteja las superficies cortadas de la encimera con un material sellante antihumedad. •...
 • Page 71 Instrucciones de instalación +1 mm min. min. 25 mm 38 mm min. min. min. 5 mm 5 mm 20 mm Si utiliza una caja de protección (el accesorio adi- cional ), no son necesarios el espacio de ventila- ción frontal de 5 mm y el suelo protector directa- mente por debajo del aparato.
 • Page 72 Descripción del producto DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Descripción general Zona de cocción por inducción 2.300 W, con función Power 3.200 W Zona de cocción por inducción 2.300 W, con función Power 3.200 W Zona de cocción por inducción 2.300 W, con función Power 3.200 W Panel de control Zona de cocción por inducción 2.300 W, con función Power 3.200 W...
 • Page 73: Instrucciones De Uso

  Instrucciones de uso Indicación de la temperatura en pantalla Indicador Descripción La zona de cocción está apagada. La zona de cocción está en funcionamiento La función está activada. Se usa la función de calentamiento automático. La función Power está activa. Hay un fallo de funcionamiento.
 • Page 74 Instrucciones de uso • No apague una zona de cocción ni cambie la temperatura. Al cabo de un cierto tiempo, se enciende el símbolo y se apaga la placa. Consulte la tabla. Tiempos de desconexión automática Ajuste de la tem- peratura La zona de coc- 6 horas...
 • Page 75 Instrucciones de uso adopta automáticamente el nivel de calor más alto. Para activar la función, toque , tras lo que aparecerá . Para apagar, toque un nivel de temperatura Gestión de energía La gestión de energía divide la potencia en- tre las dos zonas de cocción que forman un par (consulte la figura).
 • Page 76 Instrucciones de uso • Para ver el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción: seleccione la zona de cocción con el sensor . El indicador de la zona de cocción comienza a parpadear rápi- damente. La pantalla muestra el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción. •...
 • Page 77 Consejos útiles • Toque durante 4 segundos. Ajuste la temperatura antes de que transcurran 10 se- gundos. Ya puede utilizar el aparato. • El dispositivo de seguridad para niños se activará de nuevo en cuanto apague la placa OffSound Control (Activación y desactivación de los sonidos) Desactivación de los sonidos Apague el aparato.
 • Page 78 Consejos útiles • ... el imán se adhiere a la base del recipiente. Utilice recipientes con la base más gruesa y plana posible. Ruidos durante la utilización Es posible que escuche los ruidos siguientes: • crujido: el utensilio de cocina está fabricado con distintos tipos de materiales (construc- ción por capas).
 • Page 79 Mantenimiento y limpieza Ajuste Utilícelo para: Tiempo Sugerencias de la tem- peratu- Cocinar al vapor verduras, pescados o 20 - 45 Añadir varias cucharadas de líquido. carnes min. Cocinar patatas al vapor 20 - 60 Utilice como máximo ¼ l de agua min.
 • Page 80 Qué hacer si… – Elimine cuando el aparato se haya enfriado: restos de cal, marcas de agua, man- chas de grasa y decoloraciones metálicas. Utilice un limpiador especial para vitroce- rámicas o acero inoxidable. Limpie el aparato con un paño suave humedecido con agua y detergente. Termine la limpieza secando a fondo el aparato con un paño limpio.
 • Page 81 Aspectos medioambientales Problema Causa probable y solución • No hay ningún utensilio de cocina en la zona de cocción. Pon- Se enciende el símbolo ga un utensilio de cocina sobre la zona de cocción. • El utensilio de cocina no es correcto. Utilice el utensilio de co- cina adecuado.
 • Page 82 obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró. Material de embalaje Los materiales de embalaje son ecológicos y se pueden reciclar. Los componentes plásticos se identifican por la marca: >PE<,>PS<, etc.
 • Page 84 892933059-C-382011...