Download Print this page

Silvercrest SLUB 85 A1 Operation And Safety Notes

Luxury heated underblanket
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Luxury Heated underbLanket sLub 85 a1
Luxury Heated underbLanket
Operation and Safety Notes
GreLni posteLjni nadvLožek
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Luxusná tepeLná posteľná
podLožka
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
IAN 74202
Luksusowa nakładka na łóżko
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Luxusní zaHřívací podLožka
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Luxus-wärmeunterbett
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SLUB 85 A1

  Summary of Contents for Silvercrest SLUB 85 A1

 • Page 1 Luxury Heated underbLanket sLub 85 a1 Luxury Heated underbLanket Luksusowa nakładka na łóżko Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa GreLni posteLjni nadvLožek Luxusní zaHřívací podLožka Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Luxusná...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents Introduction Intended Use ............................Page 6 Description of Parts ..........................Page 7 Scope of delivery ..........................Page 7 Technical data .............................Page 7 Important safety instructions ..................Page 7 Safety system ..........................Page 9 Preparing for use Placing the electric underblanket .......................Page 9 Switching on / off ..........................Page 9 Setting the temperature ........................Page 10 Select temperature ..........................Page 10...
 • Page 6: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions or on the electric underblanket: The textiles used in this electric under- blanket meet the high human ecologi- Read the instructions! cal safety requirements of the Öko-Tex Standard 100 as proven in tests at the Hohenstein Research Institute.
 • Page 7: Description Of Parts

  Introduction / Important safety instructions Technical data underblanket. The manufacturer accepts no liability for any damage caused by improper use. Model: SLUB 85 A1 Type: B69PF Description of Parts Power supply: 230–240 V ∼ / 50–60 Hz Control unit Power input:...
 • Page 8 Important safety instructions with the packaging materials. Danger of suffo- If the mains power cable to the electric under- cation. blanket is damaged, in order to avoid causing DANGER Of ELECTRIC further danger it must be replaced by the man- ShOCK! Do not use the electric underblanket ufacturer, his customer service centre or a simi- if it is damp.
 • Page 9: Safety System

  Important safety instructions / Safety system / Preparing for use Preparing for use · do not switch the electric under- blanket on if it is folded or drawn Placing the electric together, underblanket · do not wrap up in the electric underblanket in bed and do not wrap it around the mattress, ·...
 • Page 10: Use

  Use / Cleaning and care Note: Switching sequence of the automatic switch- off time: 1h–12h–6h–3h–1h … (time in hours). Setting the temperature The electric underblanket will automatically Press the button for setting the temperature of switch itself off after the expiry of the set switch- the body zone off time.
 • Page 11: Storage

  Cleaning and care / Storage / Disposal Use a dry, fluff-free cloth to clean and care for Do not dry clean. the electric underblanket and the control unit To remove more stubborn dirt, use a damp cloth and, if necessary, a mild cleaning agent. RISK Of DAMAGE TO ThE Storage PRODUCT AND / OR OThER...
 • Page 12: Warranty / Service Centre

  Warranty / Service centre / Declaration of conformity Warranty / Service centre Declaration of conformity We provide a 3-year warranty covering faults in This electric underblanket complies with the require- materials or manufacture of the electric underblanket ments of the applicable European directives and from the purchase date.
 • Page 13 Spis zawartości Instrukcja ............................Strona 14 Przeznaczenie ..........................Strona 15 Opis części ............................Strona 15 Zawartość zestawu .......................... Strona 15 Dane techniczne ..........................Strona 15 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ........Strona 16 System bezpieczeństwa ....................Strona 17 Uruchamianie Układanie podgrzewanej nakładki na materac ................Strona 17 Włączanie / wyłączanie ........................
 • Page 14: Instrukcja

  Instrukcja W niniejszej instrukcji obsługi podgrzewanej nakładki na materac zastosowano następujące symbole: Zgodnie z ekspertyzą Instytutu Badawczego Hohenstein tekstylia zastosowane w podgrzewanej na- Należy przeczytać instrukcję! kładce na materac spełniają wysokie wymagania humanoekologiczne normy Öko-Tex Standard 100. Nie używać produktu zgiętego lub Wolt (napięcie przemienne) zwiniętego! Ostrzeżenie przed porażeniem prądem Herc (częstotliwość)
 • Page 15: Przeznaczenie

  Dane techniczne W szczególności nie należy używać jej do ogrze- wania niemowląt, małych dzieci, osób nieodbiera- jących bodźców termicznych lub niesamodzielnych Model: SLUB 85 A1 oraz zwierząt. Zastosowanie inne niż uprzednio Typ: B69PF opisane lub dokonywanie zmian w nakładce jest Zasilanie: 230 –...
 • Page 16: Ważne Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ważne wskazówki porady lekarza oraz skonsultować się z produ- dotyczące bezpieczeństwa centem rozrusznika. Pole elektryczne oraz magnetyczne wytwarzane przez podgrzewaną Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może nakładkę na materac mogą zakłócać działanie spowodować szkody osobowe lub materialne rozrusznika serca. Ich wielkości leżą jednak (porażenie prądem elektrycznym, oparzenia skóry, znacznie poniżej wartości granicznych: wska- pożar).
 • Page 17: System Bezpieczeństwa

  Ważne wskazówki... / System bezpieczeństwa / Uruchamianie u osób niesamodzielnych, małych dzieci lub · nie umieszczać na nakładce żadnych źródeł osób niewrażliwych na bodźce termiczne (np. ciepła, np. termoforu, poduszki elektrycznej chorych na cukrzycę, osób z chorobowymi itp., gdy jest włączona. zmianami skóry lub z bliznami na skórze w miej- Może to doprowadzić...
 • Page 18: Włączanie / Wyłączanie

  Uruchamianie / Użytkowanie Użytkowanie połączyć element obsługowy z nakładką, montując złącze wtykowe (patrz rys. B i C). Ustawianie poziomu Następnie naciągnąć część boczną na boki temperatury materaca, podobnie jak robi się to w przypadku prześcieradła z gumką. Podgrzewana nakładka na materac zaprojektowany jest =w taki spo- Nacisnąć...
 • Page 19: Automatyczne Wyłączanie

  Użytkowanie / Czyszczenie i pielęgnacja Automatyczne wyłączanie nakładka są całkowicie suche. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia Wybór czasu automatycznego wyłączenia: prądem elektrycznym. Nacisnąć przycisk ustawiania czasu automa- NIEBEZPIECZEŃSTWO PORA- tycznego wyłączania ŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZ- Następnie można ustawić czas automatycz- NYM! NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA SZKóD MATERIALNYCh! nego wyłączania na 1, 3, 6 lub 12 godzin.
 • Page 20: Przechowywanie

  Czyszczenie i pielęgnacja / Przechowywanie / Utylizacja / Gwarancja / serwis nowo, maglować lub prasować. Może to ją przechowywać w suchym miejscu, w orygi- doprowadzić do uszkodzenia nakładki. nalnym opakowaniu oraz bez obciążenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO PO- WSTANIA SZKóD MATERIAL- Utylizacja NYCh! W celu wysuszenia podgrzewanej nakładki na materac nie należy jej wieszać...
 • Page 21: Deklaracja Zgodności

  Gwarancja / serwis / Deklaracja zgodności gwarancyjne można zgłosić w ciągu 3 lat od daty zakupu, kierując je na adres: MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 89129 Langenau, Germany W przypadku realizacji świadczenia gwarancyj- nego klient ma prawo do naprawy towaru w na- szym własnym lub w jednym z autoryzowanych przez nas warsztatów.
 • Page 23 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .......................... Stran 24 Opis delov ............................Stran 25 Obseg dobave ........................... Stran 25 Tehnični podatki ..........................Stran 25 Pomembni varnostni napotki ..................Stran 25 varnostni sistem ........................Stran 27 Začetek uporabe Namestitev grelne posteljne podloge ....................Stran 27 Vklop / izklop............................
 • Page 24: Uvod

  Uvod v tem navodilu za uporabo / na grelni posteljni podlogi so uporabljeni naslednji piktogrami: Tekstilni materiali, ki se uporabljajo pri tej grelni posteljni podlogi, izpolnjujejo visoke zahteve glede ekologije izdelkov Preberite navodila! za osebno uporabo standarda Öko-Tex 100, kot so dokazale raziskave inštituta Hohenstein.
 • Page 25: Opis Delov

  Tehnični podatki lahko privede do povzročitve poškodb in / ali škode na grelni posteljni podlogi. Za škodo, katere vzrok je nepredvidena uporaba, proizvajalec ne prevzame Model: SLUB 85 A1 odgovornosti. Tip: B69PF Oskrba z napetostjo: 230 – 240 V ∼ / 50 –...
 • Page 26 Pomembni varnostni napotki OTROKE! Otrok nikoli ne pustite nenadzoro- Kadar je omrežna priključna napeljava grelne vanih z embalažnim materialom. Obstaja posteljne podloge poškodovana, jo mora proi- nevarnost zadušitve. zvajalec, njegova servisna služba ali druga NEvARNOST UDARA ustrezno kvalificirana oseba zamenjati, da ne ELEKTRIČNEGA TOKA! Grelne posteljne more priti do nevarnosti.
 • Page 27: Varnostni Sistem

  Pomembni varnostni napotki / Varnostni sistem / Začetek uporabe Začetek uporabe naveden na grelni posteljni podlogi (etiketi) (glejte sliko A), Namestitev grelne · se grelne posteljne podloge ne posteljne podloge sme vklopiti v zloženem ali stisnje- nem stanju, · se grelne posteljne podloge ne sme zavijati Položite grelno posteljno podlogo na vzmetnico, v posteljnino in ovijati okrog vzmetnice, pri čemer začnite pri vznožju vzmetnice, tako...
 • Page 28: Uporaba

  Uporaba / Čiščenje in nega Uporaba Napotek: zaporedje preklopov časa avtomatskega izklopa: 1h–12h–6h–3h–1h … (čas v urah). Nastavljanje stopenj temperature Grelna posteljna podloga se po preteku nasta- vljenega časa izklopa avtomatsko izklopi. Pritisnite tipko za nastavitev stopnje temperature Na zaslonu se potem prikazuje naslednje: za območje telesa ·...
 • Page 29: Skladiščenje

  Čiščenje in nega / Skladiščenje / Odstranjevanje Za čiščenje in nego grelne posteljne podloge Ne likajte. in upravljalnika uporabljajte suho krpo, ki ne pušča kosmov. Pri močni umazaniji grelne posteljne podloge Ni primerno za kemično čiščenje. lahko krpo tudi navlažite z vodo in z malo te- kočega sredstva za pranje občutljivega perila.
 • Page 30: Garancija / Servis

  Garancija / Servis / Izjava o skladnosti Garancija / Servis Izjava o skladnosti Za napake pri izdelavi in materialu grelne posteljne Ta grelna posteljna podloga ustreza zahtevam podloge vam nudimo 3-letno garancijo od datuma veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. nakupa. To potrjuje oznaka CE.
 • Page 31: Garancijski List

  Garancijski list MGG Elektro GmbH-Service c/o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 89129 Langenau, Germany 0800 802 92 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo MGG Elektro 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH-Service, da bo izdelek v garancijskem servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno tevkov iz te garancije.
 • Page 33 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 34 Popis dílů ............................Strana 35 Rozsah dodávky ..........................Strana 35 Technické údaje ..........................Strana 35 Důležitá bezpečnostní upozornění ................. Strana 35 Bezpečnostní systém ......................Strana 37 Uvedení do provozu Umístění vyhřívací deky ........................Strana 37 Zapínání...
 • Page 34: Úvod

  Úvod v tomto návodu k obsluze / na elektrické vyhřívací dece se používají následující piktogramy: Textilie použité u této vyhřívací deky splňují vysoké humánně ekologické Přečtěte si pokyny! požadavky standardu Öko-Tex 100, jak bylo dokázáno Výzkumným ústa- vem Hohenstein. Nepoužívejte polštář složený nebo Volt (střídavé...
 • Page 35: Popis Dílů

  Úvod / Důležitá bezpečnostní upozornění Popis dílů Technické údaje Ovládací díl Model: SLUB 85 A1 Displej Typ: B69PF Tlačítko pro nastavení teploty pro oblast nohou Napájecí napětí: 230 – 240 V ∼ / Spínač ZAP / VYP 50 – 60 Hz Tlačítko pro nastavení...
 • Page 36 Důležitá bezpečnostní upozornění NEBEZPEČÍ ZÁSAhU ELEKTRIC- deky, po používání bolesti utišujících léků nebo KÝM PROUDEM! Do vyhřívací alkoholu). Hrozí nebezpečí popálení kůže. deky nestrkejte jehly nebo špičaté Textilie použité u této předměty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým vyhřívací deky splňují proudem. vysoké...
 • Page 37: Bezpečnostní Systém

  Bezpečnostní systém / Uvedení do provozu / Použití Bezpečnostní systém V zapnutém stavu je displej osvětlen a nejprve se na něm na cca 3 vteřiny zobrazí Upozornění: Vyhřívací deka je vybavena bez- všechny segmenty. pečnostním systémem. Její elektronická senzorová Poté displej zobrazí následující základní technika zabraňuje přehřátí...
 • Page 38: Automatické Vypnutí

  Použití / Čistění a ošetřování Upozornění: Tato vyhřívací deka disponuje auto- tehdy, když jsou zástrčná spojka a vyhřívací matikou zpětného spínání. Ve stupních teploty 9, 8 deka úplně suché. Jinak hrozí nebezpečí úrazu a 7 se vyhřívací deka po uplynutí cca 3 hodin auto- elektrickým proudem.
 • Page 39: Skladování

  Čistění a ošetřování / Skladování / Likvidace / Záruka / Servis Nebělte. Nepoužívejte ani prací Možné způsoby likvidace vysloužilého výrobku prostředky s obsahem bělidla (jako vám sdělí správa vaší obce nebo města. např. univerzální prací prostředky). Nesušte v sušičce prádla. Záruka / Servis Nežehlete.
 • Page 40: Prohlášení O Shodě

  Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Tato vyhřívací deka splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. To je potvrzeno značkou CE. Příslušná prohlášení jsou uložena u výrobce. 40 CZ...
 • Page 41 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 42 Opis dielov ............................Strana 43 Rozsah dodávky ..........................Strana 43 Technické údaje ..........................Strana 43 Dôležité bezpečnostné upozornenia ..............Strana 43 Bezpečnostný systém ......................Strana 45 Uvedenie do prevádzky Umiestnenie vyhrievacej podložky ....................
 • Page 42: Úvod

  Úvod v tomto návode na obsluhu / na vyhrievacej podložke sa používajú nasledujúce piktogramy: Textílie použité pri tejto vyhrievacej podložke spĺňajú vysoké humánno- Prečítajte si pokyny! ekologické požiadavky štandardu Öko-Tex 100, čo preukázal výskumný inštitút Hohenstein. Volt (Striedavé napätie) Nepoužívajte zhrnuté alebo zosunuté! Pozor na zasiahnutie elektrickým Hertz (frekvencia) prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia...
 • Page 43: Opis Dielov

  Technické údaje podložky sú neprípustné a môžu viesť k poraneniam a / alebo k poškodeniam vyhrievacej podložky. Výrobca nepreberá ručenie za škody zapríčinené Model: SLUB 85 A1 používaním v rozpore s určením. Typ: B69PF Napájanie napätím: 230 – 240 V ∼ / 50 –...
 • Page 44 Dôležité bezpečnostné upozornenia NEBEZPE- opotrebovania alebo poškodenia. Ak takéto ČENSTvO OhROZENIA ŽIvOTA známky objavíte, alebo ak sa vyhrievacia pod- A NEBEZPEČENSTvO ÚRAZU ložka používala nesprávne, musí sa pred opä- PRE MALÉ I STARšIE DETI! Nikdy nenechá- tovným použitím odovzdať predajcovi. Hrozí vajte deti bez dozoru s obalovým materiálom.
 • Page 45: Bezpečnostný Systém

  Dôležité bezpečnostné... / Bezpečnostný systém / Uvedenie do prevádzky Uvedenie do prevádzky · tepelnú podložku používali len spolu s ovlá- dacou jednotkou uvedenou na tepelnej Umiestnenie vyhrievacej podložke (etikete) (pozri obr. A), podložky · vyhrievaciu podložku nezapínali v poskladanom alebo zosunutom stave, Vyhrievaciu podložku položte začínajúc pri ·...
 • Page 46: Použitie

  Použitie / Čistenie a údržba Použitie Upozornenie: sled spínania času automatického vypnutia: 1h–12h–6h–3h–1h … (čas v hodinách). Nastavenie teplotných stupňov Vyhrievacia podložka sa po uplynutí nastave- Stlačte tlačidlo pre nastavenie teplotného ného času vypnutia automaticky vypne. stupňa pre zónu tela Displej následne zobrazuje toto: Stlačte tlačidlo pre nastavenie teplotného...
 • Page 47: Skladovanie

  Čistenie a údržba / Skladovanie / Likvidácia čistiace prostriedky. V opačnom prípade sa Nežehliť. môže vyhrievacia podložka poškodiť. Na čistenie a údržbu tepelnej podložky a ovlá- dacej jednotky používajte suchú handričku, Nečistiť chemicky. ktorá nepúšťa vlákna. Pri silnejšom znečistení vyhrievacej podložky môžete handričku navlhčiť...
 • Page 48: Záruka / Servis

  Záruka / Servis / Vyhlásenie o zhode Záruka / Servis vyhlásenie o zhode Na materiálne a výrobne chyby vyhrievacej pod- Táto vyhrievacia podložka spĺňa požiadavky ložky poskytujeme záruku 3 roky od dátumu kúpy. platných európskych a národných smerníc. Túto skutočnosť potvrdzuje znak CE. Záruka sa nevzťahuje: Príslušné...
 • Page 49 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 50 Teilebeschreibung ..........................Seite 51 Lieferumfang ............................Seite 51 Technische Daten ..........................Seite 51 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 51 Sicherheits-System ........................Seite 53 Inbetriebnahme Wärmeunterbett platzieren ........................Seite 53 Ein- / ausschalten ..........................Seite 53 Gebrauch Temperaturstufen einstellen ........................Seite 54 Temperatur wählen ..........................Seite 54 Abschaltautomatik ..........................Seite 54 Reinigung und Pflege ......................Seite 54...
 • Page 50: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Wärmeunterbett werden folgende Piktogramme verwendet: Die bei diesem Wärmeunterbett ein- gesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen Anweisungen lesen! des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen. Nicht gefaltet oder zusammen- Volt (Wechselspannung) geschoben gebrauchen! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Hertz (Frequenz)
 • Page 51: Teilebeschreibung

  Verletzungen und / oder 1 Bedienungsanleitung Beschädigungen des Wärmeunterbetts führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidrigen Technische Daten Anwendungen liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Modell: SLUB 85 A1 Typ: B69PF Teilebeschreibung Spannungsversorgung: 230–240 V∼ / 50–60 Hz Leistungsaufnahme: 60 W...
 • Page 52 Wichtige Sicherheitshinweise Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Ver- Händler zurückgegeben werden. Es besteht packungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Verletzungsgefahr. STROMSChLAGGEfAhR! Wenn die Netzanschlussleitung des Wärme- Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht in unterbetts beschädigt wird, muss sie durch den feuchtem Zustand. Es besteht Stromschlaggefahr. Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine Zweckentfremden Sie die Netzan- ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden,...
 • Page 53: Sicherheits-System

  Wichtige Sicherheitshinweise / Sicherheits-System / Inbetriebnahme vermeiden sie eine Beschädigung Anzeige des Displays am Bedienteil auch des Wärmeunterbetts! im eingeschalteten Zustand des Wärmeunterbetts. Bitte beachten Sie, dass Sie: Bitte beachten Sie, dass das Wärmeunterbett · das Wärmeunterbett nur an die auf dem nach einem Fehlerfall aus Gründen der Sicher- Wärmeunterbett (Etikett) angegebene heit nicht mehr betrieben werden kann und an...
 • Page 54: Gebrauch

  Inbetriebnahme / Gebrauch / Reinigung und Pflege Im eingeschalteten Zustand wird das Display Stellen Sie am Bedienteil zur Nutzung über beleuchtet und zeigt zunächst für ca. 3 Sekunden mehrere Stunden die niedrigste Temperaturstufe alle Segmente an. (Stufe 1) für die Körperzone und die Fußzone ein. Danach zeigt das Display die folgende Grundeinstellung an: Temperaturstufe für die...
 • Page 55: Lagerung

  Reinigung und Pflege / Lagerung GEfAhR DER SAChBESChäDI- aus der Steckdose und trennen Sie die Steck- GUNG! Beachten Sie, dass das kupplung und somit das Bedienteil Wärmeunterbett ab. Andernfalls besteht die Wärmeunterbett nicht chemisch Gefahr eines elektrischen Schlages. gereinigt, ausgewrungen, maschinell getrocknet, STROMSChLAGGEfAhR! gemangelt oder gebügelt werden darf.
 • Page 56: Entsorgung

  Entsorgung / Garantie / Service / Konformitätserklärung Entsorgung MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Die Verpackung und das Verpackungs- Thomas-Dachser-Str. 1 material bestehen aus umweltfreundlichen 89129 Langenau, Germany Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden. geltend zu machen.
 • Page 57 MGG Elektro GmbH-Service c/o Dachser GmbH & Co.KG Thomas-Dachser-Straße 1 D-89129 Langenau © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 04 / 2012 · Ident.-No.: 750.697-0312042012-4 IAN 74202...

This manual is also suitable for:

74202