Download  Print this page

Philips HB554/02 User Manual

Full-body sun canopy solarium.
Hide thumbs

Advertisement

HB556, HB555, HB554

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Philips HB554/02

 • Page 1 HB556, HB555, HB554...
 • Page 2 HB 556...
 • Page 3: Table Of Contents

  EnglisH 4 Български 9 Čeština 15 eesti 0 Hrvatski 5 Magyar 30 ҚазаҚша 35 Lietuviškai 40 Latviešu 45 PoLski 50 roMână 55 русский 60 sLovensky 66 sLovenšČina 71 srPski 76 українська 81...
 • Page 4: Parts

  Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 5 tanning and your health the sun, uv and tanning the sun The sun supplies various types of energy. Visible light enables us to see, ultraviolet (UV) light gives us a tan and the infrared (IR) light in sunrays provides the heat in which we like to bask. uv and your health Just as with natural sunlight, the tanning process takes some time.
 • Page 6 If necessary, adjust the height and/or position of the canopy. Put on the protective goggles provided. Only use these protective goggles when you tan with a Philips tanning appliance. Do not use them for other purposes. The protective goggles comply with protection class II according to directive 89/686/EEC.
 • Page 7 Always have the tanning lamp of the face tanner replaced by a service centre authorised by Philips. Only they have the knowledge and skills required for this job and the original spare parts for the face tanner.
 • Page 8 & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 9: Български

  увод Солариум за цяло тяло за удобно придобиване на тен на вашето легло или кушетка. Съоръжен е с 10 тръбни лампи Philips Cleo Performance S (HB554 е с 8 тръбни лампи) с цел осигуряване на най-добър и равномерен тен. HB556 разполага и с вграден уред за...
 • Page 10 Ниво на шума: Lc= 59 dB [A] Електромагнитни излъчвания (eMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
 • Page 11 Продължителност на сеансите за лица с много чувствителна за придобиване на тен за всяка кожа отделна част на тялото 10-ти сеанс 10-15 минути Ако мислите, че сеансите са твърде продължителни за вас (например, ако след сеанса чувствате кожата си опъната и болезнена), съветваме ви да намалите продължителността им, например с 5 минути. За да получите красив тен на цялото тяло, обръщайте леко тялото си по време на сеанса, така че страните на тялото ви да са по- добре...
 • Page 12 Ако е необходимо, коригирайте височината и/или положението на купола. Сложете си предоставените с уреда предпазни очила. Използвайте тези предпазни очила само когато използвате уред за тен на Philips. Не ги използвайте за други цели. Предпазните очила са в съответствие с клас на защита II по директива 89/686/EEC.
 • Page 13 намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].
 • Page 14 Отстраняване на неизправности Ако възникнат проблеми с този уред и не можете да ги разрешите с помощта на долните указания, свържете се с най-близкия сервиз на Philips или с Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Проблем...
 • Page 15: Čeština

  HB555: 10 zářivek (typu Philips Cleo Performance 100W-S) a 10 startérů (typu Philips S12/Cleo Sunstarter) HB556: 6 zářivek (typu Philips Cleo Performance 100W-S), 4 zářivky (typu Philips Cleo Performance 80W- S), 10 startérů (typu Philips S12/ Cleo Sunstarter) a lampa 1 HP 400 SH pro dosažení vynikajících výsledků opálení obličeje Otvor Chladicí...
 • Page 16 Čeština Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. opalování a vaše zdraví...
 • Page 17 Otočením knoflíkem pro nastavení výšky ve směru pohybu hodinových ručiček zajistíte tyč ve správné poloze (Obr. 14). Použití přístroje Umístěte přístroj do požadované pozice a nastavte jej na požadovanou výšku. Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi vaším tělem a krytem alespoň 20 cm. V případě potřeby upravte výšku a polohu krytu. Nasaďte si dodané ochranné brýle. Tyto ochranné brýle používejte pouze při opalování pomocí solária Philips. Nepoužívejte je k jiným účelům. Pro osoby s normálně citlivou Pro osoby s málo citlivou pokožkou pokožkou 7 minut 7 minut přestávka alespoň...
 • Page 18 Světlo vydávané opalovacími zářivkami časem ztratí na intenzitě (při normálním používání je to několik let). Jakmile tato situace nastane, zaznamenáte lehký pokles opalovací kapacity přístroje. Tento problém vyřešíte nastavením o něco delší doby opalování nebo výměnou opalovacích zářivek. Výměnu UV lamp a startérů vždy svěřte autorizovanému servisu společnosti Philips. Pouze jeho pracovníci mají s touto prací patřičné zkušenosti a mají též potřebné náhradní díly pro solárium. Pokud byste chtěli výměnu zářivek nebo jejich startérů realizovat sami, postupujte následovně: Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.
 • Page 19 Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 20: Eesti 0

  Lambitorud, starterid ja näopäevitaja Mudel HB554: 8 pikka lambitoru (tüüp Philips Cleo Performance 100 W-S) ja 8 starterit (tüüp Philips S12 / Cleo päevitaja starter) Mudel HB555: 10 pikka lambitoru (tüüp Philips Cleo Performance 100 W-S) ja 10 starterit (tüüp Philips S12 / Cleo päevitaja starter) Mudel HB556: 6 pikka lambitoru (tüüp Philips Cleo Performance 100 W-S), 4 pikka lambitoru (tüüp Philips Cleo Performance 80 W-S), 10...
 • Page 21 elektromagnetilised väljad (eMF) See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada. Päevitamine ja tervis Päike, uv-kiirgus ja päevitamine Päike Päike varustab meid mitut liiki energiaga. Nähtav valgus võimaldab meil näha, ultravioletne (UV) valgus päevitab ja päikesekiirte infrapunane (IR) valgus annab soojust, mille käes meil meeldib peesitada.
 • Page 22 eesti Umbes üks kuu pärast päevituskuuri on päevitus tublisti kadunud. Siis võite alustada uut samasugust kuuri. Kui soovite oma päevitust säilitada, ärge pärast päevituskuuri jätke päevitamist järgi, vaid jätkake ühe või kahe päevitusseansiga nädalas. Kui otsustate mõneks ajaks päevitamise peatada või harvemini jätkata, pidage alati meeles, et maksimaalset päevitustundide arvu aastas ei tohi ületada.
 • Page 23 Kaitseprille võib kasutada ainult Philipsi päevitusseadmega päevitamise ajal. Prille ei ole lubatud kasutada muul otstarbel. Kaitseprillid vastavad direktiivi 89/686/EMÜ kohaselt II kaitseklassile. Lülitage seade sisse, seadistades taimeri soovitud päevitusajale. (Jn 15) Märkus:Õige päevitusaja määramiseks vt oma seadme mudelile vastavaid aegu pt “Päevitamisseansid: sagedus ja kestus”. Päevitusseansi viimasel minutile kuulete helisignaali.
 • Page 24 Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. (Jn 22) garantii ja hooldus Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või teil on probleeme, külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müüja poole või võtke ühendust Philipsi Domestic Appliances and Personal Care BV hooldusosakonnaga.
 • Page 25: Hrvatski 5

  Krov aparata za praktično sunčanje cijelog tijela na krevetu ili kauču. Sadrži 10 cijevi Philips Cleo Performance S (HB554 sadrži 8 cijevi) za osiguravanje optimalnih i ravnomjernih rezultata sunčanja. HB556 sadrži ugrađeni aparat za sunčanje lica. Krov aparata može se spremiti uspravno tako da se ne vidi.
 • Page 26 sunčanje i zdravlje sunce, uv i sunčanje sunce Sunce daje različite vrste energije. Vidljivo svjetlo omogućuje nam da vidimo, ultraljubičasto (UV) svjetlo omogućuje tamnjenje, a infracrveno (IR) svjetlo daje toplinu u kojoj rado uživamo. uv i zdravlje Kao i kod prirodne sunčeve svjetlosti, proces sunčanja će potrajati. Prvi će se rezultati vidjeti tek nakon nekoliko sesija (pogledajte odjeljak “Sunčanje: koliko često i koliko dugo?”...
 • Page 27 Provjerite je li udaljenost između tijela i krova najmanje 20 cm. Ako je potrebno, podesite visinu i/ili položaj krova. Stavite zaštitne naočale koje se isporučuju s aparatom. Zaštitne naočale koristite samo tijekom sunčanja u aparatu za sunčanje tvrtke Philips. Nemojte ih koristiti u druge svrhe. Zaštitne naočale su sukladne zaštitnoj klasi II prema uredbi 89/686/EEZ. Aparat uključite postavljanjem timera na željeno vrijeme sunčanja. (Sl. 15) Napomena:Za pravilno vrijeme sunčanja pogledajte odjeljak “Sunčanje: koliko često i koliko dugo?” za model aparata koji imate.
 • Page 28 Svjetlo koje emitiraju lampe za sunčanje s vremenom postaje manje svijetlo (odnosno, nakon nekoliko godina normalnog korištenja). Kada se to dogodi, kapacitet sunčanja aparata će se smanjiti. Taj problem se može riješiti podešavanjem malo duljeg vremena sunčanja ili zamjenom lampi. Lampe za sunčanje i pokretač smiju mijenjati samo ovlašteni servisni centri tvrtke Philips. Samo oni posjeduju znanje i vještine potrebne za obavljanje tog posla te originalne rezervne dijelove za aparat.
 • Page 29 U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona se nalazi u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 30: Magyar

  Bevezetés A teljes test szolárium felsőrésszel kényelmes barnulásban lehet része saját ágyán vagy kanapéján. A készülék 10 darab Philips Cleo Performance S fénycsővel rendelkezik (a HB554 8 fénycsővel van szerelve), amelyek optimális és egyenletes barnulást biztosítanak. A HB556 része egy beépített arcbarnító...
 • Page 31 szolárium és egészség a napfény, az uv-sugarak és a barnulás a napfény A napfény különböző típusú energiákból tevődik össze. A látható hullámhosszú fény lehetővé teszi a látást, az ultraibolya (UV) fény barnít, az infravörös (IR) fénynek pedig a napsugarak kellemes melegítő hatását köszönhetjük. az uv-sugarak és az Ön egészsége A barnulás, akárcsak természetes napfény esetén, bizonyos időt igényel.
 • Page 32 Magyar Ha úgy dönt, hogy kis szünetet tart, vagy esetleg ritkább gyakorisággal folytatja a kúrákat, ne feledje betartani a maximális barnítási órák számát. A HB555 és HB556 készülékeknél a maximális óraszám 19 óra barnítás (=1140 perc) évente. Példa: Tegyük fel, hogy Ön tíznapos kúrát vesz, az első napon 7 perces, a többi kilenc napon pedig naponta 20 perces barnítással. A teljes kúra időtartama ezek szerint (1 x 7 perc) + (9 x 20 perc) = 187 perc.
 • Page 33 Ezt a védőszemüveget csak a Philips szoláriumban használja. Más célra nem alkalmas. A védőszemüveg megfelel az Európai Unió 89/686/EEC irányelve által előírt II. védelmi osztálynak. Kapcsolja be a berendezést a kívánt barnítási idő beállításával az időzítőn. (ábra 15) Megjegyzés:A megfelelő barnítási időtartamot lásd a készülékre vonatkozó „Barnítási kúrák gyakorisága és időtartama” c. részben.
 • Page 34 A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. (ábra 22) Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának...
 • Page 35: ҚазаҚша

  Өзіңіздің төсігіңізде немесе диваныңызда жатып ақ ыңғайлы жағдайда күнге тотығу үшін арналған бүкіл денеге арналған күн шатыры. Бұнда өте тиімді және тегіс тотығу нәтижесін қамтамасыз ету үшін 10 Philips Cleo Performance S жарық шығаратын түтіктері бар (HB554 түрінде 8 түтіктер бар). HB556 түрінде ішіне орнатылған бет тотықтырушысы бар. Бүкіл денеге арналған күн шатырын тігінен және көзге...
 • Page 36 ол автоматты түрде қайта қосылады. Шу деңгейі: Lc = 59 dB(A) Электромагниттік өріс (ЭМӨ) Осы Philips құралы Электромагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Бар ғылыми дәлелдерді негізге ала отырып, нұсқауларға сәйкес дұрыс пайдалана отырып аспапты пайдалануға болады. Тотығу және сіздің денсаулығыңыз...
 • Page 37 Сәнді толық дене тотығуы үшін, сеанс барысында екі жаныңыз тотығу жарығына жақсырақ тиуі үшін, денеңізді айналдырып отырыңыз. Егер тотығу сеансынан кейін сіздің теріңіз тартылып тұрса, онда дымқылдататын крем жақсаңыз болады. HB555 and HB556: Тотығу сеанстары: қаншалықты жиі және қаншалықты ұзақ? 5-10 күн...
 • Page 38 Құралды өзіңізге керекті ұстанымға қойыңыз және/немесе өзіңізге керекті биіктікті орнатыңыз. Денеңіз бен шатыр ара қашықтығы кем дегенде 20 см. екендігін тексеріп алыңыз. Қажет болса, шатырдың ұстанымын немесе биіктігін сәйкестендіріңіз. Қосымша берілген көзілдіріктерді киіңіз. Осы қорғауыш көзілдіріктерін тек Philips тотығу құралымен тотығып жатқанда ғана қолданыңыз. Оларды басқа мақсатпен қолдануға болмайды. Қорғаныс көзілдіріктер 89/686/EEC қаулысына сәйкес II класс қорғанысын қамтамасыз етеді. Керекті тотығу уақытына таймерді орнату арқылы құралды қосыңыз. (Cурет 15) Есте сақтаңыз:Дұрыс тотығу уақыты үшін, өзіңіздің құрал түріне арналған «Тотығу сессиялары: қаншалықты жиі және қаншалықты...
 • Page 39 Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips’тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзіңіздің жергілікті...
 • Page 40: Lietuviškai

  Įžanga Viso kūno įdegio širma, skirta patogiai įdegti ant jūsų lovos ar sofos. Joje yra 10 „Philips Cleo Performance S“ lempų (HB554 yra 8 lempos), užtikrinančių optimalų ir tolygų įdegį. Į HB556 įmontuota veido įdegio lempa. Įdegio širma gali būti laikoma stačia ir taip, kad nekristų į akis.
 • Page 41 Įdegis ir jūsų sveikata saulė, uv spinduliai ir įdegis saulė Saulė skleidžia įvairią energiją. Matoma šviesa leidžia mums matyti, ultravioletiniai (UV) spinduliai – įdegti, o infraraudonieji (IR) – šildo. uv ir jūsų sveikata Degintis soliariume, kaip ir natūralioje saulės šviesoje, reikia šiek tiek laiko. Pirmasis poveikis bus matomas tik po kelių seansų (žr. skyrių „Įdegio seansai: kaip dažnai ir kiek ilgai?“).
 • Page 42 Patikrinkite, ar atstumas tarp jūsų kūno ir širmos yra ne mažesnis kaip 20 cm. Jei būtina, sureguliuokite širmos aukštį ir / arba padėtį. Užsidėkite apsauginius akinius. Užsidėkite šiuos apsauginius akinius tik kai naudojate „Philips“ įdegio prietaisą. Nenaudokite jų kitais tikslais. Apsauginiai akiniai atitinka II apsaugos lygį pagal Direktyvą 89/686/EEB. Įjunkite prietaisą ir nustatykite laikmatį norimai deginimosi trukmei. (Pav. 15) Pastaba:Dėl tinkamo deginimosi laiko žr. skyrių „Įdegio seansai: kaip dažnai ir kiek ilgai?“...
 • Page 43 Ilgainiui (naudojant įprastai, po kelerių metų) įdegio lempų šviesa silpnėja. Taip nutikus, pastebėsite silpnėjantį prietaiso poveikį. Šią problemą galite išspręsti, nustatydami šiek tiek ilgesnę seanso trukmę arba pakeisdami lempas. Įdegio lempas ir starterius leidžiama keisti tik įgaliotajam „Philips“ techninės priežiūros centrui. Tik jo personalas turi pakankamai žinių ir įgūdžių bei atsarginių dalių, reikalingų šiam darbui. Jei norite patys pakeisti vamzdines lempas ir / arba starterius, turite: Iš sieninio el. lizdo ištraukti maitinimo laidą.
 • Page 44 Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija, jei turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją arba susisiekite su „Philips“ buitinės technikos priežiūros skyriumi.
 • Page 45: Latviešu

  Pilna auguma vienpusējs solārijs, lai varētu ērti sauļoties paša gultā vai uz dīvāna. Tajā ir 10 Philips Cleo Performance S lampas (HB554 modelim ir 8 lampas), kas nodrošina optimālu un vienmērīgu sauļošanās rezultātu. HB556 modelim ir iebūvēts sejas sauļotājs. Solāriju jāglabā stateniski un nemanāmā...
 • Page 46 Lauki (eMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem. sauļošanās un veselība saule, ultravioletie stari un sauļošanās saule Saules enerģijai ir dažādi veidi.
 • Page 47 Novietojiet ierīci vēlamajā pozīcijā un/vai uzstādiet to vēlamajā augstumā. Pārbaudiet vai attālums starp Jūsu ķermeni un solāriju ir vismaz 20cm. Nepieciešamības gadījumā mainiet solārija augstumu un/vai novietojumu. Uzlieciet komplektā iekļautās aizsargbrilles. Lietojiet šīs aizsargbrilles tikai tad, kad sauļojaties Philips solārijā. Nelietojiet tās nekādiem citiem nolūkiem. Personām ar normālu ādu Personām ar mazāk jutīgu ādu 7 minūtes 7 minūtes vismaz 48 stundas ilgs vismaz 48 stundas ilgs pārtraukums...
 • Page 48 Laika gaitā (pēc vairāku gadu ilgas parastas lietošanas) sauļošanās lampu izstarotā gaisma kļūst vājāka. Kad tas notiek, novērojama iedeguma intensitātes samazināšanās. Šo problēmu var atrisināt, uzstādot nedaudz ilgāku sauļošanās laiku vai nomainot lampas. Solārija lampas un starterus vienmēr nomainiet tikai Philips pilnvarotā remontdarbnīcā. Tikai tur darbiniekiem ir šim darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī speciālas oriģinālās ierīces rezerves daļas. Ja tomēr noteikti gribat lampas un/vai starterus nomainīt pats, rīkojieties šādi: Atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
 • Page 49 Ja jums ir nepieciešama apkope vai informācija, vai arī ir radusies kāda problēma, lūdzu, izmantojiet Philips interneta vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs ir atrodams pasaules garantijas centru saraksta lapā). Ja jūsu valstī...
 • Page 50: Polski

  Wprowadzenie Składane solarium do całego ciała umożliwia wygodne opalanie się na własnym łóżku lub kanapie. Jest wyposażone w 10 lamp typu Philips Cleo Performance S (8 w przypadku modelu HB554) pozwalających uzyskać równomierną, ładną opaleniznę. Model HB556 jest wyposażony we wbudowane minisolarium do opalania samej twarzy.
 • Page 51 Pola elektromagnetyczne (eMF) Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy. opalanie a zdrowie słońce, promienie uv i opalanie słońce...
 • Page 52 W razie potrzeby dostosuj odpowiednio wysokość i/lub pozycję górnej części urządzenia. Załóż okularki ochronne dołączone do urządzenia. Używaj tych okularków ochronnych tylko podczas opalania się za pomocą urządzenia Philips. Nie używaj ich do innych celów. Okularki ochronne spełniają wymagania II klasy bezpieczeństwa, zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG.
 • Page 53 Światło emitowane przez lampy opalające staje się z czasem (tzn. po kilku latach normalnego użytkowania) coraz mniej intensywne. Zaobserwować będzie można wówczas zmniejszoną wydajność urządzenia. Aby rozwiązać ten problem, można nieco wydłużyć czas opalania lub wymienić lampy na nowe. Wymianę lamp opalających i starterów należy zawsze zlecać autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips. Jedynie jego pracownicy dysponują wiedzą i umiejętnościami koniecznymi do wykonania tej czynności, a także posiadają oryginalne części zamienne do urządzenia. Jeśli jednak koniecznie chcesz we własnym zakresie wymienić lampy i/lub startery, postępuj w następujący sposób: Wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego.
 • Page 54 W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 55: Română

  Solar pentru bronzare completă şi confortabilă în propriul pat sau canapea. Este dotat cu 10 tuburi Philips Cleo Performance S (modelul HB554 conţine 8 tuburi) pentru a asigura un bronz optim şi uniform. Modelul HB556 are încorporat şi un accesoriu pentru bronzat pe faţă. Solarul poate fi depozitat în poziţie verticală, într-un loc ferit.
 • Page 56 Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent. Bronzarea şi sănătatea dvs. soarele, uv şi bronzarea soarele Soarele emite diverse tipuri de energie.
 • Page 57 HB555 şi HB556: Şedinţe de bronzare: cât de des şi cât timp? Nu efectuaţi mai mult de o sesiune de bronzare pe zi, într-o perioadă cuprinsă între 5 şi 10 zile. Faceţi o pauză de cel puţin 48 de ore între primele două şedinţe. După...
 • Page 58 Dacă este necesar, reglaţi înălţimea şi/sau poziţia boltei. Puneţi-vă ochelarii de protecţie furnizaţi. Utilizaţi aceşti ochelari de protecţie numai când vă bronzaţi cu un aparat de bronzat Philips. Nu îi utilizaţi în alte scopuri. Ochelarii de protecţie respectă normele de protecţie Class II din directiva 89/686/CEE.
 • Page 59 şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips, www.philips.com, sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de departament, deplasaţi-vă la furnizorul dvs.
 • Page 60: Детали

  HB566: 10 длинных трубчатых ламп (тип Philips Cleo Performance 100W-S) и 10 пускателей (тип Philips S12/Cleo Sunstarter) HB556: 6 длинных трубчатых ламп (тип Philips Cleo Performance 100W-S), 4 длинные трубчатые лампы (тип Philips Cleo Performance 80W- S), 10 пускателей (тип Philips S12/Cleo Sunstarter) и 1 лампа HP 400 SH для дополнительного загара лица...
 • Page 61 причины перегрева и охлаждении прибора, он автоматически возобновит свою работу. Уровень шума: Lc = 59 дБ(A) Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.
 • Page 62 Если вы считаете, что продолжительность сеанса слишком велика для вас (например, после сеанса кожа стягивается и становится слишком чувствительной), мы рекомендуем вам уменьшить время сеанса, например, на 5 минут. Для получения красивого загара всего тела необходимо слегка поворачиваться во время сеанса, так, чтобы тело по бокам было доступно...
 • Page 63 Убедитесь, что расстояние между прибором и телом составляет не менее 20 см. При необходимости отрегулируйте высоту и/или положение плафона. Наденьте защитные очки, входящие в комплект поставки. Пользуйтесь защитными очками только при загаре в солярии Philips. Не пользуйтесь ими для других целей. Защитные очки соответствуют классу защиты II директивы 89/686/EEC. Включите прибор, установив таймер на необходимое время загара. (Рис. 15) Примечание.Для правильного определения времени сеансов загара см. раздел “Сеансы загара: как часто и как долго?” о вашей модели.
 • Page 64 обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране ( номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 65 Поиск и устранение неисправностей Если у вас возникли проблемы с прибором, и их не удается решить самостоятельно, используя руководство по обнаружению и устранению неисправностей, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Philips, в центр поддержки покупателей Philips вашей страны. Проблема Прибор не включается.
 • Page 66: Slovensky

  Úvod Celotelové stojanové solárium pre pohodlné opaľovanie na Vašej vlastnej posteli alebo pohovke. Je vybavené 10 valcovými žiarivkami Philips Cleo Performance S (model HB554 obsahuje 8 žiariviek), ktoré zaručia optimálne a rovnomerné výsledky pri opaľovaní. Model HB556 obsahuje vstavané opaľovacie zariadenie tváre. Stojanové solárium môžete jednoducho odložiť vo vzpriamenej polohe.
 • Page 67 (eMF) Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
 • Page 68 Približne mesiac po skončení cyklu opaľovania Vaša pokožka stratí väčšinu hnedého sfarbenia. Môžete sa rozhodnúť pre ďalší cyklus opaľovania. Aby ste si opálenie pokožky udržali, môžete sa po skončení cyklu opaľovania rozhodnúť pre jedno až dve opaľovania týždenne. Bez ohľadu na to, či sa prestanete na určitý čas opaľovať alebo budete pokračovať v opaľovaní pri nižšej frekvencii, vždy si pamätajte, že nesmiete prekročiť...
 • Page 69 Nasaďte si priložené ochranné okuliare. Ochranné okuliare používajte len počas opaľovania v soláriu Philips. Nepoužívajte ich na iné účely. Ochranné okuliare vyhovujú požiadavkám normy 89/686/EHS na ochranné prostriedky II triedy. Nastavením stopiek na požadovaný čas opaľovania zapnite zariadenie. (Obr. 15) Poznámka:Správne časy opaľovania pre Váš model zariadenia nájdete v časti „Opaľovanie: Ako často a ako dlho?“.
 • Page 70 Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.
 • Page 71: SlovenšČina

  Solarij za celotno telo, s katerim se lahko udobno sončite kar na postelji ali kavču. Ima 10 cevastih žarnic Philips Cleo Performance S (HB554 ima 8 cevastih žarnic), kar zagotavlja optimalno in enakomerno porjavitev. HB556 ima vgrajen solarij za obraz. Solarij lahko priročno hranite v pokončnem položaju.
 • Page 72 sončenje in vaše zdravje sonce, uv in sončenje sonce Sonce proizvaja različne vrste energij. Vidna svetloba nam omogoča, da vidimo, ultravijolična (UV) svetloba nam obarva kožo in infrardeča (IR) svetloba v sončnih žarkih daje toploto, na kateri se radi sončimo in grejemo. uv in vaše zdravje Kot pri naravnem soncu zahteva tudi sončenje s solarijem določen čas.
 • Page 73 Opomba:V enem letu se na ta način lahko sončite 6x, saj je 6 x 187 minut = 1122 minut. Seveda maksimalno število ur sončenja velja za vsak posamezen del ali stran telesa, ki ga/jo sončite (npr. hrbtno ali prednjo stran telesa). Preglednica Iz preglednice je razvidno, da naj prvo sončenje, ne glede na občutljivost kože, vedno traja 7 minut.
 • Page 74 S stikalom za vklop/izklop solarij za obraz vklopite/izklopite. Če ste solarij za obraz izklopili in ga želite ponovno uporabiti, se mora žarnica pred ponovnim vklopom najprej 3 minute hladiti. sončenje s solarijem v vodoravnem položaju Solarij postavite poleg postelje ali kavča. Lezite na posteljo ali na kavč in aparat povlecite proti sebi (Sl. 16). Žarnice naj bodo tik nad vašim telesom. Da bi lažje vstali, lahko solarij po uporabi potisnete stran. sončenje s solarijem v nagnjenem položaju Pred solarij postavite stol (Sl.
 • Page 75 Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oz. se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov servis za gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.
 • Page 76: Srpski

  Poklopac za sunčanje celog tela za udobno sunčanje na krevetu ili u sofi. On sadrži 10 lampi Philips Cleo Performance S (model HB554 sadrži 8 lampi) da obezbedi optimalan i ujednačen rezultat sunčanja. HB556 sadrži ugrađen modul za sunčanje lica. Poklopac za sunčanje može da se odlaže uspravno van vidnog polja.
 • Page 77 (eMF) Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
 • Page 78 srPski Približno mesec dana nakon završetka ciklusa tamnjenja, vaša koža će izgubiti najveći deo preplanulosti. Tada možete početi sa novim ciklusom. Ako želite da zadržite nivo preplanulosti, nemojte prestati sa sunčanjem nakon ciklusa, već nastavite sa jednom do dve sesije nedeljno. Bez obzira na to da li ste odlučili da nakratko prekinete sa sunčanjem ili da se sunčate ređe, nemojte zaboraviti da ne smete prekoračiti maksimalan broj sati sunčanja.
 • Page 79 Stavite zaštitne naočari koje se nalaze u kompletu. Zaštitne naočari koristite samo za vreme sunčanja u Philips solarijumu. Ne koristite ih u druge svrhe. Zaštitne naočari zadovoljavaju propise zaštitne klase II prema smernici 89/686/EEC. Uključite aparat postavljanjem tajmera na odgovarajuće vreme za sunčanje. (Sl. 15) Napomena:Informacije o preporučljivom vremenu sunčanja za svoj model potražite u odeljku ‘Sunčanje: koliko često i koliko dugo?’.
 • Page 80 čišćenja akrilne ploče rešavanje problema Ako se pojave problemi sa ovim uređajem, a ne možete da ih rešite pomoću informacija u nastavku, kontaktirajte servis kompanije Philips ili predstavništvo kompanije Philips u svojoj zemlji. Problem Uređaj se ne pokreće.
 • Page 81: українська

  Вступ Накриття для засмаги всього тіла для зручного засмагання на власному ліжку чи дивані. Містить 10 ламп Philips Cleo Performance S (модель HB554 містить 8 ламп) для забезпечення оптимальної та рівномірної засмаги. Модель HB556 обладнано вбудованим міні- солярієм для обличчя. Накриття для засмаги можна зберігати у вертикальному положенні в закритому місці.
 • Page 82 Рівень шуму: Lc = 59 дБ (A) Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому...
 • Page 83 HB555 і HB556: сеанси засмагання: частота і тривалість Не засмагайте більше одного разу в день протягом 5-10 днів. Робіть перерву між першим і другим сеансом щонайменше 48 годин. Після такого 5-10-денного курсу рекомендується дати шкірі якийсь час відпочити. Приблизно через місяць засмага майже повністю зійде. Тоді можна починати новий курс. Щоб...
 • Page 84 Перевірте, чи відстань між тілом і накриттям становить щонайменше 20 см. Якщо необхідно, відрегулюйте висоту та/або положення накриття. Одягніть захисні окуляри, які входять до комплекту пристрою. Засмагаючи за допомогою солярію Philips, використовуйте лише ці захисні окуляри. Не використовуйте їх для інших цілей. Захисні окуляри відповідають класу захисту II згідно директиви 89/686/EEC. Увімкніть пристрій, налаштувавши таймер на відповідний час засмагання. (Мал. 15) Примітка:Інформацію про рекомендовану тривалість засмагання для Вашої моделі пристрою можна знайти у розділі “Сеанси засмагання: частота...
 • Page 85 Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного...
 • Page 88 4.00.6147....

This manual is also suitable for:

Hb556/01Hb555/01Hb554/01Hb556Hb555Hb554

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: