Electrolux ESI6510LOW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ESI6510LOW
ESI6510LOX
ESI6510LAW
ESI6510LAX
................................................ .............................................
DA OPVASKEMASKINE
EN DISHWASHER
FI ASTIANPESUKONE
NO OPPVASKMASKIN
SV DISKMASKIN
BRUGSANVISNING
USER MANUAL
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
2
18
34
49
64

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux ESI6510LOW

  Summary of Contents for Electrolux ESI6510LOW

 • Page 1 ..................... ESI6510LOW DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING ESI6510LOX EN DISHWASHER USER MANUAL ESI6510LAW FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE ESI6510LAX NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING...
 • Page 2: Table Of Contents

  12. MILJØHENSYN ............17 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så...
 • Page 3: Sikkerhedsanvisninger

  Hvis der bliver behov for eventuel fremtidig brug. at udskifte apparatets netledning, skal det udføres af Electrolux Service A/S. 1.1 Sikkerhed for børn og andre • Sæt først netstikket i stikkontakten ved udsatte personer installationens afslutning.
 • Page 4 • Drik og leg ikke med vandet i apparatet. 1.3 Brug • Tag ikke opvasken ud af apparatet, før • Dette apparat er beregnet til hushold- opvaskeprogrammet er slut. Der kan ningsbrug eller lignende anvendelse, være opvaskemiddel på servicet.
 • Page 5: Produktbeskrivelse

  DANSK 2. PRODUKTBESKRIVELSE Øverste spulearm Beholder til afspændingsmiddel Nederste spulearm Beholder til vaskemiddel Filtre Bestikkurv Typeskilt Nederste kurv Saltbeholder Øverste kurv Justering af vandets hårdhedsgrad 3. BETJENINGSPANEL Auto O ff AutoFlex G lass Care Q uick Plus Rinse & Hold EnergySaver Multitab Til-/fra-knap...
 • Page 6: Programmer

  Program-kontrollamper Start-knap Display Lamper Delay-knap Option-knap Lamper Forløb Kontrollampe for opvasketrin. Lyser, når opvaske- og skyllefasen er i gang. Kontrollampe for tørretrin. Lyser, når tørrefasen er i gang. Salt-lampe. Denne lampe er altid slukket, når programmet er i gang.
 • Page 7: Tilvalg

  DANSK 3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid. 4) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig fast på tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet. Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
 • Page 8 2. Tryk på Option, indtil Multitab-lampen • Displayet viser programmets varig- hed. tændes. Tilvalget forbliver aktiveret, indtil du slår det fra. Tryk på Option, indtil Multitab- 5.4 Lydsignaler lampen slukkes. Lydsignalerne aktiveres, når der er en fejl i Hvis du stopper med at bruge apparatet, eller når der sker en justering af...
 • Page 9: Før Ibrugtagning

  DANSK 6. FØR IBRUGTAGNING 1. Kontrollér, om det indstillede niveau 4. Åbn for vandhanen. for blødgøringsanlægget passer til det 5. Der kan være rester af snavs fra opva- lokale vands hårdhedsgrad. Hvis ikke, sken i maskinen. Start et program for skal blødgøringsanlægget indstilles.
 • Page 10 10 www.electrolux.com • Programlampen Elektronisk indstilling bliver ved med at blinke. 1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at ak- • Lydsignalerne er i gang. Eksempel- tivere apparatet. vis fem lydsignaler med pause mel- 2. Tryk på Program og Option, og hold lem = niveau 5.
 • Page 11: Daglig Brug

  DANSK 6.3 Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel Tryk på udløserknappen (D) for at åb- ne lågen (C). Fyld kun beholderen til afspændings- middel (A) op til "max"-mærket. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget skum. Luk lågen.
 • Page 12 12 www.electrolux.com 7.1 Brug af opvaskemiddel Tryk på udløserknappen (B) for at åb- ne lågen (C). Fyld opvaskemiddel i rummet til opva- skemiddel (A). Hvis programmet har et trin med for- vask, anbringes en lille mængde op- vaskemiddel i rummet (D).
 • Page 13: Råd

  DANSK Når nedtællingen er afsluttet. Programmet Sørg for, at der er opvaskemiddel starter. i beholderen til opvaskemiddel, in- den der startes et nyt program. Åbning af lågen, mens apparatet Ved programslut er i gang Når programmet er færdigt, viser displayet Hvis du åbner lågen, stopper apparatet.
 • Page 14: Vedligeholdelse Og Rengøring

  14 www.electrolux.com • Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg benytter opvasketabs til lange program- for, at de ikke kan flytte sig. mer for at undgå rester af opvaskemid- ler på bordservicet. • Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskepro-...
 • Page 15: Fejlfinding

  DANSK Filteret (A) skilles ad ved at trække delen (A1) og (A2) fra hinanden. Fjern filteret (B). Vask filteret med vand. Sæt filteret (B) på plads. Sørg for, at det samles korrekt under de to skin- ner (C). Saml filteret (A), og sæt det på plads i filteret (B).
 • Page 16 16 www.electrolux.com Fejl Mulig løsning Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere indstillingen eller vente på, at ned- tællingen er færdig. Apparatet ikke tager vand ind. Kontroller, at der er åbnet for vandhanen. Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kon- takt det lokale vandværk for at få...
 • Page 17: Teknisk Information

  DANSK • 5. Tryk på Option for at ændre indstillin- Programlamperne gen. slukkes. 6. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at • Programlampen bliver deaktivere apparatet og bekræfte ind- ved med at blinke. stillingen. • Displayet viser den aktuelle indstil- 7. Juster doseringen af afspændingsmid- ling.
 • Page 18 12. ENVIRONMENT CONCERNS ..........33 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 19: Safety Instructions

  ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • Always use a correctly installed shock- pliance, carefully read the supplied in- proof socket. structions. The manufacturer is not re- • Do not use multi-plug adapters and ex- sponsible if an incorrect installation and tension cables.
 • Page 20 20 www.electrolux.com • Do not drink and play with the water in 1.3 Use the appliance. • This appliance is intended to be used in • Do not remove the dishes from the ap- household and similar applications such pliance until the programme is comple- ted.
 • Page 21: Product Description

  ENGLISH 2. PRODUCT DESCRIPTION Upper spray arm Rinse aid dispenser Lower spray arm Detergent dispenser Filters Cutlery basket Rating plate Lower basket Salt container Upper basket Water hardness dial 3. CONTROL PANEL Auto O ff AutoFlex G lass Care Q uick Plus Rinse & Hold EnergySaver Multitab On/off button...
 • Page 22: Programmes

  22 www.electrolux.com Programme indicators Start button Display Indicators Delay button Option button Indicators Description Washing phase indicator. It comes on when the washing phase and the rinsing phases operate. Drying phase indicator. It comes on when the drying phase oper- ates.
 • Page 23: Options

  ENGLISH 3) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time. 4) Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond on the dishes and bad odours to come out from the appliance. Do not use detergent with this programme.
 • Page 24 24 www.electrolux.com How to activate the Multitab option vourite programme and options come 1. Press the on/off button to activate the appliance. • The display shows the duration of the programme. 2. Press Option until the Multitab indica- tor comes on.
 • Page 25: Before First Use

  ENGLISH 6. BEFORE FIRST USE 1. Make sure that the set level of the wa- 5. Processing residues can stay in the ter softener agrees with the water appliance. Start a programme to re- hardness in your area. If not, adjust move them.
 • Page 26 26 www.electrolux.com • The programme indicator Electronic adjustment continues to flash. 1. Press the on/off button to activate the • The acoustic signals operate. E.g. appliance. five intermittent acoustic signals = 2. Press and hold, at the same time, level 5.
 • Page 27: Daily Use

  ENGLISH 6.3 Filling the rinse aid dispenser Press the release button (D) to open the lid (C). Fill the rinse aid dispenser (A), no more than the mark 'max'. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam.
 • Page 28 28 www.electrolux.com 7.1 Using the detergent Press the release button (B) to open the lid (C). Put the detergent in the compartment (A) . If the programme has a prewash phase, put a small quantity of deter- gent in the compartment (D).
 • Page 29: Hints And Tips

  ENGLISH 3. The countdown starts automatically. Make sure that there is detergent When the countdown is completed. The in the detergent dispenser before programme starts. you start a new programme. Opening the door while the At the end of the programme appliance operates When the programme is completed, the display shows 0:00.
 • Page 30: Care And Cleaning

  30 www.electrolux.com • Put the light items in the upper basket. Do not use more than the correct Make sure that they do not move. quantity of detergent. Refer to the instructions on the detergent • Make sure that the spray arms can packaging.
 • Page 31: Troubleshooting

  ENGLISH To disassemble the filter (A), pull apart (A1) and (A2). Remove the filter (B). Wash the filters with water. Put the filter (B) to its initial position. Make sure that it assembles correctly under the two guides (C). Assemble the filter (A) and put it into position in filter (B).
 • Page 32 32 www.electrolux.com Problem Possible solution Press Start. If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of the countdown. The appliance does not fill with Make sure that the water tap is open. water. Make sure that the pressure of the water sup- ply is not too low.
 • Page 33: Technical Information

  ENGLISH • The programme indicators 5. Press Option to change the setting. 6. Press the on/off button to deactivate go off. the appliance and to confirm the set- • The programme indicator ting. continues to flash. 7. Adjust the released quantity of rinse •...
 • Page 34 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU ..........48 WE’RE THINKING OF YOU Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä...
 • Page 35: Turvallisuusohjeet

  SUOMI TURVALLISUUSOHJEET Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet en- voja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä nen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmis- sähköasentajaan. taja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuus- • Kytke pistoke maadoitettuun pistorasi- vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virhe- aan. ellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä •...
 • Page 36: Laitteen Kuvaus

  36 www.electrolux.com • Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki 1.3 Käyttö sillä. • Laite on tarkoitettu käytettäväksi ko- • Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin tiympäristöissä ja vastaavissa ympäris- ohjelma on päättynyt. Astioissa voi olla töissä, kuten: pesuainejäämiä. – henkilöstön keittiöympäristöt liikkeis- •...
 • Page 37: Käyttöpaneeli

  SUOMI Ylempi suihkuvarsi Huuhtelukirkastelokero Alempi suihkuvarsi Pesuainelokero Sihdit Ruokailuvälinekori Arvokilpi Alakori Suolasäiliö Yläkori Vedenkovuuden säädin 3. KÄYTTÖPANEELI Auto O ff AutoFlex G lass Care Q uick Plus Rinse & Hold EnergySaver Multitab Virtapainike Delay -painike Program -painike Start -painike Ohjelman merkkivalot Merkkivalot Näyttö...
 • Page 38: Ohjelmat

  38 www.electrolux.com 4. OHJELMAT Ohjelma Likaisuusaste Ohjelma- Lisätoiminnot Pestävät astiat vaiheet Normaalilikaiset as- Esipesu EnergySaver tiat Varsinainen pesu 50 Ruokailuastiat ja °C ruokailuvälineet Huuhtelut Kuivaus Kaikki Esipesu EnergySaver Ruokailuastiat, ruo- Varsinainen pesu 45 kailuvälineet, katti- °C tai 70 °C lat ja pannut...
 • Page 39: Lisätoiminnot

  SUOMI Kestoaika Energia Vesi Ohjelma (min) (kWh) 1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti. Tietoja testilaitokselle Pyydä kaikki vaaditut testitiedot osoitteesta: info.test@dishwasher-production.com Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka löytyy arvokilvestä. 5. LISÄTOIMINNOT Ota lisätoiminnot käyttöön tai Ohjelman kesto kasvaa.
 • Page 40: Käyttöönotto

  40 www.electrolux.com Voit tallentaa vain yhden ohjelman Ohjelman päättymisestä ilmoittavan kerralla. Uusi asetus peruuttaa äänimerkin käyttöönotto edellisen. 1. Kytke laite toimintaan painamalla virta- painiketta. Ohjelman tallentaminen 2. Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti 1. Kytke laite toimintaan painamalla virta- painiketta Program ja Option muuta- painiketta.
 • Page 41 SUOMI 6.1 Vedenpehmentimen säätäminen Vedenpehmenti- Vedenkovuus säätäminen Saksalaiset Ranskalaiset mmol/l Clarke Manuaali- Elek- asteet asteet asteet troni- (°dH) (°fH) 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 37 - 42 65 - 75...
 • Page 42 42 www.electrolux.com 5. Muuta asetusta painamalla painiketta 6. Paina virtapainiketta laitteen kytkemi- Program toistuvasti. seksi pois päältä ja asetuksen vahvis- tamiseksi. 6.2 Suolasäiliön täyttäminen Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä si- tä vastapäivään. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain ensimmäisellä käyttökerralla). Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla.
 • Page 43: Päivittäinen Käyttö

  SUOMI 7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 1. Avaa vesihana. 3. Täytä korit. 2. Kytke laite toimintaan painamalla virta- 4. Lisää konetiskiaine. painiketta. 5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja • Jos suolan merkkivalo palaa, täytä likaisuusasteelle sopiva ohjelma. suolasäiliö. • Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo palaa, täytä...
 • Page 44: Vihjeitä Ja Neuvoja

  44 www.electrolux.com • Jos haluat asettaa toisen ohjelman, Ohjelman peruuttaminen paina painiketta Program toistuvas- Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti pai- ti, kunnes vastaavan ohjelman niketta Program ja Option muutaman merkkivalo syttyy. Voit asettaa myös sekunnin ajan. käytettävissä olevat lisätoiminnot. Näytössä näkyy ohjelman kesto.
 • Page 45: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI ja konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat 8.2 Korien täyttäminen vahingoittaa laitetta. Katso esimerkkejä korien täytöstä • Huuhtelukirkaste auttaa viimeisen huuh- laitteen mukana toimitetusta esit- teluvaiheen aikana kuivaamaan astiat il- teestä. man raitoja ja läikkiä. • Yhdistelmäpesuainetabletit sisältävät • Käytä laitetta vain astianpesukonetta pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja mui- kestävien astioiden pesemiseen.
 • Page 46: Vianmääritys

  46 www.electrolux.com 9.1 Sihtien puhdistaminen Kierrä sihti (A) vastapäivään ja poista Pura sihti (A) vetämällä osat (A1) ja (A2) irti toisistaan. Poista sihti (B). Pese sihdit vedellä. Aseta sihti (B) alkuperäiseen asen- toonsa. Varmista, että se kiinnittyy oi- kein kahden ohjaimen (C) alle.
 • Page 47 SUOMI Ongelma Mahdollinen ratkaisu Laite ei kytkeydy toimintaan. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasi- aan. Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulak- keista ole palanut. Pesuohjelma ei käynnisty. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu. Paina painiketta Start. Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut um- peen.
 • Page 48: Tekniset Tiedot

  48 www.electrolux.com • Ohjelman merkkivalo 10.2 Huuhtelukirkastelokeron vilkkuu edelleen. käyttöönotto • Nykyinen asetus näkyy näytössä. Huuhtelukirkastelokeron käyttöönotto on Huuhtelukirkastelokero mahdollista vain, kun Multitab-lisätoiminto pois käytöstä on aktivoitu. 1. Kytke laite toimintaan painamalla virta- Huuhtelukirkastelokero painiketta. käytössä 2. Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti 5.
 • Page 49 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.
 • Page 50: Sikkerhetsanvisninger

  50 www.electrolux.com SIKKERHETSANVISNINGER Les instruksjonene nøye før montering og • Bruk alltid en korrekt montert, jordet bruk av produktet. Produsenten er ikke stikkontakt. ansvarlig for eventuelle skader som skyl- • Ikke bruk doble stikkontakter eller skjø- des feilaktig montering og bruk. Oppbevar teledninger.
 • Page 51: Produktbeskrivelse

  NORSK • Ikke drikk eller lek med vann i produk- 1.3 Bruk tet. • Dette produktet er kun ment for bruk i • Ikke ta ut oppvasken fra produktet før husholdninger og liknende bruk som: oppvaskprogrammet er ferdig. Det kan –...
 • Page 52: Betjeningspanel

  52 www.electrolux.com Øvre spylearm Skyllemiddelbeholder Nedre spylearm Oppvaskmiddelbeholder Filtre Bestikkurv Typeskilt Nedre kurv Saltbeholder Øvre kurv Hjul for innstilling av vannhardhet 3. BETJENINGSPANEL Auto O ff AutoFlex G lass Care Q uick Plus Rinse & Hold EnergySaver Multitab På/av-knapp Delay-knapp...
 • Page 53: Programmer

  NORSK 4. PROGRAMMER Program Grad av smuss Program Tilvalg Type vask faser Normalt skittent Forvask EnergySaver Servise og bestikk Vask 50 °C Skyllinger Tørk Forvask EnergySaver Servise, bestikk, Vask 45 °C eller 70 °C gryter og panner Skyllinger Tørk Meget skittent Forvask EnergySaver Servise, bestikk,...
 • Page 54: Tilvalg

  54 www.electrolux.com Informasjon for testinstitutter For all nødvendig informasjon om testytelse, send en e-post til: info.test@dishwasher-production.com Skriv ned PNC (produktnummer), som du finner på typeskiltet. 5. TILVALG Aktiver eller deaktiver tilvalgene før Hvis du slutter å bruke du starter et program. Du kan ikke oppvaskmaskintabletter, må...
 • Page 55: Før Første Gangs Bruk

  NORSK • Displayet viser programmets varig- starter å het. blinke. 4. Trykk på Delay. 5.4 Lydsignaler • Programindikatorene Et lydsignal vil høres når produktet har en slukkes. feil eller når det er nødvendig å justere ni- • vået til vannhardheten. Det er ikke mulig å Programindikatoren fortsetter å...
 • Page 56 56 www.electrolux.com Vannhardhet Vannhardhet justering Tyske Franske mmol/l Clarke Manuelt Elek- grader grader grader tro- (°dH) (°fH) nisk 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 <...
 • Page 57 NORSK 6.2 Fylle saltbeholderen med salt Drei lokket mot klokken for å åpne saltbeholderen. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun første gang). Fyll saltbeholderen med oppvaskma- skinsalt. Fjern saltsøl rundt åpningen på salt- beholderen. Lukk saltbeholderen ved å dreie lok- ket med klokken.
 • Page 58: Daglig Bruk

  58 www.electrolux.com 7. DAGLIG BRUK 1. Åpne vannkranen. 3. Fyll kurvene. 2. Trykk på av/på-knappen for å slå på 4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel. produktet. 5. Velg og start riktig program for den ak- • Fyll saltbeholderen hvis saltindikato- tuelle oppvasktypen og smussgrad.
 • Page 59: Råd Og Tips

  NORSK • Hvis du vil angi et annet program, Avbryting av starttidsforvalg avbry- trykk på Program flere gang, til in- ter også valgte tilvalg (unntatt Mul- dikatoren til programmet du vil velge titab). Forsikre deg om at du tryk- tennes. Du kan også velge tilgjenge- ker på...
 • Page 60: Stell Og Rengjøring

  60 www.electrolux.com • Du må ikke plassere vannabsorberende • Oppvaskmiddeltablettene inneholder gjenstander i produktet (svamper, kjøk- oppvaskmiddel, skyllemiddel og andre kenhåndklær). midler. Sørg for at tablettene er egnet til vannhardheten i ditt område. Se in- • Fjern matrester fra gjenstandene.
 • Page 61: Feilsøking

  NORSK For å demontere filteret (A), må du trekke (A1) og (A2) fra hverandre. Ta ut filteret (B). Vask filtrene med vann. Sett filteret (B) tilbake på sin opprin- nelige plass. Kontroller at det blir rik- tig satt sammen ved hjelp av de to skinnene (C).
 • Page 62 62 www.electrolux.com Feil Mulig løsning Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillin- gen eller vent til slutten av nedtellingen. Produktet tar ikke inn vann. Kontroller om vannkranen er åpen. Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
 • Page 63: Tekniske Data

  NORSK 6. Trykk på av/på-knappen for å slå av Skyllemiddelbeholder av produktet og bekrefte innstilingen. Skyllemiddelbeholder på 7. Juster mengden skyllemiddel som slippes ut. 5. Trykk på Option for å endre innstillin- 8. Fyll skyllemiddelbeholderen. gen. 11. TEKNISKE DATA Mål Høyde / bredde / dybde 596 / 818 - 898 / 570 (mm)
 • Page 64 12. MILJÖSKYDD ............79 WE’RE THINKING OF YOU Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
 • Page 65: Säkerhetsföreskrifter

  SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga de bifogade instruktionerna före • Produkten måste vara jordad. installation och användning av produkten. • Kontrollera att produktens märkdata Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för överensstämmer med din strömkälla. I personskador eller skador på egendom annat fall, kontakta en elektriker. som orsakats av felaktig installation eller •...
 • Page 66 66 www.electrolux.com • Koppla omedelbart loss maskinen från • Maskindiskmedel är farligt. Följ säker- eluttaget om tilloppsslangen är skadad. hetsanvisningarna på diskmedelspake- Kontakta service för att byta ut till- tet. oppsslangen. • Drick och lek inte med vattnet i produk- ten.
 • Page 67: Produktbeskrivning

  SVENSKA 2. PRODUKTBESKRIVNING Övre spolarmen Spolglansfack Nedre spolarmen Diskmedelsfack Filtren Bestickkorg Typskylt Underkorg Saltbehållare Överkorg Reglage för inställning av vattenhård- 3. KONTROLLPANEL Auto O ff AutoFlex G lass Care Q uick Plus Rinse & Hold EnergySaver Multitab...
 • Page 68: Program

  68 www.electrolux.com Strömbrytare Delay-knapp Program-knapp Start-knapp Programindikatorer Indikatorlampor Display Option-knapp Indikator- Beskrivning lampor Kontrollampa för Diskfas. Tänds när diskfasen och sköljfasen på- går. Kontrollampa för torkfas. Tänds när torkfasen pågår. Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar. Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
 • Page 69: Tillvalsfunktioner

  SVENSKA 2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen och mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden. 3) Med detta program kan du köra en disk med ny smuts. Det ger gott diskresultat på kort tid. 4) Använd detta program för att snabbt skölja disken.
 • Page 70: Innan Maskinen Används Första Gången

  70 www.electrolux.com Gör så här för att aktivera Multitab- na för programmet och funktionerna funktionen börjar blinka. 1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera Ställa in MyFavourite-programmet produkten. 1. Håll in Program tills kontrollamporna 2. Tryck på Option tills kontrollampan för som tillhör MyFavourite-programmet...
 • Page 71 SVENSKA Kontakta det lokala Vattenverket för få bort dem. Använd inte diskmedel att få information om vattnets hårdhet och fyll inte korgarna. där du bor. Om du använder kombinerade 2. Fyll saltbehållaren. diskmedelstabletter, aktivera Mul- 3. Fyll spolglansdoseringen. titab-funktionen. 4. Öppna vattenkranen. 5.
 • Page 72 72 www.electrolux.com • Inställningen för vattenavhärdaren porna visas på displayen. T.ex. = nivå börjar blinka. 4. Tryck på Program. 5. Tryck på Program upprepade gånger • Indikatorlamporna för programmen för att ändra inställning. 6. Tryck på strömbrytaren för att stänga släcks.
 • Page 73: Daglig Användning

  SVENSKA 6.3 Fylla spolglansfacket Tryck in spärren (D) för att öppna locket (C). Fyll spolglansdoseringen (A), men inte mer än till märket "max". Torka upp eventuell utspillt spolglans med en absorberande trasa så att det inte bildas för mycket skum. Stäng locket.
 • Page 74 74 www.electrolux.com 7.1 Använda diskmedel Tryck in spärren (B) för att öppna locket (C). Häll diskmedlet i facket märkt (A). Om diskprogrammet har en fördisk- fas, lägg en liten mängd diskmedel i diskmedelsfacket (D). Om du använder diskmedelstabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket (A).
 • Page 75: Råd Och Tips

  SVENSKA När nedräkningen är klar. Programmet Kontrollera att det finns diskmedel startar. i diskmedelsfacket innan du star- tar ett nytt program. Öppna luckan medan produkten När programmet är klart är igång När programmet är klart visas 0:00 på Om luckan öppnas, stannar produkten. displayen.
 • Page 76: Underhåll Och Rengöring

  76 www.electrolux.com Använd inte mer än korrekt 8.3 Använda salt, spolglans och mängd diskmedel. Se tillverkarens diskmedel anvisningar på diskmedelsför- packningen. • Använd endast salt, spolglans och disk- medel för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada produkten. 8.4 Innan ett program startas •...
 • Page 77: Felsökning

  SVENSKA Sätt ihop filtret (A) och sätt det på plats inuti filter (B). Vrid medurs tills det låses på plats. En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten. Använd bara neutrala rengöringsmedel. 9.2 Rengöring av spolarmar Använd inte produkter med slipeffekt, Ta inte bort spolarmarna.
 • Page 78 78 www.electrolux.com Problem Möjlig lösning Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt. Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd. Produkten tömmer inte ut vattnet. Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt. Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
 • Page 79: Teknisk Information

  SVENSKA 11. TEKNISK INFORMATION Mått Bredd / Höjd / Djup (mm) 596 / 818 - 898 / 570 Elektrisk anslutning Se märkskylten. Nätspänning 220-240 V Frekvens 50 Hz Vattentryck Min. / max. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) max.
 • Page 80 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Esi6510loxEsi6510lawEsi6510lax