Download Print this page

Makita DHP482 Instruction Manual

Cordless hammer driver drill
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL
Akum. wiertarko-wkrętarka
PL
udarowa
Akkumulátoros
HU
csavarbehajtó
Akumulátorová pneumatická
SK
zarážacia vŕtačka
Akumulátorový příklepový
CS
vrtací šroubovák
Бездротовий дриль з
UK
ударним приводом
Maşină de găurit şi înşurubat
RO
cu acumulatori
Akku- Schlagbohrschrauber
DE
DHP482
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
5
11
18
25
32
38
45
52

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DHP482

  Summary of Contents for Makita DHP482

 • Page 1 Akkumulátoros HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV csavarbehajtó Akumulátorová pneumatická NÁVOD NA OBSLUHU zarážacia vŕtačka Akumulátorový příklepový NÁVOD K OBSLUZE vrtací šroubovák Бездротовий дриль з ІНСТРУКЦІЯ З ударним приводом ЕКСПЛУАТАЦІЇ Maşină de găurit şi înşurubat MANUAL DE INSTRUCŢIUNI cu acumulatori Akku- Schlagbohrschrauber BETRIEBSANLEITUNG DHP482...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 A A A Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.18 Fig.19 Fig.20...
 • Page 5: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DHP482 Drilling capacities Concrete 13 mm Steel 13 mm Wood 38 mm Fastening capacities Wood screw 10 mm x 90 mm Machine screw No load speed High (2) 0 - 1,900 min Low (1) 0 - 600 min...
 • Page 6: Save All Warnings And Instruc- Tions For Future Reference

  10. Some material contains chemicals which may causing fires, personal injury and damage. It will also be toxic. Take caution to prevent dust inhala- void the Makita warranty for the Makita tool and charger. tion and skin contact. Follow material supplier safety data. Tips for maintaining maximum SAVE THESE INSTRUCTIONS.
 • Page 7: Functional Description

  Indicating the remaining battery FUNCTIONAL capacity DESCRIPTION Only for battery cartridges with "B" at the end of the model number CAUTION: Always be sure that the tool is ► Fig.3: 1. Indicator lamps 2. Check button switched off and the battery cartridge is removed Press the check button on the battery cartridge to indi- before adjusting or checking function on the tool.
 • Page 8: Speed Change

  To change the speed, switch off the tool first. Select Reversing switch action the "2" side for high speed or "1" for low speed but high torque. Be sure that the speed change lever is set to the ► Fig.6: 1. Reversing switch lever correct position before operation. If the tool speed is coming down extremely during the CAUTION: Always check the direction of operation with "2", slide the lever to the "1" and restart rotation before operation.
 • Page 9: Operation

  Screwdriving operation ASSEMBLY CAUTION: Adjust the adjusting ring to the CAUTION: Always be sure that the tool is proper torque level for your work. switched off and the battery cartridge is removed CAUTION: Make sure that the driver bit is before carrying out any work on the tool.
 • Page 10: Maintenance

  15 minutes before proceeding with a fresh battery. CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other MAINTENANCE accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 11: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DHP482 Zakresy wiercenia Beton 13 mm Stal 13 mm Drewno 38 mm Zakresy dokręcania Wkręt do drewna 10 mm x 90 mm Wkręt maszynowy Prędkość bez obciążenia Wysoka (2) 0–1 900 min Niska (1) 0–600 min Liczba udarów na minutę Wysoka (2) 0–28 500 min Niska (1) 0–9 000 min...
 • Page 12 10. Niektóre materiały zawierają substancje Yasushi Fukaya chemiczne, które mogą być toksyczne. Dyrektor Unikać wdychania pyłu i kontaktu ze skórą. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa poda- nych przez dostawcę materiałów. Ogólne zasady bezpiecznej ZACHOWAĆ NINIEJSZE eksploatacji elektronarzędzi INSTRUKCJE.
 • Page 13: Opis Działania

  ZACHOWAĆ NINIEJSZE PRZESTROGA: Podczas wkładania lub wyjmo- INSTRUKCJE. wania akumulatora należy mocno trzymać narzę- dzie i akumulator. W przeciwnym razie mogą się one PRZESTROGA: Używać wyłącznie oryginal- wyślizgnąć z rąk, powodując uszkodzenie narzędzia nych akumulatorów firmy Makita. Używanie nie- lub akumulatora i obrażenia ciała. oryginalnych akumulatorów firm innych niż Makita lub ► Rys.1: 1. Czerwony wskaźnik 2. Przycisk akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może 3. Akumulator spowodować wybuch akumulatora i pożar, obrażenia ciała oraz zniszczenie mienia. Stanowi to również Aby wyjąć akumulator, przesuń przycisk znajdujący się...
 • Page 14 Wskazanie stanu naładowania Działanie przełącznika zmiany akumulatora kierunku obrotów ► Rys.6: 1. Dźwignia przełącznika zmiany kierunku Tylko akumulatory oznaczone literą „B” na końcu obrotów model ► Rys.3: 1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk kontrolny PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do pracy Nacisnąć przycisk kontrolny na akumulatorze w celu należy zawsze sprawdzić ustawiony kierunek wyświetlenia stanu naładowania akumulatora. Lampki obrotów. wskaźnika zaświecą się przez kilka sekund. PRZESTROGA: Przełącznika zmiany kie- Lampki wskaźnika Pozostała runku obrotów można użyć...
 • Page 15 ► Rys.8: 1. Pierścień zmiany trybu pracy 2. Pierścień Wybór trybu pracy regulacyjny 3. Podziałka 4. Strzałka Narzędzie ma trzy tryby pracy. PRZESTROGA: Pierścień należy zawsze ustawić • – tryb wiercenia (tylko ruch obrotowy) dokładnie w pozycji symbolu odpowiadającego wybra- • – tryb wiercenia udarowego (ruch obrotowy z nemu trybowi pracy. W przypadku uruchomienia narzę- udarem) dzia, gdy pierścień jest ustawiony jest między symbo- lami trybu pracy, może dojść do uszkodzenia narzędzia. •...
 • Page 16 Nie zwiększać nacisku, gdy otwór zapcha się wiórami, OBSŁUGA opiłkami lub gruzem. Zamiast tego należy pozwolić, aby narzędzie pracowało przez chwilę bez obciążenia, a następnie wyciągnąć wiertło częściowo z otworu. Po PRZESTROGA: Akumulator należy wsunąć kilkukrotnym powtórzeniu tej procedury otwór zostanie do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce. Jeśli jest oczyszczony i będzie można wznowić wiercenie w widoczny czerwony wskaźnik w górnej części przy- normalny sposób. cisku, akumulator nie został całkowicie zatrzaśnięty. Gruszka do przedmuchiwania Należy go wsunąć do oporu, aż czerwony wskaźnik przestanie być widoczny. W przeciwnym razie może on przypadkowo wypaść z narzędzia, powodując Akcesoria opcjonalne obrażenia operatora lub osób postronnych. ► Rys.14: 1. Gruszka do przedmuchiwania PRZESTROGA: W przypadku drastycznego Po wywierceniu otworu można użyć gruszki do spadku prędkości należy zredukować...
 • Page 17: Wymiana Szczotek Węglowych

  że jest ono wyłączone, a akumulator wyjęty. PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- UWAGA: Nie stosować benzyny, rozpuszczalni- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. ków, alkoholu itp. środków. Mogą one powodo- Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek wać odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.
 • Page 18: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DHP482 Fúrási teljesítmény Beton 13 mm Acél 13 mm 38 mm Meghúzási teljesítmény Facsavar 10 mm x 90 mm Gépcsavar Üresjárati fordulatszám Magas (2) 0 - 1 900 min Alacsony (1) 0 - 600 min Lökésszám percenként Magas (2)
 • Page 19: A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések

  ŐRIZZE MEG EZEKET AZ A szerszámgépekre vonatkozó UTASÍTÁSOKAT. általános biztonsági figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy (a termék többszöri használatából eredő) kényelem FIGYELMEZTETÉS: és megszokás váltsa fel a termék biztonsági Olvassa el az összes előírásainak szigorú betartását. A HELYTELEN biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem HASZNÁLAT és a használati útmutatóban sze- tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor replő...
 • Page 20: A Működés Leírása

  ŐRIZZE MEG EZEKET AZ VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku- UTASÍTÁSOKAT. mulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szer- számból, és Önnek vagy a környezetében másnak VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumuláto- sérülést okozhat. rokat használjon. A nem eredeti Makita akkumu- látorok vagy módosított akkumulátorok használata VIGYÁZAT: Ne erőltesse az akkumulátort behe- esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, lyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be köny-...
 • Page 21 Ez a szerszám forgásirányváltó kapcsolókarral van felszerelve Jelzőlámpák Töltöttségi a forgásirány megváltoztatásához. Váltsa át a forgásirányváltó szint kapcsolókart az A oldalról az óramutató járásával megegyező vagy a B oldalról az azzal ellentétes irányú forgáshoz. Világító Villogó Amikor az irányváltó kapcsolókar semleges pozícióban lámpa lámpa van, akkor a kapcsológombot nem lehet behúzni. Lehetséges, Sebességváltás hogy az akkumulátor meghibáso- ► Ábra7: 1. Sebességváltó kar dott. VIGYÁZAT: A sebességváltó kart teljesen a MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a kör- megfelelő helyzetbe állítsa. Ha a szerszámot úgy nyezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi működteti, hogy a sebességváltó kar félúton áll az „1” szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől. oldal és a „2” oldal között, az a szerszám károsodását okozhatja.
 • Page 22 A meghúzási nyomaték beállítása ► Ábra9: 1. Működési mód váltó gyűrű 21-as fokozatnál érheti el. 2. Beállítógyűrű 3. Beosztás 4. Nyíl A tényleges művelet előtt a szükséges nyomaték meg- határozásához próbaképpen hajtson be egy csavart a A meghúzási nyomaték a beállítógyűrű elforgatásával munkadarabba vagy egy darab ugyanolyan anyagba. 21 lépésben módosítható. Igazítsa a fokozatokat a Az alábbi ábrán a csavarméret és a fokozatok közötti szerszámon lévő nyílhoz. A legkisebb meghúzási nyo- kapcsolat hozzávetőleges útmutatója látható. matékot az 1-es, a legnagyobb nyomatékot pedig a Beosztás Gépcsavar Facsavar Puhafa (pl. – ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 – fenyő) Keményfa – ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 –...
 • Page 23 Ütvefúrás mód VIGYÁZAT: Ha túlságosan erősen nyomja a szerszámot, azzal nem gyorsítja meg a furat kifú- rását. Valójában a fölöslegesen nagy nyomás csupán VIGYÁZAT: Hatalmas és hirtelen jövő csava- a fúróhegy sérüléséhez, a szerszám teljesítményé- róerő hat a szerszámra/fúróhegyre a furat áttö- nek csökkenéséhez vezet és lerövidíti a szerszám résének pillanatában, amikor a furat eltömődik hasznos élettartamát. forgáccsal és szemcsékkel, vagy amikor eltalálja a betonba ágyazott betonvasat.
 • Page 24 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • Fúróhegyek • Behajtócsúcsok • Volfrám-karbid csúccsal rendelkező fúróhegy • Kifújó gumikörte • Behajtócsúcs-tartó • Akasztó •...
 • Page 25: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DHP482 Hĺbky vŕtania Betón 13 mm Oceľ 13 mm Drevo 38 mm Možnosti upínania Skrutka do dreva 10 mm x 90 mm Skrutka so šesťhrannou hlavou Otáčky naprázdno Vysoké (2) 0 - 1 900 min Nízke (1) 0 - 600 min Úderov za minútu Vysoké (2)
 • Page 26 TIETO POKYNY USCHOVAJTE. Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektrické nástroje VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby sebavedomie a dobrá znalosť výrobku (získané opakovaným používaním) nahradili presné dodr- VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpeč- žiavanie bezpečnostných pravidiel pre náradie. nostné výstrahy a pokyny. Nedodržiavanie výstrah NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržiava- a pokynov môže mať za následok zasiahnutie elek- nie bezpečnostných zásad uvedených v tomto trickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.
 • Page 27 TIETO POKYNY USCHOVAJTE. Systém ochrany akumulátora POZOR: Používajte len originálne akumu- Lítium-iónové akumulátory označené hviezdičkou látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, ► Obr.2: 1. Označenie hviezdičkou ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených Lítium-iónové akumulátory označené hviezdičkou sú batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný vybavené systémom ochrany. Tento systém automa- požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. ticky vypne napájanie náradia s cieľom predĺžiť život- Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti nosť akumulátora. Makita na nástroj a nabíjačku od spoločnosti Makita. Nástroj sa môže počas prevádzky automaticky zastaviť v prípade, ak sa nástroj alebo akumulátor nachádzajú v Rady na udržanie maximálnej jednom z nasledujúcich stavov: životnosti akumulátora Preťaženie: Nástroj je prevádzkovaný spôsobom, ktorý spôsobuje...
 • Page 28 Zapínanie Zmena otáčok ► Obr.4: 1. Spúšťací spínač ► Obr.7: 1. Rýchlostná radiaca páka POZOR: POZOR: Pred vložením akumulátora do Rýchlostnú radiacu páku vždy nástroja sa vždy presvedčite, či spúšťací spínač nastavte úplne do správnej polohy. Ak je pri pre- funguje správne a po uvoľnení sa vráti do pozície vádzke nástroja rýchlostná radiaca páka umiestnená...
 • Page 29 Nastavenie uťahovacieho momentu ► Obr.9: 1. Krúžok na zmenu funkcie 2. Nastavovací značke 21. krúžok 3. Dielikovanie 4. Šípka Pred samotnou prácou zaskrutkujte skúšobnú skrutku do vášho materiálu alebo do obdobného materiálu, aby Uťahovací moment môže byť otáčaním nastavovacieho ste stanovili, aký uťahovací moment je na dané použitie krúžku nastavený na 21 rôznych nastavení. Zarovnajte potrebný. Približný vzťah medzi veľkosťou skrutky a príslušnú značku so šípkou na tele nástroja. Uťahovací značkou, na ktorú je nástroj potrebné nastaviť, je uve- moment dosahuje minimum na značke 1 a maximum na dený v nasledujúcej tabuľke. Dielikovanie Skrutka so šesťhrannou hlavou Skrutka do Mäkké – ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 – dreva drevo (napr. borovica) Tvrdé – ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 –...
 • Page 30 Počas vŕtania do kovov používajte mazivo používané približne 1 minútu. pri rezaní kovov. Výnimkou je železo a mosadz, do ktorých by sa malo vŕtať bez mazacieho média. Potom skontrolujte nástroj v prevádzke a fungova- nie elektrickej brzdy pri uvoľnení spúšte. Ak elektrická POZOR: Nadmerným tlakom na nástroj vŕta- brzda nefunguje správne, nechajte ju opraviť v autorizo- nie neurýchlite. V skutočnosti tento nadmerný tlak vanom alebo továrenskom servise značky Makita. vedie len k poškodeniu hrotu vášho vrtáka, zníženiu Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a účinnosti nástroja a skráteniu jeho životnosti. BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, POZOR: Držte nástroj pevne a dávajte pozor, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské keď vrták začína prenikať do obrobku. V čase servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné prerážania otvorom pôsobí na nástroj/vrták veľká sila. diely značky Makita. POZOR: Uviaznutý...
 • Page 31: Voliteľné Príslušenstvo

  VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto prí- slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita. • Vrtáky • Nástavce skrutkovača • Vrták s hrotom volfrám-karbid • Ofukovací balónik • Držiak nástavca skrutkovača • Hák • Originálna batéria a nabíjačka Makita POZNÁMKA: Niektoré položky zo zoznamu môžu byť súčasťou balenia nástrojov vo forme štandardného príslušenstva. Rozsah týchto položiek môže byť v...
 • Page 32: Účel Použití

  ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: DHP482 Vrtací výkon Beton 13 mm Ocel 13 mm Dřevo 38 mm Šroubovací výkon Vrut do dřeva 10 mm × 90 mm Šroub se zápustnou hlavou Otáčky bez zatížení Vysoké (2) 0–1 900 min Nízké (1) 0–600 min Počet příklepů za minutu Vysoký (2) 0–28 500 min Nízký (1)
 • Page 33 10. Některé materiály obsahují chemikálie, které UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo nevdechovali prach nebo nedocházelo ke kon- upravených akumulátorů může způsobit explozi aku- taktu s kůží. Dodržujte bezpečnostní pokyny mulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. dodavatele materiálu.
 • Page 34: Popis Funkcí

  Tipy k zajištění maximální život- Přetížení: S nářadím se pracuje takovým způsobem, že dochází nosti akumulátoru k odběru mimořádně vysokého proudu. V takové situaci nářadí vypněte a ukončete činnost, při Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho níž došlo k přetížení nářadí. Potom nářadí zapněte a úplnému vybití. Pokud si povšimnete sníže- obnovte činnost. ného výkonu nářadí, vždy jej zastavte a dobijte Jestliže se nářadí nespustí, došlo k přehřátí akumulá- akumulátor. toru. V takovém případě nechte akumulátor před opě- Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor. tovným zapnutím nářadí vychladnout.
 • Page 35 Rozsvícení předního světla Poloha Otáčky Utahovací Vhodný páčky moment provoz regulace ► Obr.5: 1. Světlo otáček UPOZORNĚNÍ: Nízké Vysoké Provoz Nedívejte přímo do světla s vysokým nebo jeho zdroje. zatížením Při stisknutí spouště se rozsvítí světlo. Světlo svítí po Vysoký Nízký Provoz celou dobu stisknutí spouště. Světlo zhasne za 10 až s nízkým zatížením 15 sekund po uvolnění spouště. Chcete-li změnit otáčky, nářadí nejprve vypněte. Zvolte POZNÁMKA: K otření nečistot ze skla světla použí- nastavení „2“ pro vysoké otáčky nebo „1“ pro nízké vejte suchý hadřík. Dbejte, abyste sklo světla nepo- otáčky s vysokým momentem. Před zahájením provozu škrábali. Mohlo by dojít ke snížení svítivosti.
 • Page 36: Práce S Nářadím

  Šroubování SESTAVENÍ UPOZORNĚNÍ: Nastavte stavěcí prstenec na UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakých- správný utahovací moment odpovídající prová- koli prací na nářadí se vždy přesvědčte, zda je děné činnosti. vypnuté a je vyjmutý akumulátor. UPOZORNĚNÍ: Dbejte, aby byl šroubovací bit nasazen rovně do hlavy šroubu. V opačném Instalace a demontáž...
 • Page 37: Volitelné Příslušenství

  Malé obrobky vždy upínejte do svěráku či do podobného upevňovacího zařízení. UPOZORNĚNÍ: Je-li nářadí provozováno UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané nepřetržitě až do vybití akumulátoru, nechejte je v tomto návodu doporučujeme používat násle- po instalaci nabitého akumulátoru před dalším dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného pokračováním v práci 15 minut v klidu.
 • Page 38: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DHP482 Величина свердління Бетон 13 мм Сталь 13 мм Деревина 38 мм Величина затягування Шуруп 10 мм x 90 мм Гвинт для металу Швидкість без навантаження Висока (2) 0—1 900 хв Низька (1) 0—600 хв Ударів за хвилину Висока (2) 0—28 500 хв Низька (1) 0—9 000 хв Загальна довжина 198 мм Номінальна напруга 18 В пост. струму Касета з акумулятором BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1840, BL1850, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B Маса нетто...
 • Page 39 Працюйте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках. Ясуші Фукайя Не торкайся свердла або оброблюваної Директор деталі одразу після різання; вони можуть Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium бути дуже гарячими, і це може призвести до (Бельгія) опіку шкіри. Загальні застереження щодо 10. Деякі матеріали мають у своєму складі...
 • Page 40 ► Рис.1: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета щоб він не міг рухатися в пакуванні. з акумулятором Дотримуйтеся норм місцевого законодав- Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути ства щодо утилізації акумуляторів. її з інструмента, натиснувши на кнопку в передній ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. частині касети. Щоб установити касету з акумулятором, слід сумістити ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акуму- виступ на касеті з акумулятором із пазом у корпусі та лятори Makita. Використання акумуляторів, інших вставити касету на місце. Її необхідно вставити пов- ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- ністю, аж доки не почуєте клацання. Якщо на верхній торів, конструкцію яких було змінено, може призве- частині кнопки помітний червоний індикатор, це озна- сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, чає, що касета з акумулятором установлена не до кінця. травму або пошкодження. У зв'язку з цим також буде анульовано гарантію Makita на інструмент ОБЕРЕЖНО: Завжди вставляйте касету з Makita і на зарядний пристрій.
 • Page 41 Відображення залишкового ПРИМІТКА: Для очищення скла лампи підсві- чування протріть її сухою тканиною. Будьте заряду акумулятора обережні, щоб не подряпати скло лампи підсвічу- вання, тому що це погіршить освітлювання. Тільки для касет з акумулятором з літерою «В» у кінці номера моделі Робота перемикача реверсу ► Рис.3: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором ► Рис.6: 1. Важіль перемикача реверсу для відображення залишкового ресурсу акумуля- тора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд. ОБЕРЕЖНО: Перед початком роботи обов’язково перевіряйте напрям обертання. Індикаторні лампи Залишковий...
 • Page 42 ► Рис.8: 1. Ручка зміни режиму роботи 2. Кільце Вибір режиму роботи регулювання 3. Градуювання 4. Стрілка Цей інструмент має три режими роботи. ОБЕРЕЖНО: Обов’язково правильно • Режим свердління (тільки обертання) встановлюйте ручку на позначку потрібного • Режим ударного свердління (обертання з режиму. Використання інструмента, коли ручку ударом) встановлено між позначками режимів, може призвести до його пошкодження. • Режим загвинчування (обертання зі зчепленням) ОБЕРЕЖНО: Під час зміни положення Виберіть відповідний режим для роботи.
 • Page 43 Робота в режимі ударного РОБОТА свердління ОБЕРЕЖНО: Обов’язково вставляйте ОБЕРЕЖНО: Під час пробивання отвору касету з акумулятором до кінця з фіксацією на інструмент/свердло діє величезна крутна на місці. Якщо на верхній частині кнопки поміт- сила, коли отвір забивається уламками та ний червоний індикатор, це означає, що касета з частинками або коли свердло вдаряється об акумулятором зафіксована не до кінця. Вставте...
 • Page 44: Технічне Обслуговування

  ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне ОБЕРЕЖНО: Перед здійсненням перевірки обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій або обслуговування завжди перевіряйте, щоб інструмент був вимкнений, а касета з акумуля- інструкції з експлуатації. Використання будь- тором була знята. якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування.
 • Page 45 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DHP482 Capacităţi de găurire Beton 13 mm Oţel 13 mm Lemn 38 mm Capacităţi de strângere Şurub pentru lemn 10 mm x 90 mm Şurub mecanic Turaţie în gol Înaltă (2) 0 - 1.900 min Redusă (1) 0 - 600 min Lovituri pe minut Înaltă (2) 0 - 28.500 min Redusă (1)
 • Page 46 PĂSTRAŢI ACESTE Avertismente generale de siguranţă INSTRUCŢIUNI. pentru maşinile electrice AVERTIZARE: NU permiteţi comodităţii şi AVERTIZARE: Citiţi toate avertismentele de familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea repetată) să înlocuiască respectarea strictă a acestor avertismente şi instrucţiuni poate avea ca normelor de securitate pentru acest produs. rezultat electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă.
 • Page 47 PĂSTRAŢI ACESTE ATENŢIE: Instalaţi întotdeauna cartuşul acu- INSTRUCŢIUNI. mulatorului complet, până când indicatorul roşu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate ATENŢIE: cădea accidental din maşină provocând rănirea dum- Folosiţi numai acumulatori Makita neavoastră sau a persoanelor din jur. originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului provocând incendii, leziuni corporale şi daune. De la montare. Dacă acesta nu glisează uşor, înseamnă...
 • Page 48 Schimbarea vitezei Lămpi indicatoare Capacitate rămasă ► Fig.7: 1. Pârghie de schimbare a vitezei Iluminat Oprit Iluminare ATENŢIE: intermitentă Deplasaţi întotdeauna complet pârghia de schimbare a vitezei în poziţia corectă. Este posibil Dacă folosiţi maşina cu pârghia de schimbare a vite- ca acumu- latorul să fie zei poziţionată intermediar între poziţia „1” şi poziţia defect. „2”, maşina poate fi avariată. ATENŢIE: Nu folosiţi pârghia de schimbare a vitezei în timpul funcţionării maşinii. Maşina poate NOTĂ: În funcţie de condiţiile de utilizare şi tempe- fi avariată.
 • Page 49 Reglarea cuplului de strângere ► Fig.9: 1. Inel de schimbare a modului de acţionare poziţia 21. 2. Inel de reglare 3. Gradaţie 4. Săgeată Înainte de folosirea propriu-zisă, înşurubaţi un şurub de probă în materialul dvs. sau într-o bucată de material Cuplul de strângere poate fi reglat în 21 trepte prin identic pentru a determina valoarea cuplului de strân- rotirea inelului de reglare. Aliniaţi gradaţiile cu săgeata gere necesară pentru o anumită utilizare. În continuare de pe corpul maşinii. Puteţi obţine cuplul de strângere este prezentat un ghid aproximativ al relaţiei dintre minim în poziţia 1 şi cuplul de strângere maxim în dimensiunea şurubului şi gradaţie. Gradaţie Şurub mecanic Şurub pen- Lemn – ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 – tru lemn moale (de ex., pin) Lemn dur –...
 • Page 50 Operaţia de găurire cu percuţie ATENŢIE: Aplicarea unei forţe excesive asu- pra maşinii nu va grăbi operaţiunea de găurire. De fapt, presiunea excesivă nu va face decât să dete- ATENŢIE: Asupra maşinii/capului de burghiu rioreze burghiul, reducând performanțele maşinii şi este exercitată o forţă enormă în momentul în durata de viaţă a acesteia. care gaura este străpunsă, dacă gaura se înfundă cu aşchii şi particule, sau dacă...
 • Page 51: Accesorii Opţionale

  ► Fig.20: 1. Orificiu 2. Capacul periei de cărbune Reinstalaţi capacul posterior şi strângeţi ferm cele două şuruburi. Introduceţi cartuşul acumulatorului în maşină şi rodaţi periile lăsând maşina să funcţioneze în gol timp de circa 1 minut. Apoi verificaţi maşina în timpul funcţionării şi funcţionarea frânei electrice la eliberarea butonului declanşator. Dacă frâna electrică nu funcţionează corespunzător, solicitaţi repararea maşinii la centre de service Makita autorizate sau proprii. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele...
 • Page 52: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DHP482 Bohrkapazitäten Beton 13 mm Stahl 13 mm Holz 38 mm Anzugskapazitäten Holzschraube 10 mm x 90 mm Maschinenschraube Leerlaufdrehzahl Hoch (2) 0 - 1.900 min Niedrig (1) 0 - 600 min Schlagzahl pro Minute Hoch (2) 0 - 28.500 min...
 • Page 53: Allgemeine Sicherheitswarnungen Für Elektrowerkzeuge

  Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien Vermeiden Sie eine Berührung des Einsatzes 30.3.2015 oder des Werkstücks unmittelbar nach der Bearbeitung, weil die Teile noch sehr heiß sind und Hautverbrennungen verursachen können. 10. Manche Materialien können giftige Chemikalien enthalten. Treffen Sie Yasushi Fukaya Vorsichtsmaßnahmen, um das Einatmen Direktor von Arbeitsstaub und Hautkontakt zu verhü-...
 • Page 54 Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen bezüglich der Entsorgung von Akkus. ► Abb.1: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku DIESE ANWEISUNGEN Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug AUFBEWAHREN. ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus verschieben. VORSICHT: Verwenden Sie nur Original- Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schie- Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert ben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollständig worden sind, kann zum Bersten des Akkus und ein, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet. Falls daraus resultierenden Bränden, Personenschäden die rote Anzeige an der Oberseite des Knopfes sichtbar und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch ist, ist der Akku nicht vollständig verriegelt. die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und VORSICHT: -Ladegerät ungültig.
 • Page 55 Anzeigen der Akku-Restkapazität Funktion des Drehrichtungsumschalters Nur für Akkus mit „B“ am Ende der Modellnummer ► Abb.3: 1. Anzeigelampen 2. Prüftaste ► Abb.6: 1. Drehrichtungsumschalthebel Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku- VORSICHT: Prüfen Sie stets die Restkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten Drehrichtung, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. wenige Sekunden lang auf. VORSICHT: Betätigen Sie den Anzeigelampen Restkapazität Drehrichtungsumschalter erst, nachdem das...
 • Page 56: Montage

  ► Abb.8: 1. Betriebsart-Umschaltring 2. Einstellring Wahl der Betriebsart 3. Teilstrich 4. Pfeil Dieses Werkzeug verfügt über drei Betriebsarten. VORSICHT: Stellen Sie den Ring stets korrekt • Bohren (nur Rotation) auf das Symbol der gewünschten Betriebsart ein. • Hammerbohren (Rotation mit Schlagen) Wird das Werkzeug bei einer Zwischenstellung des Rings zwischen den Betriebsartpositionen • Schrauben (Rotation mit Kupplung) betrieben, kann es beschädigt werden.
 • Page 57: Betrieb

  Hammerbohren BETRIEB VORSICHT: Beim Durchbruch der Bohrung, VORSICHT: Führen Sie den Akku immer voll- bei Verstopfung der Bohrung mit Spänen und ständig ein, bis er einrastet. Falls die rote Anzeige Partikeln, oder beim Auftreffen auf Betonstahl an der Oberseite des Knopfes sichtbar ist, ist der wirkt eine starke, plötzliche Drehkraft auf Akku nicht vollständig verriegelt. Schieben Sie ihn Werkzeug und Bohrereinsatz.
 • Page 58: Wartung

  Spannen Sie kleine Werkstücke wenn Sie den Ein-Aus-Schalter loslassen. Falls stets in einen Schraubstock oder eine ähnliche die elektrische Bremse nicht einwandfrei funktio- Aufspannvorrichtung ein. niert, lassen Sie sie von einer autorisierten Makita- VORSICHT: Wenn das Werkzeug im Kundendienststelle oder einem Kundendienstzentrum Dauerbetrieb bis zur vollkommenen Entladung reparieren.
 • Page 60 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 885433A971 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20151215...