Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming
Dit Black & Decker apparaat is ontwikkeld voor het localiseren
van verborgen elektriciteitsbedrading (230 V wisselspanning)
en metalen pijpleidingen in binnenmuren.Deze machine is
uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik van batterijgevoede
machines dienen ter bescherming tegen brandgevaar,
vrijkomen van batterijvloeistof, letsel en materiële schade
altijd gepaste veiligheidsmaatregelen in acht te worden
genomen, waaronder de volgende veiligheidsvoorschriften
.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u
met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine
niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik de machine niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en
laat ze de machine niet aanraken.
Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze
handleiding.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Vergewis u er
van dat de machine correct werkt. Gebruik de machine niet
als enig onderdeel defect is.
Berg de machine veilig op
Berg de machine en batterijen na gebruik op in een droge
ruimte, buiten het bereik van kinderen.
Reparaties
Deze machine voldoet aan de geldende veiligheidseisen.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen;
anders kan er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
16
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
niet-oplaadbare batterijen
Probeer nooit om batterijen te openen.
Bewaar batterijen niet op plaatsen waar de temperatuur
40 °C kan overschrijden.
Volg bij het afdanken van batterijen de instructies in de
paragraaf "Milieu" op. Verbrand de batterijen niet.
Onder extreme gebruikscondities kan er vloeistof uit de
batterijen vrijkomen. Als u vloeistof op de batterijen
opmerkt, gaat u als volgt te werk:
- Verwijder met behulp van een doekje voorzichtig de
vloeistof van de batterijen. Vermijd huidcontact.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor leiding- en
kabeldetectoren
Gebruik het apparaat niet om spanning in ongeïsoleerde
of blootliggende bedrading op te sporen.
Gebruik het apparaat niet als een vervanging voor een
spanningsmeter.
Let er op dat het apparaat niet altijd alle pijpleidingen en
bedrading zal localiseren. De volgende omstandigheden
kunnen onnauwkeurige resultaten opleveren:
- Batterij bijna leeg
- Dikke muren met dunne pijpleidingen of bedrading
- Zeer dikke muren
- Zeer diep liggende bedrading of pijpleidingen
- Muren met daarop een laag metaal
- Zeer vochtige omstandigheden
- Afgeschermde kabels
Test voor gebruik het apparaat altijd op een pijpleiding of
kabel waarvan u weet waar deze ligt.
Neem in geval van twijfel contact op met een
gekwalificeerde aannemer.
Waarschuwing! Dit apparaat localiseert geen bedrading van
groepen waar geen netspanning op staat, kabels op gelijkstroom
(DC) of bedrading die wordt gebruikt voor telecommunicatie of
computersystemen. Verborgen elektriciteitsbedrading
(bijvoorbeeld van muurverlichting) kan niet worden detecteerd
wanneer de schakelaar in de uit-stand staat.
Waarschuwing! Dit apparaat localiseert geen pijpleidingen
van enig ander materiaal dan metaal.
Onderdelen
1. Functiekeuzeschakelaar
2. LED-indicator
3. Instellingsring voor de gevoeligheid
Fig. A
4. Batterijdeksel

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents