Bosch GOP 12V-28 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 4D9 (2018.06) T / 91
1 609 92A 4D9
GOP 12V-28 Professional
en Original instructions
fr
Notice originale
pt Manual original
zh 正本使用说明书
zh 原始使用說明書
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ
ต้ น แบบ
id
Petunjuk-Petunjuk untuk Penggun-
aan Orisinal
vi
Bản gốc hướng dẫn sử dụng
‫األصلي‬
‫التشغيل‬
‫دليل‬
ar
‫اصلی‬
‫راهنمای‬
‫دفترچه‬
fa

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch GOP 12V-28 Professional

 • Page 1 Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart GOP 12V-28 Professional GERMANY www.bosch-pt.com 1 609 92A 4D9 (2018.06) T / 91 1 609 92A 4D9 en Original instructions Notice originale pt Manual original zh 正本使用说明书 zh 原始使用說明書 th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ...
 • Page 2: Table Of Contents

  Français ..........Page 15 Português ..........Página 24 中文 .............页次 33 繁體中文..........頁次 40 ไทย ............หน้ า 47 Bahasa Indonesia........Halaman 55 Tiếng Việt ..........Trang 64 ‫37 الصفحة ..........عربي‬ ‫28 صفحه ..........آفارسی‬ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 3 (13) (14) (10) (15) (11) (11) (12) (12) (16) GOP 12V-28 Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 4 GAS 35 L SFC+ GAS 35 L AFC GAS 35 M AFC Ø 22 mm: 2 608 000 572 (3 m) 2 608 000 568 (5 m) GAS 55 M AFC 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 5: English

  If damaged, have the power of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten- tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools. Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 6 The battery can be damaged by pointed objects such performing an operation where the cutting accessory as nails or screwdrivers or by force applied externally. may contact hidden wiring. Cutting accessory contact- 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 7 A) Depends on battery in use edges and flush with surfaces. The power tool must only be B) Limited performance at temperatures <0 °C operated using Bosch accessories. Technical data determined using the battery that comes with the product. Product features...
 • Page 8 If no LED lights up after switching the power tool on, then the battery is defective and must be replaced. The following table shows examples of application tools. You can find additional application tools in Bosch’s extensive range of accessories.
 • Page 9 Routing of thin mosaic tiles HCS universal joint Expansion joints, window Cutting soft materials; cutter putty, insulation materials example: Cutting silicone expansion joints or window (rock wool) putty Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 10 You can use all sanding sheets, polishing and cleaning Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can fleeces from the Delta 93 mm series in Bosch’s range of ac- easily ignite. cessories. Sanding accessories such as fleece/polishing felt are at- tached to the sanding plate in the same way.
 • Page 11 Inserting the battery Use only original Bosch lithium-ion batteries with the While working, move the power tool back voltage stated on the type plate of your power tool. and forth to prevent the application tool Using other batteries can lead to injuries and pose a fire overheating and jamming.
 • Page 12 To sand corners, edges and hard-to-reach areas accurately, The Bosch product use advice team will be happy to help you you can also work with the tips alone or with an edge of the with any questions about our products and their accessor- sanding plate.
 • Page 13 TOO “Robert Bosch” Power Tools, After Sales Service www.bosch-pt.com.my Rayimbek Ave., 169/1 Pakistan 050050, Almaty, Kazakhstan Robert Bosch Middle East FZE – Pakistan Liaison Office Service Email: service.pt.ka@bosch.com 2nd Floor Plaza # 10, CCA Block, DHA Phase 5 Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com Lahore, 54810...
 • Page 14 Nsawam Road/Avenor Junction, P.O. Box 1779 Dora-Beirut Accra Phone: +233 302 225 141 Phone: +9611255211 Kenya Email: service-pt@tehini-hana.com Robert Bosch East Africa Ltd Libya Mpaka Road P.O. Box 856 El Naser for Workshop Tools 00606 Nairobi Swanee Road, Alfalah Area...
 • Page 15: Français

  électrique. Ne pas utiliser un outil électrique énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, lorsque vous êtes fatigué ou sous l’emprise de un incendie et/ou une blessure sérieuse. drogues, de l’alcool ou de médicaments. Un moment Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 16 été endommagé ou modi- de l’outil électrique. fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent Conserver les outils électriques à l’arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des per- 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 17 été travaillés pendant une pé- riode assez longue. N’approchez pas les mains de la zone de travail. Ne saisissez pas la pièce par en dessous dans la zone de Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 18 Vous trouverez les accessoires complets rouillage (2) et sortez l’accu à l’arrière de l’outil électroporta- dans notre gamme d’accessoires. tif. Ne forcez pas. Respectez les indications concernant l’élimination. 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 19 Si aucune LED ne s’allume après la mise en marche, l’accu est défectueux, il faut le remplacer. Le tableau suivant donne des exemples d’accessoires de travail. Vous trouverez d’autres accessoires de travail dans la gamme très fournie d’accessoires Bosch. Accessoire de travail Matériau...
 • Page 20 Lame plongeante à Fibres de verre, mortier, Coupes plongeantes dans des matériaux fortement abra- concrétion carbure bois sifs ; Exemple : enlèvement de carreaux mosaïque de faible épaisseur 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 21 à polir et de nettoyage de 93 mm (voir la gamme abrasive (16) afin d’obtenir une adhérence optimale. d’accessoires Bosch destinés aux ponceuses delta). Procédez de la même façon pour fixer les accessoires de Positionnez sur l’un des côtés la feuille abrasive (16) au ras ponçage tels que non‑tissés ou feutres à...
 • Page 22 Montage de l’accu Pour bénéficier d’une bonne capacité N’utilisez que des accus Lithium-Ion Bosch dont la ten- d’enlèvement et ne pas risquer de bloquer sion correspond à celle indiquée sur la plaque signalé- l’accessoire, exercez sur l’outil une pres- tique de l’outil électroportatif.
 • Page 23 Vous trouverez des vues éclatées et des infor- s’échauffer fortement. Il convient alors de réduire la vitesse mations sur les pièces de rechange sur le site : www.bosch- et la pression d’appui et de laisser refroidir la feuille abrasive pt.com...
 • Page 24: Português

  24 | Português Tel. : +213 (0) 982 400 991/2 Fax : +213 (0) 3 420 1569 E-Mail : sav@siestal-dz.com Maroc Robert Bosch Morocco SARL Português 53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed 20300 Casablanca E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com Instruções de segurança Tunisie Robert Bosch Tunisie SARL Instruções gerais de segurança para...
 • Page 25 Só utilizar ferramentas eléctricas com os se torne complacente e ignore os princípios de acumuladores apropriados. A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio. Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 26 Existe perigo especialmente quando o pó de lixa está misturado com restos de verniz, poliuretano ou outras substâncias 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 27 Carregadores recomendados GAL 11.. CV rentes à borda e à face. A ferramenta elétrica só pode ser GAL 12.. CV usada com acessórios Bosch. GAL 18...W Componentes ilustrados A) dependendo da bateria utilizada A numeração dos componentes ilustrados refere‑se à...
 • Page 28 Se depois da ligação não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída. A tabela a seguir apresenta exemplos de ferramentas de trabalho. Outras ferramentas de trabalho encontram-se no amplo programa de acessórios Bosch. Ferramenta de trabalho Material Aplicação...
 • Page 29 Lâmina de serra de Fibra de vidro, Corte de imersão em materiais muito abrasivos; imersão com argamassa, madeira Exemplo: malhetar mosaicos finos granulado de metal duro Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 30 Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são Para remover a folha de lixa (16) segure-a pela ponta e considerados como sendo cancerígenos, especialmente puxe-a da placa de lixar (15). 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 31 20000 vezes por minuto em 2,8° para trás e para a frente. Colocar a bateria Isso permite um trabalho preciso no espaço mais limitado. Só utilizar baterias de lítio Bosch com a tensão Trabalhar com reduzida e uniforme força indicada no logotipo da sua ferramenta elétrica. A de pressão, caso contrário o desempenho...
 • Page 32 Ao lixar sobre um ponto só, é possível que a folha de lixa se A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer aqueça fortemente. Reduza o número de oscilações e a todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e pressão e permita que a folha de lixa se arrefeça em...
 • Page 33: 中文

  引 发事故。 效、 更安全。 不要在易爆环境,如有易燃液体、气体或粉尘的 如果开关不能接通或关断工具电源,则不能使用 环 境下操作电动工具。 电动工具产生的火花会点 该 电动工具。 如果开关不能接通或关断工具电 燃粉 尘或气体。 源,则不能使用该 电动工具。 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。 注意力不 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之 集 中会使操作者失去对工具的控制。 前, 必须从电源上拔掉插头和/ 或使电池盒与工 电气安全 具脱 开。 这种防护性措施将减少工具意外起动的 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方 危险。 式 改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转 Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 34 险。 照)、火焰、水和湿气的侵害。有爆炸 维修 的危险。 将电动工具用 于那些与其用途不符的操作可能会 导致危险。. 这样将确保所维修的电动工具的安全 产品和性能说明 性。 请阅读所有安全规章和指示。 不遵照以 不要对损坏的电池组进行保养。 只能由制造商或 下警告和说明可能导致电击、着火和/ 授权的服务商进行电池组的维护保养。 或严重伤害。 针对多功能切割打磨机的安全规章 请注意本使用说明书开头部分的图示。 如果在操作期间,切割工具可能接触暗线,要握 按照规定使用 住电动工具的绝缘握持面。 切割工具一旦接触“带 本电动工具用于锯切和分割木材、塑料、石膏、有 电”导线,可能会使电动工具外露的金属部件“带 色金属和固定件(比如未硬化的钉子、夹子)。它 电”,并使操作员触电。 也可以加工软的壁砖,进行干磨和在小的面积上刮 本电动工具仅可用于干法研磨。水进入电动工具 削。本工具特别适合在工件的边缘操作,以及进行 将增加电击危险。 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 35 请注意指定用于您的电动工具的工具刀头。 – 工作时 时和仓储时功 °C −20 ... +50 率受限 使用的工具 GOP 12V-28 GBA 10,8V... 建议使用的充电电池 GBA 12V... GBA 12V...W 推荐的充电器 GAL 11.. CV GAL 12.. CV GAL 18...W A) 视所使用的充电电池而定 下表中显示工具刀头示例。其他工具刀头请参见品种齐全的博世配件系列。 Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 36 料上铣孔 有锯齿缘的硬质 砂浆、混凝土残留 在硬地基上锉擦和打磨; 合金(HM)三角 物、木材、研磨材料 比如:清除砂浆或瓷砖粘结剂(如更换损坏的瓷砖 板 时),清除残留的地毯胶 有锯齿缘的硬质 砂浆、接缝、环氧树 铣削分割接缝和瓷砖材料,在硬地基上锉擦和打 合金(HM)砂浆 脂、玻璃纤维增强型 磨; 清除器 塑料、研磨材料 比如:清除瓷砖粘结剂和接缝砂浆 高碳钢(HCS) 屋顶油毡、地毯、人 快速精准切割软质材料和柔性耐磨材料; 多功能刀片 造草皮、纸板、PVC地 比如:切割地毯、纸板、PVC地板、屋面油毡等。 板 硬性刮刀 地毯、砂浆、混凝 在硬地基上刮削; 土、瓷砖粘合剂 比如:清除砂浆、瓷砖粘结剂、残留的混凝土和地 毯胶 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 37 砂纸 物料 用途 粒度 – 所有木材(比如硬木、 对于初磨,例如粗糙、未磨光的横梁和木板 粗略 软木、刨花板、人造 板) 用于平面磨削和磨平轻微的凹凸不平点 中 – 金属 粗磨和细磨木材 精细 – 颜料 磨除颜料层 粗略 – 油漆 – 填料 用于打磨底漆(比如磨除刷子痕迹、滴状油漆和 中 条状油漆) – 填隙料 磨平底料以方便上漆 精细 Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 38 摆动达20,000次。在极其狭窄的空间也可以精确操 取下工具刀头以安装集尘装置(14)(附件)。 作。 将集尘装置(14)推至限位,穿过工具夹头(7)一直推到 电动工具夹颈上。将集尘装置旋到所需的位置(不 使用轻微且均匀的下压力操作机 要正好在电动工具下方)。按压夹紧杆(17)以固定集 器,否则不仅会降低操作功率,也 尘装置。 会让安装在机器上的工具卡住。 将抽吸软管(20)的集尘适配器(19)插到抽吸套管 (18) 上。将抽吸软管(20)与吸尘器(附件)连接。 在图形页中可以找到各种集尘器的连接概览。 操作时要左右移动电动工具,这样 根据工件的物料选择合适的吸尘装置。 可以避免安装在机器上的工具太热 吸集可能危害健康,可能导致癌症或干燥的废尘 并且可以避免工具被卡住。 时,务必使用特殊的吸尘装置。 工作 锯割 只能使用未受损的功能正常的锯片。弯曲或变钝 投入使用 的锯片可能断裂,对锯痕造成负面影响或导致反 弹。 安装充电电池 锯割轻建材时,必须注意有关的法令规定以及材 只能使用博世原厂的锂离子充电电池,电池的电 料供应商提供的建议事宜。 压必须和机器铭牌上提供的电压一致。使用其他 充电电池会发生损坏并有着火危险。 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 39 香港北角英皇道625 號21 樓 在机器上过度施压,不仅无法提高研磨功率,反而 客戶服務熱線:+852 2101 0235 容易损坏机器並提高砂纸的耗损率。 傳真:+852 2590 9762 为了在角落、边缘和不易进入的区域精确地研磨, 電郵:info@hk.bosch.com 您可以使用磨板的尖端或侧缘进行研磨。 網站:www.bosch-pt.com.hk 点状打磨时,砂纸会变得非常热。减小振频和压 制造商地址: 力,让砂纸定期冷却。 Robert Bosch Power Tools GmbH 不可以使用研磨过金属的砂纸研磨其它的物料。 罗伯特· 博世电动工具有限公司 只能使用博世原厂的研磨附件。 70538 Stuttgart / GERMANY 打磨时应始终连接集尘装置。 70538 斯图加特 / 德国 中国大陆 刮削 博世电动工具(中国) 刮削时必须选择高振荡级。 有限公司 中国 浙江省 杭州市...
 • Page 40: 繁體中文

  不得濫用電線。 絕不能用電線搬運、拉動電動工 削刃的刀具不易卡住而且容易控制。 具或拔出其插頭。 使電線遠離熱源、油、銳利邊 按照使用說明書,考慮作業條件和進行的作業來 緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危 使用電動工具、配件和工具的刀頭等。將電動工 險。 具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危 當在戶外使用電動工具時,使用適合戶外使用的 險。 延長線。適合戶外使用的軟線,將減少電擊危 把手及握持區應保持乾燥、潔淨,且不得沾染任 險。 何油液或油脂。易滑脫的把手及握持區將無法讓 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的, 您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。 應使用剩餘電流動作保護器(RCD)。使用RCD可 降低電擊危險。 電池式工具使用和注意事項 人身安全 只用製造商規定的充電器充電。將適用於某種電 池盒的充電器用到其他電池盒時會發生著火危 保持警覺,當操作電動工具時關注所從事的操作 險。 並保持清醒。 當您感到疲倦,或在有藥物、酒精 只有在配有專用電池盒的情況下才使用電動工 或治療反應時,不要操作電動工具。在操作電動 具。使用其他電池盒會發生損壞和著火危險。 工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 41 請定期清潔電動工具的通風口。電動機風扇會將 (4) 通氣孔 灰塵吸進機殼,過多的金屬粉末沉積會導致電氣 危險。 (5) 振蕩次數設定轉鈕 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線,或者向當 (6) 充電電池的電量顯示器 地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災 (7) 工具夾頭 並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。如 (8) 限深擋塊的緊固扳桿 果水管被刺穿會導致財物損失。 (9) 深度尺 作業期間請用雙手牢牢握緊電動工具並保持穩 固。使用雙手才能夠更穩定地操作電動工具。 (10) 穿刺切割鋸片 更換嵌件工具時請戴上防護手套。安裝在機器上 (11) 夾緊螺栓 的嵌件工具在長時間操作後會變熱。 (12) 內六角扳手 (13) 把手(絕緣握柄) Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 42 請注意是否為電動工具指定使用的嵌件工具。 B) 溫度 <0 °C 時,性能受限 使用的工具 GOP 12V-28 使用本產品隨附之充電電池時測得的技術性數據。 安裝 在電動工具上進行任何維護的工作(例如維修, 更換工具等)以及搬運和儲存電動工具之前,都 必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動 起停開關,可能造成人員受傷。 為充電電池進行充電 只能選用技術性數據裡所列出的充電器。僅有這 些充電器適用於電動工具所使用的鋰離子充電電 池。 下表中列舉了部份嵌件工具。如需其餘嵌件工具的相關資訊,請查閱內容最完備的博世配件目錄。 嵌件工具 材料 用途 雙金屬扇形鋸片 木質複合板、塑膠、 截斷式鋸切與穿刺式鋸切; 非鐵金屬 亦可在接近邊緣處、角落處和難以觸及的位置上進 行鋸切; 例如:截短已安裝在牆邊上的踢腳板或門框、為修 改地板拚塊尺寸而進行的穿刺式鋸切 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 43 強化塑膠上進行銑削加工 有鋸齒緣的硬質 水泥墁料、殘留的混 在硬質基材上銼磨及研磨; 合金(HM)扇形 凝土、木材、具磨蝕 例如:去除水泥墁料/陶瓷瓦黏接劑(像是更換受 鋸片 特性的材質 損瓷磚時)、清除殘留的地毯膠 HM-RIFF 水泥墁 水泥墁料、填縫劑、 開鑿切挖/切斷填縫材料與陶瓷瓦材料,以及在硬 料清除器 環氧樹酯、玻璃纖維 質基材上銼磨及研磨; 強化塑膠、具磨蝕特 例如:去除陶瓷瓦黏接劑及填縫用水泥墁料 性的材質 HCS 高碳鋼多功 屋頂油氈、地毯、人 快速又精準地切割軟質材料及具磨蝕特性的彈性材 能刀頭 工草皮、厚紙板、PVC 料; 地板 例如:切割地毯、厚紙板、PVC 地板、屋頂油氈 等。 Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 44 用螺栓 (11) 固定嵌件工具。用內六角扳手 (12) 將 螺栓 (11),接著便可將嵌件工具取下。 螺栓鎖緊至螺栓平頭完全貼平在嵌件工具上。 將您想要使用的嵌件工具(例如穿刺切割鋸片 (10))裝到工具夾頭 (7) 上,讓水平錯位的部份位於 檢查嵌件工具是否已固定牢靠。安裝方式錯誤或 下方(請參考詳解圖中的圖示,從上方要能看到嵌 者未牢牢地固定好嵌件工具,它可能會在操作中 件工具上的印刷字)。 途鬆開並傷害您。 選擇研磨片 本公司特別針對欲進行加工之各種材質以及所需之表面材料去除比例,推出各式研磨片供您選購: 研磨片 材料 用途 粒度 – 所有種類的木質材料 粗加工研磨,例如未刨平的粗糙木樑及木板 粗 (例如硬木、軟木、塑 合板、建築板材) 平面磨整以及整平凹凸不平處 中 – 金屬 粗磨和細磨木材 細 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 45 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點 關閉。 請為充電電池進行充電,或是先讓它冷卻,然後才 燃。 重新啟動電動工具。否則充電電池可能會損壞。 連接吸塵裝置(請參考圖 A) 吸塵裝置 (14)僅設計用來與磨板 (15) 一起使用,搭 設定振蕩次數 配其他嵌件工具時無法發揮作用。 利用振蕩次數設定轉鈕 (5),即使是在工具運作期 間,亦可按照需求設定振蕩次數。 進行打磨時,一律要連接吸塵裝置。 (14)安裝吸塵裝置(配件)時,必須先拆下裝在機器 正確的振蕩次數是由加工材質和工作條件決定,唯 有實際操作才能夠找出最合適的振蕩次數。 上的嵌件工具。 請將吸塵裝置 (14) 推入到底,讓它跨越工具夾頭 進行鋸切、切割與研磨時,像是木材或金屬這類較 (7) 後接在電動工具的軸頸上。將吸塵裝置旋轉到所 硬的材料,建議使用振蕩等級「6」,若是塑膠這類 較軟的材料,則請您使用振蕩等級「4」。 需位置(不是電動工具正下方)。壓緊緊固扳桿 (17),以便將吸塵裝置固定。 Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 46 電動工具。 當您需要諮詢或訂購備用零件時,請務必提供本產 操作機器時要均力施壓,如此才能夠提高研磨片的 品銘牌上的 10 位零件編號。 使用壽命。 台灣 在機器上施力過度,不僅無法提高研磨效率,機器 反而容易損壞並加速研磨片耗損。 台灣羅伯特博世股份有限公司 建國北路一段90 號6 樓 為了在角落、邊緣和不易進入的區域精確地研磨, 台北市10491 您可以使用磨板的尖端或側緣進行研磨。 電話: (02) 2515 5388 持續在單點位置上打磨,可能會使研磨片的溫度快 傳真: (02) 2516 1176 速拉高。請調降振蕩次數並放輕下壓力道,並且定 www.bosch-pt.com.tw 時讓研磨片冷卻。 不可以使用研磨過金屬的研磨片來研磨其它材質。 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 47: ไทย

  อย่ า ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ทำงานในสภาพบรรยากาศที ่ จ ุ ด Robert Bosch Power Tools GmbH ติ ด ไฟได้ เช่ น ในที ่ ท ี ่ ม ี ข องเหลวไวไฟ ก๊ า ซ หรื อ ฝุ ่ น...
 • Page 48 มื อ ไฟฟ้ า ทำงานที ่ ต ่ า งไปจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร ฉนวน หากเครื ่ อ งมื อ ตั ด สั ม ผั ส สายที ่ “มี ก ระแสไฟฟ้ า ” 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 49 นี ้ อ าจทำให้ เ กิ ด การลั ด วงจรภายในและแบตเตอรี ่ ไ หม้ มี (20) ท่ อ ดู ด ฝุ ่ น ควั น ระเบิ ด หรื อ ร้ อ นเกิ น ไป Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 50 ตั ว อย่ า ง: ตั ด ลดขนาดแผ่ น บั ว เชิ ง ผนั ง ด้ า นล่ า งหรื อ วงกบ ประตู ท ี ่ ต ิ ด ตั ้ ง แล้ ว จ้ ว งตั ด เพื ่ อ ปรั บ แผ่ น พื ้ น 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 51 พื ้ น พี ว ี ซ ี ตั ว อย่ า ง: ตั ด พรม กระดาษแข็ ง พื ้ น พี ว ี ซ ี กระดาษปู หลั ง คา เป็ น ต้ น Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 52 เรี ย บ – วั ส ดุ ท ี ่ เ ป็ น โลหะ สำหรั บ ขั ด ไม้ ข ั ้ น สำเร็ จ และขั ด ละเอี ย ด ละเอี ย ด 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 53 เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า อี ก ครั ้ ง มิ ฉ ะนั ้ น แบตเตอรี ่ แ พ็ ค อาจเสี ย หายได้ เมื ่ อ ทำการขั ด ต้ อ งต่ อ อุ ป กรณ์ ด ู ด ฝุ ่ น เข้ า ด้ ว ยเสมอ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 54 อั น ตรายจากการบาดเจ็ บ หากสวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด ติ ด ขึ ้ น อย่ า งไม่ ต ั ้ ง ใจ จะสึ ก หรออย่ า งมากหากใช้ ง านเป็ น ระยะเวลานานๆ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 55: Bahasa Indonesia

  ทั ้ ง เรื ่ อ งอะไหล่ ภาพแยกชิ ้ น และข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ อะไหล่ ย ั ง สามารถดู ไ ด้ ใ น: www.bosch-pt.com ที ม งานที ่ ป รึ ก ษาของ บ๊ อ ช ยิ น ดี ใ ห้ ข ้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์...
 • Page 56 Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi Hanya gunakan perkakas listrik dengan set baterai bahaya yang disebabkan oleh debu. yang dirancang khusus. Penggunaan set baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran. 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 57 Khususnya, terdapat bahaya jika debu penggerindaan tercampur dengan sisa cat, sisa poliuretana, atau bahan Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 58 GBA 10,8V... Perkakas ini sangat sesuai untuk pekerjaan di permukaan GBA 12V... yang rata dan dekat tepi. Perkakas listrik hanya boleh GBA 12V...W dioperasikan dengan aksesori dari Bosch. Pengisi daya baterai yang GAL 11.. CV direkomendasikan GAL 12.. CV Ilustrasi komponen GAL 18...W...
 • Page 59 < 1/3 Lampu berkedip hijau 1 x Cadangan Lampu berkedip hijau 3 x habis Tabel berikut ini menunjukkan beberapa contoh alat sisipan. Alat sisipan lainnya dapat dilihat di bagian ragam aksesori Bosch. Alat sisipan Material Penggunaan Mata gergaji Bahan kayu, plastik, Pemotongan dengan gergaji dan pemotongan benam;...
 • Page 60 HM-Riff misalnya: penghalusan ubin mozaik yang tipis Pemotong nat Nat sambungan, dempul Pemotongan dan pemisahan material lunak; universal HCS jendela, bahan isolasi misalnya: pemotongan nat sambungan silikon atau dempul (rockwool) jendela 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 61 Anda dapat menggunakan semua kertas ampelas, kain flanel mengisap bahan yang dikerjakan. pemolesan dan pembersihan seri Delta 93 mm program – Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat aksesori Bosch. kerja. Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 62 Memasang baterai Gunakanlah hanya baterai li-ion yang asli dari Bosch dengan tegangan yang tercantum pada label tipe Selama bekerja, gerakkan perkakas listrik perkakas listrik Anda. Menggunakan baterai lain dapat ke sana ke mari agar alat sisipan tidak menyebabkan cedera dan bahaya kebakaran.
 • Page 63 Kertas ampelas yang telah digunakan untuk mengerjakan www.bosch-pt.com logam, tidak boleh digunakan untuk mengerjakan bahan- Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda bahan lainnya. menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta Hanya gunakan aksesori asli dari Bosch.
 • Page 64: Tiếng Việt

  đảm các thiết bị này được nối và hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giựt. 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 65 Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 66 Vận hành dụng cụ điện với phương để nhờ hỗ trợ. Đụng chạm đường dẫn điện có các phụ kiện dành riêng cho máy của Bosch. thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí...
 • Page 67 Dụng cụ điện không chuyển động nữa. Bảng dưới đây cho biết các ví dụ của dụng cụ gài. Bạn sẽ tìm thấy các dụng cụ gài tiếp theo trong chương trình phụ kiện Bosch mở rộng. Dụng cụ Nguyên liệu Ứng dụng...
 • Page 68 Ví dụ: Cắt các tấm cách nhiệt, các vết cắt ngang ghép tấm cách âm va chạm, bìa phẳng của các vật liệu cách nhiệt bị nhô ra 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 69 đặt giấy nhám (16), để tạo độ bám tối ưu. Dĩa chà (15) được trang bị một sợi băng dán xe, để bạn có thể gắn giấy nhám với lớp băng dán xe một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 70 Tháo Pin Bạn có thể dụng tất cả giấy nhám, dạ nỉ đánh bóng Chỉ sử dụng pin Li-Ion chính hãng Bosch có điện thế và vệ sinh seri Delta 93 mm thuộc chương trình quy định được ghi trên nhãn dụng cụ điện của bạn. Sử...
 • Page 71 Giấy nhám đã được dùng để chà kim loại không Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải nên sử dụng để chà các loại vật liệu khác. đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.
 • Page 72 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa. Việt Nam CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆ T NAM TẠ I TP.HCM Tầ n g 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn Phườ n g Bến Nghé, Quậ n 1, Thà n h Phố Hồ Chí...
 • Page 73 ‫وتفحص‬ ،‫الحركة‬ ‫خطر‬ ‫يقلل‬ ‫المتخلف‬ ‫التيار‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫مفتاح‬ ‫استخدام‬ ‫إن‬ ‫إصالح‬ ‫ينبغي‬ ‫الكهربائية‬ ‫العدة‬ ‫أداء‬ ‫سالمة‬ ‫علی‬ ‫تؤثر‬ ‫حالة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الصدمات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫الجهاز‬ ‫تشغيل‬ ‫إعادة‬ ‫قبل‬ ‫التالفة‬ ‫األجزاء‬ ‫هذه‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 74 ‫المركم‬ ‫حماية‬ ‫عند‬ ‫المعزولة‬ ‫المسك‬ ‫أسطح‬ ‫من‬ ‫الكهربائية‬ ‫العدة‬ ‫أمسك‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫ألسالك‬ ‫القطع‬ ‫ملحق‬ ‫مالمسة‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫قد‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ « ‫مكهرب‬ » ‫لسلك‬ ‫القطع‬ ‫ملحق‬ ‫مالمسة‬ ‫ظاهرة‬ ‫غير‬ ‫كهربائية‬ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 75 ‫المشروحة‬ ‫أو‬ ‫المصورة‬ ‫التوابع‬ ‫االعتيادي‬ ‫التوريد‬ ‫إطار‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ‫نحو الخلف إلی خارج العدة الكهربائية. ال تستخدم‬ ‫للتوابع‬ ‫برنامجنا‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫التوابع‬ .‫القوة أثناء ذلك‬ .‫تراعی المالحظات بصدد التخلص من العدد‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 76 ‫القطع‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التهوية‬ ‫شبكات‬ ‫لبناء‬ ‫المصمت‬ ،‫الصلب‬ ‫الخشب‬ ‫أو‬ ‫المبطنة‬ ‫األلواح‬ ‫في‬ ‫الغاطسة‬ ‫القطوع‬ ‫صلب‬ ‫بخشب‬ ‫المبطنة‬ ‫األلواح‬ ‫منشار‬ ‫شفرة‬ ‫السقفية‬ ‫النوافذ‬ ‫تركيب‬ ‫مثل‬ ‫ثنائي‬ ‫غاطس‬ ‫للخشب‬ ‫المعدن‬ ‫الصلب‬ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 77 ‫الموزاييك‬ ‫بالط‬ ‫تفريز‬ ‫مثل‬ ‫الخشب‬ ‫غاطس‬ ،‫اللينة‬ ‫الخامات‬ ‫وفصل‬ ‫قطع‬ ‫معجون‬ ،‫التمديدية‬ ‫الفواص‬ ‫شاملة‬ ‫قطع‬ ‫سكين‬ ‫النوافذ‬ ‫معجون‬ ‫أو‬ ‫السيليكون‬ ‫من‬ ‫التمددية‬ ‫الفواصل‬ ‫قطع‬ ‫مثل‬ ‫التخميد‬ ‫خامات‬ ،‫النوافذ‬ ‫للفواصل‬ ‫المعدني‬ ‫الصوف‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 78 ‫ مم ببرنامج توابع‬ ‫والتنظيف التابعة لسلسلة دلتا‬ .‫المرغوب معالجتها‬ .‫بوش‬ ‫األغبرة‬ ‫تشتعل‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫العمل‬ ‫بمكان‬ ‫الغبار‬ ‫تراكم‬ ‫تجنب‬ ‫يتم تثبيت توابع الجلخ كأقمشة ولباد الصقل علی‬ ‫بسهولة‬ .‫صفيحة الجلخ بنفس الطريقة‬ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 79 ‫فقط أوراق الصنفرة السليمة هي التي تؤدي إلی أداء‬ ‫اختيار عدد التأرجح مسبقا‬ .‫تجليخ جيد وإلی صيانة العدة الكهربائية‬ ‫، يمكنك‬ ‫باستخدام طارة ضبط عدد التأرجح مسبقا‬ .‫اختيار عدد التأرجح الالزمة‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 80 ‫منطقة الشويخ الصناعية، مبنى‬ ‫مقصود‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫واإلطفاء‬ ‫التشغيل‬ ‫مفتاح‬ ‫رقم‬ ‫العدة‬ ‫نظافة‬ ‫علی‬ ‫دائ م ًا‬ ‫حافظ‬ ‫وآمن‬ ‫جيد‬ ‫بشكل‬ ‫للعمل‬ ‫الصفاة‬ 13002 – ‫صندوق بريد صندوق‬ ‫التهوية‬ ‫وفتحات‬ ‫الكهربائية‬ 24810844 :‫هاتف‬ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 81 ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫المركزية للسيارات والمعدات ذ.م.م، صندوق بريد‬ 1984 ‫صندوق‬ ‫شارع الوحدة – مبنى صنعاء القديمة‬ ‫الشارقة‬ +971 6 593 2777 :‫هاتف‬ +971 6 533 2269 :‫فاكس‬ powertools@centralmotors.ae :‫بريد إلكتروني‬ ‫اليمن‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 82 ‫از‬ ‫ایمنی‬ ‫پیشگیری‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫قطع‬ ‫کلید‬ ‫زمین‬ ‫نشتی‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫جریان‬ ‫حفاظتی‬ ‫کلید‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫برقی‬ ‫حفاظتی‬ ‫کلید‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زمین‬ ‫با‬ ‫اتصال‬ ‫کننده‬ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 83 ‫کنید‬ ‫محکم‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫قطعه‬ ‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫سوزی‬ ‫قطعه‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫محکم‬ ‫گیره‬ ‫بوسیله‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نگهدارنده‬ ‫تجهیزات‬ ‫دست‬ ‫بوسیله‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ،‫میشود‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫تر‬ ‫مطمئن‬ ‫کار‬ ‫شود‬ ‫نگهداشته‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 84 ‫دمای‬ ‫شارژ‬ ‫هنگام‬ 0 ... +45 ‫ابزارگیر‬ C ° – ‫هنگام‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫هنگام‬ −20 ... +50 ‫عمق‬ ‫نگهدارنده‬ ‫مهار‬ ‫اهرم‬ C ° – ‫نگهداری‬ ‫عمق‬ ‫کننده‬ ‫تنظیم‬ ‫عمقی‬ ‫اره‬ ‫تیغه‬ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 85 ‫الک‬ ،‫رنگ‬ ،‫چوب‬ ‫ساییدن‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫سنباده‬ ‫کاغذ‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫میلیمتر‬ ‫سنگ‬ ‫و‬ ‫فلز‬ ‫زدایی‬ ‫زنگ‬ ،‫چوب‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫برای‬ ‫پشمی‬ ‫اولیه‬ ‫کاری‬ ‫پولیش‬ ‫برای‬ ‫نمدی‬ ،‫برداری‬ ‫الک‬ ‫برای‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 86: صفحه

  ‫پی‬ ،‫کارتن‬ ،‫فرش‬ ‫بریدن‬ ‫مثال‬ ‫کف‬ ‫سی‬ ‫سخت؛‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫کشی‬ ‫کاردک‬ ‫چسب‬ ،‫بتن‬ ،‫مالت‬ ،‫فرش‬ ‫ثابت‬ ،‫تراش‬ ‫ابزار‬ ‫فرش‬ ‫و‬ ‫بتن‬ ‫بقایای‬ ‫و‬ ‫کاشی‬ ‫چسب‬ ،‫مالت‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫مثال‬ ‫کاشی‬ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 87 ‫رد‬ ‫زدودن‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫زیر‬ ‫رنگ‬ ‫سایش‬ ‫برای‬ ‫مالت‬ ،‫مالت‬ ‫بتونه‬ ‫رنگ‬ ‫ش ُره‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫لکههای‬ – ‫ساختمانی‬ ‫دقیق‬ ‫نهائی‬ ‫زدن‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کار‬ ‫زیر‬ ‫نهائی‬ ‫کاری‬ ‫سنباده‬ ‫برای‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 88 ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ( ‫و‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫تعویض‬ ‫گلویی مهار ابزار برقی برانید. مکنده گرد و غبار را به‬ ‫کنید‬ ‫خارج‬ ‫برقی‬ ‫ابزار‬ ‫داخل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫باتری‬ ،‫کردن‬ ‫نگهداری‬ ‫انبار‬ 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 89 ‫برای سنباده کاری بسیار دقیق نقطه ای در گوشه‬ .‫کنید‬ ‫ها، حاشیه ها و نواحی که به سختی قابل دسترسی‬ ‫باشند، میتوانید به تنهائی با تیزی نوک و یا سطح‬ .‫جانبی لبه صفحه سنباده کار کنید‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)
 • Page 90 ‫ابزار برقی و باتری ها/ باتری های قابل‬ !‫شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید‬ :‫باتریهای شارژی/قلمی‬ :‫لیتیوم-یونی‬ ‫دستگاه‬ ‫حمل‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫رجوع‬ ‫لطفًا به تذکرات بخش‬ ,“ „ .‫توجه کنید‬ ‫صفحه‬   1 609 92A 4D9 | (11.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 91 | 91 2 608 000 636 2 608 000 590 2 608 000 683 GBA 12V... GAL 1210 CV GAL 1215 CV GAL 1230 CV Bosch Power Tools 1 609 92A 4D9 | (11.06.2018)