Download Print this page

Használati Utasítás - AEG PROFI-FOEN HTD 5616 Instruction Manual

Professional hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Használati utasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elége-
detten használja majd a készüléket.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg
vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezek-
re annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készü-
lék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rá-
mutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tár-
gyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS:
Tippeket és információkat emel ki.
Általános biztonsági rendszabályok
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a
használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénz-
tári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az ab-
ban évő élésanyaggal gyütt! Amenynyiben a készüléket har-
madik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adja
a készülékhez.
• Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán
arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra
készült.
Speciális biztonsági figyelmeztetés a készülékhez
A terméken lévő jelzések
A terméken az alábbi figyelmeztető és tájékoztató jellegű jelzések
találhatóak:
FIGYELEM! ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS!
A készüléket nem szabad fürdőkád, mosdó vagy más, folyadékot
tartalmazó tárolóedény mellett üzemeltetni.
Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatás-
nak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (sem-
mi esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől!
Ne használja a észüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes
vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
• Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót
a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig a vezetéket
húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel
fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig
kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza
ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
• A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni
kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a
készüléket nem szabad használni.
• A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készü-
léket, hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert!
Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszol-
gálatunktól vagy hasonló képzettségű személytől kérjen
helyette azonos értékű másik kábelt.
• Csak eredeti tartozékokat használjon.
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elér-
hető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó, kar-
ton, sztiropor stb.).
FIGYELMEZTETÉS!
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani.
Fulladás veszélye állhat fenn!
• Tartsa be az itt következő „Speciális biztonsági
rendszabályokat".
Magyarul
27

Advertisement

loading