Download  Print this page

Siemens Euroset 5005 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Euroset 5005
8
7
6
5
4
1
Repertory keys
2
Recall key
3
Redial key
4
Handset volume control
key
5
Pause key
6
Speed dial key
7
Set key
8
Mute key
1
Genvejstaster
2
Genopkaldstast
3
Gentagetast
4
Høj/lav-tast (lydstyrke)
5
Pausetast
6
Kortnummervalgstast
7
Gem-tast
8
Lydløs-tast (mute)
1
Pikavalintanäppäimet
2
Välipuhelunäppäin
3
Valinnantoistonäppäin
4
Äänenvoimakkuusnäp-
päin
5
Taukonäppäin
6
Lyhytvalintanäppäin
7
Tallennusnäppäin
8
Mykistysnäppäin
EN / DK / FI / NO / SV
1
1
Hurtigvalgtaster
2
Spørreanropstast
3
Repetisjonstast
4
Høyt/lavt-tast
5
Pausetast
6
Kortnummertast
7
Lagringstast
8
Mikrofonbrytertast (Mute)
1
Direktnummerknappar
2
Knapp för förfrågan
3
Återuppringningsknapp
4
Volymknapp
5
Pausknapp
6
Kortnummerknapp
7
Knappen Spara
8
Sekretessknapp (mute)
2
3

Advertisement

loading

  Also See for Siemens Euroset 5005

  Summary of Contents for Siemens Euroset 5005

 • Page 1 EN / DK / FI / NO / SV Euroset 5005 Repertory keys Hurtigvalgtaster Recall key Spørreanropstast Redial key Repetisjonstast Handset volume control Høyt/lavt-tast Pausetast Pause key Kortnummertast Speed dial key Lagringstast Set key Mikrofonbrytertast (Mute) Mute key Direktnummerknappar Genvejstaster Knapp för förfrågan...
 • Page 2 EN / DK / FI / NO / SV Connections Tilslutninger Liitännät Tilkoblinger Anslutningar Table top operation Wall mounting Placeret på et bord Vægmonteret pöydällä pidettäessä seinään kiinnitettynä Vid bordsanvändning Vid väggmontering Telefonen på bordet Telefonen på veggen...
 • Page 3: Wall Mounting

  Wall mounting countersunk head wood screws with a slight gap to the wall. (see figure) ◆ On underside of tele- Once the connecting leads phone: Lift out handset have been connected, you can bracket with screwdriver. ◆ mount the telephone on the Clip handset bracket into wall: handset shell mounting.
 • Page 4: Setting Up The Telephone For Use

  Repertory and speed dial recycling of used electrical and electronic equipment. You can save 4 numbers (max. For more detailed information 21 digits) as repertory num- about disposal of your old appli- bers on the 4 repertory keys ance, please contact your city office, waste disposal service or and 10 numbers as the shop where you purchased...
 • Page 5: Adjusting The Telephone

  Dialling pauses (factory default: level 6) or turn it off. One or more dialling pauses Lift the handset, (not at 1st digit) can be < press the Set key. entered using . Pauses Press the hash key. are transferred to the memory Press one of the and are necessary for certain number keys.
 • Page 6: Operation On Public Telephone Systems

  Internet address: If your telephone is not www.gigaset.com/docs. working perfectly Lift handset, no dialling tone: Is the connecting lead correctly plugged into the tel- ephone and the telephone socket? *Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG...
 • Page 7 Vægmontering sænket hoved i, med lidt afstand til væggen. ◆ På telefonens underside: (s. afbildning) Bræk telefonrørssikringen Når tilslutningsledningerne er ud med en skruetrækker. placeret i fordybningerne, kan ◆ Sæt telefonrørssikringen telefonen monteres på fast i holderen i fordybnin- væggen: gen til telefonrøret.
 • Page 8 Valg og lagring af apparater, forebygger poten- tielle miljø- og sundhedsmæs- telefonnumre sige skader. Dette er en forudsætning for at brugte elek- triske og elektroniske apparater Vælg telefonnummer kan genbruges. Du kan få udførlige oplysninger Løft røret, vælg om bortskaffelse af dine telefonnummer.
 • Page 9 Indstilling af Vælg kortnummer Løft røret, tryk på telefonen kortnummer- valgstasten. Indstilling af telefonrørets Tryk på kortnum- lydstyrke mervalgsnumme- ret (taltast). Telefonrørets lydstyrke kan Anvisninger om lagring og indstilles i 2 niveauer. Tryk på høj/lav- sletning af genvejs- og tasten. kortnummervalgsnumre Lydløs indstilling lagres uafhæn-...
 • Page 10 Skift af opkaldsmetode Ved levering er genopkaldstasten indstillet på Ved levering er din telefon ind- flashtid 1 (pulse-/lydafbryder stillet til toneopkald (Tone 1). på „Tone 1“). Hvis telefonen er Eventuelt skal du – alt efter dit tilsluttet private telefonanlæg, telefonanlægs opkaldsmetode kan det være nødvendigt, at –...
 • Page 11 Du kan finde en kopi af over- der skulle opstå problemer ensstemmelseserklæringen i ved betjening af telefonen i henhold til 1999/5/EF på den det tilsluttede kommunikati- følgende internetadresse: onssystem med analog www.gigaset.com/docs. netadgang. *Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG...
 • Page 12 Asennus seinään että ne jäävät hieman ulos seinästä. ◆ Puhelimen pohjassa: Irrota (ks. kuva) kuulokkeen pidike ruuvi- Kytkettyäsi puhelimeen johdot meisselillä. voit kiinnittää sen seinään: ◆ Aseta pidike kuulokesy- ◆ Poraa seinään kaksi reikää vennyksessä olevaan kiin- (∅ 5 mm) 110 mm:n etäi- nikkeeseen.
 • Page 13: Puhelimen Käyttöönotto

  Turvaohjeet leenkäytön ja kierrätyksen edel- lytys. Lisätietoja käytetyn laitteen Noudata ehdottomasti seu- hävittämisestä saat paikallisilta raavia ohjeita asentaessasi, viranomaisilta, jätehuoltoyhti- kytkiessäsi ja käyttäessäsi öiltä tai laitetta myyvästä liik- puhelinta: keestä. ◆ Käytä vain mukana toimi- tettuja pistokkeita ja joh- Puhelimen toja.
 • Page 14: Puhelimen Asetukset

  Pikavalinta ja lyhytvalinta Huomautuksia koskien pika- ja Voit tallentaa neljä puhelinnu- lyhytvalintanumeroiden meroa (enint. 21-merkkisiä) pikavalintanumeroiksi nel- tallennusta ja poistoa jään pikavalintanäppäimeen tallentuvat riip- ja kymmenen puhelinnu- pumatta määritellystä valinta- meroa lyhytvalintanumeroiksi tavasta, mutta ne valitaan (numeronäppäimiin). vain äänitaajuusvalinnassa. Tallennus (tai tallennus Pika- tai lyhytvalintanäp- muistiinpanotoiminnolla) päimeen tallennettu puhelin-...
 • Page 15: Käyttö Puhelinvaihteessa

  Käyttö Mykistys puhelinvaihteessa Voit kytkeä puhelimen mikro- fonin pois päältä. Puhelun aikana: Erikoistoiminnot/ Paina mykistys- välipuhelunäppäin näppäintä. Mikrofoni takaisin päälle: Ulkopuhelun aikana voit soit- Paina näppäintä uudelleen. taa välipuhelun tai välittää puhelun eteenpäin. Paina täl- Soittoäänen valinta löin välipuhelunäppäintä > Valittavissa on yhdeksän soit- .
 • Page 16 Mykistys kytketty päälle? Yhteyden aikana kuuluu säännöllisiä impulssiääniä: Liittymä vastaanottaa keskuk- selta maksusykäyksiä, joita puhelin ei osaa tulkita. Ota yhteys verkko-operaattoriin. Näppäinliuskat Tyhjiä näppäinliuskoja pikava- lintanäppäimiä varten löydät Internet-osoitteesta www.gigaset.com/euroset. *Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG...
 • Page 17 Veggmontering hode med passende avstand til veggen. ◆ På undersiden av telefo- (se figuren) nen: Brekk ut telefonrør- Etter at du har plugget inn og sikringen med en lagt på plass tilkoblingslednin- skrutrekker. ◆ gene, kan du feste telefonen Fest telefonrørsikringen i på...
 • Page 18: Ta Telefonen I Bruk

  Hurtigvalg og kortvalg Nærmere opplysninger om deponering av dine gamle appa- Du kan lagre 4 telefonnumre rater får du hos kommunen, (maks. 21 sifre) som renovasjonsvesenet eller hos hurtigvalgnumre på de forretningen der du kjøpte apparatet. 4 hurtigvalgtastene 10 telefonnumre som kort- valgnumre (på...
 • Page 19: Innstilling Av Telefonen

  Anvisninger til lagring og Slå av mikrofonen sletting av hurtigvalg- Du kan slå av telefonens numre og kortvalgnumre mikrofon. Under en samtale: blir lagret uav- Trykk på mikrofon- hengig av den innstilte signa- brytertasten. leringsmåten, men oppringt Koble inn mikrofonen igjen: bare med tonesignalering Trykk på...
 • Page 20 Omkobling av sentralen må du eventuelt koble om telefonen til pulssig- signaleringsmåte nalering (puls). I leveringstilstand er telefon- Skyvebryter på undersiden av apparatet innstilt på tonesig- apparatet: nalering (Tone 1). Avhengig av signaleringsmåten ved hus- Puls: Pulssignalering Tone 1: Tonesignalering med flashtid 100 ms Tone 2: Tonesignalering med flashtid 280 ms Spørreanropstast Midlertidig omkobling til...
 • Page 21 Directive 1999/5/EC. En kopi av 1999/5/EC Declara- tion of Conformity er tilgjen- gelig på denne nettsiden www.gigaset.com/docs. *Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG...
 • Page 22 Väggmontering sänkta huvuden (inte ända in till väggen). ◆ På telefonens undersida: När anslutningskablarna har Bryt loss lurfästet med satts i kan du montera telefo- hjälp av en skruvmejsel. ◆ nen på väggen: Sätt fast det i avsedd hål- ◆ Borra två...
 • Page 23 Börja använda Spara (eller spara med anteckningsfunktionen) telefonen Lyft luren (med anteckningsfunk- Placeringsrekommen- tionen: under ett dationer samtal) och tryck på knappen Spara. ◆ Placera inte telefonen i antingen ...som direktnum- direkt solljus eller nära andra värmekällor. Tryck på direkt- ◆...
 • Page 24 Uppringningspaus Lyft luren och tryck på knappen Det går att lägga in en eller Spara. flera pauser (inte som första < Tryck Fyrkant. tecken!) med . Pauserna Tryck på en av sif- läggs in i minnet och behövs ferknapparna 0–9. ev.
 • Page 25 Om telefonen inte fungerar ordentligt Du har lyft på luren, men du hör ingen kopplingston: Är kabeln rätt isatt i telefonen och uttaget? *Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG...
 • Page 26 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. www.gigaset.com Order-Nr.: A30054-M6522-R201-2-SM19 (05/2009)