Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

NORSK

Tiltenkt bruk
Dette verktøyet fra Black & Decker er utformet for å hjelpe deg
å lokalisere strømførende ledninger med nettspenning
(230 V vekselstrøm) og metallrør i innervegger.
Verktøyet er tiltenkt kun som konsumentverktøy.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Når du bruker batteridrevne verktøy, må du
følge en del grunnleggende sikkerhetsregler, se nedenfor,
for å redusere faren for brann, batterilekkasjer,
personskade og materiell skade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du
begynner å bruke verktøyet.
Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted.
Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet under våte
eller fuktige forhold. Pass på at arbeidsområdet er godt opplyst.
Bruk ikke verktøyet hvor det er fare for forårsaking av brann
eller en eksplosjon, f. eks. i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
Hold barn unna
Barn, besøkende eller dyr må ikke komme i nærheten av
arbeidsområdet eller i kontakt med verktøyet.
Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når
du er trett.
Bruk riktig verktøy
Bruk ikke verktøyet til formål det ikke er ment for.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy
eller tilbehør kan medføre en mulig risiko for personskade.
Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet nøye for skade før bruk. Kontroller at
verktøyet fungerer som det skal og utfører beregnet funksjon.
Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er skadet.
Oppbevar verktøy på et trygt sted
Når det ikke er i bruk, må verktøy og batteri oppbevares på et
tørt sted, og slik at det ikke er tilgjenglig for barn.
Reparasjoner
Dette verktøyet overholder relevante sikkerhetskrav.
Reparasjoner må bare utføres av autoriserte Black & Decker
serviceverksteder som benytter originale reservedeler, ellers
kan det være farlig å bruke utstyret.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for batterier som ikke
er oppladbare
Må aldri åpnes.
28
Må ikke oppbevares på steder hvor temperaturen kan
overstige 40 °C.
Når du kasserer batteriet, følger du instruksene som står
i avsnittet "Miljø". Batteriene må ikke brennes.
Under ekstreme forhold kan batterilekkasje forekomme.
Hvis du merker væske på batteriene, må du gjøre som
følger:
- Tørk forsiktig væsken med en klut. Unngå kontakt med
huden.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for rør- og
ledningsdetektorer
Ikke bruk verktøyet til å registrere vekselspenning
i uisolerte, blottstilte eller åpne ledninger.
Ikke bruk verktøyet som erstatning for et voltmeter.
Husk at verktøyet ikke alltid kan påvise alle rør og
ledninger. Følgende forhold kan forårsake unøyaktige
resultater:
- Lite strøm på batteriet
- Tykke vegger med tynne rør eller ledninger
- Svært tykke vegger
- Svært dype ledninger eller rør
- Vegger dekket av metall
- Svært fuktige forhold
- Skjermede ledninger
Før bruk må du alltid teste verktøyet ved å prøve det ut et
sted der du vet det ligger rør eller ledninger.
Hvis du er i tvil, må du kontakte en kvalifisert
byggentreprenør.
Advarsel! Dette verktøyet kan ikke oppdage ledninger i kretser
adskilt fra nettstrømtilførselen, kabler med likestrøm (DC) eller
kabler for telekommunikasjon og datasystemer.
Skjulte ledninger (for eksempel til lampetter) oppdages
muligens ikke hvis bryteren er slått av.
Advarsel! Dette verktøyet kan bare oppdage metallrør,
ikke rør av annet materiale.
Egenskaper
1. Modusvelger
2. Indikatorlampe
3. Følsomhetsbryter
Fig. A
4. Batterilokk
Montering
Sette i batteriet (fig. B)
Skyv batteridekslet (4) av verktøyet.
Koble batteriet til kontakten. Den store batterikontakten
kobles til den noe mindre apparatkontakten.
Sett på dekslet og klikk det på plass.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents