Download Print this page

Hitachi PC-S80TE Installation Manual page 2

Advertisement

1. MODELLI APPLICABILI
Questo comando remoto è applicabile alle unità interne YUTAKI S S80 per i sistemi di calore aria-acqua a due blocchi HITACHI
2. CARATTERISTICHE GENERALI
Elemento
Specifiche
Alimentazione
12V CC / (Alimentazione via cavo)
Dimensioni esterne / Peso
Larghezza: 120 mm, Profondità: 19,9 mm, Altezza: 120 mm / 0,5 kg
Condizioni di montaggio
Interno (su un pannello o desktop)
Temperatura ambiente / Umidità
0~80ºC / 25~85% (senza condensazione)
Temperatura di stoccaggio
da -20ºC a 70ºC
3. INSTALLAZIONE
3.1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
HITACHI non può anticipare ogni circostanza possibile che possa essere connessa a un potenziale pericolo.
PERICOLO
• NON versare acqua sul comando remoto. Questo prodotto è dotato di componenti elettrici. Versando acqua su questi
componenti è possibile provocare forti scosse elettriche.
• NON eseguire personalmente l'installazione e la posa dei cavi. Contattare il proprio distributore o concessionario HITACHI di
fiducia e richiedere l'installazione ed i collegamenti elettrici da parte del personale di assistenza.
AVVERTENZE
NON installare l'unità interna, l'unità esterna, il dispositivo di controllo ed i cavi nei seguenti punti:
In luoghi caratterizzati dalla presenza di vapori oleosi o olio diffuso, in prossimità di fonti di calore (in un ambiente sulfureo).
In punti in cui si riscontra la generazione, il flusso, la permanenza o la perdita di gas infiammabili o in ambiente acido o
alcalino.
NON installare il comando remoto ed il cavo a meno di 3 metri da qualsiasi fonte di onde elettromagnetiche, come ad esempio
apparecchiature elettromedicali. Nel caso di installazione in un luogo in cui sono presenti radiazioni elettromagnetiche,
proteggere il controller e i cavi coprendoli con la scatola in acciaio e facendo passare i cavi attraverso la canalina metallica.
Utilizzare il cavo indicato (in dotazione: Fig. 0.)
NOTA
• Si presuppone che questo comando remoto venga utilizzato e mantenuto da personale in grado di comprendere la lingua
inglese. In caso contrario, il cliente è tenuto ad apporre segnali di sicurezza e indicazioni di funzionamento nella lingua madre
del personale non anglofono.
• Questo dispositivo deve essere utilizzato unicamente da persone adulte competenti, alle quali siano state fornite informazioni
tecniche o istruzioni atte a garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo.
• Mantenere i bambini fuori dalla portata dei dispositivi elettrici.
Per qualsiasi quesito, contattare il proprio distributore o concessionario HITACHI
3.2. PROCEDURA DI INSTALLAZIONE (FIG. 2)
1.
Inserire il bordo del cacciavite a punta piatta nella fessura situata nella parte inferiore della staffa di sostegno,
spingere e ruotare il cacciavite a punta piatta, quindi rimuovere il comando remoto (Fig. 2.)
2.
Fissare il comando remoto alla staffa di sostegno (Fig. 1) e collegare il cavo come indicato nella Fig. 3. (Seguire la
procedura di cablaggio dell'installatore come indicato nel manuale di installazione del prodotto Yutaki S80)
3.
Reinstallare il PC-S80TE
4
FUNZIONAMENTO (FIG. 2)
Per il funzionamento del PC-S80TE, fare riferimento al Manuale di installazione e d'uso dell'unità interna Yutaki S80.
1. GÆLDER FØLGENDE MODELLER
Denne fjernebetjening kan anvendes sammen med YUTAKI S80 indendørsenheder til HITACHI-anlæg med luft til vand system.
2. GENERELLE DATA
Kapitel
Specifikationer
Strømforsyning
12Vcc / (Strøm via kabel)
Ydre mål / vægt
Bredde: 120mm, dybde: 19,9mm, højde: 120mm / 0,5kg
Monteringsforhold
Indendørs (i et kontrolpanel eller desktop)
Omgivelsestemperatur / luftfugtighed
0~80 ºC / 25~85 % (uden kondensdannelse)
Opbevaringstemperatur:
-25 ºC til 70 ºC
3. MONTERING
3.1. OVERSIGT OVER SIKKERHED
HITACHI kan ikke forudse alle potentielle farer.
FARE!
• Hæld IKKE vand i fjernbetjeningen. Produktet indeholder elektriske dele. Der er risiko for stød, hvis der hældes vand i
apparatet.
• Udfør IKKE selv monteringsarbejde og elektrisk ledningstilslutning. Kontakt din HITACHI-distributør eller -forhandler, og bed en
servicemedarbejder om hjælp til udførelse af monteringsarbejdet og ledningstilslutningen.
ADVARSEL!
Monter IKKE indendørsenheden, udendørsenheden, styreenheden og ledningen på følgende steder:
Steder, hvor der er oliedampe til stede, og hvor olie er fordelt i omgivelserne og der er varme kilder i nærheden (dvs. svovlsure
miljøer), steder med dannelse, udvinding, forekomst eller udsivning af brændbar gas, eller i et surt eller alkalisk miljø.
Monter IKKE fjernbetjeningen og kablet inden for ca. 3 meter fra stærke elektromagnetiske bølgeudladere, som f.eks. medicinsk
udstyr. Hvis styreenheden monteres et sted, hvor der er elektromagnetisk stråling, skal styreenheden og ledningerne
afskærmes med stålkassen, og ledningerne skal føres igennem metalrøret.
Brug anbefalet kabel (Der medfølger fra fabrikken: Fig0.)
BEMÆRK!
• Det forudsættes, at denne fjernbetjening betjenes og vedligeholdes af engelsktalende personer. Hvis det ikke er tilfældet, skal
kunden mærke enheden med sikkerheds- og betjeningsmærkater på personalets modersmål.
• Dette apparat må kun bruges af voksne og kompetente personer, der har modtaget den tekniske information eller vejledning i
korrekt og sikker håndtering af dette apparat.
• Børn bør holdes under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
Kontakt HITACHI-leverandøren eller -forhandleren, hvis du har nogen spørgsmål.
3.2. INSTALLATIONSPROCEDURE (FIG. 2)
1.
Indsæt skruetrækkerens blad i indtrykningsdelene i bunden af beslaget, skub skruetrækkeren ind og drej, og tag
fjernbetjeningen ud af beslaget (Fig. 2).
2.
Fastgør fjernbetjeningen til beslaget (Fig. 1) og tilslut kablet som vist i Fig. 3. (Følg installatør
ledningsføringsproceduren, som vist i installationsvejledningen til Yutaki S80)
3.
Geninstaller PC-S80TE
4
DRIFT (FIG. 2)
For betjening af PC-S80TE, se monteringsvejledning for Yutaki S80 indendørsenheden.
1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna fjärrkontroll kan användas till YUTAKI S80-inomhusenheter för HITACHIS:s uppdelade luft/vatten-system.
2. ALLMÄNNA DATA
Objekt
Specifikationer
Strömförsörjning
12Vcc / (Ström genom kabel)
Yttre dimensioner / Vikt
Bredd: 120 mm, Djup: 19,9 mm, Höjd: 120 mm / 0,5 kg
Installationsvillkor
Inomhus (på en panel eller ett skrivbord)
Omgivande temperaturer / Luftfuktighet
0~80ºC / 25~85 % (utan kondens)
Förvaringstemperatur
-20ºC till 70 ºC
3. INSTALLATION
3.1. SÄKERHETSSAMMANFATTNING
HITACHI kan inte förutse varje möjlig omständighet som kan medföra en risk.
FARA
• Låt INTE fjärrkontrollen komma i kontakt med vatten. Denna produkt innehåller strömförande komponenter. Om dessa delar
kommer i kontakt med vatten uppstår fara för starka elektriska stötar.
• Utför INTE installationsarbete eller elektriska anslutningar själv. Kontakta din HITACHI-återförsäljare för mer information om
installations- och anslutningsarbeten som måste utföras av en fackman.
VARNING
Installera INTE inomhusenheten, utomhusenheten, fjärrkontrollen eller kablarna på följande platser:
Där det finns oljedimma och oljan dispergeras, i närheten av heta källor (i en svavelrik miljö).
Där bildande, flödande, kvarvarande eller läckande av lättantändlig gas har upptäckts, eller i en sur eller basisk miljö.
Installera inte fjärrkontrollen och kabeln närmare än c:a 3 meter från källor till stark elektromagnetisk strålning, till exempel
medicinsk utrustning. Om fjärrkontrollen ansluts på en plats där det finns elektromagnetisk strålning, avskärmar du
fjärrkontrollen och kablarna genom att täcka över fjärrkontrollen med en låda av stål och genom att dra kabeln genom ett stålrör.
Använd angiven kabel (fabrikslevererad: Fig. 0.)
OBS!
• Det förutsätts att denna fjärrkontrollen används och underhålls av engelskspråkig personal. Om så inte är fallet bör kunden
lägga till säkerhets- och funktionsskyltar till personalen som inte har engelska som sitt modersmål.
• Denna apparat får endast användas av vuxna och kunniga personer som har fått den tekniska information eller de
instruktioner som är nödvändiga för att kunna hantera den säkert.
• Håll uppsikt över barn och låt dem inte leka med installationen.
Om du har några frågor kan du kontakta din HITACHI-distributör eller återförsäljare.
3.2. INSTALLATIONSPROCEDUR (FIG. 2)
1.
Placera skruvmejselns spets i spåret på upphängningskonsolens undersida, tryck och vrid mejseln och ta bort
fjärrkontrollen från konsolen (Fig. 2.)
2.
Fäst fjärrkontrollen på upphängningskonsolen (Fig. 1) och anslut kablarna som i Fig. 3. (Följ installationsmetoden
för elkablarna som beskrivs i installationsmanualen för Yutaki S80)
3.
Installera PC-S80TE igen.
4
DRIFT (FIG. 2)
För drift av PC-S80TE, se bruksanvisningen och installationshandboken till inomhusenhet Yutaki S80.
ITALIANO
.
DANSK
SVENSKA
1. MODELOS APLICÁVEIS
O controlo remoto aplica-se às unidades interiores YUTAKI S80 dos sistemas repartidos de ar e água.
2. DADOS GERAIS
Item
Especificação
Fonte de alimentação
12Vcc / (Alimentação por cabo)
Dimensões externas / Peso
Largura: 120 mm, Profundidade: 19,9 mm, Comprimento:120 mm / 0,5 kg
Condições de montagem
Interior (em painel ou em desktop)
Temperatura ambiente / Humidade
0~80ºC / 25~85% (sem condensação)
Temperatura de armazenamento
-20 até 70ºC
3. INSTALAÇÃO
3.1. RESUMO DA SEGURANÇA
A HITACHI não pode prever todas as possíveis circunstâncias que podem conduzir a perigos potenciais.
PERIGO
• NÃO molhe o controlo remoto. Este produto está equipado com peças eléctricas. Se as mesmas forem molhadas, ocorrerá
um choque eléctrico grave.
• NÃO efetue você mesmo quaisquer tarefas de instalação ou de ligação elétric. Contacte o seu distribuidor ou revendedor
HITACHI e solicite que a instalação e as ligações elétricas sejam feitas por pessoal qualificado.
CUIDADO
NÃO instale a unidade interior, a unidade exterior, o controlador e o cabo em lugares como:
O vapor do óleo ou o próprio óleo se dispersem, as fontes de calor se encontrem nas proximidades (num ambiente
sulfúrico).
onde seja detetada a existência, fluxo ou fuga de gás inflamável, ou em locais onde o ambiente seja ácido ou alcalino.
NÃO instale o controlo remoto ou o cabo a pelo menos 3 metros de fontes de ondas eletromagnéticas, tais como
equipamento médico. No caso de o controlador ser instalado num local onde existam ondas eletromagnéticas, proteja o
controlador e os cabos cobrindo-os com a caixa de aço e fazendo passar o cabo pelo tubo condutor de metal.
Use um cabo específico (Fornecido de fábrica: Fig. 0.)
NOTA
• Assume-se que este controlo remoto será operado e assistido por pessoas que falam inglês. Se este não for o caso, o
cliente deve providenciar sinais de advertência e de comando na língua nativa das pessoas que vão utilizar o controlo
remoto.
• Este equipamento só deverá ser utilizado por adultos e pessoas capacitadas que tenham recebido as informações ou
instruções técnicas para o manejar de forma adequada e segura.
• As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não tocam no equipamento.
Em caso de dúvidas ou questões, contacte o seu distribuidor ou revendedor HITACHI.
3.2. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO (FIG. 2)
1.
Insira a extremidade da chave de fendas (slotted screw driver) na ranhura (groove) do suporte de fixação,
empurre e vire a chave de fendas, removendo depois o interruptor do controlo (Fig.2).
2.
Fixe o interruptor do controlo remoto ao suporte de fixação (Fig. 1) e ligue o cabo, confome se demonstra na
Fig. 3. (Siga o processo de instalação das ligações elétricas tal como se demonstra no manual de instalação
Yutaki S80)
3.
Reinstale o PC-S80TE
4
FUNCIONAMENTO (FIG. 2)
Para obter informação acerca do funcionamento do PC-S80TE, consulte o manual de Instalação e Funcionamento da
unidade interior Yutaki S80.
1. GESCHIKTE MODELLEN
Deze afstandsbediening kan worden gebruikt met YUTAKI S80 binnenunits voor de HITACHI lucht-naar-water-splitsystemen.
2. ALGEMENE INFORMATIE
Item
Specificaties
Netvoeding
12Vcc / (voeding via kabel)
Buitenafmetingen / Gewicht
Breedte: 120 mm, diepte: 19,9 mm, Hoogte: 120 mm / 0,5 kg
Voorwaarden voor het samenstel
Binnen (op een paneel of bureaublad)
Omgevingstemperatuur / Vochtigheid
0~80ºC / 25~85% (zonder condensatie)
Opslagtemperatuur
-20ºC tot 70ºC
3. INSTALLATIE
3.1. VEILIGHEIDSSAMENVATTING
HITACHI kan niet alle mogelijke omstandigheden voorzien die potentieel gevaarlijk zijn.
GEVAAR
• Giet GEEN water in het afstandsbediening. Dit product is uitgerust met elektrische onderdelen. Water kan een ernstige
elektrische schok veroorzaken.
• Verricht zelf GEEN installatiewerkzaamheden en sluit de elektrische bedrading niet zelf aan. Neem contact op met uw
HITACHI-distributeur en laat het installatiewerk en het aanleggen van de bedrading verrichten door een erkend installateur.
LET OP
Installeer de binnenunit, de buitenunit, de bediening en de bedrading NIET op de volgende plaatsen:
plekken waar zich oliedampen bevinden en waar olie verspreid ligt, waar warmwaterbronnen zijn (in een zwavelhoudende
omgeving).
waar ontvlambaar gas wordt produceert, stroomt, blijft hangen of lekt, of plekken met een zure of alkalische omgeving.
Installeer de afstandsbediening en de kabel niet binnen een straal van circa 3 meter van zenders met sterke
elektromagnetische golven, zoals medische apparaten. Wanneer de bediening op een locatie is geïnstalleerd waar sprake is
directe elektromagnetische straling, schermt u de bediening en de kabels af door deze af te dekken met een stalen kast en
door de kabel door de metalen geleidebuis te leiden.
Gebruik de gespecificeerde kabel (meegeleverd: Fig. 0.)
OPMERKING
• Er wordt verondersteld dat dit product door Engelssprekende mensen wordt bediend en onderhouden. Als dat niet het geval
is, dient de klant veiligheids- en bedieningsaanduidingen in de moedertaal van de desbetreffende persoon toe te voegen.
• Dit apparaat mag enkel worden bediend door volwassen en competente personen die technische informatie of aanwijzingen
over de juiste en veilige bediening van het apparaat hebben ontvangen.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze spelen met het apparaat.
Neem bij vragen contact op met de HITACHI-distributeur.
3.2. INSTALLATIEPROCEDURE (FIG. 2)
1.
Steek de punt van de schroevendraaier in de uitsparingen in de onderkant van de bevestigingsbeugel, duw en
draai de schroevendraaier en verwijder de afstandsbedieningsschakelaar (afb. 2).
2.
Bevestig de afstandsbediening aan de bevestigingsbeugel (afb. 2) en sluit de kabel aan zoals weergegeven in
afbeelding 3. (volg de bedradingsprocedure beschreven in de installatiehandleiding van de Yutaki S80)
3.
Installeer terug de PC-S80TE.
4
WERKING (AFB. 2)
Voor informatie over het bedienen van de PC-S80TE, raadpleegt u de installatie- en bedieningshandleiding van de Yutaki
S80-binnenunit.
1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Αυτός ο διακόπτης τηλεχειριστηρίου εφαρμόζεται στις εσωτερικές μονάδες YUTAKI S80 για τα διστέλεχα συστήματα αέρα-
νερού της HITACHI.
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχείο
Προδιαγραφές
Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος
12Vcc / (Τροφοδοσία ρεύματος από καλώδιο)
Εξωτερικές διαστάσεις / Βάρος
Πλάτος: 120 mm, Βάθος: 19,9 mm, Ύψος:120 mm / 0,5 kg
Συνθήκες συναρμολόγησης
Σε εσωτερικό χώρο (σε πίνακα ελέγχου ή σε επιφάνεια εργασίας)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος / Υγρασία
0~80ºC / 25~85% (χωρίς συμπύκνωση)
Θερμοκρασία αποθήκευσης
-20ºC έως 70ºC
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η HITACHI δεν είναι σε θέση να προβλέψει κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να περιέχει κάποιον ενδεχόμενο κίνδυνο.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
• Φροντίστε να ΜΗΝ χυθεί νερό στο τηλεχειριστήριο. Το προϊόν αυτό διαθέτει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Εάν χυθεί νερό, θα
προκληθεί βραχυκύκλωμα με σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• ΜΗΝ εκτελείτε τις εργασίες εγκατάστασης και τη σύνδεση ηλεκτρικής καλωδίωσης μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο ή τον έμπορο σας της HITACHI και ζητήστε έναν τεχνικό, για να διεξαγάγει τις εργασίες εγκατάστασης και την
ηλεκτρική καλωδίωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ εγκαθιστάτε την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα, το χειριστήριο και το καλώδιο σε μέρη;
Όπου υπάρχουν ατμοί λαδιού, οι οποίοι διαχέονται στον αέρα, υπάρχουν κοντά θερμές πηγές (περιβάλλον με περιεκτικότητα
σε θείο), υπάρχει ένδειξη παραγωγής, παροχής, παραμονής ή διαρροής εύφλεκτων αερίων, όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον.
Μην εγκαθιστάτε το τηλεχειριστήριο και το καλώδιο σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από συσκευές εκπομπής ισχυρών
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, όπως ιατρικό εξοπλισμό. Εάν το χειριστήριο εγκατασταθεί σε περιβάλλον με ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, θωρακίστε το χειριστήριο και τα καλώδια καλύπτοντάς τα με το κουτί από χάλυβα και περνώντας το καλώδιο
.
μέσα από το μεταλλικό αγωγό καλωδίων
Χρησιμοποιείστε συγκεκριμένο καλώδιο (Παρεχόμενο: Εικ. 0
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Θεωρείται δεδομένο ότι αυτό το τηλεχειριστήριο θα χρησιμοποιείται και θα επισκευάζεται από αγγλόφωνους χρήστες. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να μεταφράσει και να αναρτήσει τις λέξεις-σήματα για την ασφάλεια, τις
προειδοποιήσεις και τη λειτουργία στην τοπική γλώσσα.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ενήλικα και ικανό άτομο, το οποίο έχει λάβει τις τεχνικές πληροφορίες ή
οδηγίες για τον σωστό και ασφαλή χειρισμό αυτής της συσκευής.
Εάν υπάρχουν μικρά παιδιά στο χώρο λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να επιτηρούνται προκειμένου να αποφευχθεί
.
ενδεχόμενη επαφή τους με τη συσκευή
Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον έμπορο σας της HITACHI ή τον αντιπρόσωπο.
3.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Εικ.2)
1.
Βάλτε το (κοινό) κατσαβίδι στην οπή στο κάτω μέρος του αγκίστρου στήριξης, πιέστε και στρίψτε το (κοινό)
κατσαβίδι και αφαιρέστε το διακόπτη τηλεχειριστηρίου (Εικ. 2.)
2.
Τοποθετήστε το διακόπτη τηλεχειριστηρίου στο άγκιστρο στήριξης (Εικ.1) και συνδέστε το καλώδιο όπως
παρουσιάζεται στο Εικ. 3:
3.
Επανεγκατάσταση του PC-S80TE
4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (EIK.2)
Για λειτουργία του PC-S80TE, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας Yutaki S80
)
.
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
EHNIKA

Advertisement

loading