Download Print this page

Hitachi CN 16SA Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Plåtnibblare
Pladeudstansere
Platetygger
Nakertaja
Nibbler
CN 16SA
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi CN 16SA

  Summary of Contents for Hitachi CN 16SA

 • Page 1 Plåtnibblare Pladeudstansere Platetygger Nakertaja Nibbler CN 16SA Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Namnplåt Navneplade Blad som beveger seg Startomkopplare Afbryder Bryter Körnare Dorn Stempel Gängsnitt Matrice Senke Gängsnittshållare Matriceholder Senkeholder Växelhuslock Geardæksel Geardeksel Kolhållare Kulholder Børsteholder Kolhatt Kuldæksel Børstedeksel Material, som skall skäras Materiale Materiale som skal skjæres Maskinskruv M3 Maskinskrue M3 Maskinskrue M3 Ställskruv M8 med...
 • Page 4 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes som anvendes for maskinen. som används för maskinen. for maskinen. Sørg for å Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de forstå...
 • Page 5 Svenska Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i frånläge innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan upp eller bär verktyget.
 • Page 6 Svenska Att använda det elektriska verktyget för andra ändamål ATT OBSERVERA ANGÅENDE än det är avsett för kan resultera i farliga situationer. PLÅTNIBBLARENS ANVÄNDNING 5) Service Varning för de vassa plåtkanterna. a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt Kanten på...
 • Page 7 VARNING! används enligt den praktiska livslängd som anges Reparationer, modifieringar och inspektioner av i ovanstående tabell. Nu är ögonblicket inne för att Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi byta ut såväl körnaren som gängsnittet. auktoriserad serviceverkstad. VARNING! Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in...
 • Page 8 Svenska Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och fastställts i enlighet med ISO 4871. A-vägd ljudeffektnivå: 91 dB (A) A-vägd ljudtrycksnivå: 80 dB (A) Osäkerhet KpA: 3 dB (A) Använd hörselskydd. Vibration totalvärden (triax vektorsumma) har bestämts enligt EN60745.
 • Page 9 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 10 Dansk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. AT IAGTTAGE MED HENSYN TIL DEN Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt PLADEUDSTANSEREN skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og det er nemmere at styre. Vær opmærksom på skarpe kanter. g) Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv.
 • Page 11: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi angivelserne i ovenstående tabel, vil dornen have el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi slidmærker som vist i illustrationen af den slidte service-center. dornspids i Fig. 7. Det vil da være tid for udskiftning Denne liste over reservedele vil være nyttig, når...
 • Page 12 Dansk Information om luftbåren støj og vibration De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med EN60745 og afgives i overensstemmelse med ISO 4871. Det afmålte A-vægtede lydniveau: 91 dB(A) Det afmålte lydtryksniveau: 80 dB(A) Usikkerhed KpA: 3 dB (A) Brug høreværn. De samlede vibrationsværdier (treaksiel vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN60745.
 • Page 13 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige FOR ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av faren for personskade.
 • Page 14 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. FORSIKTIG Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe La aldri barn eller helsesvake personer stå i nærheten. kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg, Oppbevar verktøy utilgjengelig for barn og helsesvake samtidig som de vil være lettere å kontrollere. personer når det ikke er i bruk.
 • Page 15 Når maskinen brukes i overensstemmelse med Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av brukstiden som er indikert i tabellen ovenfor, vil Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi stempelet ha abrasjoner som vist i det forstørrede autorisert serviceverksted. diagrammet av den slitte senketoppen i Fig. 7. På...
 • Page 16 Norsk Informasjon angående luftstøy og vibrasjon De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og ISO 4871. Målt A-veid lydeffektnivå: 91 dB (A) Målt A-veid lydtrykknivå: 80 dB (A) Usikkerhet KpA: 3 dB (A) Bruk hørselvern. Total vibrasjonsverdi (triax vektor sum) beregnet ifølge EN60745.
 • Page 17 Suomi Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA liukumattomien turvakenkien, kypärän KOSKEVAT VAROITUKSET kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää henkilövahinkojen vaaraa. VAROITUS c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Varmista, Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. että virtakytkin on pois päältä-asennossa ennen Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, yhdistämistä...
 • Page 18 Suomi 5) Huolto VAROTOIMENPITEITÄ NAKERTAJAN KÄYTÖSSÄ a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu käyttäen alkuperäisiä osia vastaavia varaosia. Varo teräviä reunoja. Tämä pitää sähkötyökalun turvallisena. Nakertajalla juuri leikatun levyn reuna on erittäin terävä. Varo, ettet loukkaa itseäsi siihen. TURVATOIMET Jos leikkausmateriaalia joutuu koneeseen, se Pidä...
 • Page 19 Kuvassa 7 olevan kuluneen lävistäjän kärjen VAROITUS: suurennetun kaavakuvan mukaiset kulumat. Lävistin Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja ja leikkain on tällöin vaihdettava. tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- VAROITUS: huoltokeskuksessa. Jos lävistintä ja leikkainta käytetään kauemmin kuin Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä...
 • Page 20 Suomi Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan. Mitattu A-painotteinen ääniteho: 91 dB (A) Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 80 dB (A) KpA-toleranssi: 3 dB (A) Käytä kuulonsuojaimia. Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN60745 mukaan määritettyinä. Ohuen metallilevyn sahaaminen: Tärinäpäästöarvo h = 10,0 m/s...
 • Page 21: General Power Tool Safety Warnings

  English Carrying power tools with your finger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS or energising power tools that have the switch on invites accidents. WARNING d) Remove any adjusting key or wrench before turning Read all safety warnings and all instructions. the power tool on.
 • Page 22: Specifications

  English 2. If shavings get into the machine, it will produce PRECAUTIONS ON USING NIBBLER problems or accidents. Do not place the machine on the shavings. 1. Beware of sharp panel edges. 3. Shavings are hot immediately after they are cut. The edge of the plate just cut by the nibbler is very Never touch them with bare hands.
 • Page 23: Maintenance And Inspection

  Repair, modification and inspection of Hitachi Power CAUTION Tools must be carried out by an Hitachi Authorized If the punch and die are used longer than the Service Center. specified service life, the die holder will be subject This Parts List will be helpful if presented with the to excessive stress and may break off.
 • Page 24 English Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871. Measured A-weighted sound power level: 91 dB (A). Measured A-weighted sound pressure level: 80 dB (A). Uncertainty KpA: 3 dB (A). Wear hearing protection.
 • Page 27 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 28 2006/42/EC to be applied from 29 december 2009 i stedet for 98/37/EF. December 2009 instead of 98/37/EC. Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil.

This manual is also suitable for:

Ce 16sa