Download Table of Contents Print this page

Svenska - Black & Decker BDS200 Manual

Advertisement

Table of Contents
Användningsområde
Detta Black & Decker redskap är avsett som hjälp vid att
lokalisera strömförande ledningar vid nätspänning (230 V AC)
och metallrör bakom innerväggar.Verktyget är endast avsett
som konsumentverktyg.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! När man använder batteridrivna verktyg är det
viktig att man bl.a. följer nedanstående
säkerhetsanvisningar för att minska risken för brand,
batteriläckage, personskador och materialskador.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Spara bruksanvisningen lättillgängligt.
Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller
explosion, t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Förvaras utom räckhåll för barn
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att röra vid verktyget.
Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget
när du är trött.
Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna.
Användning av annat verktyg eller tillbehör kan innebära risk
för personskada.
Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget för skador innan du använder det.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de
avsedda funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått
på någon av dess delar.
Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används skall det samt batterierna förvaras
på en torr plats utom räckhåll för barn.
Reparationer
Detta verktyg uppfyller gällande säkerhetskrav.
Reparationer ska utföras av en auktoriserad Black & Decker
serviceverkstad som använder originaldelar, annars kan
användaren utsättas för stor fara.
Extra säkerhetsföreskrifter för batterier som inte är
uppladdningsbara
Försök aldrig öppna batteriet.
Förvara inte batterier i utrymmen där temperaturen kan
överstiga 40 °C.
När batterierna kasseras ska instruktionerna i kapitlet
"Miljö" följas. Bränn ej batterierna.
Under extrema förhållanden kan batteriläckage uppstå.
Om du upptäcker vätska från batterierna skall följande
iakttagas:
- Torka försiktigt bort vätskan med en trasa. Undvik
kontakt med huden.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för metall- och
eldetektorer
Använd inte detektorn till att söka växelström i oisolerade,
skalade eller friliggande elledningar.
Använd inte detektorn i stället för en voltmeter.
Kom ihåg att detektorn inte alltid upptäcker alla
rörledningar eller elledningar. Följande förhållanden kan
orsaka missvisande resultat.
- Svagt batteri
- Tjocka väggar där rör och ledningar har liten diameter.
- Mycket tjocka vägar
- Mycket djupt liggande ledningar eller rör
- Metalltäckta väggar
- Mycket fuktiga förhållanden
- Skärmade elledningar
Testa alltid detektorn på någon redan känd rör- eller
elledning, innan du börjar använda den.
Kontakta vid tvivel en kvalificerad yrkesman.
Varning! Detektorn kan inte registrera ledningar i kretsar som
är isolerade från elnätet, kablar som leder likström (DC) eller
ledningar för telekommunikation eller datasystem.
Dolda ledningar (t.ex. vägglampor) registreras kanske inte om
strömbrytaren är avstängd.
Varning! Redskapet kan inte registrera rör av något annat
material än metall.
Särskilda funktioner
1. Lägesväljare
2. LED-indikator
3. Känslighetsinställning
Fig. A
4. Batterilock
Montering
Montera batteriet (fig. B)
Dra av batterilocket (4).
Anslut batteriet till kontakten. Den större batterikontakten
ansluter till det mindre kontaktuttaget.
Sätt tillbaka locket så att det knäpper fast.

SVENSKA

25

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents