Download  Print this page
   

Advertisement

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR2051
Question?
HR2052
Contact
HR2056
Philips
HR2057
HR2058
EN
User manual
LV
Lietotāja rokasgrāmata
BG
Ръководство за потребителя
PL
Instrukcja obsługi
CS
Příručka pro uživatele
RO
Manual de utilizare
ET
Kasutusjuhend
RU
Руководство пользователя
HR
Korisnički priručnik
SK
Príručka užívateľa
HU
Felhasználói kézikönyv
SL
Uporabniški priročnik
KK
Қолданушының нұсқасы
SR
Korisnički priručnik
Посібник користувача
LT
Vartotojo vadovas
UK
Б
220-240V~ 50-60Hz 350W
И
а
Р
Та
С
а:
ООО "ФИЛИПС", Р
а Ф
а
, 123022 .
М
а,
. С
Ма
а, .13,
. +7 495 961 1111
И
:
К
Ла
а
Б.В.", Т
4, 9206
АД, Д а
, Н
а
Д
Б
Р
К
О а
а
а
:
"ФИЛИПС" ЖШ , Р
Ф
а
, 123022 М
а а ,
С
Ма
, 13- ,
. +7 495 961 1111
:
К
Ла
а
Б.В.", Т
4, 9206 АД,
Д а
, Н
а
Т
а
а а а
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 002 01971
English
Before first use
Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you
use the appliance for the first time (see chapter "Cleaning").
Using the blender (fig. 2)
The blender is intended for:
Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed
drinks, shakes.
Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
Crushing ice
Tip: to process ingredients very briefly, press the pulse setting several times.
Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.
Using the mill (fig. 3) (
HR2056/HR2057/HR2058 only
)
The mill is intended for grinding dry ingredients such as peppercorns,
sesame seeds, rice, wheat, coconut flesh, nuts (shelled), coffee beans, dried
soy beans, dried peas, cheese, breadcrumbs, etc.
Overload protection (fig. 4)
Your blender will also automatically stop working when overloaded.
To reset the appliance in case of auto stop protection due to overload,
follow the steps below:
1
Turn off the appliance and then unplug it.
2
Remove some of the ingredients or add some liquid to reduce the
load.
3
Allow the appliance to cool down for 15 minutes.
4
Connect the power plug to the power supply.
5
Turn on the appliance to start processing again.
Cleaning (fig. 6)
Easy clean: follow the steps: 1 2 3 4.
Note: make sure to press to the pulse setting a few times.
Recipe
Baby food recipe
Ingredients
Quantity
Speed
Time
Cooked potatoes
100 g
Cooked chicken
100 g
ON
30 sec
Cooked French beans
100 g
Milk
200 ml
Note: always let the appliance cool down to room temperature after each batch
you process.
Български
Преди първата употреба
Преди да използвате уреда за първи път, почистете старателно частите, които
влизат в контакт с храна (вижте раздел „Почистване").
Използване на пасатора (фиг. 2)
Пасаторът е предназначен за:
Разбъркване на течности, напр. млечни продукти, сосове, плодови сокове, супи,
коктейли, шейкове.
Разбъркване на меки продукти, като тесто за палачинки или майонеза.
Приготвяне на пюре от сварени продукти, напр. за приготвяне на бебешки храни.
Разтрошаване на лед
Съвет: за да обработвате съставките за съвсем кратко време, натиснете импулсната
настройка няколко пъти. Не ползвайте импулсния режим в продължение на повече
от няколко секунди наведнъж.
Използване на мелачката (фиг. 3) (само за HR2056/HR2057/HR2058)
Мелачката е предназначена за смилане на сухи продукти, като черен пипер, сусамово
семе, ориз, жито, кокосови ядки, ядки (без черупки), кафе на зърна, сушени соеви
зърна, сушен грах, сирене, галета и т. н.
Защита от претоварване (фиг. 4)
Освен това пасаторът ще се изключи автоматично и при претоварване.
За да нулирате уреда след претоварване и автоматично спиране, следвайте стъпките
по-долу:
1
Изключете уреда и след това извадете щепсела от контакта.
2
Отстранете част от съставките или добавете малко течност, за да намалите
натоварването.
3
Оставете уреда да се охлади за 15 минути.
4
Включете щепсела в електрически контакт.
5
Включете уреда, за да започнете обработката отново.
Почистване (фиг. 6)
Лесно почистване: следвайте стъпки 1, 2, 3, 4.
Забележка: натиснете настройката за импулсен режим няколко пъти.
1
a
f
g
I
h
O
i
b
c
d
j
e
English
a
Lid
b
Blender jar with blade unit
c
Mill jar (HR2056/HR2057/HR2058)
Sealing ring for mill blade unit (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Blade unit for mill jar (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Motor unit
f
On setting (I)
g
Off setting (O)
h
i
Pulse setting (P)
j
Extra mill for HR2058
Български
a
Капак
b
Кана на пасатора с режещ блок
c
Кана за мелене (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Уплътнителен пръстен за режещия блок на мелачката (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Режещ блок за каната за мелене (HR2056/HR2057/HR2058)
Задвижващ блок
f
Настройка вкл. (I)
g
Настройка изкл. (O)
h
Импулсна настройка (P)
i
Допълнителна мелачка за HR2058
j
Čeština
a
Víčko
b
Nádoba mixéru s nožovou jednotkou
c
Nádoba mlýnku (modely HR2056/HR2057/HR2058)
d
Těsnicí kroužek pro nožovou jednotku mlýnku (modely HR2056/
HR2057/HR2058)
e
Nožová jednotka pro nádobu mlýnku (modely HR2056/HR2057/
HR2058)
Motorová jednotka
f
Zapnutí (I)
g
Vypnutí (O)
h
Pulzace (P)
i
Další mlýnek pro model HR2058
j
2
1
2
3
4
5
6
Рецепта
Рецепта за бебешка храна
Съставки
Количество
Скорост
Време
Варени картофи
100 г
Варено пилешко
100 г
ВКЛ.
30 сек.
Варен френски зелен боб
100 г
Мляко
200 мл
Забележка: винаги изчаквайте уреда да изстине до стайна температура, преди да обра-
ботите поредната порция.
Čeština
Před prvním použitím
Než přístroj poprvé použijete, pečlivě umyjte všechny díly, které přicházejí
do styku s potravinami (viz kapitola „Čištění").
Použití mixéru (obr. 2)
Mixér je vhodný pro:
Mixování tekutin, například mléčných produktů, omáček, ovocných šťáv,
polévek, míchaných nápojů či koktejlů.
Mixování měkkých přísad, například lívancového těsta nebo majonéz.
Šlehání vařených přísad, například k výrobě dětské stravy.
Drcení ledu
Tip: Chcete-li ingredience zpracovávat jen krátce, stiskněte několikrát
tlačítko pulzace. Nikdy nepoužívejte nastavení pulzace déle než několik
sekund.
Použití mlýnku (obr. 3) (pouze modely HR2056/HR2057/HR2058)
Mlýnek slouží k mletí a drcení přísad, jako jsou zrnka pepře, sezamová
semena, rýže, pšenice, kokosová dužina, ořechy (loupané), kávová zrnka,
sušené sójové boby, sušený hrách, sýry, střídy chleba atd.
Ochrana proti přetížení (obr. 4)
Mixér rovněž automaticky přestane pracovat v případě přetížení.
Chcete-li resetovat přístroj v případě automatického zastavení z důvodu
přetížení, postupujte podle níže uvedených kroků:
1
Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2
Odstraňte část přísad nebo přidejte trochu tekutiny pro snížení
zátěže.
3
Nechte přístroj 15 minut vychladnout.
4
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5
Zapněte přístroj a začněte jej znovu používat.
Čištění (obr. 6)
Snadné čištění: Postupujte podle kroků: 1, 2, 3, 4
Poznámka: Nezapomeňte několikrát stisknout tlačítko pulzace.
Recepty
Recept na přípravu kojenecké stravy
Ingredience
Množství
Rychlost
Time (Čas)
Vařené brambory
100 g
Vařené kuře
100 g
ZAPNUTO
30 s
Vařené fazole
100 g
Mléko
200 ml
Poznámka: Po zpracování každé dávky nechte přístroj vychladnout na poko-
jovou teplotu.
Eesti
a
Kaas
b
Lõiketeradega kannmikseri kann
c
Peenestaja nõu (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Peenestaja lõiketerade mooduli rõngastihend (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Peenestaja nõu lõiketerade moodul (HR2056/HR2057/HR2058)
f
Mootor
g
Sisselülitatud olek (I)
h
Väljalülitatud olek (O)
Impulssrežiim (P)
i
Lisapeenestaja mudelile HR2058
j
Hrvatski
a
Poklopac
b
Vrč blendera s jedinicom s rezačima
c
Posuda mlinca (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Brtveni prsten za jedinicu s rezačima mlinca (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Jedinica s rezačima za posudu mlinca (HR2056/HR2057/HR2058)
f
Jedinica motora
g
Postavka za uključivanje (I)
h
Postavka za isključivanje (O)
i
Postavka pulsiranja (P)
j
Dodatni mlinac za HR2058
Magyar
Fedél
a
Turmixkehely aprítókéssel
b
Darálóedény (HR2056/HR2057/HR2058)
c
Daráló késegységének tömítőgyűrűje (HR2056/HR2057/HR2058)
d
e
Darálóedény késegysége (HR2056/HR2057/HR2058)
f
Motoregység
g
Bekapcsolt állás (I)
h
Kikapcsolt állás (O)
i
Pulzusállás (P)
j
További daráló a HR2058 típushoz
Қазақша
a
Қақпақ
Пышақ бөлігі бар блендер банкісі
b
Диірмен ыдысы (HR2056/HR2057/HR2058)
c
Диірменнің пышақ бөлігіне арналған нығыздағыш сақинасы (HR2056/HR2057/
d
HR2058)
e
Диірмен ыдысының пышақ бөлігі (HR2056/HR2057/HR2058)
f
Мотор бөлігі
g
Қосу параметрі (I)
Өшіру параметрі (O)
h
Пульс бағдарламасы (P)
i
HR2058 үшін қосымша диірмен
j
Lietuviškai
Dangtelis
a
b
Maišytuvo ąsotis su pjaustymo įtaisu
c
Smulkintuvo ąsotis (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Smulkintuvo pjaustymo įtaiso sandarinimo žiedas (HR2056/HR2057/
HR2058)
Smulkintuvo ąsočio pjaustymo įtaisas (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Variklio įtaisas
f
g
Įjungimo nustatymas (I)
h
Išjungimo nustatymas (O)
i
Pulsinio režimo nustatymas (P)
j
Papildomas smulkintuvas, skirtas HR2058
3
HR2056/HR2057/HR2058
1
5 3
4
Eesti
Enne esimest kasutamist
Enne seadme esmakasutust puhastage põhjalikult kõik toiduainetega
kokkupuutuvad seadme osad (vt ptk „Puhastamine").
Kannmikseri kasutamine (jn 2)
Kannmikser on ette nähtud:
vedelike, nt piimatoodete, kastmete, puuviljamahlade, suppide, jookide
ning kokteilide segamiseks;
pehmete koostisainete segamiseks, näiteks pannkoogitaina või majoneesi
valmistamiseks.
keedetud koostisainete püreestamiseks, näiteks beebi toidu
valmistamiseks.
Jää purustamine
Nõuanne: koostisainete väga lühiajaliseks töötlemiseks vajutage mõned
korrad impulssrežiimi juhtnupule. ärge kunagi kasutage impulssrežiimi
pikemalt kui mõni sekund.
Peenesti kasutamine (jn 3) (ainult HR2056/HR2057/HR2058)
Peenestaja on mõeldud selliste koostisainete nagu piprakaunade,
seesamiseemnete, riisi, nisu, kookospähklite viljaliha, pähklite (kooreta),
kohviubade, kuivatatud sojaubade, kuivatatud herneste, juustu, riivsaia jne
jahvatamiseks.
Ülekoormuskaitse (jn 4 )
Kui kannmikser on liialt täis, lakkab see automaatselt töötamast.
Kui seade lakkab ülekoormuse tõttu automaatselt töötamast, järgige
lähtestamiseks järgmisi samme.
1
Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.
2
Eemaldage osa koostisaineid või lisage vedelikku, et koormust
vähendada.
3
Laske seadmel 15 minutit jahtuda.
4
Ühendage toitepistik elektrivõrku.
5
Töötlemise jätkamiseks lülitage seade sisse.
Puhastamine (jn 6)
Lihtne puhastamine: järgige samme 1, 2, 3, 4.
Märkus: vajutage mõned korrad impulssrežiimi nupule.
Retsept
Beebitoidu retsept
Koostisained
Kogus
Kiirus
Aeg
Keedukartuleid
100 g
Keedetud kana
100 g
SEES
30 sekundit
Keedetud aedube
100 g
Piima
200 ml
Märkus: pärast iga portsjoni töötlemist jahutage seade alati toatemperatuurini.
Latviešu
a
Vāks
b
Blendera krūka ar asmeni
c
Dzirnaviņu krūka (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Dzirnaviņu asmens blīvgredzens (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Dzirnaviņu krūkas asmens (HR2056/HR2057/HR2058)
f
Motora bloks
g
Ieslēgts (I)
h
Izslēgts (O)
Pulsācija (P)
i
HR2058 papildu dzirnaviņas
j
Polski
a
Pokrywka
b
Dzbanek blendera z częścią tnącą
c
Dzbanek młynka (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Uszczelka części tnącej młynka (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Część tnąca dzbanka młynka (HR2056/HR2057/HR2058)
f
Część silnikowa
g
Ustawienie włączenia (I)
h
Ustawienie wyłączenia (O)
i
Ustawienie pulsacji (P)
j
Dodatkowy młynek do modelu HR2058
Română
Capac
a
Vas pentru blender cu bloc tăietor
b
Vas pentru râşniţă (HR2056/HR2057/HR2058)
c
Inel de etanşare pentru blocul tăietor pentru râşniţă (HR2056/HR2057/
d
HR2058)
Bloc tăietor pentru vasul de râşniţă (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Unitatea motorului
f
Setare Pornit (I)
g
Setare Oprit (O)
h
Setare Impuls (P)
i
Râşniţă suplimentară pentru HR2058
j
Русский
a
Крышка
b
Кувшин блендера с ножевым блоком
c
Кувшин мельницы (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Уплотнительное кольцо для ножевого блока мельницы (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Ножевой блок кувшина мельницы (HR2056/HR2057/HR2058)
f
Блок электродвигателя
g
Настройка включения (I)
Настройка выключения (O)
h
Импульсный режим (P)
i
Дополнительная мельница для модели HR2058
j
Slovensky
Veko
a
b
Nádoba mixéra a nástavec s čepeľami
c
Nádoba mlynčeka (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Tesniaci krúžok pre nástavec na mletie (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Nástavec s čepeľami pre nádobu mlynčeka (HR2056/HR2057/HR2058)
f
Pohonná jednotka
g
Nastavenie zapnutia (I)
h
Nastavenie vypnutia (O)
i
Nastavenie impulzu (P)
j
Mlynček navyše pre model HR2058
4
2
1
5
3
5
(MAX)
(MAX)
1000ml
1min
1000ml
1min
1000ml
1min
625ml
1min
1000ml
1min
1min
1000ml
500ml
30sec
Px10
6 x
HR2056
50g
30sec
HR2057
HR2058
30sec
50g
50g
30sec
1min
50g
50g
1min
50g
1min
50g
1min
2x2x2 cm
Slovenščina
a
Pokrov
b
Posoda mešalnika z rezilno enoto
c
Posoda mlinčka (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Tesnilni obroček za rezilno enoto mlinčka (HR2056/HR2057/
HR2058)
e
Rezilna enota za posodo mlinčka (HR2056/HR2057/HR2058)
f
Motorna enota
g
Nastavitev za vklop (I)
h
Nastavitev za izklop (O)
i
Pulzna nastavitev (P)
j
Dodaten mlinček za HR2058
Srpski
Poklopac
a
Posuda blendera sa jedinicom sa sečivima
b
c
Posuda mlina (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Zaptivni prsten za jedinicu sa sečivima mlina (HR2056/HR2057/
HR2058)
Jedinica sa sečivima za posudu mlina (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Jedinica motora
f
Postavka uključenog napajanja (I)
g
h
Postavka isključenog napajanja (O)
i
Postavka pulsiranja (P)
j
Dodatni mlin za HR2058
Українська
a
Кришка
b
Глек блендера з ріжучим блоком
c
Глек млинка (HR2056/HR2057/HR2058)
d
Ущільнююче кільце для ріжучого блока млинка (HR2056/HR2057/HR2058)
Ріжучий блок для глека млинка (HR2056/HR2057/HR2058)
e
Блок двигуна
f
Режим «увімк." (I)
g
Режим «вимк." (O)
h
Імпульсний режим (P)
i
Додатковий млинок для HR2058
j
2
00:15:00
6
5 3

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips HR2051

   Summary of Contents for Philips HR2051

  • Page 1 а а а Mlynček navyše pre model HR2058 Papildomas smulkintuvas, skirtas HR2058 HR2056/HR2057/HR2058 Specifications are subject to change without notice © 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4240 002 01971 English Before first use Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use the appliance for the first time (see chapter “Cleaning”).
  • Page 2 HR2056/HR2057/HR2058 (MAX) (MAX) 1min 1000ml 1000ml 1min 00:15:00 1000ml 1min 625ml 1min 1000ml 1min 1min 1000ml 500ml 30sec Px10 HR2056 30sec HR2057 HR2058 30sec Hrvatski Рецепттер Poczekaj 15 minut, aż urządzenie ostygnie. Používanie mlynčeka (obr. 3) (iba modely HR2056/HR2057/HR2058) 30sec Podłącz wtyczkę...

This manual is also suitable for:

Hr2057Hr2052Hr2058Hr2056

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: