Silvercrest SSHK 100 A2 Operating Manual

Neck & shoulder heating pad
Hide thumbs Also See for SSHK 100 A2:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Introduction
Proper use ............................................................................................................................................Page 6
Description of parts and features .......................................................................................................Page 7
Delivery scope .....................................................................................................................................Page 7
Technical data .....................................................................................................................................Page 7
Important safety instructions
Safety system
..............................................................................................................................Page 9
Preparations for use
Switching on / off / Selecting the temperature...................................................................................Page 9
Temperature levels ..............................................................................................................................Page 9
Automatic switch-off ............................................................................................................................Page 9
Cleaning and care
Storage
.............................................................................................................................................Page 10
Disposal
............................................................................................................................................Page 11
Warranty / Service centre
Declaration of conformity
.........................................................................................Page 7
....................................................................................................................Page 10
.................................................................................................Page 11
.................................................................................................Page 11
Table of Contents
GB
5

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSHK 100 A2

 • Page 1 Table of Contents Introduction Proper use ............................Page 6 Description of parts and features .......................Page 7 Delivery scope .............................Page 7 Technical data .............................Page 7 Important safety instructions ..................Page 7 Safety system ..........................Page 9 Preparations for use Switching on / off / Selecting the temperature...................Page 9 Temperature levels ..........................Page 9 Automatic switch-off ..........................Page 9 Cleaning and care...
 • Page 2: Proper Use

  Introduction The following pictograms are used in this operating manual / on the heating pad: The textiles used in this heating pad meet the strict human ecological Read the instructions! requirements of Öko-Tex Standard 100, as verified by the German Hohenstein Research Institute.
 • Page 3: Description Of Parts And Features

  Introduction / Important safety instructions Description of parts and Technical data features Model: SSHK 100 A2 Control (see fig. A) Type: P10 S Function display (see fig. A) Power supply: 220–240 V ∼ / 50–60 Hz Plug-in connector (see fig. B)
 • Page 4 Important safety instructions DANGER OF ELECTRIC SHOCK! RISK OF BURNS! This heating Do not stick needles or sharp objects pad must not be used by children into the heating pad. There is a risk unless the control has been preset of electric shock.
 • Page 5: Safety System

  Important safety instructions / Safety system / Preparations for use Switching on / off / Selecting Do not cover the control and do not place it the temperature on the heating pad when the pad is in operation. The electronic components in the control the heating pad cause the control to heat Switching on:...
 • Page 6: Cleaning And Care

  Preparations for use / Cleaning and care / Storage Switch the heating pad off (setting 0) and pull mild laundry detergent according to the manu- the mains plug out of the mains socket if the facturer’s instructions. heating pad is not to be used after it has Please note that frequent washing will cause switched itself off automatically.
 • Page 7: Disposal

  Storage / Disposal / Warranty / Service centre / Declaration of conformity If you do not intend to use the heating pad for any within a period of 3 years from the date of purchase length of time, store it in the original packaging are honoured by in a dry environment and without weighing it down.
 • Page 9: Table Of Contents

  Seznam obsahu Úvod Použití k určenému účelu ......................... Strana 14 Popis dílů ............................Strana 15 Rozsah dodávky ..........................Strana 15 Technické údaje ..........................Strana 15 Důležitá bezpečnostní upozornění ................. Strana 15 Bezpečnostní systém ......................Strana 17 Uvedení do provozu Zapínání / vypínání / volba teploty ....................Strana 17 Stupně...
 • Page 10: Úvod

  Úvod V tomto návodu k obsluze / na vyhřívacím polštáři se používají následující piktogramy: Textilie použité u tohoto vyhřívacího polštáře splňují vysoké humánní ekolo- Přečtěte si pokyny! gické požadavky standardu Öko-Tex 100, jak bylo prokázáno ve Výzkum- ném ústavu Hohenstein. Volt (střídavé napětí) Nepoužívejte ji složenou nebo shrnutou! Pozor na zranění...
 • Page 11: Popis Dílů

  Úvod / Důležitá bezpečnostní upozornění Technické údaje mohou vést k poraněním a / nebo poškozením vyhří- vacího polštáře. Za škody způsobené použitím k nestanovenému účelu nepřevezme výrobce záruku. Model: SSHK 100 A2 Typ: P10 S Napájecí napětí: 220–240 V ∼ / Popis dílů...
 • Page 12 Důležitá bezpečnostní upozornění byl vyhřívací polštář neodborně použit, musí Textilie použité u tohoto se před novým použitím vrátit prodejci. Hrozí vyhřívacího polštáře nebezpečí poranění. vyhovují vysokým hu- NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEK- mánním ekologickým TRICKÝM PROUDEM! Do vyhří- požadavkům standardu vacího polštáře nestrkejte jehly nebo Öko-Tex 100, jak bylo prokázáno ve Výzkumném špičaté...
 • Page 13: Bezpečnostní Systém

  Důležitá bezpečnostní upozornění / Bezpečnostní systém / Uvedení do provozu Zapínání / vypínání / · na vyhřívací polštář nepoložili zdroj tepla, jako volba teploty je ohřívací láhev do postele apod., zatímco je zapnutý. Jinak se vyhřívací polštář může poškodit. Zapínání: Ovládací...
 • Page 14: Čistění A Ošetřování

  Uvedení do provozu / Čistění a ošetřování / Skladování Pokud vyhřívací polštář po časovém odpojení prací prostředek a dávkujte jej podle údajů již nebudete používat, vypněte jej (stupeň 0) výrobce. nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Mějte na paměti, že vyhřívací polštář se příliš častým praním opotřebuje.
 • Page 15: Likvidace

  Skladování / Likvidace / Záruka / Servis / Prohlášení o shodě Pokud vyhřívací polštář delší dobu nepoužíváte, MGG Elektro GmbH-Service skladujte jej v originálním obalu v suchém pro- c / o Dachser GmbH & Co. KG středí a bez zatížení. Thomas-Dachser-Str. 1 89129 Langenau, Germany.
 • Page 17 Obsah Úvod Použitie v súlade s určeným účelom ....................Strana 22 Opis dielov ............................Strana 23 Rozsah dodávky ..........................Strana 23 Technické údaje ..........................Strana 23 Dôležité bezpečnostné upozornenia ..............Strana 23 Bezpečnostný systém ......................Strana 25 Uvedenie do prevádzky Zapnutie / vypnutie / voľba teploty ....................
 • Page 18: Úvod

  Úvod V tomto návode na používanie / na vyhrievacej poduške sú použité nasledujúce piktogramy a symboly: Textílie použité pri tejto vyhrievacej poduške spĺňajú vysoké humánno-eko- Prečítajte si pokyny! logické požiadavky štandardu Ekotex 100, čo preukázal výskumný inštitút Hohenstein. Volt (striedavé napätie) Nepoužívajte zhrnuté...
 • Page 19: Opis Dielov

  Iné použi- tie, než je opísané vyššie, alebo úprava vyhrievacej podušky je neprípustná a môže viesť k poraneniam Model: SSHK 100 A2 a / alebo k poškodeniam vyhrievacej podušky. Typ: P10 S Výrobca nepreberá ručenie za škody zapríčinené...
 • Page 20 Dôležité bezpečnostné upozornenia zásuvky. Zabráňte kontaktu sieťového prípojného aby sa s vyhrievacou poduškou nehrali. Hrozí kábla s vysokými teplotami, olejom, ostrými nebezpečenstvo poranenia. NEBEZPEČENSTVO POPÁLE- hranami. Ak sa sieťový prípojný kábel poškodí alebo pretrhne, nedotýkajte sa ho, ale ihneď NIA! Túto vyhrievaciu podušku vytiahnite sieťovú...
 • Page 21: Bezpečnostný Systém

  Dôležité bezpečnostné … / Bezpečnostný systém / Uvedenie do prevádzky Uvedenie do prevádzky · vyhrievaciu podušku používali len spolu s ovládacou jednotkou uvedenou na Upozornenie: pri prvom použití môže u vyhrie- vyhrievacej poduške (etikete), · vyhrievaciu podušku neprevádzkovali bez vacej podušky vzniknúť zápach po umelej hmote, dozoru, ktorý...
 • Page 22: Teplotné Stupne

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba Teplotné stupne POŠKODENIA! Vyhrievaciu podušku pri su- šení v žiadnom prípade nezapínajte. V opač- Pomocou ovládacej jednotky nastavte nom prípade existuje nebezpečenstvo zásahu zvolený teplotný stupeň (pozri obr. A). elektrickým prúdom. Na čistenie a údržbu vyhrievacej podušky Stupeň...
 • Page 23: Skladovanie

  Čistenie a údržba / Skladovanie / Likvidácia / Záruka / Servis Nebieliť. Nepoužívajte pracie O možnostiach likvidácie opotrebovanej vyhrievacej prostriedky s obsahom bielidiel (ako podušky sa informujte u orgánov obecnej alebo napr. komplexný prací prostriedok). mestskej správy. Vyhrievaciu podušku nesušte v sušičke na bielizeň.
 • Page 24: Vyhlásenie O Zhode

  Vyhlásenie o zhode Vyhlásenie o zhode Táto vyhrievacia poduška spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Túto skutočnosť potvrdzuje znak CE. Príslušné vyhlásenia sú uložené u výrobcu. 28 SK...
 • Page 25 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 30 Teilebeschreibung ..........................Seite 31 Lieferumfang ............................Seite 31 Technische Daten ..........................Seite 31 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 31 Sicherheits-System ........................Seite 33 Inbetriebnahme Ein- / ausschalten / Temperatur wählen .....................Seite 33 Temperaturstufen ..........................Seite 34 Abschaltautomatik ..........................Seite 34 Reinigung und Pflege ......................Seite 34 Lagerung ............................Seite 35...
 • Page 26: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Heizkissen werden folgende Piktogramme verwendet: Die bei diesem Heizkissen eingesetzten Textilien erfüllen die hohen human- ökologischen Anforderungen des Anweisungen lesen! Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen. Nicht gefaltet oder zusammen- Volt (Wechselspannung) geschoben gebrauchen! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Hertz (Frequenz)
 • Page 27: Teilebeschreibung

  Heizkissens ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Heizkissens führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswid- Technische Daten rigen Anwendungen liegt, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Modell: SSHK 100 A2 Typ: P10 S Teilebeschreibung Spannungsversorgung: 220–240 V ∼ / 50–60 Hz Leistungsaufnahme: 100 W Bedienteil (siehe Abb.
 • Page 28 Wichtige Sicherheitshinweise Sie die Netzanschlussleitung fern von Hitze, Öl, werden, damit sie nicht mit dem Heizkissen scharfen Kanten. Wird die Netzanschlussleitung spielen. Es besteht Verletzungsgefahr. VERBRENNUNGSGEFAHR! beschädigt oder durchtrennt, berühren Sie diese nicht, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie dieses Heizkissen Beschädigte oder verwickelte Netzanschlusslei- nicht bei Hilflosen, Kleinkindern oder tungen erhöhen das Risiko eines elektrischen...
 • Page 29: Sicherheits-System

  Wichtige Sicherheitshinweise / Sicherheits-System / Inbetriebnahme Vermeiden Sie eine Beschädigung Bitte beachten Sie, dass das Heizkissen nach des Heizkissens! einem Fehlerfall aus Gründen der Sicherheit nicht mehr betrieben werden kann und an die Bitte beachten Sie, dass Sie: angegebene Service-Adresse eingesendet ·...
 • Page 30: Temperaturstufen

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege Temperatur wählen: STROMSCHLAGGEFAHR! Stellen Sie kurz vor der Anwendung die höchste Verbinden Sie das Bedienteil Temperaturstufe (Stufe 6) ein. So erreichen Sie erst wieder mit dem Heizkissen, wenn eine schnelle Erwärmung. die Steckkupplung und das Heizkissen Stellen Sie zur Anwendung über mehrere Stunden vollständig trocken sind.
 • Page 31: Lagerung

  Reinigung und Pflege / Lagerung / Entsorgung / Garantie / Service GEFAHR DER SACHBESCHä- Werfen Sie Elektrogeräte DIGUNG! Befestigen Sie das nicht in den Hausmüll! Heizkissen zum Trocknen nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichem. Andernfalls Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EG über kann das Heizkissen beschädigt werden.
 • Page 32: Konformitätserklärung

  Garantie / Service / Konformitätserklärung Veränderung erlischt der Garantieanspruch. Weiter- gehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt. In vielen Fällen liegt der Grund für Reklamationen in Bedienungsfehlern. Diese könnten ohne Weiteres telefonisch oder per E-Mail behoben werden. Bitte wenden Sie sich an die für Sie eingerichtete Service-Hotline, bevor Sie das Heizkissen beim Hersteller reklamieren.

Table of Contents