Download Print this page

Instrukcja Obsługi/Gwarancja - AEG MM 5634 Instruction Manual

Shiatsu-massage mat
Hide thumbs

Advertisement

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, którą należy następnie
wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i elementami
opakowania schować w bezpiecznym miejscu. W przypadku
przekazania urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego
instrukcję obsługi.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z przeznacze-
niem i tylko do celów prywatnych. Urządzenie to nie jest prze-
znaczone do użytku komercyjnego.
• Z urządzenia nie wolno korzystać na świeżym powietrzu. Należy
chronić je przed ciepłem, bezpośrednim światłem słonecznym,
wilgocią (nigdy nie należy zanurzać go w żadnym płynie) oraz
ostrymi krawędziami.
• Nie dopuścić do styczności urządzenia z przedmiotami o ostrych
końcach.
• Nie wolno ściskać urządzenia. Nie stawać na urządzeniu.
• Jeśli korzystamy z urządzenia z adapterem sieciowym, należy
korzystać z adaptera dołączonego do zestawu, jaki kupiliśmy.
• Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użyt-ku w suchym środo-
wisku.
• Sprawdzić, czy napięcie wyjściowe, okres ważności i bieguno-
wość zasilacza zgadzają się ze specyfikacjami na tabliczce zna-
mionowej!
• Nie dotykać zasilacza mokrymi dłońmi!
• Odłączyć adapter zasilający od sieci podczas czyszczenia lub w
razie pojawienia się błędu.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Język polski
33

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG MM 5634