Download  Print this page

Güvenlik Uyarıları - Bosch ComfortElectronic RDE 1821415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

2 | Türkçe
Güvenlik uyarıları
Bu cihaz, evsel kullanım veya evsel kulla-
nıma benzeyen ancak endüstriyel olmayan
kullanımlar için uygundur. Evsel kullanıma
benzeyen uygulamalar içine, örn. dükkan-
ların, büroların, tarımsal ve diğer mesleki
işletmelerin ortak hizmet mutfaklarının, ve
ayrıca pansiyonların, küçük otellerin müş-
terilerinin ve benzeri ikamet donanımları-
nın kullanımı girmektedir.
Cihazı metinlerde ve resimlerde tarif
edildiği gibi monte edip kullanınız. Bu kı-
lavuzun dikkate alınmamasından kaynak-
lanan hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk
üstlenmiyoruz.
Bu cihaz, deniz seviyesinden 2 000 m
kadar yükseklikte kullanılmak için
tasarlanmıştır.
Cihazı sadece don olmayan bir mekanda
kurunuz ve depolayınız (artık su).
Elektrik çarpma tehlikesi!
Hatalı bir durumda derhal şebeke
gerilimini kesiniz.
Cihazda kaçaklar olması halinde der-
hal soğuk su hattını kapatınız.
Ani su ısıtıcısı, sadece Yetkili Servis
Teknisyeni tarafından bağlanabilir ve
devreye alınabilir.
Tehlikelerin önlenmesi için tamirler ve
bakım işleri sadece bir uzman tarafın-
dan yapılabilir.
Cihaza gelen elektrik akımını kesme-
den, cihazı kesinlikle açmayınız.
İlgili ülkenin, yerel elektrik ve su da-
ğıtım kurumlarının yasal talimatlarına
uyulmalıdır.
Ani su ısıtıcısı, koruma sınıfı I olan
bir cihazdır ve topraklamalı kabloyla
bağlanmalıdır.
Cihaz sürekli olarak, sabit döşenmiş tesi-
satlara bağlanmış olmalıdır. Kablo kesiti,
kurulu olan güce uygun olmalıdır.
Dikkatli olun: Topraklamalı su tesisatları,
bir toprak lama hattının yerini alamaz.
Öngörülen güvenlik talimatlarının yerine
getirilmesi için, kurulum yerinde tam ku-
tuplu bir kesme şalteri olmalıdır. Kontak
açıklığı en az 3 mm olmalıdır.
9 001 042 048 | (15.6.15)
Ani su ısıtıcısı, sadece kapalı (basınca
dayanıklı) kullanım için uygundur.
Armatürler, kapalı (basınca dayanıklı)
ani su ısıtıcılarıyla birlikte kullanım için
onaylanmış olmalıdır.
Ani su ısıtıcısı, bir soğuksu tesisatına
bağlanabilir veya ön ısıtmalı suyla (gü-
neş kolektörü) çalıştırılabilir. Bunun için
teknik verilere ve özel aksesuarlara dik-
kat edin.
Ani su ısıtıcısı, DVGW-onaylı plastik bo-
rulara bağlanmak için uygundur.
Elektrik bağlantı kablosunun, montaj-
dan önce elektrik akımını kesin ve su
besleme hattını kapatın!
Elektrik bağlantısını, su bağlantısından
sonra gerçekleştirin.
Arka yüzde, sadece montaj için gerekli
olan delikleri açın. Tekrar montaj yapı-
lacağı zaman, kullanılmayan delikler su
sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır.
Elektrik ileten parçalar, montajdan sonra
temas edilemeyecek şekilde olmalıdır.
Su şebekesindeki çalışmalarda cihazı
elektrik şebekesinden kesiniz. Çalışma-
ların tamamlanmasından sonra, ilk ser-
vise koyma sırasında yapılan işlemlerin
aynısını yapınız.
Cihazda değişiklik yapılması yasaktır.
Cihaz sadece evsel kullanım dahilinde
içme suyu ısıtmak için kullanılabilir.
Bu cihaz ancak, gözetim altında bulun-
dukları veya cihazın güvenli kullanımı
hakkında bilgi edindikleri ve bundan
kaynaklanacak tehlikeleri anladıkları tak-
dirde, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve
ayrıca fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan
engelli veya yetersiz deneyim ve/veya ye-
tersiz bilgi sahibi şahıslar tarafından kul-
lanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalı-
dır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim
altında bulunmayan çocuklar tarafından
yapılamaz.
Çocukları cihazdan uzak tutun.
Cihazla oynamalarını önlemek için,
çocukları gözetim altında tutun.
Banyo bataryası ve sıcak su boruları çok
sıcak olabilir. Çocukları bu konuda uyarın.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Advertisement

loading

  Also See for Bosch ComfortElectronic RDE 1821415

  Related Manuals for Bosch ComfortElectronic RDE 1821415