Download Print this page

Installation - Miele 501 Manual

Washer-dryer stacking kit
Hide thumbs

Advertisement

Produktgruppe 19
23 von 24
Nebezpe í!
Nebezpe í úrazu elektrickým proudem, nebezpe í po kození p ístroje po demontá i:
Kdy se odmontuje spojovací sada WTV, není víko automatické pra ky dostate n ut sn né, proto e v n m z staly díry. Automatickou
pra ku ji nelze bezpe n provozovat.
Ne bude automatická pra ka op t provozována bez spojovací sady WTV, zajistit ut sn ní víka n kterým z t chto opat ení:
silikonem ut snit díry ve víku nebo
na automatickou pra ku namontovat nové víko. (Víko je k dostání ve specializovaných obchodech Miele.)
Nebezpe í úrazu elektrickým proudem p i montá i víka:
Demontá / montá víka smí provád t jen kvalifikovaný elektriká a musí p itom dodr ovat platné bezpe nostní p edpisy.
P ed údr bá skými a opravá skými pracemi odpojit p ístroj od elektrického napájení.
cs
am
Parts required
Quantity
Mat. no.
09256130
09256140

Installation

Warning!
Heat-pump dryers should be transported as shown in Fig. 2. If the dryer has not been transported in this fashion, it should remain idle
for at least one hour before reconnecting to the power supply. Otherwise, the heat pump could become damaged.
A Unscrew and adjust the dryer feet (Fig. 3).
A
For machines with slanted fascias: Punch out 2 of the plastic discs and put them on top of the frame (Fig. 4, Pos. A and B).
A
For machines with straight fascias: Punch out 3 of the plastic discs and put them on top of the frame (Fig. 5, Pos. A through C).
A
For machines with curved fascias: Do not punch out any of the plastic discs (Fig. 6)
A
Attach the rubber spacers (Fig. 7).
A
Rotate the frame and center it on top of the washer (Fig. 8).
A
For machines with slanted fascias: Pull the frame forward until the discs rest against the inside of the lid (Fig. 9).
A
For machines with straight fascias: Pull the frame forward until the discs rest against the inside of the lid (Fig. 10).
A
For machines with curved fascias: Slowly pull the frame forward until the supporting ribs on the underside of the frame rest against
the inside of the lid (Fig. 11)
A Using a manual screwdriver, carefully secure the frame to the washer lid. Do not overtighten the screws. (Fig. 12)
A
Set the dryer on the frame and push it into place (Fig. 13 and Fig. 14).
A
Secure with screws (Fig. 15).
A
Install the trim piece (Fig. 16).
21.11.2018
Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eigentumsrechte vorbehalten.
Umbau- und Montageanweisung
Designation
Stacking kit WTV 501 for dryers with straight and slanted fascias (Fig. 1)
Stacking kit WTV 502 for dryers with curved fascias (Fig. 1)
M.-Nr. 09351981

Advertisement

loading

  Related Manuals for Miele 501

This manual is also suitable for:

502