Download Table of Contents Print this page

Hitachi CL 10SA Handling Instructions Manual

Stud cutter

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

GÄNGSTÅNGSKAP
GEVINDS TANGSKLIPPER
ELECTRISK GJENGES TAGKUT TER
KIERRETANGON KA TKAISIJ A
STUD CUTTER
CL 10SA
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi CL 10SA

 • Page 1 GEVINDS TANGSKLIPPER ELECTRISK GJENGES TAGKUT TER KIERRETANGON KA TKAISIJ A STUD CUTTER CL 10SA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 2 Kontakta därefter maskinkablarna. Överlåt allt eventuellt reparation- återförsäljaren av verktyget eller en auktoriserad sarbete till en auktoriserad verkstad. Kontrollera Hitachi-verkstad för översyn och/eller reparation. regelbundet förlängningskablarna. Byt ut vid Fortsatt användning utan att verktyget kontrollerats behov. kan resultera i kroppsskada.
 • Page 3: Tekniska Data

  Svenska Om verktyget skulle råka tappas eller stötas till, Se till att bultarnas och skärens gängor får så undersök det noga för att kontrollera att inga ordentligt ingrepp i varandra innan du börjar att skador, sprickor eller deformationer förekommer skära. Om du skär medan gängorna inte får på...
 • Page 4 Svenska EXTRA TILBEHÖR säljes separat 1. Skär Skruvstorlek Kombination av skär och mellanlägg M10 × 1,5 M10 skär ......... 2 M10 mellanlägg ..... 2 M8 × 1,25 M8 skär ........2 M8 mellanlägg ....... 2 M6 × 1 M6 skär ........2 M6 mellanlägg ......
 • Page 5 Svenska 6. Kontrollera skärstorleken,påsättningsriktningen, Indikering av Ratt bulten och mellanlägget. skruvstorlek (1) Skärstorleken varierar i förhållande till storleken på Märke de bultar som skall skäras av. Se till att sätta i ett skär vars storlek motsvarar storleken på den bult som skall skäras av.
 • Page 6 Svenska Bult som hänger i taket Bult Skär Korrekt ingrepp Bild 7 Fäste (B) Bild 5 4. Borttagning av bulten från verktyget under pågående skärning 2. Avskärning i fastställda längder Bulten kan avlägsnas från skäret under pågående När du skär ett flertal bultar i samma längd, kommer skärning genom att dra åt utlösaren samtidigt som skärningsarbetet att bli effektivare om du använder knappen för riktning framåt/bakåt hålls intryckt i...
 • Page 7 Svenska ANMÄRKNING På det sätt som visas i Bild 12 finns det en kant Vid normal användning eller vid förvaring skall på fyra ställen i skäret. Använd det tillvägagånssätt kroken förvaras innanför spärren på verktygets som beskrivs nedan för att byta fastsättningsriktning undersida.
 • Page 8 Kodnr Brukat nr D: Anm. OBSERVERA: Reparationer, modifieringar och inspektioner av Båda på den Båda på Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi skårförsedda den sida auktoriserad serviceverkstad. sidan utan skåra Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då...
 • Page 9 ANMÄRKNING: Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch utveckingsarbete förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN50144.
 • Page 10 Dansk hvis den er beskadiget. Sørg for, at håndtagene GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER holdes tørre, rene og frie for olie og fedt. 15. Tag stikket ud af stikkontakten, når værktøjet ikke ADVARSEL! Når der anvendes elektrisk værktøj, skal er i brug og når der skal skiftes redskab som f.eks. grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes for at klinger, bits og skær.
 • Page 11 Dansk et autoriseret Hitachi-servicecenter, og få maskinen Forvis dig om, at gevindene på tapskruerne og efterset og/eller repareret. Anvendelse af maskinen kutteren indgreb, før skæringen uden eftersyn kan resultere i personskade. påbegyndes.Skæring uden at disse forhold er i 4. Hvis De kommer til at tabe maskinen eller slå den orden kan bevirke, at såvel tapskruer som kutter...
 • Page 12 Dansk EKSTRA TILBEHØR ....sælges separat 1. Kutter Skruestørrelse Sammensætning af kuttere og afstandsskiver M10 × 1,5 M10 kutter ......2 M10 afstandsskive ....2 M8 × 1,25 M8 kutter ........ 2 M8 afstandsskive ....2 M6 × 1 M6 kutter ........ 2 M6 afstandsskive ....
 • Page 13 Dansk 6. Kontroller kutterstørrelse, retningen Angivelse af Skalaknap befæstelsesdel, påspændingsbolt og afstandsskive. skruestørrelse (1) Størrelsen af den anvendte kutter afhænger af Mærke størrelsen af den tapskrue, der skal skæres. Sørg for at anvende en kutter, der modsvarer størrelsen af den tapskrue, der skal skæres. Tapskrue-styr (2) Kutteren skal vende i den rigtige retning.
 • Page 14 Dansk (4) Efter skæringen afbrydes værktøjet med kontakten ADVARSEL med konsol (A) vendende lige opad. Værktøjet Hold tapskruen på afskæringssiden med venstre stopper med kutteren i åben stilling, hvilket gør det hånd for at sikre, at den afskårne del ikke pludseligt nemmere at gå...
 • Page 15 Dansk BEMÆRK Som vist i Fig. 12 er der en kant på fire steder på Under almindelig anvendelse eller opbevaring skal kutteren. Brug den herunder beskrevne motode til krogen sættes i riglen på undersiden af værktøjet. at ændre kutterens monteringsretning, så der bliver ialt fire anvendelsesmuligheder.
 • Page 16: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  FORKERT FORSIGTIG: Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi Fig. 16 el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. (4) Montering Denne liste over reservedele vil være nyttig, når 1 Ved anvendelse af en M6, M8 eller M10 kutter værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi Sæt kutteren i kutter-befæstelsesdelens not på...
 • Page 17 Brug special-kuttere og afstandsskiver, der passer til tapskruens størrelse. Anvendelse af kuttere og afstandsskiver af forkert størrelse eller sammenblanding af dem kan beskadige tapskruen og kutteren. BEMÅRD Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan bemeldte specifikationer ændres uden forudgående varsel.
 • Page 18 å betjene maskinen. arbeidet stanses. Kontakt forretningen hvor 13. Strekk deg aldri for langt ut. Sørg alltid jor riktig maskinen ble kjøpt eller et autorisert Hitachi fotstilling og god balanse. servicecerksted og be om inspeksjon og/eller 14.
 • Page 19: Tekniske Data

  Norsk 2. Støpslet må koples fra stikkontakten når kutteren Hvis kutteren er montert i feil retning eller hvis skal sjekkes, rengjøres og skiftes ut. Hvis dette bolten til kutterfestet løs, kan det resultere i skade ikke gjøres kan det forårsake personskader. på...
 • Page 20: Før Verktøyet Tas I Bruk

  Norsk TILLEGGSUTSTYR selges separat 1. Kutter Skruestørrelse Kuttere pluss mellomstykker M10 × 1,5 M10 Kutter ......2 M10 Mellolstykke ....2 M8 × 1,25 M8 Kutter ....... 2 M8 Mellolstykke ....2 M6 × 1 M6 Kutter ....... 2 M6 Mellolstykke ....2 W3/8"...
 • Page 21: Bruk Av Verktøyet

  Norsk 8. Sjekk stikkontakten. Hvis en stikkontakt er løs eller støpslet lett glir ut Brakett (A) Side uten hakk igjen når det stikkes inn, må stikkontakten repareres. (bevegelig side) Ta kontakt med nærmeste elektromontør for Sekskantbolt reparasjon. Bruk av en defekt stikkontakt kan Hakkside resultere overoppheting og ulykker.
 • Page 22 Norsk 2. Kutting av bestemte lengder 4. Fjerne skruen (naglen) fra apparatet under kutting Ved kutting av mange nagler i samme lengde, vil Hvis du ønsker å fjerne naglen fra kutteren under bruk av utstyret på følgende måte gjøre kuttearbeidet en arbeidsoperasjon, trykker du inn startbryteren mer effektivt.
 • Page 23 Norsk 6. Bruk av trimmer MERK: Bruk en spesialtrimmer som passer til Kutterens naglestørrelsen. fire sider Hvis det er vanskelig for mutteren å komme inn i kutteposisjon, kan du enten bruken en skrunøkkel til å trekke mutteren godt til eller bruke den tilhørende trimmeren til å...
 • Page 24 Norsk Side uten hakk Begge med Begge med side uten hakksiden ut Hakkside hakk ut Fig. 15 Fig. 16 3 Hvis kuttereggen er knekket eller varpet, eller det (4) Montering er buler på kutterfestets overflate, kan disse flates 1 Når det benyttes en kutter av modell M6, M8 eller ut med en fil.
 • Page 25 Kodenr. Bruksnr. D: Anmerkninger OBS: Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 26: General Operational Precautions

  Suomi kädensijat puhtaina ja kuivina, äläkä päästä niihin GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS öljyä tai rasvaa. 15. Katkaise virta työkaluista, kun niitä ei käytetä, kun VAROITUS! Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina miitä huolletaan, kun vaihdetaan osia kuten teriä, noudattaa perusturvallisuustoimenpiteitä, jotta tulipalon, poranteriä, leikkureita jne. sähköiskun ja henkilövaurioiden määrää...
 • Page 27: Tekniset Tiedot

  Suomi Hitachi huoltokeskukseen ja tarkastuta/korjauta Varmista, että naulojen ja leikkurin kierteet on laite. Laitteen käyttö ilman tarkastusta tai korjausta oikein hammastettu ennen leikkaamisen saattaa aiheuttaa vaurioita. aloittamista. Leikkaaminen ilman hammastusta 4. Jos laite putoaa tai kolhiintuu, tarkasta se vahingoittaa naulaa ja leikkuria.
 • Page 28: Ennen Käyttöä

  Suomi LISÄVARUSTEET myydään erikseen 1. Leikkuri Ruuvin koko Leikkureiden ja välirenkaiden yhdistäminen M10 × 1,5 M10 leikkuri ......2 M10 välirengas ...... 2 M8 × 1,25 M8 leikkuri ......2 M8 välirengas ......2 M6 × 1 M6 leikkuri ......2 M6 välirengas .......
 • Page 29 Suomi 6. Tarkista leikkurin koko, kiinnityssuunta, Naulan Asteikko kiinnityspultti ja välirengas. kokonäyttö (1) Leikkurin koko vaihtelee leikattavien naulojen Merkki mukaisesti. Kiinnitä aina naulalle sopivan kokoinen leikkuri. (2) Leikkurin kiinnityksessä on otettava huomioon myös Naulan ohjain suunta. Varmista, että leikkuri on kiinnitetty niin, että...
 • Page 30 Suomi Kattoon kiinnitetty naula Naula Leikkuri Oikea hammastus Kuva 7 Kiinnike (B) Kuva 5 4. Naulan poisto laitteesta leikkaamisen aikana Jos naula halutaan irrottaa leikkurista leikkauksen 2. Kiinteän pituuden leikkaaminen aikana, vedä liipaisinkytkimestä painaessasi samalla Kun leikataan useampi naula samanpituiseksi, eteen/taaksepäin kytkentäpainiketta puolen laitteen käyttö...
 • Page 31 Suomi HUOM! Kuten kuvasta 12 näkyy, leikurin neljässä kohdassa Aseta koukku käytön tai säilytyksen ajaksi päälaitteen reuna. Muuta alla kuvatulla tavalla pohjassa olevaan saipaan. kiinnityssuuntaa niin, että kaikki neljä reunaa tulevat käytetyiksi. Jos mutteri ei sovi ruuviin reunan halkeaman tai vääntymisen johdosta, muuta leikkurin kiinnityssuuntaa käyttääksesi reunaa, jossa ei ole Koukku halkeamia eikä...
 • Page 32 Suomi 2 Terän kiinnityksessä on otettava huomioon suunta, jotta reunan asentoa voidaan muuttaa. Tarkista, että Kumpikin leikkuri on asennettu niin, että leikkurin pinnalla Kumpikin lovettomalla oleva loveton puoli näkyy kiinnittimestä (A) lovipuolella puolella (liikutettava puoli) katsottuna päälaitetta edestä tai että leikkurin pinnan lovi näkyy kiinnittimestä (B) VÄÄRIN (kiinteä...
 • Page 33 Suomi HUOLTO JA TARKISTUKSET HUOM Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuoteitaan, pidättää VAROITUS! valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri Onnettomuuksien estämiseksi katkaise kytkin aina ilmoitusta. katkaistuun asentoon OFF ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta. 1. Kiinitysruuvien tarkistus Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä...
 • Page 34 13. Do not overreach. Keep proper footing and balance switch and stop operation. Contact the store where at all times. you bought the unit or a Authorised Hitachi Servise 14. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp Center, and ask for checkup and/or repair. Use of the unit without checkup and repair can result in and clean for better and safer performance.
 • Page 35: Specifications

  English 2. Be sure to unplug the power cord from the 7. If the cutter has been attached in the wrong receptacle when the cutter is checked, cleaned, direction or the bolt for cutter attachment is loose, and replaced. Failure to do so can result in a this could cause damage to the cutter edge and serious injury.
 • Page 36: Prior To Operation

  English 2. Trimmer When you operate the forward/reverse-switching button at the position of (Fig. 1-2), do not Screw size release your finger from the forward/reverse- M10 × 1.5 switching button until the switch is turned off. If you release your finger before the switch is turned M8 ×...
 • Page 37: How To Use

  English CAUTION Guard section If the spacers are not attached or if spacers of the wrong size are used, the threads of the cutter and the studs will not properly mesh, thereby causing damage to the studs and the cutter edge. Be sure to attach spacers correctly.
 • Page 38 English Stud When you operate the forward/reverse-switching attachment hole button at the position of (Fig. 1-2), do not release your finger from the forward/reverse- Fixed length Stud guide (First cut switching button until the switch is turned off. If you release your finger before the switch is the stud to the turned off, there can be a case where the bracket required length)
 • Page 39 English Pliers Stud Grip (2) Removal WARNING! To prevent accidents, always be sure to turn the switch OFF and unplug the power cord from the receptacle. Use the accessory hexagonal bar wrench to remove the hex. socket hd. bolt. It is now possible to remove Entrance the cutter and spacer.
 • Page 40: Maintenance And Inspection

  English 4 Use brush to remove the filings attached to the (4) Attachment cutter attachment groove on the bracket. 1 When using an M6, M8 or M10 cutter CAUTION Insert the cutter in the cutter attachment groove on As shown in Fig. 16, if the cutters are combined the bracket, insert the special spacer between the in such a way that both side without the notch on cutter and the bracket and then use the hex.
 • Page 41 No. Used D: Remarks CAUTION Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful it presented with the tool to the Hitachi Authorized Serivde Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 42 English...
 • Page 43 English...
 • Page 44 EN55014, EN60555 og/eller EN50082-1 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/392/EØS og/eller 89/336/ EØS. * Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE-merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Sinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo, Japan Y.

Table of Contents