Download  Print this page

AEG ABE81826NC User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ABE81826NC
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
EN
User Manual
Freezer
FR
Notice d'utilisation
Congélateur
DE
Benutzerinformation
Gefriergerät
2
16
30
45

Advertisement

loading

  Also See for AEG ABE81826NC

  Related Manuals for AEG ABE81826NC

  Summary of Contents for AEG ABE81826NC

 • Page 1 ABE81826NC Gebruiksaanwijzing Vriezer User Manual Freezer Notice d'utilisation Congélateur Benutzerinformation Gefriergerät USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TECHNISCHE GEGEVENS..................15 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3 NEDERLANDS Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 • jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen • met drijfgas in dit apparaat. Als de voedingskabel beschadigd is, moet de • fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Page 5 NEDERLANDS 2.3 Gebruik 2.4 Onderhoud en reiniging WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, Gevaar voor letsel of schade brandwonden of elektrische aan het apparaat. schokken. • Schakel het apparaat uit en trek de • De specificatie van het apparaat mag stekker uit het stopcontact voordat u niet worden veranderd.
 • Page 6: Bediening

  3. BEDIENING 3.1 Bedieningspaneel Display Toets om de temperatuur hoger te Mode zetten ON/OFF Toets om de temperatuur lager te zetten Het is mogelijk om het vooraf ingestelde tegelijkertijd gedurende enkele geluid van toetsen te wijzigen door de seconden in te drukken. U kunt deze Mode-toets en de toets om de wijziging ongedaan maken.
 • Page 7 NEDERLANDS 3.8 Alarm bij open deur De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden Als de deur enkele minuten heeft bereikt. opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. Na een stroomonderbreking Het alarm voor een geopende deur blijft de ingestelde bestaat uit: temperatuur opgeslagen.
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  De Timer begint te knipperen (min). Het is mogelijk om te allen Op het einde van de aftelling knippert tijde tijdens het aftellen en het lampje MinuteMinder en klinkt een voor het einde van de alarm. Druk op de OK-toets om het...
 • Page 9: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 4.5 Het maken van ijsblokjes 1. Vul de bakjes met water. 2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak. Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes 4.6 Koude accumulators Gebruik geen metalen De vriezer is uitgerust met minstens een instrumenten om de laden koude accumulator die de bewaartijd uit de vriezer te halen...
 • Page 10: Onderhoud En Reiniging

  6. ONDERHOUD EN REINIGING 1. Maak de binnenkant en de WAARSCHUWING! accessoires schoon met lauw water Raadpleeg de hoofdstukken en wat neutrale zeep. Veiligheid. 2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u 6.1 Algemene waarschuwingen ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn.
 • Page 11 NEDERLANDS 7.1 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat werkt niet. Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan. keld. De stekker zit niet goed in Steek de stekker goed in het het stopcontact. stopcontact. Er staat geen spanning op Sluit een ander elektrisch ap- het stopcontact.
 • Page 12 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er is te veel rijp en ijs. De deur is niet correct ge- Zie 'De deur sluiten'. sloten of de deurpakking is vervormd/vies. De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen De compressor start na enige middellijk na het drukken op storing.
 • Page 13: Montage

  NEDERLANDS 3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de erkende servicedienst. 8. MONTAGE 8.1 Locatie 8.3 Aansluiting op het elektriciteitsnet Raadpleeg de montage- instructies voor de • Zorg er vóór het aansluiten voor dat installatie. het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de Installeer, om de beste prestatie te stroomtoevoer in uw huis.
 • Page 14: Geluiden

  9. GELUIDEN Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS!
 • Page 15: Technische Gegevens

  NEDERLANDS CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNISCHE GEGEVENS 10.1 Technische gegevens Afmetingen van de inbouw In hoogte 1780 Breedte Diepte Maximale bewaartijd bij stroomuitval Spanning Volt 230 - 240 Frequentie De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel.
 • Page 16: Safety Information

  10. TECHNICAL DATA....................28 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 17 ENGLISH usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a...
 • Page 18: Safety Instructions

  Do not store explosive substances such as aerosol • cans with a flammable propellant in this appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by • the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 19: Operation

  ENGLISH isobutane (R600a), a natural gas with a • This appliance contains hydrocarbons high level of environmental in the cooling unit. Only a qualified compatibility. This gas is flammable. person must do the maintenance and • If damage occurs to the refrigerant the recharging of the unit.
 • Page 20 It is possible to change predefined Mode and temperature colder button for sound of buttons by pressing together a few seconds. Change is reversible. 3.2 Display A. Timer indicator B. FROSTMATIC function C. Temperature indicator D. Alarm indicator E. ChildLock function F E D F.
 • Page 21: Daily Use

  ENGLISH 3.8 Door open alarm requires to cool down food products for a certain period of time. An acoustic alarm will sound if the door It is also useful when a reminder is is left open for a few minutes. The door needed in order not to forget the bottles open alarm conditions are indicated by: placed in the freezer for fast cooling.
 • Page 22: Hints And Tips

  When the freezing process is completed, refrigerator compartment or at room return to the required temperature (see temperature, depending on the time "FROSTMATIC Function"). available for this operation. Small pieces may even be cooked still 4.3 Storage of frozen food frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.
 • Page 23: Care And Cleaning

  ENGLISH • do not allow fresh, unfrozen food to • make sure that the commercially touch food which is already frozen, frozen foodstuffs were adequately thus avoiding a rise in temperature of stored by the retailer; the latter; • be sure that frozen foodstuffs are •...
 • Page 24: Troubleshooting

  6.4 Periods of non-operation WARNING! If you want to keep the When the appliance is not in use for long appliance switched on, ask periods, take the following precautions: somebody to check it once 1. Disconnect the appliance from in a while to prevent the electricity supply.
 • Page 25 ENGLISH Problem Possible cause Solution Temperature sensor prob- Contact the nearest Author- symbol or symbol is lem. ised Service Centre (the cool- shown instead of numbers ing system will continue to on the Temperature Display. keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible).
 • Page 26: Installation

  Problem Possible cause Solution The temperature in the ap- The temperature regulator Set a higher/lower tempera- pliance is too low/too high. is not set correctly. ture. The food products' tem- Let the food products temper- perature is too high.
 • Page 27: Noises

  ENGLISH 8.3 Electrical connection min. 5 cm • Before plugging in, ensure that the 200 cm voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. • The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose.
 • Page 28: Technical Data

  HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNICAL DATA 10.1 Technical data Dimensions of the recess Height 1780 Width Depth Rising time Hours Voltage Volts 230 - 240 Frequency The technical information is situated in internal side of the appliance and in the the rating plate, on the external or energy label.
 • Page 29 ENGLISH electronic appliances. Do not dispose of product to your local recycling facility or contact your municipal office. appliances marked with the symbol with the household waste. Return the...
 • Page 30: Informations De Sécurité

  10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..............44 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 31 FRANÇAIS utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés • d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des...
 • Page 32: Consignes De Sécurité

  Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer • l'appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. • Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
 • Page 33 FRANÇAIS service après-vente agréé ou un congélateur avec les mains mouillées électricien pour changer les ou humides. composants électriques. • Ne recongelez jamais un aliment qui a • Le câble d'alimentation doit rester en été décongelé. dessous du niveau de la fiche secteur. •...
 • Page 34: Fonctionnement

  3. FONCTIONNEMENT 3.1 Bandeau de commande Affichage Touche d'augmentation de la Mode température ON/OFF Touche de diminution de la température Pour modifier la tonalité prédéfinie des de la température pendant plusieurs touches, appuyez simultanément sur la secondes. Ce changement est réversible.
 • Page 35 FRANÇAIS 3.5 Réglage de la température Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures. Réglez la température de l'appareil en Pour désactiver la fonction avant qu'elle appuyant sur les touches de ne s'arrête automatiquement, répétez la température. procédure jusqu'à ce que le voyant Température par défaut : FROSTMATIC s'éteigne.
 • Page 36: Utilisation Quotidienne

  1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à signal sonore retentit. Appuyez sur la ce que le symbole correspondant touche OK pour arrêter le signal sonore s'affiche. et désactiver la fonction. L'indicateur MinuteMinder clignote. Pour désactiver la fonction, répétez la Le minuteur indique pendant quelques procédure jusqu'à...
 • Page 37: Conseils

  FRANÇAIS 4.4 Décongélation N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les Avant utilisation, les aliments surgelés ou bacs du congélateur. congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à 1. Remplissez les bacs avec de l'eau température ambiante en fonction du 2.
 • Page 38: Entretien Et Nettoyage

  5.4 Conseils pour le stockage • évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez des aliments surgelés ouverte que le temps nécessaire ; • une fois décongelés, les aliments se Pour obtenir les meilleures performances détériorent rapidement et ne peuvent...
 • Page 39: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS 1. Débranchez l'appareil de AVERTISSEMENT! l'alimentation électrique. Si, toutefois, vous n'avez pas 2. Retirez tous les aliments. la possibilité de débrancher 3. Nettoyez l'appareil et tous les et de vider l'appareil, faites accessoires. vérifier régulièrement le bon 4. Laissez la porte/les portes ouverte(s) de fonctionnement de celui- pour éviter la formation d'odeurs ci pour éviter que les...
 • Page 40 Problème Cause probable Solution Problème de capteur de Contactez le service après- Un symbole appa- température. vente agréé le plus proche (le raît à la place des chiffres sur système de réfrigération conti- l'écran de température. nuera de maintenir les ali- ments au froid, mais le réglage...
 • Page 41: Installation

  FRANÇAIS Problème Cause probable Solution Il est impossible de régler la La fonction FROSTMATIC Désactivez manuellement la température. ou COOLMATIC est acti- fonction FROSTMATIC ou vée. COOLMATIC, ou attendez que la fonction se réinitialise automatiquement avant de ré- gler la température. Reportez- vous au chapitre «...
 • Page 42: Bruits

  à l'arrière indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. correspondent à celles de votre réseau électrique domestique. 8.2 Positionnement • L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du cordon d'alimentation est Installez cet appareil dans une pièce fournie avec un contact à...
 • Page 43 FRANÇAIS HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Page 44: Caractéristiques Techniques

  10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 10.1 Caractéristiques techniques Dimensions de la niche d'encastre- ment Hauteur 1780 Largeur Profondeur Autonomie de fonctionnement Heures Tension Volts 230 - 240 Fréquence Les caractéristiques techniques figurent côté intérieur ou extérieur de l'appareil sur la plaque signalétique située sur le et sur l'étiquette énergétique.
 • Page 45: Sicherheitshinweise

  9. GERÄUSCHE......................58 10. TECHNISCHE DATEN.....................59 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 46 Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und •...
 • Page 47: Sicherheitsanweisungen

  DEUTSCH Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts • keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder • Dampfstrahl. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten • Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
 • Page 48 2.2 Elektrischer Anschluss Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist brennbar. WARNUNG! • Wird der Kältekreislauf beschädigt, Brand- und stellen Sie bitte sicher, dass es keine Stromschlaggefahr. Flammen und Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den Raum. • Das Gerät muss geerdet sein.
 • Page 49: Betrieb

  DEUTSCH 2.5 Entsorgung • Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien dieses Gerätes WARNUNG! sind ozonfreundlich. Verletzungs- und • Die Isolierung enthält entzündliches Erstickungsgefahr. Gas. Für Informationen zur korrekten Entsorgung des Gerätes wenden Sie • Trennen Sie das Gerät von der sich an Ihre kommunale Behörde. Stromversorgung.
 • Page 50 Nach ein paar Sekunden Die Alarmanzeige blinkt so ertönt möglicherweise ein lange, bis die normalen akustisches Alarmsignal. Bedingungen Wie Sie den Alarm wiederhergestellt sind. ausschalten, erfahren Sie unter 3.7 Funktion FROSTMATIC „Temperaturwarnung“. Informationen zur Auswahl einer anderen Die Funktion FROSTMATIC ist eine...
 • Page 51: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH Die Anzeige ChildLock blinkt. Die Anzeige MinuteMinder blinkt. 2. Mit OK bestätigen. Der Timer zeigt den eingestellten Wert Die ChildLock-Anzeige erscheint. (30 Minuten) einige Sekunden lang an. Um die Funktion ChildLock 2. Drücken Sie den Timerregler, um auszuschalten, wiederholen Sie den den eingestellten Wert des Timers Vorgang, bis die Anzeige ChildLock auf 1 bis 90 Minuten zu ändern.
 • Page 52: Tipps Und Hinweise

  2 Stunden lang mit höherer Kleinere Gefriergutteile können sogar Einstellung laufen, bevor Sie direkt aus dem Gefriergerät entnommen Lebensmittel in das Gefrierfach legen. und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der WARNUNG! Garvorgang allerdings etwas länger.
 • Page 53: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH 5.4 Hinweise zur Lagerung • Verpacken Sie die einzufrierenden Lebensmittelportionen stets luftdicht gefrorener Lebensmittel in Alufolie oder in Gefrierbeuteln und achten Sie darauf, dass die So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Verpackung so wenig Luft wie Ihrem Gerät: möglich enthält.
 • Page 54: Fehlersuche

  2. Prüfen und säubern Sie die 1. Trennen Sie das Gerät von der Türdichtungen in regelmäßigen Netzstromversorgung. Abständen, um zu gewährleisten, 2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel. dass diese sauber und frei von 3. Reinigen Sie das Gerät und alle Fremdkörpern sind.
 • Page 55 DEUTSCH Störung Mögliche Ursache Abhilfe Es wird ein akustisches oder Das Gerät wurde erst kürz- Siehe „Alarm Tür offen“ oder optisches Alarmsignal aus- lich eingeschaltet oder die „Temperaturwarnung“. gelöst. Temperatur ist noch zu hoch. Die Temperatur im Gerät Siehe „Alarm Tür offen“ oder ist zu hoch.
 • Page 56 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Kompressor schaltet Dies ist normal, keine Stö- Der Kompressor schaltet sich sich nicht sofort ein, nach- rung. erst nach einer Weile ein. dem Sie FROSTMATIC ge- drückt oder die Temperatur auf einen anderen Wert ein- gestellt haben.
 • Page 57: Montage

  DEUTSCH 8. MONTAGE 8.1 Standort 8.3 Elektrischer Anschluss • Kontrollieren Sie vor der ersten Beachten Sie bei der Benutzung des Geräts, ob die Installation die Netzspannung und -frequenz Ihres Montageanleitung. Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Damit das Gerät die optimale Leistung Anschlusswerten übereinstimmen.
 • Page 58: Geräusche

  9. GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS!
 • Page 59: Technische Daten

  DEUTSCH BLUBB! BLUBB! CRACK! CRACK! 10. TECHNISCHE DATEN 10.1 Technische Daten Abmessungen der Einbaunische Höhe 1780 Breite Tiefe Lagerzeit bei Störung Stunden Spannung Volt 230 - 240 Frequenz Die technischen Daten befinden sich auf Innenseite des Geräts sowie auf der dem Typenschild auf der Außen- oder Energieplakette.
 • Page 60 www.aeg.com/shop...