Download  Print this page

Philips TSU9600/05 Starter Manual page 11

Philips pronto home control panel tsu9600
Hide thumbs

Advertisement

Greek
1999/5/
Hungarian A gyártó Philips Consumer Electronics, BL Home Control, kijelenti, hogy ez a TSU9600 megfelel az
1999/5/EK irányelv alapkövetelményeinek és a kapcsolódó rendelkezéseknek.
Italian
Con la presente Philips Consumer Electronics, BL Home Control, dichiara che questo TSU9600 è
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Niniejszym firma Philips Consumer Electronics, BL Home Control, oświadcza, że TSU9600 spełnia
Polish
wszystkie istotne wymogi i klauzule zawarte w dokumencie „Directive 1999/5/EC".
Portuguese Philips Consumer Electronics, BL Home Control, declara que este TSU9600 está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE
Philips Consumer Electronics, BL Home Control, týmto prehlasuje že výrobok TSU9600 splňuje základné
Slovak
požiadavky a iné zodpovedajúce ustanovenia Smernice 1999/5/EC.
Philips Consumer Electronics, BL Home Control izjavlja da TSU9600 ustreza zahtevam in ostalim
Slovenian
pogojem v skladu z direktivo 1999/5/EC.
Spanish
Por medio de la presente Philips Consumer Electronics, BL Home Control, declara que TSU9600
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE.
Swedish
Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BL Home Control, att denna TSU9600 står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
Declaration of Conformity(DoC)
The Declaration of Conformity of this product can be found at: http://www.pronto.philips.com/products/DoC.
Marking
In line with CE marking regulations: the CE mark and the class 2 identifier are added to the equipment:
This device can be used in the following countries:
AT
BE
CH
LU
NL
NO
Czech
Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a
opětovně použít. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC. Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré
výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet
případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.
Danish
Bortskaffelse af dit gamle produkt
Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges. Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er
omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af
elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde. Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine
gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle
produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.
IFU Approbation / Safety Content TSU9600
Philips Consumer Electronics, BL Home Control
DE
DK
GR
PT
SE
UK
ES
FI
FR
PL
CZ
HU
TSU9600
IE
IT
SI
SK
11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips TSU9600/05