Download Print this page

Használati Útmutató - AEG MM 5634 Instruction Manual

Shiatsu-massage mat
Hide thumbs

Advertisement

Magyarul
38
Használati útmutató
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elége-
detten használja majd a készüléket.
Figyelmesen olvassa el a használati utasítást a készülék hasz-
nálata előtt, és tárolja biztonságos helyen, a jótállási jeggyel,
a vásárlást igazoló számlával és a csomagolóanyagokkal
együtt. Ha egy harmadik félnek adja a készüléket, adja át a
használati utasítást is.
Biztonsági óvintézkedések
• A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően, személyes
használatra használja. A készülék nem kereskedelmi használatra
készült.
• Ne használja a szabadban a készüléket. Védje a készüléket hő-
től, közvetlen napfénytől, nedvességtől (ne merítse semmilyen
folyadékba) és az éles élektől.
• Kerülje a készülék hegyes tárgyakkal való érintkezését.
• A készüléket nem szabad összegyűrni. Ne álljon a készülékre.
• Ha tápadapterrel használja a készüléket, csak a csomagban mel-
lékelt tápadaptert használja.
• A tápegységet kizárólag száraz környezetben való használatra
tervezték.
• Győződjön meg arról, hogy tápegység kimeneti feszültsége,
áramerőssége és polaritása megegyezik az adattáblán feltünte-
tett adatokkal.
• Ne érintse a tápegységet nedves kezekkel.
• Húzza ki a tápadaptert a készülékből tisztításkor vagy meghibá-
sodáskor.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg
vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen
ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a
készülék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és
rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más
tárgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS:
Tippeket és információkat emel ki.

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG MM 5634

  Related Content for AEG MM 5634