Download  Print this page

Philips TSU9600/05 Starter Manual page 13

Philips pronto home control panel tsu9600
Hide thumbs

Advertisement

Norwegian Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og
brukes på nytt. Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes
av det europeiske direktivet 2002/96/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter
til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med
husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre
potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
Polish
Usuwanie zużytych produktów
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły,
które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte. Jeśli na produkcie znajduje się symbol
przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach, podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.
Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z
normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga
ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Portuguese Eliminação do seu antigo produto
O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um
produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC. Informe-se acerca do
sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com os
regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta
eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente
e para a saúde pública.
Slovak
Likvidácia tohto produktu
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť. Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami,
znamená to, že tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC. Informujte sa o miestnom systéme
separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte podľa miestnych pravidiel a
nevyhadzujte tento produkt do bežného odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou starého produktu
pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Slovenian
Odlaganje starega izdelka
Izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in
ponovno uporabiti. Če je izdelek označen s prečrtanim košem za smeti, to pomeni, da je v skladu z
Direktivo EU 2002/96/ES. Seznanite se z lokalnim sistemom za zbiranje odpadnih električnih in
elektronskih komponent. Upoštevajte lokalne predpise in izrabljenega izdelka ne odlagajte z običajnimi
gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odlaganjem izrabljenih izdelkov pomagate preprečevati negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi.
Spanish
Desecho del producto antiguo
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden
reciclar y volver a utilizar. Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un
producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC. Obtenga información sobre la recogida
selectiva local de productos eléctricos y electrónicos. Cumpla con la normativa local y no deseche los
productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
Swedish
Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas
och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det
att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste
återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte dina
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du
bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Concept and realisation of the Guide:
The Human Interface Group, De Regenboog 11, 2800 Mechelen (Belgium)
http://www.higroup.com
IFU Approbation / Safety Content TSU9600
13

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips TSU9600/05