Download Table of Contents Print this page

Dansk - Black & Decker BDS200 Manual

Advertisement

Table of Contents
Anvendelsesområde
Dette Black & Decker værktøj er designet til at hjælpe med til
at lokalisere strømførende ledninger, der fungerer på
netspænding (230 V AC), samt metalrør bag indvendige mure.
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af batteridrevet værktøj skal
de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder
de følgende, altid følges, således at risikoen for brand,
lækkende batterier og person- og materialeskader
begrænses.
Læs denne brugsanvisning igennem, inden værktøjet
tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt.
Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på fugtige
eller våde pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke værktøjet hvor der eksisterer
risiko for at brand kan opstå eller eksplosioner forekomme,
som følge af brug af værktøjet. F. eks. aldrig i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
Hold børnene på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig arbejdsområdet
eller røre ved værktøjet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet,
når du er træt.
Brug det rigtige værktøj
Brugen af værktøjet er beskrevet i denne brugsanvisning.
Advarsel! Anvendelsen af andet tilbehør eller udførelse af
opgaver med andet værktøj end det her anbefalede kan
medføre risiko for personskader.
Kontrollér værktøjet for skader
Kontrollér omhyggeligt værktøjet for beskadigelser, før du
bruger det. Kontrollér, at værktøjet fungerer rigtigt og kan
udføre det arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må ikke
benyttes, hvis en af delene er beskadiget eller defekt.
Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøj og batterier ikke er i brug, skal de opbevares
indelåst eller højt placeret et tørt sted uden for børns
rækkevidde.
Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedskrav.
Reparationer må kun foretages af dertil kvalificerede personer,
som bruger originale reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
Yderligere sikkerhedsvejledninger om ikke
opladelige batterier
Man må aldrig forsøge at åbne et batteri.
Det må ikke opbevares i lokaler, hvor temperaturen
overstiger 40 °C.
Ved bortskaffelse af batterier skal man følge vejledningen i
afsnittet "Miljø". Brænd ikke batterierne.
Under ekstreme forhold kan der forekomme
batteriutætheder. Hvis man opdager væske på batterierne,
skal man gå frem på følgende måde:
- Tør forsigtigt væsken af med en klud. Undgå kontakt
med huden.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for rør- og
ledningsdetektorer
Brug ikke dette værktøj til detektering af vekselspænding i
uisolerede, blottede eller løse ledninger.
Værktøjet må ikke anvendes som erstatning for et
voltmeter.
Vær opmærksom på, at værktøjet måske ikke altid
detekterer alle rør og ledninger. Følgende forhold kan føre
til unøjagtige resultater:
- Lavt batteri
- Tykke vægge med tynde rør eller ledninger
- Meget tykke vægge
- Meget dybtliggende ledninger eller rør
- Metaldækkede vægge
- Meget fugtige omgivelser
- Skærmede kabler
Test altid værktøjet, før det tages i brug ved at detekte et
kendt rør eller en kendt ledning.
Kontakt i tvivlstilfælde en kvalificeret entrepenør.
Advarsel! Dette værktøj kan ikke detektere ledninger i kredsløb,
som er isoleret fra netspændingen, i kabler, der fungerer på
jævnstrøm (DC), eller i ledninger, der bruges til
telekommunikations- eller computersystemer.
Skjulte ledninger (f.eks. til væglamper) detekteres muligvis
ikke, hvis der er slukket for kontakterne.
Advarsel! Dette værktøj kan ikke detektere rør eller andre
materialer end metal.
Funktioner
1. Funktionsvælger
2. Lysindikator
3. Sensitivitetsskala
Fig. A
4. Batterilåg

DANSK

31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents