Download Print this page
Huawei E3372 Manual

Huawei E3372 Manual

4g modem
Hide thumbs Also See for E3372:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 11
Kom igång!
Huawei E3372
4G modem
SV
EN
DK
NO
FI
2
18
34
10
26
RUS
LV
LT
EST
42
50
58
66

Advertisement

loading

Summary of Contents for Huawei E3372

 • Page 1 Kom igång! Huawei E3372 4G modem...
 • Page 2 Kom igång direkt - surfa överallt! Genom att följa stegen i den här handboken kommer du snabbt igång och kan surfa. Med ett mobilt bredband kan du surfa överallt med 4G. Modemet är enkelt att använda och installationen minimal.
 • Page 3 Sätt i sim-kortet Se till att sim-kortet sätts in på rätt sätt (se nedan). Det välj det största. kommer i olika storlekar - OBS! Spara plastkortet som sim-kortet satt i - det innehåller din pin- och puk-kod. Sätt in modemet i datorns usb-uttag...
 • Page 4 Installera a) När modemet sitter i dyker en ikon upp på datorns skrivbord. Dubbelklicka på ikonen för att starta installationen. b) När installationen är färdig öppnas strax din vanliga webbläsare och dirigerar om till sidan Inställningar. c) Skriv in pin-koden. Om du inte vill logga in med pin-kod i framtiden kan du välja att avaktivera den.
 • Page 5 Varför fungerar det inte? Jag kommer inte ut på internet. Kontrollera först att du har täckning. Om du även har ett fast bredband med en trådlös router ska WiFi stängas av när du vill använda det mobila bredbandet. Det går alldeles för långsamt. Detta kan bero på...
 • Page 6 Varför fungerar det inte? (forts.) Installationen startar inte automatiskt. Öppna mappen för modemet (på skrivbordet) och dubbelklicka på ikonen för installationsprogrammet. Kontrollera även att din dator uppfyller de rekommenderade kraven. Rekommenderade operativsystem (med senaste uppdateringar): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 och 10.9. Datorn ska motsvara de rekommenderade kraven för respektive operativ- system (Intel Pentium Dual Core eller bättre) samt usb 2.0.
 • Page 7 Modemets olika delar...
 • Page 8 Usb-kontakt Lysdioden visar modemets status. Blått/Turkost ljus = Ansluten till 3G/4G-nätet Grönt ljus = Anslutet till 2G-nätet Två snabba gröna blinkningar per sekund signalerar att modemet startar. Det kan även betyda att pin-koden är låst eller att inget nät kan hittas. På http://192.168.8.1 kan du se mer information om uppkopplingens status.
 • Page 9 Råd för säker användning • Undvik extremt höga eller låga temperaturer samt vatten och fukt. • Ta inte isär modemet själv. Ta kontakt med inköpsstället för underhåll. • Tänk på att mikrovågsugnar och metallkonstruktioner kan störa signalmottagningen på grund av elektromagnetiska fält. •...
 • Page 10 Follow the steps in this manual and you will be browsing in • Undvik att använda modemet om det utsatts för väta eller plötslig no-time, anywhere you want. This kit includes the Huawei E3372 temperaturförändring. Detta kan skapa kondens på insidan.
 • Page 11 Insert the SIM card Insert the SIM card as illustrated below. The card comes in pick the large one. IMPORTANT! Keep the plastic card containing the SIM card in a safe place, as it contains information about your PIN- and PUK codes. Connect the modem to a USB port...
 • Page 12 Installation a) Once the modem is connected, an icon appears on the computer desktop. Double-click to start the installation. b) Once the installation is completed, your default browser will automatically open a window and redirect you to the Settings page. c) Enter your PIN code.
 • Page 13 Why isn’t it working? I can’t get online. connection with a wireless router nearby, the WiFi on you computer must The connection is too slow . You have either reached the data limit or the coverage is poor. Use an external antenna to improve the coverage, which in turn will improve the speed.
 • Page 14 Why isn’t it working (cont.) The installation doesn’t start automatically. Double-click the installation icon in the modem folder. If the problem persists, make sure your computer meets the system requirements. Recommended operating systems (with recent updates): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 och 10.9 The computer must meet the requirements of the respective operating system (Intel Pentium Dual core or better) and those of USB 2.0.
 • Page 15 The components of the modem...
 • Page 16 USB connector LED light. Indicates modem status. Blue/Turquoise light = Connected to 3G/4G Green light = Connected to 2G Green blinking indicates that the modem is starting up. It may also mean more information about the status of the connection at http://192.168.8.1. SIM card slot Micro-SD connector (Memory card) External antennas 1&2.
 • Page 17 Safety regulations ・ Do not subject the modem to extreme temperatures, water or moisture. ・ Do not disassemble. Contact your the retailer for maintenance. ・    Using the modem near strong electro-magnetic fields, such as from microwave ovens, may impair reception. ・ Avoid using the modem in wet conditions or after sudden changes in temperature as this may cause condensation on the inside of the modem.
 • Page 18 Aloita surffailu nyt – missä tahansa oletkin Noudata tämän oppaan ohjeita, niin pääset selaamaan saman tien missä tahansa. Tämä sarja sisältää Huawei E3372 4G -modeemin, jossa on USB-liitäntä. Modeemi on helppokäyttöinen ja vaatii vain vähän asennusta.
 • Page 19 Aseta SIM-kortti paikalleen Aseta SIM-kortti paikalleen alla olevan kuvan mukaisesti. Kortista on eri kokoja – valitse suuri. TÄRKEÄÄ! Säilytä SIM-kortin sisältävä muovikortti turvallisessa paikassa, sillä se sisältää tärkeää tietoja PIN- ja PUK-koodeista. Liitä modeemi USB-porttiin...
 • Page 20 Asennus a) Kun modeemi on yhdistetty, tietokoneen työpöydälle ilmestyy kuvake. Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla. b) Kun asennus on valmis, oletusselain avaa automaattisesti ikkunan ja ohjaa sinut Asetukset-sivulle. c) Anna PIN-koodi. PIN-koodi voidaan nyt poistaa käytöstä, jos haluat jatkossa muodostaa yhteyden ilman sitä. Asetukset-sivulla on vaihtoehtoja tekstiviestien lähettämiseen ja asetusten muuttamiseen.
 • Page 21 Miksei se toimi? En pääse nettiin. Varmista ensin, että kuuluvuus on hyvä. Jos sinulla on lähistöllä kiinteä laajakaistayhteys ja langaton reititin, tietokoneen WiFi täytyy sammuttaa ennen modeemin käyttämistä. Yhteys on liian hidas. Joko olet saavuttanut datarajan tai kuuluvuus on huono. Käytä ulkoista antennia kuuluvuuden parantamiseksi, mikä...
 • Page 22 Miksei se toimi (jatkuu) Asennus ei käynnisty automaattisesti. Kaksoisnapsauta asennuskuvaketta modeemikansiossa. Jos ongelma ei poistu, varmista, että tietokone täyttää järjestelmävaatimukset. Suositeltavat käyttöjärjestelmät (uusimpien päivitysten kanssa): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 ja 10.9. Tietokoneen täytyy täyttää vastaavan käyttöjärjestelmän (Intel Pentium Dual -ydin tai parempi) ja USB 2.0 -vaatimukset.
 • Page 23 Modeemin komponentit...
 • Page 24 USB-liitin LED-valo Osoittaa modeemin tilan. Sininen/turkoosi valo = Yhdistetty 3G-/4G-verkkoon Vihreä valo = Yhdistetty 2G-verkkoon Vihreä vilkkuva valo tarkoittaa, että modeemi on käynnistymässä. Se voi myös tarkoittaa, että PIN-koodi on lukittu tai että verkkoja ei löydy. Lisätietoja yhteyden tilasta on osoitteessa http://192.168.8.1. SIM-korttipaikka Micro-SD-liitin (muistikortti) Ulkoiset antennit 1 ja 2.
 • Page 25 Turvallisuusmääräykset ・Älä altista modeemia äärimmäisille lämpötiloille, vedelle tai kosteudelle. ・Ei saa purkaa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään huoltoa varten. ・Modeemin käyttäminen lähellä sähkömagneettisia kenttiä, kuten mikroaaltouuneista johtuvia, voi heikentää vastaanottoa. ・Vältä modeemin käyttöä märissä olosuhteissa tai äkillisten lämpötilan muutosten jälkeen, sillä ne voivat aiheuttaa kondensaatiota modeemin sisällä. ・Modeemia ei saa käyttää...
 • Page 26 Nu kan du surfe - hvor du end befinder dig Følg trinene i denne vejledning, og du vil om kort tid kunne browse, uanset hvor du er. Dette sæt indeholder et Huawei E3372 4G-modem med en USB-forbindelse. Modemmet er nemt at bruge og kræver...
 • Page 27 Isæt SIM-kortet Isæt SIM-kortet som vist nedenfor. Kortet leveres i forskellige størrelser - vælg det store. VIGTIGT! Opbevar plastikkortet indeholdende SIM-kortet et sikkert sted, da det indeholder information om dine PIN- og PUK-koder. Slut modemmet til en USB-port...
 • Page 28 Isætning a) Når modemmet er tilsluttet, vises et ikon på computerskrivebordet. Dobbeltklik for at starte installationen. b) Når installationen er fuldendt, åbner din standardbrowser automatisk et vindue og fører dig til indstillingssiden. c) Indtast PIN-koden. PIN-koden kan nu deaktiveres, hvis du ønsker at oprette forbindelse uden PIN-kode i fremtiden.
 • Page 29 Hvorfor virker det ikke? Jeg kan ikke komme online. Kontrollér først, at du har god dækning. Hvis du har en fast bredbåndsforbindelse med en trådløs router i nærheden, skal WiFi-funktionen på din computer være deaktiveret, før du bruger modemmet. Forbindelsen er for langsom. Du har enten nået den maksimale datagrænse, eller dækningen er dårlig.
 • Page 30 Hvorfor virker det ikke (fortsat) Installationen starter ikke automatisk. Dobbeltklik på installationsikonet i modemmappen. Hvis problemet vedvarer, skal du kontrollere, at computeren opfylder systemkravene. Anbefalede operativsystemer (med seneste opdateringer): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 og 10.9 Computeren skal opfylde kravene for det pågældende operativsystem (Intel Pentium Dual core eller bedre) og dem for USB 2.0.
 • Page 31 Modemmets komponenter...
 • Page 32 USB-stik LED-lys. Angiver modemmets status. Blåt/turkist lys = Tilsluttet 3G/4G Grønt lys = Tilsluttet 2G Blinker grønt angiver, at modemmet er ved at starte op. Det kan også betyde, at PIN-koden er låst, eller at der ikke kan findes noget netværk. Du kan finde yderligere oplysninger om forbindelsesstatussen på...
 • Page 33 Sikkerhedsbestemmelser ・Udsæt ikke modemmet for ekstreme temperaturer, vand eller fugt. ・Skil ikke modemmet ad. Kontakt forhandleren for vedligeholdelse. ・Brug af modemmet nær stærke elektromagnetiske felter, såsom fra mikrobølgeovne, kan forringe modtagelsen. ・Undgå at bruge modemmet under våde forhold eller efter pludselige temperaturændringer, da det kan forårsage kondensation inde i modemmet.
 • Page 34 Start surfing nå - uansett hvor du er Følg trinnene i denne håndboken og du vil være i gang med nettlesing umiddelbart, uansett hvor du er. Dette settet inneholder et Huawei E3372 4G-modem med USB-tilkobling. Modemet er enkelt å bruke og krever minimalt med installasjonsarbeider.
 • Page 35 Sett inn SIM-kortet Sett inn SIM-kortet som vist nedenfor. Kortet leveres i forskjellige størrelser - velg det største. VIKTIG! Oppbevar plastkortet som inneholder SIM-kortet på et sikkert sted, da det inneholder informasjon om PIN- og PUK-kodene. Koble modemet til en USB-port...
 • Page 36 Installasjon a) Når modemet er tilkoblet, vises et ikon på skrivebordet til datamaskinen. Dobbeltklikk for å starte installasjonen. b) Nr installasjonen er fullført, vil standard-nettleseren automatisk åpne et vindu og føre deg videre til siden med Innstillinger (Settings). c) Skriv inn PIN-koden. PIN-koden kan nå deaktiveres hvis du ønsker å koble til uten denne i framtiden.
 • Page 37 Hvorfor virker det ikke? Jeg kommer ikke på nettet. Sørg først for at du har god dekning. Hvis du har en fast bredbåndstilkobling med en trådløs ruter i nærheten, må WiFi på datamaskinen slås av før modemet kan brukes. Forbindelsen er for langsom. Du har enten nådd datagrensen eller dekningen er for dårlig.
 • Page 38 Hvorfor virker det ikke (forts.) Installasjonen starter ikke automatisk. Dobbeltklikk på installasjons-ikonet i modem-mappen. Hvis problemet fortsetter, må du sørge for at datamaskinen tilfredsstiller systemkravene. Anbefalte operativsystemer (med nylige oppdateringer): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 og 10.9 Datamaskinen må tilfredsstille kravene for det aktuelle operativsystemet (Intel Pentium Dual core eller bedre) og kravene til USB 2.0.
 • Page 39 Komponentene i modemet...
 • Page 40 USB-kontakt Lysdiode. Viser modemets status. Blått/turkis lys = Koblet til 3G/4G Grønt lys = Koblet til 2G Grønn blinking indikerer at modemet starter. Det kan også bety at PIN-koden er låst eller at det ikke finnes noe nettverk. Du finner mer informasjon om forbindelsens status på...
 • Page 41 Sikkerhetsforskrifter ・Ikke utsett modemet for ekstremt høye temperaturer, vann eller fuktighet. ・Ikke ta det fra hverandre. Kontakt forhandleren for vedlikehold. ・Bruk av modemet i nærheten av elektromagnetiske felt, som f.eks. mikrobølgeovner, kan gå ut over mottaket. ・Unngå bruk av modemet i fuktige omgivelser eller etter plutselige endringer i temperaturen da dette kan medføre kondens inne i modemet.
 • Page 42 Интернет везде, где бы ты ни был! Выполните действия, описанные в этом руководстве, чтобы получить доступ в Интернет в любое время и любом месте благодаря USB-модему 4G Huawei E3372!
 • Page 43 Установка SIM-карты Установите SIM-карту, как показано на нижеприведенном рисунке. Ваше устройство поддерживает только стандартные SIM-карты. Внимание! Сохраните информацию PIN-кода и PUK-кода, поставляемые с SIM-картой. Подключение устройства к USB-порту...
 • Page 44 Начало работы a) При подключении устройства к ПК на экране ПК появится соответствующий значок. Дважды нажмите на него, чтобы начать установку. b) Когда установка завершена, на ПК автоматически откроется окно браузера, будет выполнена переадресация на страницу Настройки. c) Введите PIN-код. Можно отключить защиту PIN-кодом, чтобы не вводить его при...
 • Page 45: Часто Задаваемые Вопросы

  Часто задаваемые вопросы (1) Не удается подключиться к сети. Что делать? Убедитесь, что сигнал сети сильный и устойчивый. Если перед использованием устройства Вы подключались к сети Интернет по сети Wi-Fi, выключите Wi-Fi на Вашем ПК для использования устройства. Слишком низкая скорость соединения. Что делать? Вы...
 • Page 46 Часто задаваемые вопросы (2) Установка не началась автоматически. Что делать? Дважды нажмите на значок установки в папке устройства на ПК. Если проблема не решена, убедитесь, что ОС Вашего ПК отвечает требованиям к системе. Рекомендуемые ОС (с последними обновлениями): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 или...
 • Page 47: Внешний Вид Устройства

  Внешний вид устройства...
 • Page 48 USB-коннектор LED-индикатор статуса устройства Синий/голубой – подключено к сети 3G/4G Зеленый – подключено к сети 2G Мигание индикатора зеленым цветом означает запуск устройства, блокировку PIN-кодом или отсутствие доступных сетей. Чтобы посмотреть статус подключения, перейдите на страницу http://192.168.8.1. Слот для SIM-карты Слот...
 • Page 49: Меры Предосторожности

  Меры предосторожности ・Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, жидкостей или влажности. ・Не разбирайте устройство. По вопросам ремонта и облуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр. ・Не используйте устройство рядом с источниками высокого электромагнитного излучения (например, СВЧ). Это снизит качество приема сигнала. ・Не...
 • Page 50 Alustage surfamist kohe, sõltumata kohast Järgige käesolevas juhendis toodud juhiseid ja te võite hakata sirvima aega viitmata ükskõik kus. Antud komplekti kuulub 4G-modem Huawei E3372 koos USB-ühendusega. Modemit on lihtne kasutada ja see nõuab minimaalset installimist.
 • Page 51 Sisestage SIM-kaart ISisestage SIM-kaart allpool näidatud viisil. Kaardid võivad olla erineva suurusega – võtke suur kaart. NB! Hoidke SIM-kaardi hoidmiseks kasutatavat plastikkaarti turvalises kohas, kuna seal on teie PIN- ja PUK-koodid. Ühendage modem USB-porti...
 • Page 52 Installimine a) Pärast modemi ühendamist kuvatakse arvuti töölaual vastav ikoon. Installimise alustamiseks tehke sellel topeltklõps. b) Kohe pärast installimise lõpetamist avab vaikebrauser automaatselt akna ja suunab teid ümber lehele Seaded. c) Sisestage oma PIN-kood. Nüüd võite PIN-koodi deaktiveerida, kui soovite tulevikus ühenduda PIN-koodi kasutamata.
 • Page 53 Miks süsteem ei tööta? Ma ei saa võrguga ühendust. Kõigepealt veenduge korraliku levi olemasolus. Kui läheduses on püsiühendusega lairibaühendust omav traadita ruuter, siis tuleb enne modemi kasutamise alustamist arvuti Wi-Fi välja lülitada. Ühendus on liiga aeglane. Olete jõudnud kas andmemahupiiranguni või on levi halb. Kasutage levi parandamiseks välist antenni, mis omakorda suurendab kiirust.
 • Page 54 Miks süsteem ei tööta? (järg) Installimine ei alga automaatselt. Tehke modemi kaustas installimise ikoonil topeltklõps. Probleemi püsimisel veenduge, et arvuti vastab süsteemi nõuetele. Soovitatavad operatsioonisüsteemid (koos viimaste värskendustega): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 või 10.9. Arvuti peab vastama kasutatava operatsioonisüsteemi nõuetele (Intel Pentium Dual Core või parem) ja USB 2.0 nõuetele.
 • Page 55 Modemi osad...
 • Page 56 USB-liitmik LED-valgustus Näitab modemi olekut. Sinine/rohekassinine valgus = ühendatud 3G/4G-ga Roheline valgus = ühendatud 2G-ga Roheline vilkuv märgutuli näitab modemi käivitumist. See võib tähendada ka PIN-koodi lukustatust või seda, et võrku ei leitud. Rohkem teavet ühenduse oleku kohta võite leida aadressilt http://192.168.8.1.
 • Page 57 Ohutuseeskirjad ・UÄrge jätke modemit äärmuslike temperatuuride, vee või niiskuse kätte. ・Ärge võtke seda lahti. Hoolduseks pöörduge oma edasimüüja poole. ・Modemi kasutamine tugevate elektromagnetväljade allikate, nagu mikrolaineahjud, läheduses võib halvendada vastuvõttu. ・Vältige modemi kasutamist niisketes tingimustes või pärast järsku temperatuuri muutumist, kuna see võib põhjustada kondensatsiooni tekkimise modemi sisemusse.
 • Page 58 Pārlūkojiet tīmekli jau tūlīt — lai kur jūs būtu Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, un jau pēc mirkļa jūs pārlūkosiet tīmekļa lapas. Šajā komplektā ir Huawei E3372 4G modems ar USB savienojumu. Modems ir ērti lietojams, un tā instalēšanas darbības ir minimālas.
 • Page 59 SIM kartes ievietošana Ievietojiet SIM karti, kā attēlots tālāk. Kartēm mēdz būt dažādi izmēri — izvēlieties lielāko. SVARĪGI! Plastmasas karti, kurā atradās SIM karte, novietojiet drošā vietā, jo uz tās ir norādīta svarīga informācija par jūsu PIN un PUK kodu. Modema pievienošana USB portam...
 • Page 60 Instalēšana a) Kad modems ir pievienots, datora darbvirsmā ir redzama jauna ikona. Veiciet dubultklikšķi uz tās, lai sāktu instalēšanu. b) Kad instalēšana ir pabeigta, jūsu noklusējuma pārlūkprogrammā tiek automātiski atvērts logs ar iestatījumu lapu. c) Ievadiet savu PIN kodu. Tagad PIN kodu var deaktivizēt, ja turpmāk vēlaties savienojumu izveidot bez tā.
 • Page 61 Kādēļ tas nedarbojas? Nevaru izveidot savienojumu. Vispirms pārliecinieties, ka atrodaties labā pārklājuma zonā. Ja tuvumā atrodas fiksētas platjoslas līnijas bezvadu maršrutētājs, tad pirms modema lietošanas datorā ir jāizslēdz Wi-Fi savienojums. Savienojums ir pārāk lēns. Vai nu esat sasniedzis datu pārraides ierobežojumu, vai arī pārklājums ir nepietiekams.
 • Page 62 Kādēļ tas nedarbojas (turpinājums) Instalēšana netiek sākta automātiski. Modema mapē veiciet dubultklikšķi uz instalēšanas ikonas. Ja problēma atkārtojas, pārliecinieties, ka dators atbilst sistēmas prasībām. Ieteicamās operētājsistēmas (ar pēdējiem atjauninājumiem): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 un 10.9. Datoram ir jāatbilst attiecīgās operētājsistēmas prasībām (Intel Pentium Dual Core vai labāks) un standarta USB 2.0 prasībām.
 • Page 63 Modema komponenti...
 • Page 64 USB savienotājs LED indikators. Norāda modema statusu. Zila/tirkīzzila gaisma = izveidots savienojums ar 3G/4G tīklu Zaļa gaisma = izveidots savienojums ar 2G tīklu Zaļš mirgojošs indikators norāda, ka modems tiek startēts. Tas var arī nozīmēt, ka PIN kods ir bloķēts vai ka tīklu nevar atrast. Plašāku informāciju par savienojuma statusu varat atrast vietnē...
 • Page 65: Drošības Noteikumi

  Drošības noteikumi ・Nepakļaujiet modemu ekstremālu temperatūru, ūdens vai mitruma iedarbībai. ・Neizjauciet to. Ja tam nepieciešama apkope, sazinieties ar mazumtirgotāju. ・Lietojot modemu spēcīga elektromagnētiskā lauka tuvumā, piemēram, netālu no mikroviļņu krāsns, uztveramība var pasliktināties. ・Nelietojiet modemu slapjumā vai pēc pēkšņām temperatūras izmaiņām, jo pretējā...
 • Page 66 Pradėkite naršyti dabar – kur bebūtumėte Atlikite šiame vadove nurodytus veiksmus ir galėsite pradėti naršyti nedelsdami – kur bebūtumėte. Šiame komplekte rasite 4G modemą „Huawei E3372“ su USB jungtimi. Modemą lengva naudoti ir paprasta įdiegti.
 • Page 67 Įdėkite SIM kortelę Įdėkite SIM kortelę kaip iliustruojama toliau. Kortelė būna įvairių dydžių. Paimkite didžiąją. SVARBU! Saugokite plastikinę kortelę, kurioje buvo pritvirtinta SIM kortelė, nes joje pateikti jūsų PIN ir PUK kodai. Prijunkite modemą prie USB prievado...
 • Page 68 Diegimas a) Prijungus modemą, kompiuterio darbalaukyje pasirodo piktograma. Dukart spustelėkite, kad pradėtumėte diegti. b) Baigus diegti, jūsų numatytoji naršyklė automatiškai atvers langą ir nukreips jus į nuostatų puslapį. c) Įveskite savo PIN kodą. Jei norite ateityje jungtis be PIN kodo, jį dabar galite išaktyvinti.
 • Page 69 Kodėl neveikia? Nepavyksta prisijungti. Pirmiausia patikrinkite, ar geras ryšys. Jei turite fiksuotą plačiajuostę prieigą ir šalia yra belaidis kelvedis, prieš pradedant naudotis modemu reikia įjungti jūsų kompiuterio „Wi-Fi“ ryšio funkciją. Ryšys per lėtas. Pasiekėte duomenų perdavimo limitą arba jūsų buvimo vietoje prastas ryšys. Prijunkite išorinę...
 • Page 70 Kodėl neveikia (tęsinys.) Diegimo procesas neprasideda automatiškai. Dukart spustelėkite diegimo piktogramą, esančią modemo aplanke. Jei problema išlieka, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris atitinka sistemos reikalavimus. Rekomenduojamos operacinės sistemos (su paskutiniais naujiniais): „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“, „Mac OSX“ 10.7, 10.8 arba 10.9. Kompiuteris turi atitikti atitinkamai operacinei sistemai keliamus reikalavimus („Intel Pentium Dual“...
 • Page 71 Modemo komponentai...
 • Page 72 USB jungtis Šviesos diodas. Nurodo modemo būseną. Mėlyna / turkio spalva = prisijungta prie 3G/4G tinklo. Žalia spalva = prisijungia prie 2G tinklo Jei mirksi žalia spalva, vadinasi, modemas paleidžiamas. Be to, tai gali reikšti, kad užrakintas PIN kodas arba nėra ryšio su tinklu. Papildomos informacijos apie ryšio būseną...
 • Page 73: Saugos Reikalavimai

  Saugos reikalavimai ・Saugokite modemą nuo aukštos temperatūros, vandens arba drėgmės. ・Neardykite. Dėl techninės priežiūros kreipkitės į savo pardavėją. ・Naudojant modemą šalia stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių, pvz., mikrobangų krosnelės, gali suprastėti ryšys. ・Nenaudokite modemo drėgnoje aplinkoje arba staigiai pasikeitus temperatūrai, nes taip jo viduje gali susidaryti kondensato. ・Modemo negalima naudoti ten, kur draudžiama naudoti mobiliojo ryšio įrenginius, pvz., lėktuvuose ar kai kuriose ligoninėse.
 • Page 74 Säkerhetsinformation Idealisk drifttemperatur är -10 °C till +45 °C. Idealisk förvaringstemperatur är  -20 °C till +70 °C. Extrem värme eller kyla kan skada enheten eller tillbehören. Placera enheten och tillbehören i ett välventilerat och svalt utrymme där de inte ...
 • Page 75 Kontakta återförsäljaren för information om var godkända tillbehör finns att köpa i ditt område. Huawei Technologies Co., Ltd. försäkrar härmed att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.
 • Page 76 Turvallisuutta koskevat tiedot Ihanteellinen käyttölämpötila on -10 - +45 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila  on -20 - +70 °C. Äärilämpötilat voivat vahingoittaa puhelinta ja lisävarusteita. Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa ja viileässä tilassa suojattuna  suoralta auringonvalolta. Älä peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä.
 • Page 77 Kysy jälleenmyyjältä lisätietoja hyväksyttyjen lisävarusteiden saatavuudesta omalla alueellasi. Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien säännösten kanssa.
 • Page 78 Sikkerhedsoplysninger Den ideelle driftstemperatur er -10 °C til +45 °C. Den ideelle  opbevaringstemperatur er -20 °C til +70 °C. Ekstrem varme eller kulde kan beskadige enheden eller tilbehør. Opbevar enheden og tilbehøret på et godt ventileret sted uden direkte sollys. ...
 • Page 79 Kontakt venligst forhandleren for at få oplysninger om tilbehør i dit område. Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i...
 • Page 80 Sikkerhetsinformasjon Ideelle brukstemperatur: -10 °C til +45 °C. Ideell oppbevaringstemperatur: -20 °C  til +70 °C. Ekstrem varme eller kulde kan skade enheten eller tilbehøret. Oppbevar enheten og tilbehøret i et godt ventilert, kjølig område uten direkte  sollys. Ikke dekk til enheten med håndklær eller andre gjenstander. Ikke plasser enheten i en beholder med dårlig varmespredning (f.eks.
 • Page 81 Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer herved at denne enheten oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EF.
 • Page 82 Руководство по технике безопасности Температура эксплуатации устройства - 10 - + 40 °C. Температура хранения  устройства - 20 - + 70 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур. Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. ...
 • Page 83 может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства. Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что устройство соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/EC.
 • Page 84 Ohutusteave Seadme optimaalne töötemperatuur on vahemikus -10 °C kuni +45 °C.  Optimaalne hoiustamistemperatuur on vahemikus -20 °C kuni +70 °C. Liiga kõrge või madal temperatuur võib seadet ja tarvikuid kahjustada. Hoidke seadet ja tarvikuid hästi õhutatud ja jahedas kohas varjatuna otsese ...
 • Page 85 Pöörduge edasimüüja poole täpsema teabe saamiseks heakskiidetud akude, laadijate ja tarvikute saadavuse kohta teie piirkonnas. Käesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co., Ltd, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
 • Page 86: Informācija Par Drošību

  Informācija par drošību Piemērotākā ekspluatācijas temperatūra ir no -10 °C līdz +45 °C. Piemērotākā  uzglabāšanas temperatūra ir no -20 °C līdz +70 °C. Pārāk liels karstums vai aukstums var sabojāt ierīci vai piederumus. Glabājiet ierīci labi ventilējamās un siltās telpās un nenovietojiet to tiešos saules ...
 • Page 87 Lai saņemtu informāciju par apstiprinātu piederumu pieejamību savā teritorijā, lūdzu, sazinieties ar mazumtirgotāju. Ar šo Huawei Technologies Co., Ltd. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem piemērojamajiem nosacījumiem.
 • Page 88: Saugos Informacija

  Saugos informacija Geriausia veikimo temperatūra yra nuo -10 °C iki +45 °C. Geriausia laikymo  temperatūra yra nuo -20 °C iki +70 °C. Dideliame karštyje arba šaltyje įtaisas arba jo priedai gali sugesti. Laikykite įtaisą ir priedus gerai vėdinamoje vėsioje vietoje ir saugokite nuo ...
 • Page 89 įstatymus arba sukelti pavojų. Apie patvirtintų priedų įsigijimo galimybę tam tikroje vietovėje teiraukitės mažmeninio prekiautojo. Šiuo dokumentu bendrovė „Huawei Technologies Co., Ltd.“ pareiškia, kad šis įtaisas atitinka direktyvos 1999/5/EB pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.