Silvercrest STG 85 Operating Instructions Manual

Tabletop freezer
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

KITCHEN TOOLS
Tabletop Freezer STG 85 A1
3C
Tabletop Freezer
Operating instructions
Fryser
Betjeningsvejledning
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: STG 85 A1-01/10-V8

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest STG 85

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Tabletop Freezer STG 85 A1 Tabletop Freezer Operating instructions Fryser Betjeningsvejledning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: STG 85 A1-01/10-V8...
 • Page 2 STG 85 A1 1 2 3...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT Intended Use Safety instructions Technical data Items supplied Description of the appliance Setting the appliance up Ventilation ...4 Laying and connecting the power cable ...4 Protect against moisture and heat ...4 Installation of the appliance...4 Start-up Switching on ...5 Control lamps ...5 Storage times...6 Freezing fresh foods...6...
 • Page 4: Intended Use

  Do not place glass containers containing liquids in the appliance, they may burst. • Never take anything out of the freezer if you have wet/damp hands. You could get stuck to the frozen item. • Do not eat ice lollipops immediately after removal from the freezer, otherwise they could cause frostbite or numbness.
 • Page 5: Technical Data

  • D D A A N N G G E E R R ! ! NEVER allow children to play in a freezer or to hide in it! They could become trapped in the device and suffocate! Risk of fire! •...
 • Page 6: Items Supplied

  Attention! To avoid the risk of fire, do not place electrical heaters on the freezer. Also, do not place kettles or water boilers on it, as overflowing boiling liquids could damage the electrical insulation of the appliance. - 4 -...
 • Page 7: Start-Up

  • The temperature control lamp (red) 2 indicates a temperature in the freezer compartment that is too high. These may be the reasons for it: - the appliance was just connected to the mains...
 • Page 8: Storage Times

  Storage times This freezer is suitable for the long-term storage of frozen foods. You can also freeze fresh foods in it and then store them there. The following list is intended as general information about how long you can store frozen foods in the appliance.
 • Page 9: Making Ice Cubes

  • If the power cut lasts for a long time, when the power is switched back on check to see if melt water has collected on the bottoms of the freezer compartments 8 or on the bottoms of the storage compartments 7.
 • Page 10: Defrosting

  Check the food to be refrozen to see if any of it has started to thaw. Do not refreeze food that has started to thaw, instead, consume it. 6. Place the food back into the freezer and close the door. 7. Connect the appliance once again to the mains power supply.
 • Page 11: Cleaning The Interior

  Changing the door hinging Subject to preference, the door of the freezer can open to either the right or the left. Decisive for this is the position of the door hinge. On delivery, the door hinge is fitted on the right.
 • Page 12: Troubleshooting

  8. Now position the door on the axis of the lower hinge. Remove the screws for the top hinge from the holes on the opposite side of the freezer and screw the top hinge back on with the help of these screws, b b u u t t n n o o t t y y e e t t f f i i r r m m l l y y .
 • Page 13: Information About The Refrigerant

  T T h h e e a a p p p p l l i i a a n n c c e e d d o o e e s s n n ' ' t t w w o o r r k k •...
 • Page 14: Disposal

  Disposal Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. Dispose of the appliance through an approved dis- posal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.
 • Page 15: Importer

  The warranty becomes void if the appliance has been opened, and/or modifications have been made to it, by you or by a third party not authorized by us. The warranty does not cover any further liability on our part, in particular no liability for damages that are not from the appliance itself or caused by the failure of the appliance until it is repaired (e.g.
 • Page 16 - 14 -...
 • Page 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelsesområde Sikkerhedsanvisninger Tekniske data Medfølger ved køb Beskrivelse af fryseskabet Opstilling af fryseskabet Ventilation ...18 Lægning og tilslutning af strømledningen...18 Beskyttelse mod fugt og varme ...18 Opstilling af fryseskabet ...18 Ibrugtagning Sådan tænder du for fryseskabet ...19 Kontrollamper...19 Opbevaringstider...20 Nedfrysning af friske fødevarer ...20 Frosne fødevarer...20 Fremstilling af isterninger...21...
 • Page 18: Anvendelsesområde

  Fryser Anvendelsesområde Dette fryseskab er udelukkende beregnet til nedfrys- ning af fødevarer og til opbevaring af frosne føde- varer. Fryseskabet er ikke beregnet til industriel, erhvervsmæssig eller laboratoriebrug, men kun til privat brug. V V e e d d a a n n v v e e n n d d e e l l s s e e t t i i l l a a n n d d r r e e f f o o r r m m å å l l e e n n d d a a n n v v e e n n d d e e l l s s e e s s o o m m r r å...
 • Page 19: Tekniske Data

  • F F A A R R E E ! ! Lad ALDRIG børn lege i fryseskabet eller gemme sig i det! De kan lukke sig inde i fryse- kabet og kvæles i det! Brandfare! • Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du få en autoriseret elektriker til at lave en stikkontakt, der passer.
 • Page 20: Medfølger Ved Køb

  Medfølger ved køb Fryser Isterningeform Betjeningsvejledning Beskrivelse af fryseskabet 1 "Super Freeze"-kontrollampe (gul) 2 Temperatur-kontrollampe (rød) 3 Driftskontrollampe (grøn) 4 Kontakt "Super Freeze" 5 Temperaturregulator 6 Indstillelige fødder 7 Opbevaringsfag 8 Frysefag Opstilling af fryseskabet Bemærk Når fryseskabet stilles op, eller hvis du flytter det senere, må...
 • Page 21: Ibrugtagning

  Ibrugtagning Fjern alle papir- eller plastikemballager fra fryse- skabet, før det tages i brug første gang. Sørg for, at fryseskabet er uden skader, og at døren lukker korrekt. Rengør fryseskabet indeni (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse"). Sådan tænder du for fryseskabet Obs! Vent mindst 4 timer med at starte fryseskabet op, så...
 • Page 22: Opbevaringstider

  Opbevaringstider Dette fryseskab er beregnet til langtids-opbevaring af nedfrosne fødevarer. Du kan også fryse friske fødevarer og derefter opbevare dem i fryseskabet. Den følgende liste giver dig generelle informationer om, hvor længe du kan opbevare frostvarer i fryse- skabet. Du skal dog altid overholde anvisningerne for opbevaring, som er anført på...
 • Page 23: Fremstilling Af Isterninger

  • Tag frostvarerne til allersidst, når du køber ind, og transportér dem kun i isolerede køletasker. • Læg straks frostvarerne i fryseskabet, når du kommer hjem. • Hvis frostvarerne allerede er begyndt at tø, må du ikke fryse dem igen, men skal spise dem i løbet af 24 timer.
 • Page 24: Afrimning

  Afrimning Ved normal brug af fryseskabet danner der sig is på de indvendige overflader. Det er normalt. Hvor meget is, der danner sig og hvor hurtigt afhænger af rumtemperaturen, luftfugtigheden samt hvor længe, døren har været åben. Hvis isen bliver for tyk, for- ringes fryseskabets køleeffekt og funktion.
 • Page 25: Rengøring Af Det Indvendige Rum

  Rengøring af det indvendige rum • Afrim fryseskabet som beskrevet tidligere. • Rengør fryseskabet med en blød klud, lunkent vand eller lidt neutralt rengøringsmiddel. • Tør kun fryseskabet med en tør klud. Vi anbefaler, at fryseskabet rengøres en gang om måneden. Rengøring af fryseskabet udenpå...
 • Page 26: Fejlhjælp

  2. Vip forsigtigt fryseskabet lidt tilbage, og understøt det, så det står sikkert. Skru de forreste indstille- lige fødder helt ud. Før du foretager næste trin, skal du sørge for, at fryseskabets dør ikke kan falde ned. Skru skruerne, som holder det nederste dørhængsel, ud, og tag hængslet af (fig.
 • Page 27: Information Om Kølemidlet

  F F r r y y s s e e s s k k a a b b e e t t f f u u n n g g e e r r e e r r i i k k k k e e . . •...
 • Page 28: Bortskaffelse

  Bortskaffelse Smid aldrig fryseskabet ud sammen med det normale husholdningsaffald. Dette produkt er underkastet det europæiske direktiv 2002/96/EC. Bortskaf skabet hos et godkendt affaldsfirma eller på dit kommunale affaldsanlæg. Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl. Aflever alle emballagematerialer på...
 • Page 29: Importør

  Garantien ophører, hvis fryseskabet åbnes, eller hvis der foretages ændringer af dig eller en tredje person, som ikke er autoriseret af os. Garantien omfatter ikke yderligere hæftelse fra vores side, hvilket især gælder hæftelse for skader, som ikke er opstået på selve fryseskabet, eller som sker på...

This manual is also suitable for:

Stg 85 a1

Table of Contents