Download  Print this page

AEG ABE81826NC User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ABE81826NC
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
EN
User Manual
Freezer
FR
Notice d'utilisation
Congélateur
DE
Benutzerinformation
Gefriergerät
2
18
32
48

Advertisement

loading

  Also See for AEG ABE81826NC

  Summary of Contents for AEG ABE81826NC

 • Page 1 ABE81826NC Gebruiksaanwijzing Vriezer User Manual Freezer Notice d'utilisation Congélateur Benutzerinformation Gefriergerät USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TECHNISCHE GEGEVENS..................15 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3 NEDERLANDS Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 • jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet • beschadigt. WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische • apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat •...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.2 Aansluiting op het • De specificatie van dit apparaat niet wijzigen. elektriciteitsnet • Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) in het apparaat WAARSCHUWING! tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard Gevaar voor brand en door de fabrikant. elektrische schokken. • Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich WAARSCHUWING! geen vlammen en andere...
 • Page 6: Montage

  2.5 Service • Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren • Neem contact op met de erkende opgesloten raken in het apparaat. servicedienst voor reparatie van het • Het koelcircuit en de apparaat. isolatiematerialen van dit apparaat •...
 • Page 7: Bediening

  NEDERLANDS veiligheidsvoorschriften niet LET OP! opgevolgd worden. Raadpleeg de montage- • Dit apparaat voldoet aan de EEG - instructies voor de richtlijnen. installatie. 3.4 Ventilatievereisten De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn. min. 5 cm 200 cm min. 200 cm 4.
 • Page 8 4.2 Display A. Indicatielampje timer B. Frostmatic functie C. Indicatielampje temperatuur D. Alarmlampje E. ChildLock functie F. DrinksChill functie 4.3 Inschakelen 4.6 Frostmatic-functie 1. Steek de stekker in het stopcontact. De Frostmatic-functie versnelt het 2. Druk op de ON/OFF-toets van het invriezen van vers voedsel en beschermt apparaat als het display uit is.
 • Page 9: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 4.8 DrinksChill-functie 4.9 Alarm bij hoge temperatuur De DrinksChill-functie moet worden gebruikt om een geluidsalarm op de Een toename van de temperatuur in de gewenste tijd in te stellen. Dit is vriesruimte (bijvoorbeeld door een bijvoorbeeld handig als in een recept eerdere stroomuitval) wordt aangegeven staat dat producten een bepaalde tijd door: knipperende indicatielampjes van...
 • Page 10: Aanwijzingen En Tips

  5.3 Ontdooien LET OP! Gebruik geen Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt reinigingsmiddelen, u, voordat het gebruikt wordt, in het schuurpoeders, chloor of koelvak of op kamertemperatuur laten reinigers op oliebasis. Deze ontdooien, afhankelijk van de beschadigen de afwerking. hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
 • Page 11: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • Een zacht klikkend geluid van de • IJsblokjes, ingevroren water of thermostaat als de compressor aan of waterijsjes niet meteen nadat ze uit uit gaat. de vriezer zijn gehaald opeten. Gevaar voor bevriezing. 6.2 Tips voor • Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u energiebesparing zien hoe lang het al bewaard is.
 • Page 12: Probleemoplossing

  1. Maak de binnenkant en de Neem de volgende accessoires schoon met lauw water voorzorgsmaatregelen als het apparaat en wat neutrale zeep. gedurende lange tijd niet gebruikt 2. Controleer de afdichtingen wordt: regelmatig en wrijf ze schoon om u 1.
 • Page 13 NEDERLANDS Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur in het ap- Neem contact op met een er- paraat is te hoog. kend elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice. De deur is open gelaten. Sluit de vuldeur. Zie "Deur open alarm" Probleem met de tempe- Neem contact op met de klan- Er verschijnt een ratuur van de sensor.
 • Page 14: Geluiden

  Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is Stel een hogere/lagere tem- raat is te laag/hoog. niet goed ingesteld. peratuur in. De temperatuur van het Laat het voedsel afkoelen tot voedsel is te hoog. kamertemperatuur voordat u het conserveert.
 • Page 15: Technische Gegevens

  NEDERLANDS SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNISCHE GEGEVENS 10.1 Productinformatieblad Handelsmerk Model ABE81826NC PNC922784020 Categorie 8. Diepvrieskast Energie-efficiëntieklasse...
 • Page 16 Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt Opslagvolume in liter, koelkast Opslagvolume in liter, ster...
 • Page 17 NEDERLANDS De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel. 11. MILIEUBESCHERMING Recycleer de materialen met het apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. symbool . Gooi de verpakking in een Breng het product naar het milieustation geschikte afvalcontainer om het te bij u in de buurt of neem contact op met...
 • Page 18: Safety Information

  10. TECHNICAL DATA....................30 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 19 ENGLISH usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a...
 • Page 20: Safety Instructions

  WARNING: Do not use electrical appliances inside the • food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use •...
 • Page 21 ENGLISH electrical ratings of the mains power • Do not touch the compressor or the supply. condenser. They are hot. • Always use a correctly installed • Do not remove or touch items from shockproof socket. the freezer compartment if your hands •...
 • Page 22: Installation

  • Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger. 3. INSTALLATION 3.3 Electrical connection WARNING! Refer to Safety chapters. • Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the 3.1 Location...
 • Page 23: Operation

  ENGLISH 4. OPERATION 4.1 Control Panel Display Mode Temperature warmer button ON/OFF Temperature colder button It is possible to change predefined Mode and temperature colder button for sound of buttons by pressing together a few seconds. Change is reversible. 4.2 Display A.
 • Page 24 4.6 Frostmatic function The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds. The Frostmatic function accelerates the 2. Press the Timer regulator to change freezing of fresh food and, at the same the Timer set value from 1 to 90 time, protects foodstuffs already stored minutes.
 • Page 25: Daily Use

  ENGLISH 5. DAILY USE 5.3 Thawing WARNING! Refer to Safety chapters. Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the 5.1 Cleaning the interior refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time Before using the appliance for the first available for this operation.
 • Page 26: Hints And Tips

  6. HINTS AND TIPS 6.1 Normal operating sounds • Wrap the food in aluminium foil or polythene. Make sure that the The following sounds are normal during packages are airtight. operation: • To avoid increase in temperature of already frozen food, do not place •...
 • Page 27: Troubleshooting

  ENGLISH 7.4 Periods of non-operation The equipment has to be cleaned regularly: When the appliance is not in use for long 1. Clean the inside and accessories with periods, take the following precautions: lukewarm water and some neutral soap. 1. Disconnect the appliance from 2.
 • Page 28 Problem Possible cause Solution Temperature sensor prob- Contact the nearest Author- symbol is shown lem. ised Service Centre (the cool- instead of numbers on the ing system will continue to Temperature Display. keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible).
 • Page 29: Noises

  ENGLISH Problem Possible cause Solution The "Frostmatic function" Refer to "Frostmatic function". is switched on. There is no cold air circula- Make sure that there is cold air tion in the appliance. circulation in the appliance. 2. If necessary, adjust the door. Refer to If the advice does not lead assembly instructions.
 • Page 30: Technical Data

  BLUBB! BLUBB! 10. TECHNICAL DATA 10.1 Product information sheet Trade Mark Model ABE81826NC PNC922784020 Category 8. Upright freezer Energy efficiency class Energy consumption in kWh per year, based on standard test results for 24 hours. The actual energy consumption will depend on how the appliance is...
 • Page 31 ENGLISH Storage volume in litres, Chiller Storage volume in litres, Other compartments Star rating of freezer compartment with highest stor- **** age volume (l) Design temperature of other compartments > 14 °C (°C), if any Frost free (Y/N), Fridge Frost free (Y/N), Freezer Power cut safe in h Freezing capacity in kg/24h Climate class...
 • Page 32: Informations De Sécurité

  10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..............46 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 33 FRANÇAIS utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus • de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à...
 • Page 34: Consignes De Sécurité

  AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif • mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant. AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit • frigorifique. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils • électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé...
 • Page 35 FRANÇAIS 2.3 Utilisation • N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil. AVERTISSEMENT! • N'installez pas l'appareil dans une Risque de blessures, de pièce trop humide ou trop froide. brûlures, d'électrocution ou • Lorsque vous déplacez l'appareil, d'incendie.
 • Page 36: Installation

  2.4 Entretien et nettoyage 2.6 Mise au rebut AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! Risque de blessure Risque de blessure ou corporelle ou de dommages d'asphyxie. matériels. • Débranchez l'appareil de • Avant toute opération d'entretien, l'alimentation électrique. éteignez l'appareil et débranchez la •...
 • Page 37: Fonctionnement

  FRANÇAIS • Le fabricant décline toute Des problèmes fonctionnels responsabilité en cas de non-respect peuvent survenir sur certains de ces consignes de sécurité. types de modèles • Cet appareil est conforme aux fonctionnant hors de cette directives CEE. plage de températures. Seul le respect de la plage de 3.4 Exigences en matière de températures spécifiée peut...
 • Page 38 Pour modifier la tonalité prédéfinie des de la température pendant plusieurs touches, appuyez simultanément sur la secondes. Ce changement est réversible. touche Mode et la touche de diminution 4.2 Affichage A. Affichage de la minuterie B. Fonction Frostmatic C. Indicateur de température D.
 • Page 39: Utilisation Quotidienne

  FRANÇAIS 1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à Il est possible de modifier la ce que le symbole correspondant durée à tout moment et s'affiche. avant la fin du décompte en L'indicateur ChildLock clignote. appuyant sur la touche de 2. Appuyez sur OK pour confirmer. diminution de la L'indicateur ChildLock s'affiche.
 • Page 40 5.3 Décongélation ATTENTION! N'utilisez jamais de Avant utilisation, les aliments surgelés ou détergents, de produits congelés peuvent être décongelés dans abrasifs, de nettoyants à le compartiment réfrigérateur ou à base de chlore ou d'huile car température ambiante en fonction du ils pourraient endommager temps disponible pour cette opération.
 • Page 41: Conseils

  FRANÇAIS 6. CONSEILS 6.1 Bruits normaux de Assurez-vous que les emballages sont hermétiques. fonctionnement • Pour éviter d'augmenter la température des aliments déjà Les bruits suivants sont normaux lorsque surgelés, ne placez pas d'aliments l'appareil est en cours de frais non congelés directement à fonctionnement : proximité.
 • Page 42: Dépannage

  Cette opération améliore les Cet appareil contient des performances de l'appareil et permet hydrocarbures dans son des économies d'électricité. circuit de réfrigération ; l'entretien et la recharge ne 7.3 Dégivrage du congélateur doivent donc être effectués que par du personnel Le compartiment congélateur est garanti...
 • Page 43 FRANÇAIS Problème Cause probable Solution La fiche du câble d'alimen- Branchez correctement la fiche tation n'est pas correcte- du câble d'alimentation dans ment insérée dans la prise la prise de courant. de courant. La prise de courant n'est Branchez un autre appareil pas alimentée.
 • Page 44: Bruits

  Problème Cause probable Solution Le compresseur ne démarre Ce phénomène est nor- Le compresseur démarre au pas immédiatement après mal, il ne s'agit pas d'une bout d'un certain temps. avoir appuyé sur la touche anomalie. « Frostmatic », ou après avoir changé...
 • Page 45 FRANÇAIS HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Page 46: Caractéristiques Techniques

  10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 10.1 Fiche produit Marque Modèle ABE81826NC PNC922784020 Catégorie 8. Congélateur armoire Classe d’efficacité énergétique Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consomma- tion d’énergie réelle dépend des conditions d’utili-...
 • Page 47 FRANÇAIS Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin O/N 10.2 Autres caractéristiques techniques Profondeur 550 mm Tension 230 - 240 V Dimensions de la niche Fréquence 50 Hz d'encastrement Hauteur 1780 mm Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le Largeur 560 mm côté...
 • Page 48: Sicherheitshinweise

  9. GERÄUSCHE......................61 10. TECHNISCHE DATEN.....................62 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 49 DEUTSCH oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und •...
 • Page 50: Sicherheitsanweisungen

  WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die • Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind. WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang • durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
 • Page 51 DEUTSCH mindestens 4 Stunden, bevor Sie das • Achten Sie darauf, elektrische Gerät an die Stromversorgung Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel anschließen. Dies ist erforderlich, und Kompressor) nicht zu damit das Öl in den Kompressor beschädigen. Wenden Sie sich an den zurückfließen kann.
 • Page 52: Montage

  Gerät und stellen Sie verstopftem Wasserabfluss sammelt solche nicht in die Nähe oder auf das sich das Abtauwasser am Boden des Gerät. Geräts an. • Berühren Sie nicht den Kompressor 2.5 Service oder den Kondensator. Sie sind heiß.
 • Page 53: Betrieb

  DEUTSCH einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Klima- Umgebungstemperatur Hausanschlusses nicht geerdet sein klasse sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von +16 °C bis +32 °C einem qualifizierten Elektriker erden. +16 °C bis + 38 °C •...
 • Page 54 Mode ON/OFF Der voreingestellte Tastenton lässt sich Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt ändern. Halten Sie dazu Mode und die sich rückgängig machen. Taste zum Senken der Temperatur einige 4.2 Display A. Timer-Anzeige B. Funktion Frostmatic C. Temperaturanzeige D. Alarmanzeige E.
 • Page 55: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 4.7 Funktion ChildLock Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton und die Funktion mit OK aus. Schalten Sie die Funktion ChildLock ein, Wiederholen Sie zum Ausschalten der um die Tasten gegen eine Funktion die obigen Schritte, bis unbeabsichtigte Betätigung zu DrinksChill erlischt. verriegeln.
 • Page 56 5.3 Auftauen VORSICHT! Verwenden Sie keine Tiefgefrorene oder gefrorene chemischen Lebensmittel können vor der Reinigungsmittel, Verwendung je nach der zur Verfügung Scheuerpulver, chlor- oder stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei ölhaltige Reinigungsmittel, Raumtemperatur aufgetaut werden. da diese die Oberfläche Kleinere Gefriergutteile können sogar...
 • Page 57: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH 6. TIPPS UND HINWEISE 6.1 Normale Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung luftdicht ist. Betriebsgeräusche • Um eine Erwärmung bereits eingefrorener Lebensmittel zu Folgende Geräusche sind während des verhindern, legen Sie die frischen, normalen Gerätebetriebs normal: nicht gefrorenen Lebensmittel nicht •...
 • Page 58: Fehlersuche

  4. Reinigen Sie den Kondensator und Dieses Gerät enthält den Kompressor auf der Kohlenwasserstoffe in Geräterückseite, falls diese seinem Kältekreislauf. Aus zugänglich sind, mit einer Bürste. diesem Grund dürfen die Dadurch verbessert sich die Leistung Wartung und das Nachfüllen des Geräts und es verbraucht...
 • Page 59 DEUTSCH 8.1 Was tun, wenn... Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät funktioniert nicht. Das Gerät ist ausgeschal- Schalten Sie das Gerät ein. tet. Der Netzstecker wurde Stecken Sie den Netzstecker nicht richtig in die Steck- korrekt in die Steckdose. dose gesteckt. Es liegt keine Spannung an Testen Sie, ob ein anderes Ge- der Steckdose an.
 • Page 60 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Kompressor schaltet Dies ist normal, keine Stö- Der Kompressor schaltet sich sich nicht sofort ein, nach- rung. erst nach einer Weile ein. dem Sie „Frostmatic“ ge- drückt oder die Temperatur auf einen anderen Wert ein- gestellt haben.
 • Page 61: Geräusche

  DEUTSCH 9. GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS!
 • Page 62: Technische Daten

  CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNISCHE DATEN 10.1 Produktdatenblatt Warenzeichen Modellkennung ABE81826NC PNC922784020 Kategorie 8. Gefrierschrank Energieeffizienzklasse Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stun- den. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nut- zung und vom Standort des Geräts ab Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät...
 • Page 63 DEUTSCH Gefriervermögen in kg/24 Stunden Klimaklasse SN-N-ST-T Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Ver- wendung bestimmt ist, in °C Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Ver- wendung bestimmt ist, in °C Luftschallemissionen in db(A) re1 pW Einbaugerät (J/N) Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Nein Wein bestimmt (J/N)
 • Page 64 www.aeg.com/shop...