Miele SEB 228 Electro Plus Operating Instructions Manual

Electrobrush
Hide thumbs Also See for SEB 228 Electro Plus:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 8

Quick Links

de
Gebrauchsanweisung Elektrobürste
en
Operating instructions Electrobrush
cs
Návod k obsluze elektrokartáče
da
Brugsanvisning Elektrobørste
el
Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική βούρτσα
es
Instrucciones de manejo Cepillo eléctrico
fi
Käyttöohje Moottoroitu mattosuutin
fr
Mode d'emploi Électrobrosse
hu
Használati utasítás Elektromos kefe
it
Istruzioni d'uso Spazzola elettrica
nl
Gebruiksaanwijzing elektrische borstel
no
Bruksanvisning Elektrobørste
pl
Instrukcja użytkowania Elektroszczotka
pt
Instruções de utilização Escova elétrica
ru
Инструкция по эксплуатации и гарантия качества
Электрощётка
sk
Návod na použitie elektrokefy
sv
Bruksanvisning Elborste
tr
Kullanım Kılavuzu Elektrikli Fırça
SEB 228
Electro Plus
EB03
M.-Nr. 10 118 453

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele SEB 228 Electro Plus

 • Page 1 Gebrauchsanweisung Elektrobürste Operating instructions Electrobrush Návod k obsluze elektrokartáče Brugsanvisning Elektrobørste Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική βούρτσα Instrucciones de manejo Cepillo eléctrico Käyttöohje Moottoroitu mattosuutin Mode d'emploi Électrobrosse Használati utasítás Elektromos kefe Istruzioni d'uso Spazzola elettrica Gebruiksaanwijzing elektrische borstel Bruksanvisning Elektrobørste Instrukcja użytkowania Elektroszczotka Instruções de utilização Escova elétrica Инструкция...
 • Page 2: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Bestimmungsgemäße Verwendung  Die Elektrobürste ist ein motorisch angetriebenes Zusatzgerät, ausschließlich für Miele Staubsauger. Das Betreiben der Elektrobürs- te zusammen mit Staubsaugern anderer Hersteller ist nicht erlaubt.  Benutzen Sie die Elektrobürste ausschließlich zum Aufsaugen von trockenem Sauggut und Bürsten trockener Fußböden.
 • Page 3: Kinder Im Haushalt

  de - Sicherheitshinweise und Warnungen Kinder im Haushalt  Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen in Verpa- ckungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.  Kinder unter acht Jahren müssen vom Staubsauger und der Elek- trobürste ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig be- aufsichtigt.
 • Page 4: Sachgemäßer Gebrauch

  - Sicherheitshinweise und Warnungen  Eine Reparatur der Elektrobürste, des Elektro-Saugschlauches und des Elektro-Teleskoprohres während der Garantiezeit darf nur von einem von Miele autorisierten Kundendienst ausgeführt werden, da sonst bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch be- steht.  Tauchen Sie den Staubsauger, die Elektrobürste, das Elektro-Tele- skoprohr und den Elektro-Saugschlauch niemals in Wasser und rei- nigen Sie alle Teile nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch.
 • Page 5 - Sicherheitshinweise und Warnungen Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch, falsche Bedienung und infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.
 • Page 6 Die Elektrobürste ist besonders geeig- Abbildungsverweise net zur intensiven Reinigung robuster Die in den Kapiteln angegebenen Ab- textiler Bodenbeläge. bildungen finden Sie am Ende dieser Für die Reinigung von Hartböden ist die Gebrauchsanweisung. Bodendüse oder - falls vorhanden - ei- ne Bodenbürste besser geeignet.
 • Page 7 Saugstutzen entriegeln Wartung  Drücken Sie die Fußtaste zur Entrie-  Schalten Sie den Staubsauger gelung des Saugstutzens (siehe Ge- vor jeder Wartung aus und ziehen Sie rätebeschreibung) und entriegeln Sie den Netzstecker aus der Steckdose. ihn. Ein-/Ausschalter am Handgriff Fäden und Haare entfernen (Abb.
 • Page 8: Correct Application

  Correct application  The Miele Electrobrush is a motor-driven accessory for use with Miele vacuum cleaners only. It must not be used with vacuum clean- ers produced by other manufacturers.  The Electrobrush must only be used for household purposes to vacuum and brush dry floor surfaces.
 • Page 9: Safety With Children

  Repairs to the Electrobrush, electro suction hose and electro tele- scopic suction tube during the guarantee period should only be un- dertaken by a Miele authorised service technician. Otherwise any subsequent damage to them will not be covered by the guarantee.
 • Page 10: Correct Use

  Repairs should only be carried out on the vacuum cleaner, the Electrobrush, the electro telescopic suction tube and the electro suc- tion hose by a Miele authorised service technician. Repairs and other work by unqualified persons can cause considerable danger to users.
 • Page 11 Wait until any freshly cleaned or shampooed rugs or car- pets are completely dry before attempting to vacuum. Miele cannot be held liable for damage caused by incorrect use or operation or by non-compliance with these Warning and Safety in-...
 • Page 12 The standard floorhead or one of the Illustrations Miele floorbrushes should be used for The illustrations referred to in the text cleaning hard floors. are shown at the end of these operat- It is also important to observe the ing instructions.
 • Page 13 On/off switch on the handle Removing threads and hairs (dia. 5)  Use scissors to cut any threads or The electro hoses (SES) have an on/off switch on the handle which can be hairs which have wound around the used to switch the Electrobrush on and roller brush.
 • Page 14 Používání ke stanovenému účelu  Elektrický kartáč je motorem poháněné přídavné zařízení určené výhradně pro vysavače Miele. Provozování elektrického kartáče spolu s vysavači jiných výrobců není dovoleno.  Používejte elektrický kartáč výhradně k vysávání suchých materi- álů a kartáčování suchých podlah. Elektrický kartáč nesmíte používat na lidi a zvířata.
 • Page 15 Poškozené díly neuvádějte do provozu.  Opravu elektrokartáče, elektro sací hadice a elektro teleskopické trubice během záruční doby smí provést jen firmou Miele pověřená servisní služba, protože jinak při následných škodách zaniká nárok na záruku. ...
 • Page 16  Nevysávejte kapaliny a vlhké nečistoty. Za vlhka vyčištěné nebo šamponované koberce a kobercové podlahy nechte před vysáváním úplně uschnout. Miele neručí za škody vzniklé použitím odporujícím stanovenému účelu, chybnou obsluhou a v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.
 • Page 17 Na čištění tvrdých podlah je vhodnější Odkazy na vyobrazení podlahová hubice nebo podlahový kar- Obrázky uvedené v jednotlivých kapi- táč, pokud je k dispozici. tolách naleznete na konci tohoto návo- V první řadě se ovšem řiďte pokyny du k obsluze. pro čištění a ošetřování výrobce pod- lahové...
 • Page 18 Vypínač na rukojeti Elektrické sací hadice (SES) jsou vyba- vené vypínačem na rukojeti, kterým můžete samostatně zapínat a vypínat elektrokartáč. Tlačítko Vám umožňuje v případě potře- by elektrokartáč vypnout, například při přechodu z kobercové podlahy na vy- soce hodnotný koberec. Odstraňování závad Elektrokartáč...
 • Page 19 Retningslinjer vedrørende brugen  Elektrobørsten er et motordrevet ekstratilbehør, der udelukkende er beregnet til brug sammen med Miele støvsugere. Brug af elektro- børsten sammen med andre støvsugere er ikke tilladt.  Elektrobørsten bør kun bruges til støvsugning af tørre genstande og børstning af tørre gulve.
 • Page 20 Tag aldrig beskadigede de- le i brug.  Reparation af elektrobørsten, elektroslangen og elektroteleskoprø- ret inden reklamationsfristens udløb bør kun foretages af Miele Tek- nisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfat- tet af Mieles reklamationsordning. ...
 • Page 21 Rensede og vaskede små tæpper og væg til væg-tæpper skal være helt tørre, før de støvsuges. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der måtte opstå som føl- ge af forkert anvendelse, fejlbetjening eller tilsidesættelse af oven- nævnte råd om sikkerhed og advarsler.
 • Page 22 Til støvsugning af hårde gulvbelægnin- Illustrationshenvisninger ger er gulvmundstykket eller en eventu- De illustrationer, der henvises til, fin- el gulvbørste bedre egnet. des sidst i brugsanvisningen. Først og fremmest bør rengørings- og plejeanvisningerne fra producen- Elektrobørstens egenskaber ten af gulvbelægningen dog overhol- Elektrobørsten drives af en separat mo- des.
 • Page 23 Tænd/Sluk-kontakt på griberøret Elektroslangerne (SES) er udstyret med en tænd/sluk-tast på griberøret, hvor- med elektrobørsten kan tændes og slukkes separat. Med denne tast kan elektrobørsten slukkes efter behov, fx ved skift fra væg til væg-tæpper til ægte tæpper. Småfejl udbedres Elektrobørsten slukker af sig selv.
 • Page 24: El - Υποδείξεις Ασφαλείας

  Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς  Η ηλεκτρική βούρτσα είναι μια πρόσθετη συσκευή που λειτουργεί με μοτέρ, αποκλειστικά για τις ηλεκτρικές σκούπες της Miele. Η χρήση της ηλεκτρικής βούρτσας με σκούπες ενός άλλου κατασκευαστή δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας. ...
 • Page 25 el - Υποδείξεις ασφαλείας Προστασία για τα παιδιά  Κίνδυνος ασφυξίας! Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π. χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα...
 • Page 26: Σωστή Χρήση

  εύκαμπτου σωλήνα και του ηλεκτρικού τηλεσκοπικού σωλήνα κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης επιτρέπεται να γίνει μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele, αλλιώς χάνετε κάθε δι- καίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που πε- ριέχονται μέσα στην εγγύησή της.
 • Page 27 el - Υποδείξεις ασφαλείας  Μη σκουπίζετε αντικείμενα που καίγονται ή είναι πυρωμένα, όπως π.χ. τσιγάρα ή στάχτη ή κάρβουνα που μοιάζουν σβησμένα.  Μη σκουπίζετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή αέρια και μη σκουπί- ζετε σε χώρους που αποθηκεύονται τέτοιου είδους υλικά. ...
 • Page 28 Η ηλεκτρική βούρτσα είναι κατάλληλη Παραπομπές εικόνων για τον καθαρισμό σε βάθος μοκετών Τις εικόνες που εμφανίζονται στα κε- και χαλιών με μακρύ πέλος. φάλαια θα βρείτε στο τέλος αυτών Για το σκούπισμα ανθεκτικών δαπέδων των οδηγιών χρήσης. είναι πιο κατάλληλο το πέλμα δαπέδου ή...
 • Page 29  Πιέζετε τον ποδομοχλό τόσες φορές,  Συνδέετε πάλι τη σκούπα με το ηλε- μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή κτρικό δίκτυο και την θέτετε σε λει- βαθμίδα απόστασης. τουργία. Μετά από περίπου δέκα λεπτά η Απασφάλιση του στομίου απορρόφη- ηλεκτρική βούρτσα είναι πάλι έτοιμη να σης...
 • Page 30: Uso Apropiado

  Uso apropiado  El cepillo eléctrico es un aparato adicional accionado por motor, exclusivo para aspiradores Miele. No se permite el uso del cepillo eléctrico junto con aspiradores de otros fabricantes.  Utilice el cepillo eléctrico exclusivamente para aspirar superficies secas y cepillar suelos secos.
 • Page 31: Seguridad Técnica

  Miele, ya que, de lo contrario, no podrá reclamarse el derecho de garantía por daños posteriores. ...
 • Page 32 Miele no se hace responsable de los daños y perjuicios ocasiona- dos por el uso indebido o manejo incorrecto del aparato o por ig-...
 • Page 33 El cepillo eléctrico está especialmente Indicación respecto a las ilus- indicado para la limpieza intensiva de traciones alfombras y moquetas robustas. Las figuras que se indican en los capí- Para limpiar suelos duros resulta más tulos se encuentran al final de estas apropiado el cepillo universal o, en caso instrucciones de manejo.
 • Page 34  Pulse la tecla tantas veces como sea Tras aprox. diez minutos, el cepillo eléc- necesario para alcanzar el nivel de trico estará listo de nuevo para funcio- distancia deseado. nar. Desbloquear las bocas de aspiración Mantenimiento  Pulse la tecla pedal de desbloqueo ...
 • Page 35: Määräystenmukainen Käyttö

  Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta. Määräystenmukainen käyttö  Mielen moottoroitu mattosuutin on omalla käyttömoottorilla toimi- va mattosuutin, joka on tarkoitettu vain Miele-pölynimureita varten. Moottoroitua mattosuutinta ei saa käyttää muiden valmistajien pölynimureissa.  Mattosuutinta saa käyttää vain kuivien pintojen imurointiin ja kui- vien mattojen harjaamiseen.
 • Page 36 fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita  Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla pölynimurista ja moottoroidusta mattosuuttimesta, jollet valvo heidän toimintaansa koko ajan.  Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää pölynimuria ja moottoroitua mattosuutinta ilman valvontaa ainoastaan, jos heitä on opastettu lait- teen toimintaan siten, että he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja että...
 • Page 37: Asianmukainen Käyttö

  Älä imuroi nesteitä tai märkää likaa. Kun imuroit kosteita mattoja tai kun puhdistat kokolattiamattoja vaahtopesuaineella, anna pesuai- neen kuivua täysin ennen imurointia. Miele ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen asiat- tomasta tai vääränlaisesta käytöstä tai turvallisuusohjeiden nou- dattamatta jättämisestä.
 • Page 38 Moottoroitu mattosuutin sopii erityisesti Kuvaviittaukset kovassa käytössä olevien kokolat- Kuvat, joihin tekstissä viitataan, löyty- tiamattojen puhdistukseen. vät käyttöohjeen lopusta. Kovien lattiapintojen imurointiin suosit- telemme tavallista lattia-mattosuutinta Moottoroidun mattosuuttimen tai kovien pintojen lattiasuutinta, jos sel- toiminta lainen on. Moottoroidun mattosuuttimen harjatela Noudata ensisijaisesti imuroitavan toimii oman, erillisen moottorin avulla.
 • Page 39  Paina korkeuden säätöpainiketta niin Huoltotoimet monta kertaa, että mattosuutin on ha-  luamallasi tasolla. Kytke pölynimuri pois päältä ja ir- rota pistotulppa pistorasiasta aina Suutinvarren lukituksen vapauttami- ennen laitteen puhdistusta tai huol- toa.  Paina suutinvarren lukituksen vapau- tuspainiketta (ks. Laitteen osat), niin Langanpätkien ja hiusten irrottami- voit liikuttaa suutinvartta.
 • Page 40: Utilisation Conforme

  Débranchez l'aspirateur de la prise murale. Utilisation conforme  L'électrobrosse est équipée de son propre moteur. Elle est conçue exclusivement pour les aspirateurs Miele. Toute utilisation avec un aspirateur d'autres marques est à proscrire.  Utilisez l'électrobrosse exclusivement pour aspirer et brosser des surfaces sèches.
 • Page 41: Sécurité Technique

   Pendant la période de garantie, seul un service après-vente agréé Miele est habilité à réparer l'électrobrosse, le tuyau d'aspiration et le tube télescopique, faute de quoi tout bénéfice de la garantie est per- du en cas de panne ultérieure.
 • Page 42: Précautions D'utilisation

  être mis au contact de l'eau ! N'humidifiez jamais ces éléments pendant le nettoyage.  Seul un professionnel agréé par Miele est habilité à procéder à des réparations sur l'aspirateur, l'électrobrosse, le flexible d'aspiration et le tube télescopique. Une réparation non conforme peut faire courir un danger considérable à...
 • Page 43 L'électrobrosse convient parfaitement Références des croquis au nettoyage intensif de revêtements de Vous trouverez les croquis signalés sol en textiles robustes. aux différents chapitres en fin de La brosse double position ou si pos- mode d'emploi. sible la brosse parquet conviennent mieux au nettoyage des sols durs.
 • Page 44 Déverouillage du raccord d'aspiration Maintenance  Appuyez sur la pédale pour déver-  Mettez l'aspirateur hors tension rouiller le raccord d'aspiration (voir avant tout entretien et débranchez description de l'appareil) et déver- l'appareil. rouillez-le. Interrupteur Marche / Arrêt sur la Eliminer fils et cheveux (croquis 5) poignée ...
 • Page 45: Rendeltetésszerű Használat

  Rendeltetésszerű használat  Az elektromos kefe egy motoros meghajtású kiegészítő eszköz, kizárólag Miele porszívók számára. Az elektromos kefe más gyártók porszívóival együtt való üzemeltetése nem megengedett.  Az elektromos kefét kizárólag száraz felszívandó anyag fel- szívására és száraz padlók kefélésére használja. Embereket és álla- tokat nem szabad az elektromos kefével porszívózni, vagy lekefélni.
 • Page 46  A garancia ideje alatt az elektromos kefe, az elektromos szívócső és az elektromos teleszkóp szívócső javítását csak a Miele által meg- hatalmazott vevőszolgálat végezheti, ellenkező esetben az ezt követő károknál nem érvényesíthető a garanciális igény.
 • Page 47 A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem ren- deltetésszerű használat, hibás működtetés, és a biztonsági uta- sítások, és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása okoz.
 • Page 48 Az elektromos kefe különösen alkalmas Ábra hivatkozások robosztus textil padlóburkolatok inten- Az egyes fejezetekben megadott zív tisztítására. ábrákat ennek a használati utasításnak A kemény padlók tisztítására a padló a végén találja. szívófej, vagy - ha van - egy padlókefe inkább alkalmas. Az elektromos kefe tulajdonsá- Első...
 • Page 49 A szívócsonk kioldása A szövetszálak és hajszálak eltávolítása (5. ábra)  Nyomja meg a lábpedált a szívó-  Vágja szét egy ollóval a szövetszála- csonk kioldására (lásd a készülékleírást) és oldja ki. kat és a hajszálakat, amik a kefehen- gerre tekeredtek. Az olló vezetéséhez Be-/Kikapcsoló...
 • Page 50: Uso Previsto

  Estrar- re la spina dalla presa elettrica. Uso previsto  La spazzola elettrica Miele è un apparecchio aggiuntivo dotato di motore e destinato esclusivamente agli aspirapolvere Miele. Non è consentito utilizzare la spazzola elettrica con aspirapolvere di altri produttori.
 • Page 51: Sicurezza Tecnica

   Eventuali riparazioni in garanzia della spazzola elettrica e dei tubi aspiranti (telescopico e flessibile) elettrificati devono essere effettua- te esclusivamente dall'assistenza tecnica autorizzata Miele, altrimenti il diritto alla garanzia per qualsiasi eventuale ulteriore danno decade.  Non immergere mai per nessun motivo l’aspirapolvere, la spazzola elettrica, il tubo telescopico e il tubo flessibile elettrificati in acqua;...
 • Page 52: Impiego Corretto

  Miele non risponde per i danni causati da un uso diverso da quello previsto, da impostazioni sbagliate dell'apparecchio e dall'inosser- vanza delle istruzioni per la sicurezza e delle avvertenze.
 • Page 53 La spazzola elettrica è adatta alla puli- Nota relativa alle immagini zia accurata di moquette e tappeti resi- Le immagini indicate nei capitoli sono stenti. alla fine delle istruzioni d'uso. Per la pulizia dei pavimenti duri è più adatta - qualora presente - una boc- Peculiarità...
 • Page 54 Sbloccare l'attacco girevole Manutenzione  Premere il tasto a pedale per sbloc-  Spegnere sempre l'aspirapolvere care l'attacco girevole (v. istruzioni prima di qualsiasi intervento di ma- d'uso). nutenzione ed estrarre la spina dalla presa elettrica. Interruttore On/Off sull'impugnatura I tubi di aspirazione elettrica (SES) sono Rimuovere fili e capelli (Fig.
 • Page 55: Verantwoord Gebruik

  Verantwoord gebruik  De elektrische borstel is een hulpstuk dat door een motor wordt aangedreven. De borstel is uitsluitend bestemd voor Miele-stofzui- gers. Het is niet toegestaan de borstel met stofzuigers van een ander merk te gebruiken.  De borstel is voor het zuigen en borstelen van droge oppervlak- ken.
 • Page 56: Technische Veiligheid

  Vochtig reinigen is niet toegestaan.  Reparaties aan de stofzuiger, de elektrische borstel, de telesco- pische zuigbuis en de zuigslang mogen alleen door vakmensen wor- den uitgevoerd die door Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uit- gevoerde reparaties kunnen voor de gebruiker gevaar opleveren.
 • Page 57 Zuig nooit vloeistoffen of vochtig vuil op. Laat met water of sop gereinigde oppervlakken eerst helemaal opdrogen, voordat u gaat zuigen. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ont- staat door onjuist gebruik, door foutieve bediening en door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
 • Page 58 De elektrische borstel is geschikt voor Verwijzing naar afbeeldingen het intensief reinigen van robuuste tex- De afbeeldingen waarnaar met num- tiele vloerbedekkingen. mers wordt verwezen, vindt u achter in Om harde vloerbedekkingen (zoals par- deze gebruiksaanwijzing. ket) te zuigen, adviseren wij het gebruik van de universele zuigmond of van een Eigenschappen van de elek- speciale parketborstel.
 • Page 59  Druk zo vaak op de voetschakelaar Onderhoud totdat u de gewenste stand bereikt.  Schakel de stofzuiger voor elk Aansluitstuk ontgrendelen onderhoud uit en trek de stekker uit de contactdoos.  Druk op de voetschakelaar voor de ontgrendeling van het aansluitstuk (zie de beschrijving van het apparaat) Draden en haren verwijderen (afb.
 • Page 60: Forskriftsmessig Bruk

  Trekk støpselet ut av stikkontakten. Forskriftsmessig bruk  Elektrobørsten er et motordrevet tilleggsapparat, utelukkende for støvsugere fra Miele. Det er ikke tillatt å bruke børsten sammen med støvsugere fra andre produsenter.  Elektrobørsten skal kun brukes til støvsuging av tørt støv og bør- sting av tørre gulv.
 • Page 61 – fuktig rengjøring av disse delene er derfor ikke tillatt.  Reparasjon av støvsugeren, elektrobørsten, elektroteleskoprøret og elektrosugeslangen skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren.
 • Page 62 Ikke støvsug opp væsker eller fuktig smuss. Tepper og teppegulv som er våtrenset eller behandlet med sjampo, må tørke helt før de støvsuges. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ikke for- skriftsmessig bruk, feil betjening eller at sikkerhetsreglene ikke er fulgt.
 • Page 63 For rengjøring av harde gulv, er gulv- Henvisninger til bilder munnstykket eller - hvis tilgjengelig - en Bildene det henvises til i de enkelte gulvbørste bedre egnet. kapitlene finner du mot slutten av den- Følg imidlertid i første rekke gulvbe- ne bruksanvisningen.
 • Page 64 På-/av-bryter på håndtaket Elektrosugeslangen (SES) er utstyrt med en på/av-tast på håndtaket, hvor elektrobørsten kan slås av og på sepa- rat. Med tasten kan du ved behov slå av elektrobørsten, f.eks. hvis du skifter fra å støvsuge teppegulv til et kostbart tep- Feilretting Elektrobørsten kobler seg ut av seg selv.
 • Page 65 Wyjąć wtyczkę z gniazdka. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem  Elektroszczotka jest motorycznie napędzanym urządzeniem do- datkowym, przeznaczonym wyłącznie dla odkurzaczy Miele. Używa- nie elektroszczotki razem z odkurzaczami innych producentów jest niedozwolone.  Stosować elektroszczotkę wyłącznie do odkurzania suchych za- brudzeń...
 • Page 66 pl - Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Dzieci w gospodarstwie domowym  Niebezpieczeństwo zadławienia! Podczas zabawy materiałami opakowaniowymi (np. folią) dzieci mogą się nimi owinąć lub za- dzierzgnąć je na głowie i się udusić. Trzymać materiały opakowanio- we z daleka od dzieci. ...
 • Page 67  Nie zasysać cieczy i wilgotnych zabrudzeń. Dywany i wykładziny czyszczone na mokro lub szamponem należy całkowicie wysuszyć przed odkurzaniem. Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
 • Page 68 Elektroszczotka jest szczególnie zaleca- Odesłania do ilustracji na do intensywnego czyszczenia tek- Rysunki wymienione w poszczegól- stylnych wykładzin podłogowych co- nych rozdziałach znajdują się na koń- dziennego użytku. cu tej instrukcji użytkowania. Do czyszczenia twardych podłóg lepiej nadaje się ssawka podłogowa lub - jeśli Cechy elektroszczotki występuje - szczotka podłogowa.
 • Page 69  Naciskać przycisk dotąd, aż zostanie Konserwacja osiągnięty żądany poziom odstępu.  Wyłączyć odkurzacz przed każ- Odblokowywanie króćca ssącego dym zabiegiem konserwacyjnym i wyjąć wtyczkę z gniazdka.  Nacisnąć przycisk nożny do odbloko- wywania króćca ssącego (patrz opis urządzenia) i go odblokować. Usuwanie włókien i włosów (rys.
 • Page 70: Utilização Adequada

  Desligue a ficha da tomada. Utilização adequada  A escova elétrica Miele é um aparelho adicional com motor con- cebido especialmente para os aspiradores Miele. Não é permitido utilizar a escova elétrica com aspiradores de outras marcas. ...
 • Page 71 A reparação da escova elétrica, da mangueira de aspiração elétri- ca e do tubo telescópico elétrico durante o período de garantia só deverá ser executada por técnicos Miele ou técnicos autorizados Miele, caso contrário o fabricante não assume a responsabilidade pelas avarias que possam surgir após a reparação.
 • Page 72 A Miele não pode ser responsabilizada por qualquer dano causa- do por uso inadvertido e utilização incorreta devido à inobservân- cia das instruções de utilização e de segurança.
 • Page 73 A escova elétrica é especialmente indi- Figuras - Referências cada para aspiração intensiva de tape- As figuras indicadas nos capítulos en- tes e alcatifas robustas. contram-se no final deste livro de ins- Para aspirar pavimento duro utilize a es- truções. cova de aspiração.
 • Page 74  Pressione a tecla de accionamento Manutenção com o pé as vezes que forem neces-  Desligue o aspirador sempre que sárias até obter a distância pretendi- efectue qualquer trabalho de manu- tenção e retire a ficha da tomada. Desbloquear o canhão de sucção ...
 • Page 75: Надлежащее Использование

  Надлежащее использование  Электрощетка Miele является дополнительным устройством с электроприводом, которое предназначено исключительно для пылесосов Miele. Эксплуатация электрощетки совместно с пы- лесосами других производителей не разрешается.  Используйте электрощетку исключительно для чистки сухих поверхностей и пола. Не допускается применение электрощетки...
 • Page 76 ru - Указания по безопасности и предупреждения Если у Вас есть дети  Опасность удушья! Не позволяйте детям играть с упаковкой (например, пленкой): дети могут завернуться в нее или натянуть на голову, что приведет к удушью. Храните упаковочный матери- ал в недоступном для детей месте. ...
 • Page 77 - Указания по безопасности и предупреждения  Гарантийный ремонт электрощетки, гибкого шланга с электро- проводом и телескопической трубки с электропроводом имеет право производить только авторизованная компанией Miele сер- висная служба, в противном случае при последующей неисправ- ности право на гарантийное обслуживание теряется. ...
 • Page 78 Не пылесосьте жидкости и влажную грязь. Ковры и ковровые покрытия после влажной чистки или обработки шампунем мож- но пылесосить только после полного высыхания. Компания Miele не несет ответственность за повреждения, вы- званные несанкционированным применением, неправильной эксплуатацией и несоблюдением указаний по безопасности и...
 • Page 79 Электрощетка особенно пригодна Ссылки на рисунки для интенсивной чистки прочных тек- Указанные в главах рисунки нахо- стильных напольных покрытий. дятся в конце данной инструкции по Для уборки твердых полов больше эксплуатации. подходит насадка для пола или - если имеется - щетка для пола. Особенности...
 • Page 80 Отсоединение всасывающего пат- Техобслуживание рубка  Выключайте пылесос перед  Нажмите на кнопку отсоединения каждым проведением техобслужи- всасывающего патрубка (см. опи- вания и вынимайте сетевую вилку сание прибора) и разблокируйте из розетки. его. Выключатель на ручке Удаление нитей и волос (рис. 5) ...
 • Page 81 Používanie na stanovený účel  Elektrická kefa je motorom poháňané prídavné zariadenie určené výhradne pre vysávače Miele. Prevádzkovanie elektrickej kefy spolu s vysávačmi iných výrobcov nie je dovolené.  Elektrickú kefu používajte výhradne na vysávanie suchých mate- riálov a kefovanie suchých podláh.
 • Page 82 škodené diely neuvádzajte do činnosti.  Opravu elektrickej kefy, elektrickej sacej hadice a elektrickej tele- skopickej trubice počas záručnej doby môže vykonávať iba servisná služba Miele, pretože inak pri následných škodách zaniká nárok na záruku.  Vysávač, elektrickú kefu, elektrickú teleskopickú trubicu a elektric- kú...
 • Page 83 Nevysávajte žiadne kvapaliny ani vlhké nečistoty. Za vlhka čistené alebo šampónované koberce a kobercové podlahy nechajte pred vy- sávaním úplne vyschnúť. Miele neručí za škody vzniknuté v dôsledku nedodržania stanove- ného použitia, chybnou obsluhou a nedodržaním bezpečnostných pokynov a varovných upozornení.
 • Page 84 Na čistenie tvrdých podláh je najvhod- Odkazy na zobrazenie nejšia podlahová hubica alebo podlaho- Obrázky uvedené v jednotlivých kapi- vá kefa, pokiaľ je k dispozícii. tolách nájdete na konci tohto návodu V prvom rade sa riaďte pokynmi na na použitie. čistenie a údržbu výrobcu Vašej pod- lahovej krytiny.
 • Page 85 Spínač/vypínač na rukoväti Elektrické sacie hadice (SES) sú na ru- koväti vybavené vypínačom, ktorým je možné samostatne zapínať a vypínať elektrokefu.Tlačidlo Vám umožňuje v prípade potreby vypnúť elektrokefu, na- príklad pri prechode z kobercovej pod- lahy na hodnotný koberec. Odstránenie porúch Elektrická...
 • Page 86 sv - Säkerhetsanvisningar och varningar Denna elborste uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig använd- ning kan medföra person- och sakskador. Läs bruksanvisningen innan du använder elborsten första gången. På så vis undviker du personskador samt skador på damm- sugaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägar- byte.
 • Page 87 Använd aldrig skadade delar.  Under den lagstadgade reklamationsfristen får reparationer endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle upp- stå fel på elektroborsten, elektrosugslangen och elektroteleskopröret vid senare tillfälle.
 • Page 88 Dammsug inte vätskor eller annan fuktig smuts. Låt våta eller schamponerade mattor torka helt innan du dammsuger dem. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att dammsugaren har använts på annat sätt än den är avsedd för, har använts på...
 • Page 89 För dammsugning av hårda golv lämpar Bildhänvisningar sig ett golvmunstycke bättre. De bilder som vi hänvisar till i de olika Beakta i första hand rengörings- och avsnitten hittar du i slutet av bruksan- skötselanvisningarna från tillverkaren visningen. av de ytor som ska dammsugas. Elektroborstens egenskaper Använda elektroborsten Elektroborstens borstvals drivs av en...
 • Page 90 Knapp för att starta och stänga av på Dammsug sedan upp trådarna och hår- handtaget stråna. Elektrosugslangarna (SES) är utrustade med en På/Av-knapp på handtaget som du kan starta och stänga av elektro- borsten med separat. Denna knapp gör det möjligt att vid be- hov stänga av elektroborsten, till exem- pel vid byte från heltäckande matta till en äkta matta.
 • Page 91 önce daima kapatınız. Elektrik fişini prizden çekiniz. Kullanım Kuralları  Miele Elektrikli Fırça, sadece Miele elektrikli süpürgeleri ile kullanı- ma yönelik, motorla çalışan bir aksesuardır. Başka üreticilerin elekt- rikli süpürgeleriyle kullanılmamalıdır.  Elektrikli fırça sadece ev ortamında kuru zeminleri süpürmek ve fır- çalamak için kullanılmalıdır.
 • Page 92 Hasarlı parçaları çalıştırmayınız.  Elektrikli fırça, elektrikli çekiş hortumu ve elektrikli teleskopik boru- nun garanti süresi dahilinde tamiri sadece bir Miele yetkili servisi ta- rafından gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde meydana gelebilecek olan hasarlar için garanti talebi mümkün olmaz. ...
 • Page 93 Elektrik süpürgenizi herhangi bir su, sıvı ya da nemli kiri çekmek için kullanmayınız. Yeni silinmiş veya şampuanla yıkanmış halıları ve kilimleri elektrikli süpürge ile almadan önce tamamen kurumasını bekleyiniz. Miele hatalı kullanım ve bu güvenlik talimatları ve uyarılarının dikka- te alınmaması sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tu- tulamaz.
 • Page 94 Sert zeminlerin temizliği için bir zemin Şekil Referansları başlığı veya varsa bir zemin fırçası daha Bölümlerde belirtilen şekilleri bu kul- uygun olur. lanma kılavuzunun sonunda bulabilirsi- Bununla birlikte, öncelikli olarak ze- niz. min döşemesi üreticisinin temizlik ve bakım talimatlarını dikkate alınız. Elektrikli Fırçanın Özellikleri Elektrikli fırçanın döner fırçası...
 • Page 95 Tutacaktaki Açma/Kapama düğmesi Kesilen parçalar daha sonra elektrik sü- pürgesi tarafından çekilir. Elektrikli çekiş hortumları (SES) tutacak- ta, elektrikli fırçayı bağımsız olarak açıp kapayabileceğiniz bir açma/kapama düğmesi ile donatılmıştır. Bu tuş sayesinde elektrikli fırçayı gerek- tiğinde, örneğin halı kaplı zeminden de- ğerli halıların üzerine geçerken kapata- bilirsiniz.
 • Page 100 Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Tel.: +49 5241 89-0 Fax: +49 5241 89-2090 Internet: www.miele.com 2018 M.-Nr. 10 118 453 / 00...

Table of Contents