Download Table of Contents Print this page

GE IO61X-BAT-KIT Safety And Quick Start Manual

Li-ion battery and adaptors for dpi611/2

Advertisement

Quick Links

GE
Measurement and Control
IO61X-BAT-KIT
Li-ion Battery and Adaptors for DPI611/2
Safety and Quick Start Guide – 109M7337 Rev -
© 2015 General Electric Company. All Rights Reserved. Specifications are
subject to change without notice. GE is a registered trademark of General
Electric Company. Other company or product names mentioned in this
document may be trademarks or registered trademarks of their respective
companies, which are not affiliated with GE.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for GE IO61X-BAT-KIT

 • Page 1 Safety and Quick Start Guide – 109M7337 Rev - © 2015 General Electric Company. All Rights Reserved. Specifications are subject to change without notice. GE is a registered trademark of General Electric Company. Other company or product names mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of their respective companies, which are not affiliated with GE.
 • Page 2 Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT Battery Specification Technology / Configuration Lithium Ion / 1S2P Nominal Voltage: 3.7V Nominal Capacity: 3800mAh Minimum Capacity: 3610mAh Charge Temperature Range : 0°C to +45°C Discharge Temperature Range: -10°C to +60°C Storage Temperatures: 12 months: -20°C to +20°C 3 months: -20°C to +45°C...
 • Page 3: General Warnings

  Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT GENERAL WARNINGS  Before using this instrument, read and understand the “Safety” section the DPI611 or DPI612 user manual and the instructions for the accessories / options / equipment you are using it with.
 • Page 4 Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT  Do not reverse the positive (+) and negative (-) terminals. Otherwise, during recharging, the battery pack will be reverse-charged, abnormal chemical reactions may then occur, or excessively high current can flow during discharging, leading to electrolyte leakage, overheating, smoke emission, bursting and/or ignition.
 • Page 5 Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT  Do not remove the battery from its original packaging until required for use.  Secondary batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the user manual for proper charging instructions.
 • Page 6 Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT 50ABL001 RECHARGEABLE BATTERY CHARGER WARNINGS  Do not disassemble or modify the charger module or DC Power Supply. The equipment is equipped with built-in safety/protection features. Should these features be disabled, the battery pack under charge can leak electrolyte, overheat, emit smoke, burst and/or ignite.
 • Page 7 Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT Parts List Figure 1 Content Item Part Description Number CC3800GE BATTERY Li-ion 3V7 380OmAH 50ABL001 DPI611/DPI612 BATTERY CRADLE IO620-PSU MAINS ADAPTOR DPI611/612 RECHARGEABLE BATTERY COVER 109M9587 ASSEMBLY FOAM FOR DPI611/2 ALKALINE BATTERY 196-224 COMPATIBILITY...
 • Page 8 Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT Install Rechargeable Battery and Cradle in DPI611 Units 1. Remove the battery cover by loosening the captive battery cover fixing screw and lifting the cover upwards. 2. If fitted, remove the white battery holder by pulling straight up to reveal charging cable.
 • Page 9 Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT Install the rechargeable battery in DPI612 units. 1. Remove the battery cover by unscrewing the retaining screw and lifting the cover upwards. 2. Remove the old CC3800GE battery if fitted. 3. Insert the CC3800GE rechargeable battery into the compartment as shown in Figure 3.
 • Page 10 Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT Install Dry Cell Batteries 1. Remove the battery cover by loosening the captive battery cover fixing screw and lifting the cover upwards. 2. If the rechargeable battery has been fitted, remove it. 3. If the rechargeable battery cradle has been fitted, remove it by gently pulling it straight up.
 • Page 11 Safety and Quick Start Guide IO61X-BAT-KIT Marks and Symbols on the Instrument Complies with European Warning – refer to the Union directives manual USB ports: Type A; Mini- Read the manual type B connector Ground (Earth) ON / OFF Do not dispose of this product as household waste. See the “Maintenance”...
 • Page 12 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu – revize 109M7337 © 2015 General Electric Company. Všechna práva vyhrazena. Právo na změny technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazeno. GE je registrovaná ochranná známka společnosti General Electric Company. Jiné názvy společností či produktů uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných...
 • Page 13 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT Specifikace akumulátoru Technologie/Konfigurace Li-Ion/1S2P Jmenovité napětí: 3,7 V Jmenovitá kapacita: 3800 mAh Minimální kapacita: 3610 mAh Teplotní rozsah při nabíjení: 0 °C až +45 °C Teplotní rozsah při vybíjení: -10 °C až +60 °C Teploty skladování: 12 měsíců: -20 °C až...
 • Page 14 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT OBECNÁ VAROVÁNÍ  Před použitím tohoto přístroje byste si měli přečíst a osvojit část „Bezpečnost“ uživatelské příručky pro DPI611 nebo DPI612 a pokyny pro příslušenství/volitelné doplňky/zařízení, které s tímto přístrojem používáte.
 • Page 15 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT  Nedobíjejte akumulátor v blízkosti ohně nebo za extrémně horkého počasí.  K dobití akumulátoru použijte interní dobíjecí funkci zařízení DPI611 a DPI612 nebo stolní nabíječku CX6100GE. Nepoužívejte žádnou jinou nabíječku.
 • Page 16 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT  Pokud akumulátor vydává zápach, generuje teplo, vybledne nebo se zdeformuje, nebo se chová jakkoli neobvykle při použití, dobíjení nebo skladování, ihned jej vyjměte ze zařízení nebo nabíječky a přestaňte jej používat.
 • Page 17 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT  Otřete kontakty akumulátoru čistým suchým hadříkem, pokud se zašpiní.  Zjistíte-li při prvním použití akumulátoru rez, nepříjemný zápach, přehřívání a/nebo jiné nesrovnalosti, vraťte jej vašemu dodavateli nebo prodejci. ...
 • Page 18 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT  Postupy nabíjení najdete v návodu k obsluze vašeho zařízení DPI611/612.  Nedobíjejte akumulátor, pokud je na něm vidět rez, nepříjemně zapáchá, přehřívá se a/nebo dochází k jiným nesrovnalostem. Pokud je akumulátor nový, musí...
 • Page 19 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT Instalace akumulátoru a držáku do jednotek DPI611 1. Odstraňte kryt akumulátoru uvolněním upevňovacího šroubu přídržného krytu a zvednutím krytu směrem nahoru. 2. Pokud je přítomen bílý držák akumulátoru, vyjměte jej tahem přímo nahoru, čímž...
 • Page 20 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT Instalace akumulátoru do jednotek DPI612. 1. Odstraňte kryt akumulátoru odšroubováním pojistného šroubu a zvednutím krytu směrem nahoru. 2. Odstraňte starý akumulátor CC3800GE, je-li přítomen. 3. Vložte akumulátor CC3800GE do úložného prostoru, jak je znázorněno na obrázku 3.
 • Page 21 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT 7. Vraťte kryt baterie zatlačením západek dovnitř drážek (A) a zajistěte kryt dotažením upevňovacího šroubu. (Viz obrázek 4). Západky Distanční pěna Obrázek 4 Instalace suchých článků Značky a symboly na přístroji Shoda s nařízeními...
 • Page 22 Příručka pro dodržování bezpečnosti a rychlé uvedení do provozu IO61X-BAT-KIT Obecné technické údaje Li-ion akumulátor CC3800GE IEC62133:2012, 2 vydání Bezpečnost K62133 Schváleno Označeno CE Nabíječka akumulátoru 50ABL001 Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a předpisy pro EMC z roku 2006. IEC 60950-1(vyd.2), IEC 60950-1(vyd.2); ve zn.1, Bezpečnost...
 • Page 23 Sikkerheds- og startvejledning – 109M7337 Rev - © 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. GE er et registreret varemærke tilhørende General Electric Company. Andre virksomheder eller produktnavne, der er nævnt i dette dokument, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres...
 • Page 24 Sikkerheds- og startvejledning IO61X-BAT-KIT Batterispecifikation Teknologi/konfiguration Litium-ion/1S2P Nominel spænding: 3,7 V Nominel kapacitet: 3800 mAh Minimumskapacitet: 3610 mAh Område for opladningstemperatur: 0 °C til +45 °C Område for afladningstemperatur: -10 °C til +60 °C Opbevaringstemperatur: 12 måneder: -20 °C til +20 °C 3 måneder: -20 °C til +45 °C...
 • Page 25: Generelle Advarsler

  Sikkerheds- og startvejledning IO61X-BAT-KIT GENERELLE ADVARSLER  Før brug af dette instrument skal du læse afsnittet "Sikkerhed", DPI611- eller DPI612-brugervejledningen samt vejledningen til det tilbehør/tilvalg/udstyr, du bruger sammen med det.  Læs og forstå de gældende lokale sikkerhedsprocedurer.  Det er farligt at ignorere de specificerede advarsler.
 • Page 26 Sikkerheds- og startvejledning IO61X-BAT-KIT  Byt ikke om på den positive (+) og negative (-) terminal. Ellers lades batteripakken omvendt under opladning, unormale kemiske reaktioner kan derpå opstå, eller kraftig overstrøm kan forekomme under afladning, hvilket fører til elektrolytlækage, overophedning, røgudvikling, brist og/eller antændelse.
 • Page 27 øjne. Hvis det sker alligevel, skal du vaske det berørte område med rigelige mængder vand og søge læge.  Søg læge med det samme, hvis der er blevet indtaget materiale eller indhold fra et batteri  Hold batteriet utilgængeligt for børn.
 • Page 28 Sikkerheds- og startvejledning IO61X-BAT-KIT ADVARSLER FOR OPLADER TIL GENOPLADELIGE BATTERIER, 50ABL001  Adskil ikke opladermodulet eller DC-strømforsyningen, og foretag ikke ændringer på dem. Udstyret er udstyret med indbyggede sikkerheds-/ beskyttelsesfunktioner. Skulle disse funktioner blive inaktiveret, kan batteripakken under opladning lække elektrolyt, overophedes, afgive røg, briste og/eller antændes.
 • Page 29 Sikkerheds- og startvejledning IO61X-BAT-KIT Liste over dele Figur 1 Indhold Genstand Delnummer Beskrivelse CC3800GE BATTERI Litium-ion 3V7 3800 mAh 50ABL001 DPI611/DPI612 BATTERIKURV IO620-PSU ADAPTER TIL LYSNET DPI611/612 DÆKSELENHED TIL GENOPLADELIGT 109M9587 BATTERI SKUMPLAST TIL DPI611/2-ALKALIBATTERI- 196-224 KOMPATIBILITET 109M7337 STARTVEJLEDNING [DA] Dansk – 109M7337 Rev -...
 • Page 30 Sikkerheds- og startvejledning IO61X-BAT-KIT Monter genopladeligt batteri med kurv i DPI611-enheder 1. Afmontér batteridækslet ved at løsne batteridækslets formonterede monteringsskrue og løfte dækslet opad. 2. Hvis den hvide batteriholder er monteret, skal den fjernes ved at trække lige op for at eksponere opladningskablet. Behold denne batteriholder for at bevare kompatibilitet med tørelementer.
 • Page 31 Sikkerheds- og startvejledning IO61X-BAT-KIT Monter det genopladelige batteri i DPI612-enheder. 1. Fjern batteridækslet ved at skrue monteringsskruen af og løfte dækslet op. 2. Fjern det gamle CC3800GE-batteri, hvis monteret. 3. Isæt det genopladelige CC3800GE-batteri i rummet som vist i figur 3.
 • Page 32 Sikkerheds- og startvejledning IO61X-BAT-KIT Monter tørbatterier 1. Afmontér batteridækslet ved at løsne batteridækslets formonterede monteringsskrue og løfte dækslet opad. 2. Hvis det genopladelige batteri er blevet monteret, skal det fjernes. 3. Hvis kurven til det genopladelige batteri er monteret, skal den fjernes ved forsigtigt at trække den lige op.
 • Page 33 Sikkerheds- og startvejledning IO61X-BAT-KIT Mærker og symboler på instrumentet Advarsel – se Overholder EU's direktiver vejledningen USB-porte: Type A; stik af Læs vejledningen minitype B Jord TIL/FRA Bortskaf ikke dette produkt i dagrenovationen. Se afsnittet "Vedligeholdelse" i brugervejledningen. Flere mærker og symboler er specificeret i brugervejledningen (Druck DPI612-trykkalibrator, 109M4017).
 • Page 34 Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden. GE ist eine eingetragene Marke der General Electric Company. Andere Unternehmen oder Produktnamen, die in diesem Dokument genannt werden, können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein, die nicht mit GE verbunden sind.
 • Page 35 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT Technische Daten des Akkus Technologie / Konfiguration Lithium-Ionen / 1S2P Nennspannung: 3,7 V Nennleistung: 3800 mAh Mindestleistung: 3610 mAh Lade-Temperaturbereich: 0 bis 45 °C Entladetemperaturbereich: -10 bis +60 °C Lagertemperaturen: 12 Monate: -20 bis +20 °C 3 Monate: -20 bis +45 °C...
 • Page 36: Allgemeine Warnhinweise

  Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT ALLGEMEINE WARNHINWEISE  Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie den Abschnitt „Sicherheit“, die Bedienungsanleitung zum DPI 611 oder DPI 612 und die Betriebsanleitungen für das Zubehör/die Optionen/die Geräte, mit denen Sie das Produkt verwenden. ...
 • Page 37 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT  Das Akkupack nicht ins Feuer werfen oder erhitzen.  Zellen oder Akkus keiner Hitze und keinem Feuer aussetzen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung lagern.  Das Akkupack nicht in der Nähe von Wärmequellen (+80 °C oder mehr) verwenden oder belassen.
 • Page 38 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT  Wenn der Ladevorgang nach Ablauf der angegebenen Ladedauer nicht abgeschlossen ist, stoppen Sie den Ladevorgang umgehend.  Legen Sie das Akkupack nicht in die Mikrowelle. Schnelle Erwärmung oder eine Beschädigung der Dichtungen kann zum Austreten von Elektrolyt oder Rauchentwicklung sowie zu Überhitzung, Bersten...
 • Page 39 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT  Das Akkupack ist mit integrierten Sicherheitsvorrichtungen versehen. Verwenden Sie es nicht an Orten, an denen statische Elektrizität vorliegt.  Der garantierte Lade-Temperaturbereich beträgt 0 bis +45 °C. Das Laden außerhalb dieses Temperaturbereichs kann zum Austreten von Elektrolyt und/oder zur Überhitzung des Akkupacks führen und es beschädigen.
 • Page 40 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT  Das Gerät ist mit integrierten Sicherheitsvorrichtungen versehen. Verwenden Sie es nicht an Orten, an denen statische Elektrizität vorliegt (die die Spezifikationen des Herstellers übersteigt). Andernfalls können die Sicherheitsvorrichtungen beschädigt werden, was zu Überhitzung, Rauchbildung, Bersten und/oder Entzündung führen kann.
 • Page 41 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT Teileliste Abbildung 1: Inhalt Bestellnummer Beschreibung CC3800GE Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 3800 mAH 50ABL001 DPI 611/DPI 612 AKKUSCHALE IO620-PSU: NETZADAPTER 109M9587 DPI 611/612 AKKU-ABDECKUNG SCHAUMSTOFF FÜR KOMPATIBILITÄT MIT 196-224 DPI 611/612-ALKALIBATTERIEN 109M7337 KURZANLEITUNG [DE] Deutsch – 109M7337 Rev. -...
 • Page 42 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT Einsetzen von Akku und Schale in DPI611-Geräten 1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie die unverlierbare Befestigungsschraube lösen und die Abdeckung abheben. 2. Falls montiert, entfernen Sie den weißen Batteriehalter, indem Sie ihn gerade nach oben ziehen, um das Ladekabel freizulegen.
 • Page 43 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT Einsetzen des Akkus in DPI612-Geräte 1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie die Halteschraube lösen und die Abdeckung abheben. 2. Entnehmen Sie ggf. die alte CC3800GE-Batterie. 3. Setzen Sie den Akku des Typs CC3800GE in das Batteriefach ein (siehe Abbildung 3).
 • Page 44 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT 5. Bringen Schaumstoffblock Batteriefachabdeckung an. 6. Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie auf die richtige Polung. Falsch eingesetzte Batterien können zu Batterieversagen führen. 7. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an, indem Sie die Vorsprünge an der Abdeckung (A) schräg in die Schlitze...
 • Page 45 Sicherheitshinweise und Kurzanleitung IO61X-BAT-KIT Zeichen und Symbole auf dem Gerät Erfüllt die Richtlinien der Warnung: siehe Europäischen Union. Bedienungsanleitung. Lesen Sie die USB-Anschlüsse: Typ A; Bedienungsanleitung. Mini-B-Stecker Masse (Erde) EIN/AUS Dieses Gerät darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Siehe Abschnitt „Wartung“ der Bedienungsanleitung.
 • Page 46 © 2015 General Electric Company. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το σήμα GE είναι σήμα κατατεθέν της General Electric Company. Τα υπόλοιπα ονόματα εταιρειών ή προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο...
 • Page 47 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X Προδιαγραφές μπαταρίας Τεχνολογία / Διαμόρφωση Ιόντων λιθίου / 1S2P Ονομαστική τάση: 3,7 V Ονομαστική χωρητικότητα: 3.800 mAh Ελάχιστη χωρητικότητα: 3.610 mAh Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης: 0°C έως +45°C Εύρος θερμοκρασίας αποφόρτισης: -10°C έως +60°C Θερμοκρασίες...
 • Page 48 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  Πριν από τη χρήση αυτού του οργάνου, διαβάστε και κατανοήστε την ενότητα «Ασφάλεια», το εγχειρίδιο χρήστη του προϊόντος DPI611 ή DPI612 και τις οδηγίες για τα αξεσουάρ / τα προαιρετικά εξαρτήματα / τον...
 • Page 49 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X  Μην ρίχνετε την μπαταρία σε φωτιά και μην τη θερμαίνετε.  Μην εκθέτετε στοιχεία ή μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Μην αποθηκεύετε το προϊόν υπό άμεσο ηλιακό φως.  Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τη συστοιχία μπαταριών κοντά σε πηγή θερμότητας...
 • Page 50 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X  Μην αναμιγνύετε μπαταρίες διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας, μεγέθους ή τύπου μέσα στο προϊόν DPI611 ή DPI612.  Αν η λειτουργία επαναφόρτισης δεν ολοκληρωθεί ακόμα και αφού παρέλθει ο προσδιοριζόμενος χρόνος επαναφόρτισης, διακόψτε αμέσως...
 • Page 51 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X  Μην εκθέτετε τη συστοιχία μπαταριών σε έντονο ηλιακό φως ή υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα μέσα σε ένα αυτοκίνητο υπό θερμές καιρικές συνθήκες. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να σημειωθεί διαρροή ηλεκτρολύτη, υπερθέρμανση ή/και εκπομπή καπνού. Επίσης, η εγγύηση...
 • Page 52 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 50ABL001  Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μονάδα φορτιστή ή την παροχή ισχύος συνεχούς ρεύματος. Ο εξοπλισμός διαθέτει ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας/προστασίας. Σε περίπτωση που απενεργοποιηθούν αυτά τα χαρακτηριστικά, η υπό φόρτιση συστοιχία...
 • Page 53 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X  Για τις διαδικασίες επαναφόρτισης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής σας DPI611/612.  Μην φορτίζετε μια μπαταρία αν παρατηρήσετε σκόνη, δυσάρεστη οσμή, υπερθέρμανση ή/και άλλη ανωμαλία. Αν η μπαταρία είναι καινούρια, πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή ή τον πωλητή. Λίστα...
 • Page 54 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και βάσης σε μονάδες DPI611 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας, χαλαρώνοντας τη βίδα στερέωσης του καλύμματος μπαταρίας και ανασηκώνοντας το κάλυμμα προς τα επάνω. 2. Αφαιρέστε τη λευκή θήκη μπαταρίας, αν υπάρχει, τραβώντας την...
 • Page 55 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X Εγκατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας σε μονάδες DPI612. 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας, ξεβιδώνοντας τη βίδα συγκράτησης και ανασηκώνοντας το κάλυμμα προς τα επάνω. 2. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία CC3800GE, αν υπάρχει. 3.
 • Page 56 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X 5. Εφαρμόστε το μπλοκ αφρού στο κάλυμμα της μπαταρίας. 6. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο διαμέρισμα μπαταρίας με τον σωστό προσανατολισμό +/-. Η εσφαλμένη εισαγωγή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει αστοχία της μπαταρίας. 7. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας, πιέζοντας τις γλωττίδες...
 • Page 57 Οδηγός ασφάλειας και γρήγορης εκκίνησης ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IO61X Σημάνσεις και σύμβολα στο όργανο Συμμορφώνεται με τις Προειδοποίηση – οδηγίες της Ευρωπαϊκής ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Ένωσης Θύρες USB: Τύπος Α, Διαβάστε το εγχειρίδιο Συνδετήρας μίνι τύπου Β Ενεργοποίηση / Γείωση Απενεργοποίηση Μην...
 • Page 58 GE es una marca registrada de General Electric Company. Los nombres de otras empresas o productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus empresas respectivas, con las que GE no guarda ninguna relación.
 • Page 59 Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT Especificaciones de la batería Tecnología / Configuración Ión litio / 1S2P Tensión nominal: 3,7 V Capacidad nominal: 3800 mAh Capacidad mínima: 3610 mAh Rango de temperatura de carga: 0 °C a +45 °C Rango de temperatura de descarga: -10 °C a +60 °C...
 • Page 60: Advertencias Generales

  Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT ADVERTENCIAS GENERALES  Antes de utilizar el instrumento, lea y comprenda la sección "Seguridad" del manual del usuario de DPI611 o DPI612 y las instrucciones de los accesorios/opciones/equipos utilizados.  Lea y comprenda los procedimientos de seguridad locales.
 • Page 61 Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT  No utilice una batería aparentemente dañada o deformada.  No suelde directamente la batería.  No invierta los terminales positivo (+) y negativo (-). Si lo hace durante la carga, la batería se cargará de forma inversa y se pueden producir reacciones químicas anormales o excesiva corriente durante la descarga,...
 • Page 62 Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT  No retire la batería de su embalaje original hasta el momento del uso.  Las baterías de repuesto deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte el manual de usuario para obtener instrucciones de carga.
 • Page 63 Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT ADVERTENCIAS SOBRE EL CARGADOR DE BATERÍAS 50ABL001  No desmonte ni modifique el módulo del cargador ni la fuente de alimentación de cc. El equipo incorpora funciones de seguridad y protección. Si estas funciones se desactivan, la batería puede tener fugas de electrolito, sobrecalentarse, emitir humo, explotar y/o incendiarse.
 • Page 64 Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT Lista de piezas Figura 1 Contenido Elemento nº Referencia Descripción CC3800GE Batería de ión de Li 3V7 380OmAH 50ABL001 CARGADOR DE BATERÍA DPI611/DPI612 IO620-PSU ADAPTADOR DE RED ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE LA BATERÍA...
 • Page 65 Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT Instalar baterías recargables y cargador en unidades DPI611. 1. Retire la tapa de la batería aflojando el tornillo y levante la tapa. 2. Si estuviera montado, retire el soporte blanco de la batería tirando hacia arriba para mostrar el cable de carga.
 • Page 66 Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT Instalar la batería recargable en las unidades DPI612. 1. Retire la tapa de la batería. Para ello, desenrosque el tornillo de sujeción y levante la tapa. 2. Retire la batería CC3800GE antigua si está puesta.
 • Page 67 Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT Instalar las baterías de celdas secas 1. Retire la tapa de la batería aflojando el tornillo y levante la tapa. 2. Si la batería recargable está puesta, retírela. 3. Si está instalado el cargador, retírelo tirando suavemente hacia arriba.
 • Page 68 Guía de seguridad y de inicio rápido IO61X-BAT-KIT Marcas y símbolos empleados en el instrumento Cumple las directivas de Advertencia: Consulte el la Unión Europea manual Puertos USB: Tipo A; Lea el manual Conector tipo B mini Tierra Encendido/Apagado No deseche este producto como residuo doméstico. Consulte la Sección “Mantenimiento”...
 • Page 69 Guide de sécurité et de prise en main – 109M7337 rév. - © 2015 General Electric Company. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à modifications sans préavis. GE est une marque déposée de General Electric Company. Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques...
 • Page 70 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT Caractéristiques de la batterie Technologie / Configuration Lithium-ion / 1S2P Tension nominale : 3,7 V Capacité nominale : 3800 mAh Capacité minimale : 3610 mAh Plage des températures de charge : 0 à +45 °C Plage des températures de décharge : -10 à...
 • Page 71: Avertissements Generaux

  Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT AVERTISSEMENTS GENERAUX  Avant d’utiliser cet appareil, lisez attentivement la section « Sécurité » du manuel d’utilisation du DPI611 ou DPI612 ainsi que les consignes d’utilisation des accessoires/options/équipements associés à l’appareil.
 • Page 72 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT  Ne rechargez pas le bloc-batterie à proximité d’un feu ou dans une atmosphère extrêmement chaude.  Pour recharger la batterie, utilisez la fonction interne de charge du DPI611 et DPI612 ou le chargeur de bureau CX6100GE. N’utilisez aucun autre chargeur.
 • Page 73 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT  Si le bloc-batterie émet des odeurs, génère de la chaleur, se décolore ou se déforme, ou semble présenter une anomalie quelconque pendant son utilisation, sa recharge ou son stockage, retirez-le immédiatement de l’appareil ou du chargeur et arrêtez de l’utiliser.
 • Page 74 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT  Maintenez les batteries propres et sèches.  Essuyez les bornes de batterie à l’aide d’un chiffon sec propre si elles se salissent.  Si vous constatez la présence de rouille, le dégagement de mauvaises odeurs, une surchauffe et/ou toute autre anomalie lorsque vous utilisez le bloc-batterie pour la première fois, retournez-la à...
 • Page 75 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT  Avant toute utilisation, étudiez attentivement les présentes précautions. Pour toute autre information, adressez-vous au distributeur ou représentant le plus proche. Conservez la documentation produit d’origine pour toute référence ultérieure. ...
 • Page 76 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT Liste des pièces Figure 1 Contenu Repère Référence Description CC3800GE BATTERIE Li-ion 3V7 3800 mAH 50ABL001 SOCLE DE BATTERIE DPI611/DPI612 IO620-PSU ADAPTATEUR SECTEUR 109M9587 CACHE DE BATTERIE RECHARGEABLE DPI611/612 MOUSSE POUR COMPATIBILITE AVEC BATTERIE...
 • Page 77 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT Installation de la batterie rechargeable et du socle dans les appareils DPI611 1. Retirez le cache de batterie en desserrant sa vis de fixation imperdable puis en le soulevant vers le haut.
 • Page 78 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT Installation de la batterie rechargeable dans les appareils DPI612 1. Retirez le cache de batterie en desserrant la vis de fixation puis en le soulevant vers le haut. 2. Retirez l’ancienne batterie CC3800GE éventuellement montée.
 • Page 79 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT Installation de batteries de piles sèches 1. Retirez le cache de batterie en desserrant sa vis de fixation imperdable puis en le soulevant vers le haut. 2. Si la batterie rechargeable était montée, retirez-la.
 • Page 80 Guide de sécurité et de prise en main IO61X-BAT-KIT Marquages et symboles sur l’instrument Conforme aux directives Avertissement - reportez- de l’Union Européenne vous au manuel Ports USB : type A; Lisez le manuel connecteur mini de type B Masse (terre) Marche/arrêt...
 • Page 81 Biztonsági és első lépések útmutató – 109M7337 átdolgozott kiadás - © 2015 General Electric Company. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. A GE a General Electric Company bejegyzett védjegye. A jelen dokumentumban említett egyéb cég- és terméknevek saját tulajdonosaik, a GE vállalattal nem társult cégek...
 • Page 82 Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT Az akkumulátor műszaki adatai Technológia/konfiguráció Lítium-ion/1S2P Névleges feszültség: 3,7 V Névleges kapacitás: 3800 mAh Minimális kapacitás: 3610 mAh Töltési hőmérsékleti tartomány: 0 °C és +45 °C között Merülési hőmérsékleti tartomány: -10 °C és +60 °C között Tárolási hőmérsékletek: 12 hónap: -20 °C és +20 °C között...
 • Page 83: Általános Figyelmeztetések

  Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK  A készülék használata előtt olvassa el és ismerkedjen meg a DPI611 vagy DPI612 felhasználói kézikönyv „Biztonság” szakaszával, valamint azon kiegészítők/opciók/berendezések utasításaival, amelyekkel együtt használja a készüléket.  Olvassa el és ismerje meg a vonatkozó helyi biztonsági eljárásokat.
 • Page 84 Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT  Ne tegye ki az akkumulátorcsomagot ütésnek.  Ne használja a láthatóan sérült vagy deformálódott akkumulátorcsomagot.  Ne forrassza közvetlenül az akkumulátorcsomagot.  Ne cserélje fel a pozitív (+) és negatív (-) pólust. Ellenkező esetben az újratöltés során az akkumulátorcsomag fordítottan töltődik, rendellenes vegyi...
 • Page 85 Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT  Ne vegye ki az akkumulátort eredeti csomagolásából mindaddig, amíg nem használja.  A másodlagos akkumulátorokat a használat előtt fel kell tölteni. Mindig a megfelelő töltőt használja, és tekintse meg a felhasználói kézikönyvet a helyes töltésre vonatkozó útmutatáshoz.
 • Page 86 Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT AZ 50ABL001 AKKUMULÁTOR TÖLTŐJÉRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK  Ne szedje szét és ne alakítsa át a töltőmodult és az egyenáramú tápegységet. készülék beépített biztonsági/védelmi funkciókkal rendelkezik. Amennyiben ezeket a funkciókat kiiktatják, a töltés alatt álló...
 • Page 87 Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT Alkatrészlista 1. ábra - Tartalom Tétel Alkatrészszám Leírás száma CC3800GE Lítium-ion AKKUMULÁTOR, 3V7 3800 mAh 50ABL001 DPI611/DPI612 AKKUMULÁTORBÖLCSŐ IO620-PSU HÁLÓZATI ADAPTER 109M9587 DPI611/612 AKKUMULÁTOR FEDÉLEGYSÉG 196-224 HAB A DPI611/2 ALKÁLIELEM-KOMPATIBILITÁSHOZ 109M7337 ELSŐ LÉPÉSEK ÚTMUTATÓ...
 • Page 88 Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT Az akkumulátor és a bölcső behelyezése a DPI611 egységekbe 1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet olyan módon, hogy kilazítja az akkumulátorfedelet rögzítő csavart és felemeli a fedelet. 2. Ha be van helyezve, egyenesen felfelé húzva vegye ki a fehér akkumulátortartót, hogy látható...
 • Page 89 Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT Az akkumulátor behelyezése a DPI612 egységbe 1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet olyan módon, hogy kicsavarja a rögzítőcsavart és felemeli a fedelet. 2. Ha be van helyezve, vegye ki a régi CC3800GE akkumulátort. 3. Helyezze be a CC3800GE akkumulátort a rekeszbe a 3. ábrán látható...
 • Page 90 Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT Szárazelemek behelyezése 1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet olyan módon, hogy kilazítja az akkumulátorfedelet rögzítő csavart és felemeli a fedelet. 2. Ha akkumulátor van behelyezve, vegye azt ki. 3. Ha akkumulátorbölcső van behelyezve, egyenesen felfelé húzva óvatosan vegye azt ki.
 • Page 91 Biztonsági és első lépések útmutató IO61X-BAT-KIT A készüléken levő jelölések és szimbólumok Megfelel az Európai Unió Figyelmeztetés – tekintse irányelveinek meg a kézikönyvben USB portok: A típusú; Mini Olvassa el a kézikönyvet típusú B csatlakozó Földelés BE/KI Ne dobja ki a terméket a háztartási szeméttel. Tekintse meg a „Karbantartás”...
 • Page 92 Guida di sicurezza e di consultazione rapida - 109M7337 Rev. - © 2015 General Electric Company. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. GE è un marchio registrato di General Electric Company. Altre denominazioni aziendali o nomi di prodotto menzionati in questo documento possono essere marchi commerciali o marchi registrati di aziende non affiliate a GE.
 • Page 93 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT Specifiche della batteria Tecnologia / Configurazione Ioni di litio / 1S2P Tensione nominale: 3,7 V Capacità nominale: 3.800 mAh Capacità minima: 3.610 mAh Intervallo temperatura di carica: 0 °C ~ +45 °C Intervallo temperatura di scarica: -10 °C ~ +60 °C...
 • Page 94: Avvertenze Generali

  Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT AVVERTENZE GENERALI  Prima di usare questo strumento, leggere e comprendere la sezione "Sicurezza" del manuale dell'utente dell'unità DPI611 o DPI612 e le istruzioni degli accessori, degli elementi opzionali delle apparecchiature che si utilizzano con il dispositivo.
 • Page 95 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT  Non utilizzare o lasciare il pacco batteria in prossimità di fonti di calore (+80 °C e oltre).  Non immergere il pacco batteria in acqua. Evitare che si bagni.  Non ricaricare il pacco batteria vicino al fuoco o a una temperatura ambiente molto alta.
 • Page 96 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT  In caso di perdite di elettrolito o di emissione di cattivo odore, allontanare il pacco batteria da eventuali fiamme libere. In caso contrario, l'elettrolita fuoriuscito potrebbe incendiarsi e il pacco batteria potrebbe emettere fumo, esplodere o incendiarsi.
 • Page 97 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT  Se una cella presenta perdite, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
 • Page 98 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT  L'intervallo di temperatura di ricarica garantito è compreso tra 10 °C e +45 °C. Caricando il pacco batteria a temperature non comprese in questo intervallo si possono verificare perdite di elettrolito e/o surriscaldamento e il pacco batteria può...
 • Page 99 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT Distinta dei componenti Figura 1 Contenuto N. elemento Codice articolo Descrizione CC3800GE BATTERIA Li-ion 3V7 3800mAH 50ABL001 BASE PER BATTERIA DPI611/DPI612 IO620-PSU ADATTATORE DI RETE GRUPPO COPERCHIO BATTERIA RICARICABILE 109M9587 DPI611/612 CUSCINETTO DI SCHIUMA PER COMPATIBILITÀ...
 • Page 100 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT Installazione della batteria ricaricabile e della base nelle unità DPI611 1. Rimuovere il coperchio della batteria allentando la vite prigioniera di fissaggio e sollevare il coperchio. 2. Se presente, rimuovere il supporto bianco della batteria tirandolo verso l'alto per esporre il cavo di carica.
 • Page 101 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT Installazione della batteria ricaricabile nelle unità DPI612. 1. Rimuovere il coperchio della batteria svitando la vite di fissaggio e sollevare il coperchio. 2. Rimuovere la vecchia batteria CC3800GE, se presente. 3. Inserire la batteria ricaricabile CC3800GE nel vano come mostrato in Figura 3.
 • Page 102 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT 6. Inserire le batterie nel relativo vano, con l'orientamento corretto +/-. Se le batterie vengono inserite in modo errato possono subire danni. 7. Riposizionare il coperchio della batteria premendo le linguette all'interno delle fessure corrispondenti (A) e abbassare il coperchio tenendolo inclinato, quindi fissarlo serrando la vite di fissaggio (vedere Figura 4).
 • Page 103 Guida di sicurezza e di consultazione rapida IO61X-BAT-KIT Contrassegni e simboli sullo strumento Conforme alle direttive Attenzione, consultare il dell'Unione europea manuale Porte USB: tipo A; Leggere il manuale connettore tipo mini B Terra ON/OFF Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Consultare la sezione "Manutenzione"...
 • Page 104 Measurement and Control © 2015 General Electric Company.All Rights Reserved.すべての仕様 は予告な しに変更されることがあります。GE は General Electric Company の登 録 商標です。本書で言及するその他の企業名または製品名は GE とは提 携関係にない各商標所有者の商標または登録商標です。...
 • Page 105 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 2 / 14...
 • Page 106 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド          [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 3 / 14...
 • Page 107 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド            [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 4 / 14...
 • Page 108 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド          [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 5 / 14...
 • Page 109 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド          [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 6 / 14...
 • Page 110 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド          [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 7 / 14...
 • Page 111 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド       [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 8 / 14...
 • Page 112 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 9 / 14...
 • Page 113 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 10 / 14...
 • Page 114 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 11 / 14...
 • Page 115 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 12 / 14...
 • Page 116 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 13 / 14...
 • Page 117 IO61X バッテリキットの安全性に関する説明 / クイックスタートガイド [JA] 日本語 – 109M7337 改訂 - ページ 14 / 14...
 • Page 118 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas – 109M7337 perž. – © „General Electric Company“, 2015 m. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. GE yra registruotasis „General Electric Company“ prekės ženklas. Kiti šiame dokumente minimi įmonių arba gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, kurios nėra GE padaliniai,...
 • Page 119 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT Akumuliatoriaus specifikacijos Technologija / konfigūracija: ličio jonų / 1S2P Vardinė įtampa: 3,7 V) Vardinė talpa: 3 800 mAh Minimali talpa: 3 610 mAh Įkrovimo temperatūros diapazonas: nuo 0°C iki +45°C Iškrovimo temperatūros diapazonas: nuo –10°C iki +60°C...
 • Page 120 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI  Prieš naudodami šį įrenginį perskaitykite ir supraskite DPI611 arba DPI612 vartotojo vadovo skyriuje „Sauga“ pateiktą informaciją bei priedų, papildomų įtaisų ir įrangos, su kuria naudojate įrenginį, instrukcijas.  Perskaitykite ir supraskite taikomas vietos saugos procedūras.
 • Page 121 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT  Akumuliatoriui įkrauti naudokite DPI611 ir DPI612 vidinio įkrovimo funkciją arba stalinį įkroviklį CX6100GE. Nenaudokite kito įkroviklio.  Saugokite akumuliatoriaus pakuotę nuo mechaninio smūgio.  Nenaudokite akumuliatoriaus pakuotės, jei matyti, kad ji pažeista ar deformuota.
 • Page 122 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT  Neišimkite akumuliatoriaus iš originalios pakuotės, kol jo neprireiks.  Prieš naudojant reikia įkrauti atsarginį akumuliatorių. Visada naudokite tinkamą akumuliatorių vadovaukitės tinkamo įkrovimo instrukcijomis, pateiktomis vartotojo vadove.  Jei nenaudojate akumuliatoriaus, nekraukite jo per ilgai.
 • Page 123 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT ĮSPĖJIMAI DĖL PAKARTOTINAI ĮKRAUNAMO AKUMULIATORIAUS 50ABL001 ĮKROVIKLIO  Neišardykite ir nemodifikuokite įkroviklio modulio arba nuolatinės srovės maitinimo tiekimo įtaiso. Įrangoje įtaisyti apsauginiai įtaisai. Juos atjungus, iš įkraunamos akumuliatoriaus pakuotės gali tekėti elektrolitai, ji gali perkaisti, leisti dūmus, susprogti ir (arba) užsidegti.
 • Page 124 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT Dalių sąrašas 1 pav. Turinys Dalies Dalies Aprašas numeris CC3800GE LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS, 3 V, 3 800 mAh 50ABL001 DPI611 / DPI612 AKUMULIATORIAUS DĖKLAS IO620-PSU MAITINIMO TINKLO ADAPTERIS DPI611 / 612 PAKARTOTINAI ĮKRAUNAMO 109M9587 AKUMULIATORIAUS DANGTELIO KOMPLEKTAS DPI611 / DPI612 ŠARMINIO AKUMULIATORIAUS...
 • Page 125 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT Pakartotinai įkraunamo akumuliatoriaus ir dėklo įdėjimas į įrenginius DPI611 1. Atsukite akumuliatoriaus dangtelio fiksuojamąjį varžtą ir pakelkite dangtelį, kad jį nuimtumėte. 2. Nuimkite baltą akumuliatoriaus laikiklį (jei jis įtaisytas), kad galėtumėte pasiekti įkrovimo kabelį. Neišmeskite akumuliatoriaus laikiklio, kad prireikus galėtumėte naudoti sausus elementus.
 • Page 126 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT Pakartotinai įkraunamo akumuliatoriaus įdėjimas į įrenginius DPI612. 1. Atsukite fiksuojamąjį varžtą ir pakelkite akumuliatoriaus dangtelį, kad jį nuimtumėte. 2. Išimkite seną akumuliatorių CC3800GE, jei jis įdėtas. 3. Įdėkite pakartotinai įkraunamą akumuliatorių CC3800GE į skyrelį, kaip pavaizduota 3 pav.
 • Page 127 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT Sausų elementų akumuliatoriaus įdėjimas 1. Atsukite akumuliatoriaus dangtelio fiksuojamąjį varžtą ir pakelkite dangtelį, kad jį nuimtumėte. 2. Jei įdėtas pakartotinai įkraunamas akumuliatorius, jį išimkite. 3. Jei įdėtas pakartotinai įkraunamo akumuliatoriaus dėklas, išimkite jį švelniai traukdami į viršų. Stenkitės neliesti metalinių...
 • Page 128 Saugos instrukcijos ir trumpasis vadovas IO61X-BAT-KIT Žymės ir simboliai ant įrenginio Atitinka Europos Dėmesio – žr. vadovą Sąjungos direktyvas USB prievadai: A tipo; Skaitykite vadovą mini tipo B jungtis Įžeminimas ĮJUNGTA / IŠJUNGTA Neišmeskite gaminio kartu su buitinėmis atliekomis. Žr. vartotojo vadovo skyrių „Techninė priežiūra“.
 • Page 129 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība — 109M7337, red. — © 2015 General Electric Company. Visas tiesības paturētas. Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. GE ir reģistrēta General Electric Company preču zīme. Citi šajā dokumentā norādītie uzņēmumi vai izstrādājumu nosaukumi var būt attiecīgo, ar GE nesaistīto uzņēmumu preču...
 • Page 130 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT Akumulatora tehniskie dati Tehnoloģija/konfigurācija Litija jonu/1S2P Nominālais spriegums: 3,7 V Nominālā ietilpība: 3800 mAh Minimālā ietilpība: 3610 mAh Uzlādes temperatūras diapazons: no 0 °C līdz +45 °C Izlādes temperatūras diapazons: no -10 °C līdz +60 °C Uzglabāšanas temperatūra: 12 mēnešus: no -20 °C...
 • Page 131 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI  Pirms šī instrumenta lietošanas izlasiet un izprotiet ierīces DPI611 vai DPI612 lietošanas rokasgrāmatas sadaļu “Drošība”, kā arī ar šo ierīci izmantojamo piederumu, papildaprīkojuma un aprīkojuma norādījumus.  Izlasiet un izprotiet obligātos vietējo normatīvu noteiktos drošības pasākumus.
 • Page 132 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT  Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet DPI611 un DPI612 iekšējās uzlādes funkciju vai CX6100GE galda lādētāju. Nelietojiet citus lādētājus.  Nepakļaujiet akumulatora bloku mehāniskam triecienam.  Nelietojiet acīmredzami bojātu vai deformētu akumulatora bloku. ...
 • Page 133 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT  Neizņemiet akumulatoru no sākotnējā iepakojuma, kamēr to nelietojat.  Papildu akumulatori pirms lietošanas jāuzlādē. Vienmēr izmantojiet piemērotu lādētāju un skatiet atbilstošos uzlādes norādījumus lietošanas rokasgrāmatā.  Neuzlādējiet akumulatoru ilgstoši, ja to nelietojat.
 • Page 134 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT UZLĀDĒJAMO AKUMULATORU LĀDĒTĀJA 50ABL001 BRĪDINĀJUMI  Neizjauciet vai nepārveidojiet lādētāja moduli vai līdzstrāvas barošanas avotu. Aprīkojumā ir iebūvēti drošības/aizsardzības līdzekļi. Ja šos līdzekļus atspējo, akumulatora bloka lietošanas laikā var rasties noplūde, tas var pārkarst, dūmot, sprāgt un/vai aizdegties.
 • Page 135 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT Detaļu saraksts 1. attēls. Saturs Detaļas Detaļas Apraksts numurs CC3800GE Litija jonu AKUMULATORS, 3V7 3800 mAH 50ABL001 DPI611/DPI612 AKUMULATORA IETVARS IO620-PSU BAROŠANAS BLOKS 109M9587 DPI611/612 UZLĀDĒJAMĀ AKUMULATORA PĀRSEGS PUTUPLASTA ELEMENTS DPI611/2 SĀRMU 196-224 AKUMULATORU PIESPIEŠANAI...
 • Page 136 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT Uzlādējamā akumulatora un ietvara uzstādīšana ierīcēs DPI611 1. Noņemiet akumulatora pārsegu, atlaižot pārsega fiksācijas skrūvi un paceļot pārsegu. 2. Noņemiet akumulatora turētāju (ja tāds ir), velkot taisni uz augšu, lai atsegtu uzlādes kabeli. Saglabājiet šo akumulatora turētāju, lai nodrošinātu saderību ar sauso elementu baterijām.
 • Page 137 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT Uzlādējamā akumulatora uzstādīšana ierīcēs DPI612 1. Noņemiet akumulatora pārsegu, izskrūvējot fiksācijas skrūvi, un paceliet pārsegu. 2. Izņemiet veco akumulatoru CC3800GE, ja tāds ievietots. 3. Ievietojiet uzlādējamo akumulatoru CC3800GE nodalījumā, kā parādīts 3. attēlā.
 • Page 138 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT Sauso elementu bateriju uzstādīšana 1. Noņemiet akumulatora pārsegu, atlaižot pārsega fiksācijas skrūvi un paceļot pārsegu. 2. Ja ir ievietots uzlādējams akumulators, izņemiet to. 3. Ja ir uzstādīts uzlādējamā akumulatora ietvars, izņemiet to, uzmanīgi velkot to tieši uz augšu. Nepieskarieties ietvara metāla kontaktiem.
 • Page 139 Drošības un ātrās darba sākšanas pamācība IO61X-BAT-KIT Atzīmes un simboli uz instrumenta Atbilst Eiropas Savienības Brīdinājums — skatiet direktīvām rokasgrāmatu USB pieslēgvietas: A tips, Izlasiet rokasgrāmatu mini B tipa savienotājs Zemējums Ieslēgt/izslēgt Neizmetiet šo izstrādājumu mājsaimniecības atkritumos. Skatiet lietošanas rokasgrāmatas sadaļu “Apkope”.
 • Page 140 Beknopte handleiding over veiligheid en opstart – 109M7337 Herziene versie - © 2015 General Electric Company. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. GE is een gedeponeerd handelsmerk van General Electric Company. Overige bedrijfs- of productnamen in dit document kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren, die niet aan GE zijn gelieerd.
 • Page 141 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT Batterijspecificatie Technologie / Configuratie Lithiumion / 1S2P Spanning: 3,7 V Capaciteit: 3800 mAh Minimumcapaciteit: 3610 mAh Oplaadtemperatuurbereik: 0 tot +45°C Ontladingstemperatuurbereik: -10 tot +60°C Opslagtemperatuur: 12 maanden: -20 tot +20°C 3 maanden: -20 tot +45°C 1 maand: -20 tot +60°C...
 • Page 142: Algemene Waarschuwingen

  Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT ALGEMENE WAARSCHUWINGEN  Voordat u dit instrument gebruikt, moet u het deel 'Veiligheid' van de gebruikshandleiding van de DPI611 of DPI612 doorlezen en begrijpen, alsook de instructies voor alle gebuikte accessoires / opties / apparatuur.
 • Page 143 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT  Gebruik of leg de batterij nooit in de buurt van een hittebron (+80ºC of hoger).  Dompel de batterij nooit onder in water. Zorg ervoor dat hij niet nat wordt.  U mag de batterij niet in de buurt van vlammen of bij zeer warm weer opladen.
 • Page 144 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT  Als er elektrolyt uit de batterij lekt of als er een slechte geur wordt uitgestoten, moet u de batterij uit de buurt van vlammen verwijderen. Doet u dat niet, dan kan de lekkende elektrolyt vlam vatten en kan de batterij rook uitstoten, barsten of ontsteken.
 • Page 145 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT  Raadpleeg onmiddellijk een arts als materiaal of de inhoud van een batterij is doorgeslikt.  Houd de batterij uit de buurt van kinderen.  Houd batterijen schoon en droog.  Veeg de batterijpolen met een schone en droge doek af als ze vuil zijn geworden.
 • Page 146 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT  Het gegarandeerde oplaadtemperatuurbereik is 10 tot +45ºC. Opladen buiten dit temperatuurbereik kan ervoor zorgen dat de batterij elektrolyt lekt en/of oververhit en beschadigd raakt.  Berg de apparatuur zo op dat er geen kinderen bij kunnen. Zorg er ook voor dat een kind de batterij niet uit de apparatuur kan halen.
 • Page 147 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT Onderdelenlijst Afbeeling 1 Inhoud Onderdeelnr. Bestelnummer Beschrijving CC3800GE BATTERIJ Li-ion 3V7 380OmAH 50ABL001 DPI611/DPI612 BATTERIJHOUDER IO620-PSU NETSTROOMADAPTER DPI611/612 DEKSEL VAN HET OPBERGVAK VAN 109M9587 DE OPLAADBARE BATTERIJ SCHUIM VOOR COMPATIBILITEIT VAN DE 196-224 DPI611/12 ALKALISCHE BATTERIJ...
 • Page 148 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT De oplaadbare batterij en de houder in een DPI611 plaatsen 1. Verwijder het batterijdeksel door de bevestigingsschroef los te halen en het deksel naar boven de trekken. 2. Indien aanwezig, verwijdert u de witte batterijhouder door hem recht omhoog weg te trekken.
 • Page 149 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT De oplaadbare batterij in de DPI612 plaatsen. 1. Verwijder het deksel van het batterijvakje door de schroef los te draaien en het deksel omhoog te halen. 2. Verwijder de oude CC3800GE-batterij, indien aanwezig. 3. Steek de CC3800GE oplaadbare batterij in het vakje, zoals aangegeven in afbeelding 3.
 • Page 150 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT 6. Steek de batterijen in het batterijvakje en let op de juiste oriëntatie van de +/–. Als de batterijen onjuist zijn geplaatst, kan de batterij defect raken. 7. Zet het batterijdeksel terug door de lipjes in de gleuven (A) te steken en het deksel naar beneden te duwen.
 • Page 151 Beknopte veiligheids- en gebruikshandleiding IO61X-BAT-KIT Markeringen en symbolen Waarschuwing – Voldoet aan de EU raadpleeg de Richtlijnen handleiding USB-poorten: Type A; Lees de handleiding Mini Type B-contact Aardverbinding AAN / UIT Gooi dit product niet weg samen met het huishoudelijke afval.
 • Page 152 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse – 109M7337 Rev - ©2015 General Electric Company. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. GE er et registrert varemerke fra General Electric Company. Andre firma- eller produktnavn som er nevnt i dette dokumentet kan være varemerker eller registrerte varemerker fra andre selskaper som ikke er...
 • Page 153 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT Batterispesifikasjon Teknologi / konfigurasjon Litium-ion / 1S2P Nominell spenning: 3,7 V Nominell kapasitet: 3800 mAh Minimum kapasitet: 3610 mAh Temperaturområde, lading: 0 °C til +45 °C Temperaturområde, utlading: -10 °C til +60 °C Oppbevaringstemperatur: 12 måneder -20 til +20 °C 3 måneder: -20 til +45 °C...
 • Page 154 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT GENERELLE ADVARSLER  Før du bruker dette instrumentet, må du lese og forstå avsnittet Sikkerhet i brukerhåndboken DPI611 eller DPI612 og veiledningene for tilbehøret / tilleggsutstyret / utstyret du bruker det med.  Les og forstå gjeldende lokale sikkerhetsprosedyrer.
 • Page 155 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT kontakt med vann.  Ikke lad batteripakken i nærheten av åpen ild eller på svært varme steder.  Lad batteriet ved hjelp av ladefunksjonen i DPI611 og DPI612 eller med skrivebordsladeren CX6100GE. Ikke bruk annen batterilader.
 • Page 156 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT  Hvis du merker lukt fra batteripakken, eller hvis den blir varm, misfarget eller deformert, eller hvis den på noen annen måte synes unormal under bruk, lading eller oppbevaring, må den umiddelbart fjernes fra utstyret eller laderen og ikke lenger brukes. Ellers er mulige resultater av en skadet batteripakke elektrolyttlekkasje, overoppheting, røykutvikling, eksplosjon...
 • Page 157 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT  Hvis du finner fust, merker dårlig lukt, overoppheting og/eller andre uregelmessigheter når du bruker batteripakken for første gang, returnerer du den til leverandøren eller salgsstedet.  Kontakt nærmeste distributør eller representant for ytterligere informasjon. ...
 • Page 158 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT returneres til leverandøren eller salgsstedet. Deleliste Figur 1 Innhold Artikkelnr. Delenummer Beskrivelse CC3800GE BATTERI Li-ion 3V7 380O mAH 50ABL001 DPI611/DPI612 BATTERIHOLDER IO620-PSU STRØMNETTADAPTER 109M9587 DPI611/612 DEKSEL FOR OPPLADBART BATTERI 196-224 SKUM FOR DPI611/2 KOMAPTIBILITET MED ALKALISK BATTERI...
 • Page 159 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT Monter oppladbart batteri og holder i DPI611-enhetene 1. Fjern batteridekslet ved å løsne låseskruen på dekslet og løfte det opp. 2. Fjern den hvite batteriholderen hvis den er montert, ved å trekke den rett opp slik at ladekabelen vises. Ta vare på batteriholderen for å...
 • Page 160 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT Monter det oppladbare batteriet i DPI612-enheten. 1. Fjern batteridekslet ved å løsne låseskruen på dekslet og løfte det opp. 2. Ta ut det gamle CC3800GE-batteriet hvis det er installert. 3. Sett inn det oppladbare CC3800GE-batteriet i batterirommet som vis i Figur 3.
 • Page 161 Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT sprorene sine (A), trykke dekslet ned og feste det med låseskruen. (Se figur 4.). Styretapper Batteriskum Figur 4 Sette inn tørrbatterier Merker og symboler på instrumentet Overholder gjeldende Advarsel – Se EU-krav brukerhåndboken USB-porter: Type A; Mini Les brukerhåndboken...
 • Page 162: Elektromagnetisk Kompatibilitet

  Sikkerhetsveiledning og hurtigreferanse IO61X-BAT-KIT Generelle spesifikasjoner CC3800GE Oppladbart li-ion-batteri IEC62133:2012 2 utgave Sikkerhet K62133 Godkjent CE-merket 50ABL001 batterilader EMC Directive 2004/108/EC and ELEKTROMAGNETISK ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET KOMPATIBILITET Forskrifter 2006. IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1, Sikkerhet IEC 60950-1(ed.2);am2 Godkjent CE-merket IP40-klassifisert [NO] Norsk – 109M7337 Rev -...
 • Page 163 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — 109M7337 wer. — © 2015 General Electric Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. GE jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy General Electric Company. Pozostałe nazwy firm lub produktów wymienione w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli, którzy nie są...
 • Page 164 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT Specyfikacja akumulatora Technologia/konfiguracja Litowo-jonowy / 1S2P Napięcie znamionowe: 3,7 V Pojemność znamionowa: 3800 mAh Minimalna pojemność: 3610 mAh Zakres temperatur ładowania: od 0°C do +45°C Zakres temperatur rozładowywania: od -10°C do +60°C Temperatura przechowywania: 12 miesięcy: od -20°C do +20°C...
 • Page 165 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT OGÓLNE OSTRZEŻENIA  Przed użyciem tego przyrządu należy przeczytać ze zrozumieniem część „Bezpieczeństwo” w instrukcji urządzenia DPI611 lub DPI612 oraz wskazówki dotyczące akcesoriów/wyposażenia opcjonalnego/urządzeń wykorzystywanych wraz z nim.  Należy przeczytać ze zrozumieniem obowiązujące lokalnie procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Page 166 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT  Nie zanurzać akumulatora w wodzie. Nie dopuszczać do zamoczenia.  Nie ładować akumulatora w pobliżu ognia ani w skrajnie wysokich temperaturach otoczenia.  Do ładowania akumulatora korzystać z wewnętrznej funkcji ładowania urządzenia DPI611 i DPI612 lub ładowarki biurkowej CX6100GE.
 • Page 167 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT  Jeśli akumulator wydziela zapach, jest ciepły, odbarwia się, deformuje albo w jakikolwiek sposób zmienia wygląd na nietypowy podczas jego używania, ładowania lub przechowywania, należy natychmiast wyjąć akumulator z urządzenia lub ładowarki i zaprzestać jego używania. W przeciwnym razie może nastąpić...
 • Page 168 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT  Nie wyjmować akumulatora z oryginalnego opakowania, dopóki nie będzie potrzebny do użycia.  Dodatkowe akumulatory należy naładować przed użyciem. Zawsze należy używać odpowiedniej ładowarki i zapoznać się z instrukcją obsługi zawierającą informacje na temat ładowania.
 • Page 169 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT 50ABL001 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO  Nie demontować ani nie modyfikować modułu ładowania ani zasilacza prądu stałego. Urządzenie wyposażone jest we wbudowane funkcje zabezpieczeń/ochronne. Gdyby funkcje te zostały wyłączone, podczas ładowania z akumulatora może wyciekać elektrolit, może on ulec przegrzaniu, wydzielać...
 • Page 170 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT Lista części Rys. 1 Zawartość Element nr Numer części Opis CC3800GE AKUMULATOR litowo-jonowy 3,7 V 3800 mAh 50ABL001 DPI611/DPI612 TACKA NA AKUMULATOR IO620-PSU ZASILACZ SIECIOWY 109M9587 DPI611/612 POKRYWA AKUMULATORA PIANKA ZAPEWNIAJĄCA KOMPATYBILNOŚĆ Z 196-224 BATERIĄ...
 • Page 171 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT Zainstalować akumulator i tackę w urządzeniu DPI611 1. Zdjąć pokrywę akumulatora poprzez poluzowanie śruby mocowania i uniesienie pokrywy do góry. 2. Jeśli jest zamontowany biały uchwyt akumulatora, wyjąć go, pociągając prosto do góry w celu odsłonięcia kabla do ładowania.
 • Page 172 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT Zamontować akumulator w urządzeniu DPI612. 1. Zdjąć pokrywę akumulatora, odkręcając śrubę mocującą i unosząc pokrywę. 2. Wyjąć stary akumulator CC3800GE, jeśli jest zamontowany. 3. Włożyć akumulator wielokrotnego ładowania CC3800GE do komory w sposób pokazany na rysunku 3.
 • Page 173 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT Montaż tradycyjnych baterii 1. Zdjąć pokrywę akumulatora poprzez poluzowanie śruby mocowania i uniesienie pokrywy do góry. 2. Jeśli został zamontowany akumulator, należy go wyjąć. 3. Jeśli została zamontowana tacka akumulatora, wymontować ją, lekko pociągając w górę.
 • Page 174 Informacje dot. bezpieczeństwa i szybkie wprowadzenie — IO61X-BAT-KIT Oznaczenia i symbole widoczne na urządzeniu Spełnia wymogi dyrektyw Ostrzeżenie — patrz unijnych instrukcja obsługi Zapoznaj się z instrukcją Porty USB: typ A, obsługi konektor mini USB typ B Uziemienie WŁ./WYŁ. Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.
 • Page 175 Guia de Referência Rápida e Segurança – 109M7337 Rev - © 2015 General Electric Company. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas à alteração sem aviso GE® é uma marca registrada da General Electric Co. Outros nomes de empresas e produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas, que não são afiliadas à...
 • Page 176 Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT Especificação de bateria Tecnologia / Configuração Lítio-Íon / 1S2P Tensão nominal: 3,7 V Capacidade nominal: 3800 mAh Capacidade mínima: 3610 mAh Faixa de temperatura de carregamento: 0°C a +45°C Faixas de temperatura de descarga: -10°C a +60°C Temperaturas de armazenamento: 12 meses: -20°C a +20°C...
 • Page 177: Advertências Gerais

  Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT ADVERTÊNCIAS GERAIS  Antes de usar este instrumento, leia e entenda a seção “Segurança” do manual do usuário do DPI611 ou DPI612 e as instruções para acessórios/opções/equipamentos que estejam sendo usados com ele.
 • Page 178 Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT  Para recarregar o pacote de bateria, use a função de carga interna DPI611 e DPI612 ou o carregador de mesa CX6100GE. Não use nenhum outro carregador.  Não sujeite o pacote de baterias a choque mecânico.
 • Page 179 Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT  Não remova a bateria da sua embalagem original até que seja necessário usá-la.  As baterias secundárias precisam ser carregadas antes do uso. Sempre use o carregador correto e consulte o manual do usuário para instruções adequadas sobre carregamento.
 • Page 180 Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT ADVERTÊNCIAS DE CARREGADOR DE BATERIA RECARREGÁVEL 50ABL001  Não desmonte ou modifique o módulo do carregador ou a fonte de alimentação CC. O equipamento possui recursos internos de proteção/segurança. Se esses recursos estiverem desativados, os pacotes de bateria sendo carregados podem apresentar vazamento de eletrólitos, superaquecimento, fumaça, explosão e/ou faíscas.
 • Page 181 Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT Lista de peças Figura 1 Conteúdo Nº Nº de peça Descrição item CC3800GE BATERIA Lítio-íon 3V7 380OmAH 50ABL001 SUPORTE DE BATERIA DPI611/DPI612 IO620-PSU. ADAPTADOR ELÉTRICO 109M9587 DPI611/612 TAMPA DE BATERIA RECARREGÁVEL COMPATIBILIDADE DE ESPUMA DE BATERIA ALCALINA...
 • Page 182 Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT Instale Bateria Recarregável e Suporte nas Unidades DPI611 1. Remova a tampa da bateria soltando o parafuso de fixação da tampa de bateria e erguendo a tampa. 2. Se houver um suporte de bateria branco, remova-o puxando para cima em ângulo reto para revelar o cabo de carregamento.
 • Page 183 Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT Instale a bateria recarregável nas unidades de DPI612. 1. Remova a tampa da bateria desaparafusando o parafuso de fixação e erguendo a tampa para cima. 2. Remova a bateria antiga CC3800GE se estiver inserida.
 • Page 184 Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT Instalação das baterias de célula seca 1. Remova a tampa da bateria soltando o parafuso de fixação da tampa da bateria e erguendo a tampa. 2. Se a bateria recarregável tiver sido encaixada, remova-a.
 • Page 185 Guia de Referência Rápida e Segurança IO61X-BAT-KIT Marcas e símbolos no instrumento Em conformidade com as Aviso - consulte diretivas da União o manual Européia Portas USB: Tipo A; Leia o manual conector mini-tipo B Conexão-terra LIGADO/DESLIGADO Não jogue fora este produto como se fosse um resíduo doméstico.
 • Page 186 înştiinţare prealabilă. GE este marcă comercială înregistrată a General Electric Company. Alte nume de companii sau de produse menţionate în acest document pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective, care nu sunt afiliate cu GE.
 • Page 187 Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT Specificaţiile bateriei Tehnologie/configuraţie litiu-ion/1S2P Tensiune nominală: 3,7 V Capacitate nominală: 3.800 mAh Capacitate minimă: 3.610 mAh Intervalul temperaturilor de încărcare: de la 0 °C la +45 °C Intervalul temperaturilor de descărcare: de la -10 °C la +60 °C Temperaturile de depozitare: 12 luni: de la -20 °C la +20 °C...
 • Page 188: Avertismente Generale

  Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT AVERTISMENTE GENERALE  Înainte de a utiliza acest instrument, citiţi şi înţelegeţi secţiunea „Siguranţa” din manualul utilizatorului pentru DPI611 sau DPI612 şi instrucţiunile aferente accesoriilor/opţiunilor/echipamentelor utilizate împreună cu instrumentul.  Citiţi şi înţelegeţi procedurile locale de siguranţă aplicabile.
 • Page 189 Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT  Nu supuneţi setul de baterii la şocuri mecanice.  Nu utilizaţi un set de baterii care pare a fi deteriorat sau deformat.  Nu sudaţi direct setul de baterii.  Nu inversaţi borna pozitivă (+) cu cea negativă (-). În caz contrar, în timpul reîncărcării, setul de baterii va fi încărcat invers, se pot produce reacţii...
 • Page 190 Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT  Nu scoateţi bateria din ambalajul original decât când este necesar să o utilizaţi.  Bateriile secundare trebuie încărcate înainte de utilizare. Utilizaţi întotdeauna încărcătorul corect şi consultaţi manualul utilizatorului referitor la instrucţiunile de încărcare corespunzătoare.
 • Page 191 Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT AVERTISMENTE PENTRU ÎNCĂRCĂTORUL BATERIEI REÎNCĂRCABILE 50ABL001  Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi modulul încărcătorului sau sursa de alimentare Echipamentul este prevăzut funcţii siguranţă/protecţie încorporate. Dacă aceste funcţii sunt dezactivate, setul de baterii în curs de încărcare poate avea scurgeri de electrolit, se poate supraîncălzi, poate emite fum, poate exploda şi/sau se poate...
 • Page 192 Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT Lista pieselor Figura 1 - Conţinut Cod articol Descriere articol CC3800GE BATERIE cu litiu-ion, 3V7 380 OmAH 50ABL001 SUPORT PENTRU BATERIE DPI611/DPI612 IO620-PSU ADAPTOR PRIZĂ ANSAMBLU DE CAPAC PENTRU COMPARTIMENTUL 109M9587 BATERIEI REÎNCĂRCABILE DPI611/612 PROTECŢIE DIN SPUMĂ...
 • Page 193 Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT Instalarea bateriei reîncărcabile şi a suportului în unităţile DPI611 1. Scoateţi capacul compartimentului pentru baterii slăbind şurubul prizonier de fixare şi ridicând capacul. 2. Dacă suportul alb de fixare al bateriei este prevăzut, îndepărtaţi-l trăgându-l direct în sus pentru a expune cablul de încărcare.
 • Page 194 Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT Instalarea bateriei reîncărcabile în unităţile DPI612 1. Scoateţi capacul bateriei deşurubând şurubul de fixare şi ridicând capacul. 2. Scoateţi vechea baterie CC3800GE, dacă este instalată. 3. Introduceţi bateria reîncărcabilă CC3800GE în compartiment, conform ilustraţiei din Figura 3.
 • Page 195 Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT Instalarea bateriilor cu elemenţi uscaţi 1. Scoateţi capacul compartimentului pentru baterii slăbind şurubul prizonier de fixare şi ridicând capacul. 2. Scoateţi bateria reîncărcabilă, dacă a fost instalată. 3. Dacă a fost instalat suportul pentru bateria reîncărcabilă, detaşaţi-l trăgându-l uşor direct în sus.
 • Page 196 Ghid de siguranţă şi de pornire rapidă IO61X-BAT-KIT Marcajele şi simbolurile de pe instrument Respectă directivele Avertisment – consultaţi Uniunii Europene manualul Porturi USB: tip A; Citiţi manualul miniconector tip B Masă (împământare) PORNIRE/OPRIRE Nu evacuaţi acest produs ca deşeu menajer. Consultaţi secţiunea „Întreţinerea”...
 • Page 197 Краткое руководство по безопасности и началу работы — 109M7337 Ред. — © General Electric Company, 2015. Все права защищены. Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. GE является зарегистрированным товарным знаком General Electric Company. Другие названия компаний или продуктов, упомянутые в настоящем документе, могут...
 • Page 198 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT Технические характеристики батареи Технология/конфигурация Ионно-литиевая/1S2P Номинальное напряжение: 3,7 В Номинальная мощность: 3800 мА·ч Минимальная мощность: 3610 мА·ч Диапазон температур заряда: от 0 до +45 °C Диапазон температур разрядки: от –10до +60 °C Температура...
 • Page 199: Предупреждения Общего Характера

  Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  Перед началом эксплуатации данного устройства ознакомьтесь с разделом «Техника безопасности» в руководстве пользователя DPI611 или DPI612, а также с инструкциями к разного рода принадлежностям (дополнительному оборудованию, аппаратуре), с которыми вы используете устройство.
 • Page 200 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT  Запрещается использовать или оставлять батарею около источников тепла (с температурой +80 ºC или выше).  Не погружайте батарею в воду. Не допускайте намокания батареи.  Не следует перезаряжать батарею вблизи огня или в условиях очень...
 • Page 201 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT  Если из батареи начал вытекать электролит или вы чувствуете соответствующий запах, уберите батарею подальше от открытого источника огня. В противном случае вытекший электролит может воспламениться, а из батареи пойдет дым, она может разорваться или...
 • Page 202 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT к утечке электролита и (или) перегреву батареи, а также к ее повреждению.  В случае течи элемента следите, чтобы жидкость не попала на кожу или в глаза. Если это произойдет, промойте соответствующий...
 • Page 203 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT  Оборудование включает в себя встроенные предохранительные устройства. Его запрещается использовать в местах, где может присутствовать статическое электричество (превышающее гарантийное значение производителя). В противном случае возможно повреждение предохранительных устройств, что может привести...
 • Page 204 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT Список комплектующих Рис. 1. Содержимое № позиции Артикул Описание CC3800GE БАТАРЕЯ ионно-литиевая 3,7 В, 3800 мА·ч 50ABL001 ПОДСТАВКА ДЛЯ БАТАРЕИ DPI611/DPI612 IO620-PSU ПЕРЕХОДНИК СЕТЕВОЙ КРЫШКА В СБОРЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ 109M9587 БАТАРЕИ DPI611/612 ПЕНИСТЫЙ...
 • Page 205 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT Монтаж аккумуляторной батареи и подставки (DPI611) 1. Снимите крышку с батареи, ослабив винт для фиксации крышки и подняв ее вверх. 2. При наличии снимите белый держатель для батареи, потянув его вперед и открыв зарядный кабель. Не выбрасывайте этот...
 • Page 206 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT Рис. 2. Установка комплекта аккумуляторной батареи Монтаж аккумуляторной батареи (DPI612) 1. Снимите крышку с батареи, отвинтив крепежный болт и потянув крышку вверх. 2. Снимите старую батарею CC3800GE (при наличии). 3. Вставьте аккумуляторную батарею CC3800GE в отсек, как...
 • Page 207 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT Монтаж батарей с сухими элементами 1. Снимите крышку с батареи, ослабив винт для фиксации крышки и подняв ее вверх. 2. При наличии аккумуляторной батареи снимите ее. 3. При наличии подставки для аккумуляторной батареи снимите...
 • Page 208 Краткое руководство по безопасности и началу работы IO61X-BAT-KIT Маркировка и обозначения на оборудовании Соответствует Предупреждение — см. директивам руководство Европейского Союза Порты USB: разъем Прочитайте руководство типа A; мини разъем типа B Масса (земля) ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) Не утилизируйте данное изделие как бытовые отходы.
 • Page 209 ändras utan föregående meddelande. GE är ett registrerat varumärke som tillhör General Electric Company. Andra namn på företag eller produkter som nämns i det här dokumentet kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag, och har inget samband med GE.
 • Page 210 Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT Batterispecifikation Teknik/konfiguration litiumjon/1S2P Nominell spänning: 3,7 V Nominell kapacitet: 3 800 mAh Minimal kapacitet: 3 610 mAh Temperaturområde för laddning: 0 °C till +45 °C Temperaturområde för urladdning: –10 °C till +60 °C Förvaringstemperaturer: 12 månader: –20 °C till +20 °C 3 månader: –20 °C till +45 °C...
 • Page 211: Allmänna Varningar

  Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT ALLMÄNNA VARNINGAR  Innan du har använt det här instrumentet ska du läsa och förstå avsnittet ”Säkerhet” i användarhandboken DPI611 eller DPI612 och anvisningarna för tillbehör/alternativ/utrustning som du använder den med.  Läs och förstå de tillämpliga lokala säkerhetsprocedurerna.
 • Page 212 Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT  Använd inte batteripack som är uppenbart skadade eller deformerade.  Direktsvetsa inte batteripacket.  Kasta inte om de positiva (+) och negativa (–) terminalerna. Annars laddas batteriet omvänt under uppladdningen vilket kan orsaka oönskade kemiska reaktioner eller så kan strömflödet bli för högt under urladdning viket orsakar elektrolytläckage, överhettning, rökbildning,...
 • Page 213 Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT  Ta inte bort batteriet från originalförpackningen förrän det behöver användas.  Sekundära batterier måste laddas innan de används. Använd alltid rätt laddare och se laddningsanvisningarna i användarhandboken.  Lämna inte batteriet i laddaren under längre perioder när det inte används.
 • Page 214 Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT VARNINGAR FÖR 50ABL001 LADDNINGSBART BATTERI  Demontera eller modifiera inte laddarmodulen eller likströmsförsörjningen. Utrustningen är försedd med inbyggda säkerhets-/skyddsfunktioner. Om de här inaktiveras kan batteripacket som laddas läcka elektrolyt, överhettas, avge rök, spricka och/eller antändas. ...
 • Page 215 Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT Reservdelslista Figur 1 Innehåll Punktnr Artikelnummer Beskrivning CC3800GE LITIUMJONBATTERI 3V7 3 800 mAh 50ABL001 DPI611/DPI612 BATTERIVAGGA IO620-PSU NÄTADAPTER 109M9587 DPI611/612 HÖLJE FÖR LADDNINGSBART BATTERI SKUM FÖR DPI611/2 KOMPATIBELT MED ALKALISKA 196-224 BATTERIER 109M7337 SNABBSTARTGUIDE [SV] Svenska – 109M7337 ver. -...
 • Page 216 Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT Montera det laddningsbara batteriet och vaggan i DPI611-enheter 1. Ta bort batterihöljet genom att lossa skruven och lyfta höljet uppåt. 2. Lyft den vita batterihållaren i förkommande fall genom att dra den rakt uppåt för att frilägga laddningskabeln. Behåll den här batterihållaren för att behålla kompatibiliteten med torrceller.
 • Page 217 Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT Montera det laddningsbara batteriet i DPI612-enheter. 1. Ta bort batterihöljet genom att skruva loss fästskruven och lyfta höljet uppåt. 2. Ta bort det gamla CC3800GE-batteriet i förekommande fall. 3. Sätt i CC3800GE-batteriet i facket enligt figur 3.
 • Page 218 Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT Montera torrcellbatterier 1. Ta bort batterihöljet genom att lossa skruven och lyfta höljet uppåt. 2. Om du har monterat det laddningsbara batteriet tar du bort det. 3. Om du har monterat det laddningsbara batteriets vagga tar du bort den genom att försiktigt dra den rakt uppåt.
 • Page 219 Säkerhets- och snabbstartguide IO61X-BAT-KIT Märkningar och symboler på instrumentet Uppfyller gällande EU- Varning – se handboken direktiv USB-portar: Typ A; typ B- Läs handboken kontakt i miniformat Jord PÅ/AV Kassera inte produkten som hushållsavfall. Se avsnittet ”Underhåll” i användarhandboken. Fler märkningar...
 • Page 220 © 2015 General Electric Company. Tüm Hakları Saklıdır. Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. GE, General Electric Company'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede bahsi geçen diğer şirket veya ürün adları, GE ile bağlantısı olmayan ilgili şirketlerinin ticari markaları veya tescilli ticari...
 • Page 221 Depolama Sıcaklıkları: 12 ay: -20°C - +20°C 3 ay: -20°C - +45°C 1 ay: -20°C - +60°C Şarj Gerilimi: 4,20V Maksimum Şarj Geçerli: 2000mA Maksimum Boşaltma Geçerli: 2000mA Pil Kızağı Teknik Özellikleri Teknoloji: Lityum İyon Pil Şarj Aleti Çalıştırma DC Giriş Gerilimi: 5Vdc Çalıştırma DC Giriş...
 • Page 222: Genel Uyarilar

   Belirtilen uyarıları yok saymak tehlikelidir.  Gereç için belirtilen limitleri yok saymak veya normal koşulda değilken gereci kullanmak tehlikelidir. Geçerli korumayı kullanın ve tüm güvenlik önlemlerine uyun.  Patlayıcı gaz, buhar veya toz bulunan yerlerde gereci kullanmayın. Patlama riski vardır.
 • Page 223 şarj edilecektir, bu durumda anormal kimyasal reaksiyon meydana gelebilir ya da elektrolit sızdırmasına, fazla ısınmasına, duman yaymasına, patlamasına ve/veya tutuşmasına neden olacak şekilde boşaltma sırasında fazlasıyla yüksek akım geçişi olabilir.  Pil paketi terminallerini pil paketi şarj aletine kolayca bağlayamazsanız bağlantıyı...
 • Page 224 Güvenlik ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu O61X-BAT-KIT  Kullanım için gerekene kadar pili orijinal paketinden çıkarmayın.  İkinci pillerin kullanılmadan önce şarj edilmesi gerekir. Her zaman doğru şarj aletini kullanın ve doğru şarj etme talimatları için kullanıcı kılavuzuna bakın.  Kullanılmadığında pili uzun süre şarjda bırakmayın. ...
 • Page 225 Ekipman yerleşik güvenlik/koruma özellikleri ile donatılmıştır. Bu özellikler devre dışı bırakılırsa, şarj edilen pil paketi elektrolit sızdırabilir, fazla ısınabilir, duman yayabilir, patlayabilir ve/veya tutuşabilir.  Belirli şarj süresi geçtikten sonra bile şart etme işlemi tamamlanamıyorsa, daha fazla şarj etmeye hemen son verin. Aksi taktirde, pilde elektrolit sızması, fazla ısınma, duman yayılması, patlama ve/veya...
 • Page 226 Güvenlik ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu O61X-BAT-KIT Parçalar Listesi Şekil 1 İçerik Öğe Parça Açıklama Numarası CC3800GE PİL Lityum iyon 3V7 380OmAH 50ABL001 DPI611/DPI612 PİL KIZAĞI IO620-PSU ŞEBEKE ADAPTÖRÜ 109M9587 DPI611/612 ŞARJ EDİLEBİLİR PİL KAPAK DÜZENEĞİ 196-224 DPI611/2 ALKALİN PİL UYUMU İÇİN DPI611/2 KÖPÜK 109M7337 HIZLI BAŞLANGIÇ...
 • Page 227 Güvenlik ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu O61X-BAT-KIT Şarj Edilebilir Pil ve Kızağı DPI611 Birimlerine Takın 1. Tutucu pil kapağı tespit vidasını gevşeterek ve kapağı yukarı kaldırarak pil kapağını çıkarın. 2. Takılıysa, şarj kablosunu ortaya çıkarmak için yukarı düz çekerek beyaz pil kapağını çıkarın. Kuru pillerle uyumluluğu sürdürmek için bu pil kapağını...
 • Page 228 Güvenlik ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu O61X-BAT-KIT Şarj edilebilir pili DPI612 ünitelere takın. 1. Tespit vidasını sökün ve kapağı yukarı kaldırarak pil kapağını çıkarın. 2. Gerekirse CC3800GE pilini çıkarın. 3. CC3800GE şarj edilebilir pili Şekil 3'te gösterildiği gibi bölmeye yerleştirin. 4. Kapağın kulakçıklarını (A) yuvalara açılı olarak yerleştirerek pil kapağını...
 • Page 229 Güvenlik ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu O61X-BAT-KIT Kuru Pilleri Takın 1. Tutucu pil kapağı tespit vidasını gevşeterek ve kapağı yukarı kaldırarak pil kapağını çıkarın. 2. Şarj edilebilir pil takılıysa çıkarın. 3. Şarj edilebilir kızağı takılıysa, hafifçe yukarı doğru düz çekerek çıkarın. Kızaktaki metal temas noktalarına dokunmaktan kaçının. Kızağın şarj kablosu ile birlikte üniteye bağlandığına dikkat edin.
 • Page 230 Güvenlik ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu O61X-BAT-KIT Cihaz Üzerindeki İşaretler ve Semboller Avrupa Birliği Uyarı – kılavuza direktiflerine uygundur başvurun USB portları: Tip A; Mini Kılavuzu okuyun Tip B konektör Topraklama AÇMA/KAPAMA Bu ürünü evsel atık olarak bertaraf etmeyin. Kullanıcı Kılavuzu “Bakım”...
 • Page 231 Measurement and Control IO61X-BAT-KIT DPI611/2 锂离子电池和适配器 安全和快速入门指南 – 109M7337 修订版 - © 2015 General Electric Company。保留所有权利。规格如有更改、恕不另 行通知。GE 是 General Electric Company 的注册商标。文中提及的其他公 司或产品名称均为其各自所有者的商标或注册商标、与 GE 无关。...
 • Page 232 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT 电池规格 技术 / 配置 锂离子 / 1S2P 额定电压:3.7V 额定容量:3800mAh 最小容量:3610mAh 充电温度范围:0°C 至 +45°C 放电温度范围:-10°C 至 +60°C 存储温度:12 个月:-20°C 至 +20°C 3 个月:-20°C 至 +45°C 1 个月:-20°C 至 +60°C 充电电压:4.20V 最大充电电流:2000mA 最大放电电流:2000mA 电池底座规格 技术:锂离子电池充电器 直流输入工作电压:5Vdc 直流输入工作电流:540mA(额定) 标准充电电压:4.20V (± < 1%) 额定充电电流:540mA...
 • Page 233 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT 一般警告  使用本仪表前、请阅读并理解“安全”一节的内容、以及与其一起使 用的附件/选件/设备的 DPI611 或 DPI612 用户手册和说明书。  阅读并理解适用的当地安全规程。  忽视规定的警告将可能导致危险。  不顾本仪表的指定限制或者不在正常条件下使用本仪表是非常危 险的。请采取适当的保护、并遵守所有安全警告。  请勿在具有易爆气体、蒸汽或灰尘的环境中使用本仪表。存在爆炸 危险。  请勿使用已损坏的设备、只能使用制造商提供的原装部件。 CC3800GE 锂离子充电电池警告  禁止拆卸或改装电池组。电池组可能会发生电解液泄漏、过热、烟气 释放、爆炸及/或燃烧。  切勿使电池发生短路。  禁止将电池组与金属物体一起运输或储存。  如果发生短路、则将传输过电流、进而使电池组泄漏电解液、过热、 烟气释放、爆炸及/或燃烧。  禁止将电池组丢入火中或进行加热。  禁止使电池受热或遇火。请勿将其储存在阳光直晒的地方。  切勿在热源(+80º C 或更高)附近使用或搁置电池组。...
 • Page 234 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT  禁止使电池组受到机械冲击。  禁止使用明显损坏或变形的电池组。  禁止直接焊接电池组。  切勿将正端子 (+) 和负端子 (-) 反接。否则、在充电期间、电池组将逆 冲电、随之可能发生异常化学反应、或者会在放电期间传输过高 电流、从而造成电解液泄漏、过热、烟气释放、爆炸及/或燃烧。  如果无法将电池组端子轻松连接至电池组充电器、则切勿强行连接。 确认端子方位正确。  不得将电池组用于为 DPI611/DPI612 产品供电以外的其他用途。  禁止使用任何与此设备不配套的电池。  禁止将电池组连接至任何其他电源插座、车载点烟器等设备。  禁止在 DPI611 或 DPI612 中混用不同厂家、容量、尺寸或类型的 电池。  如果未完成充电操作、即便指定时间已过、也应立即停止充电。  禁止将电池组放入微波炉。快速加热或密封破裂可能会导致电解液 泄漏、过热、烟气释放、爆炸及/或燃烧。 ...
 • Page 235 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT  不使用时、切勿延长电池充电时间。  长时间储存后、可能需要对电池进行几次充电和放电、以便获得最佳 性能。  禁止使电池组接受强烈日照或高温(例如炎热天气下放置于车内)。 否则、可能发生电解液泄漏、过热及/或烟气释放。此外、还将丧失保 证性能并/或缩短使用寿命。  电池组包含内置安全设备。禁止在有静电的场所使用。  保证充电温度范围在 0°C 至 +45º C 之间。在此温度范围外充电可能 导致电解液泄漏及/或电池组过热、进而造成损坏。  出现电池泄漏时、切勿使泄漏液体接触皮肤或眼睛。如果发生接触、 应用大量水冲洗接触部位并就医。  如果误吞电池中的物质或成分、应立即就医  避免儿童接触电池。  保持电池的清洁与干燥。  若电池变脏、请用洁净的干布擦拭电池端子。  若首次使用电池组时便出现生锈、难闻气体、过热及/或其他异常 情况、请退回至供应商。  有关详细信息、请联系您最近的分销商或代表。  请保存好原始产品资料、以备日后参考。 50ABL001 充电电池充电器警告...
 • Page 236 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT  该设备包含内置安全设备。禁止在有静电(超过制造商的保修期)的 场所使用。否则、安全设备可能会发生损坏、进而造成过热、烟气 释放、爆炸及/或燃烧。  保证充电温度范围在 10℃ 至 +45º C 之间。在此温度范围外充电可能 导致电池电解液泄漏及/或电池组过热、进而造成损坏。  将该设备放置于儿童无法触及的地方。另外、应避免儿童将电池组从 该设备中取出。  使用前、请认真研读上述预防措施。有关详细信息、请联系您最近的 分销商或代表。请保存好原始产品资料、以备日后参考。  关于充电规程、请参考 DPI611/612 设备的操作手册。  若电池出现生锈、难闻气体、过热及/或其他异常情况、请切勿给电池 充电。如果电池全新、则必须将其退回至供应商。 [ZH] 中文 – 109M7337 修订版 - 第 6 / 11 页...
 • Page 237 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT 部件清单 图 1 内含件 项目编号 部件号 描述 CC3800GE 锂离子电池 3V7 380OmAH 50ABL001 DPI611/DPI612 电池底座 IO620-PSU 电源适配器 109M9587 DPI611/612 充电电池盖装置 196-224 DPI611/2 碱性电池兼容性泡沫块 109M7337 快速入门指南 [ZH] 中文 – 109M7337 修订版 - 第 7 / 11 页...
 • Page 238 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT 在 DPI611 装置内安装充电电池和底座 1. 松开固定电池盖紧固螺钉并向上提起可取下电池盖。 2. 如果已安装、直接向上拉可拆下白色电池座、露出充电线缆。 确保此电池座与干电池兼容。 3. 将充电线缆与充电电池底座背面的配套接头相连接。切勿强行 连接、确认定位销是否对齐。 4. 将底座稳固推入电池盒。 5. 将充电电池 CC3800GE 插入底座。 6. 装上电池盖。按压插槽 中的凸耳关闭电池盒、以某个角度使电池盖降低、拧紧紧固螺 钉进行固定。(见图 2)。 7. 将墙式适配器连接到此装置或使用选装的便携充电器、可对电 池进行充电。 充电电池 底座 充电线缆 取下泡沫块 图 2 安装充电电池套件 [ZH] 中文 – 109M7337 修订版 -...
 • Page 239 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT 在 DPI612 装置内安装充电电池。 1. 拧下固定螺钉并向上提起可取下电池盖。 2. 若已安装、请拆下旧的 CC3800GE 电池。 3. 将 CC3800GE 充电电池插入电池盒中、如图 3 所示。 4. 按图 3 所示、在电池槽中的某个角度找到凸耳 (A) 装上电池盖、 合上电池盒。 5. 重新拧上电池盖固定螺钉。 图 3 安装充电电池组 安装干电池 1. 松开固定电池盖紧固螺钉并向上提起可取下电池盖。 2. 如果已安装充电电池、请将其取出。 3. 如果已安装充电电池底座、请轻轻地直接向上拉、将其取出。 避免接触底座的金属触点。注意、底座与带充电线缆的装置 相连。 4. 断开连于底座背部的充电线缆、使其松散分布于狭小的电池盒...
 • Page 240 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT 拧紧紧固螺钉进行固定。(见图 4)。 凸耳 电池泡沫块 图 4 安装干电池 仪表上的标记和符号 符合欧盟指令 警告 – 参考手册 USB 端口:A 阅读手册 类;微型 B 接口 接地 开/关 勿将本产品作为生活垃圾处置。请参阅用户手册中的“维护 ” 部分。 用户手册(Druck DPI612 压力校准仪、109M4017)中提供了更多标记 和符号。 [ZH] 中文 – 109M7337 修订版 - 第 10 / 11 页...
 • Page 241 安全和快速入门指南 IO61X-BAT-KIT 一般规格 CC3800GE 锂离子充电电池 IEC62133:2012 第 2 版 安全 K62133 认证 CE 标记 50ABL001 电池充电器 EMC 指令 2004/108/EC 和 EMC 法规 2006 IEC 60950-1(第 2 版)、IEC 60950-1(第 2 安全 版); am1、IEC 60950-1(第 2 版);am2 认证 CE 标记 IP40 防护等级...

Table of Contents